Eich Tenantiaeth

cydgyfnewid

Os taw tenant sicr ydych chi (neu fod tenantiaeth ddiogel gyda chi) mae gyda chi’r hawl i gyfnewid eich cartref gyda thenant sicr neu ddiogel arall. Mae cydgyfnewid yn ffordd fuddiol i bobl gael eu hailgartrefu mewn sefyllfa lle na fyddai blaenoriaeth fawr yn cael ei rhoi i symud tenantiaid.

Gallwch weld y Rhestr Cyfnewid ar-lein - www.choicehomespembrokeshire.org

Sut wyf i’n gwneud cais am gydgyfnewid?

Os ydych chi wedi cael tenant arall i gyfnewid â chi, dylech chi lanw Ffurflen Gais Am Gydgyfnewid

Dylid ei hanfon yn ôl at swyddog tai yn y tîm rheoli tenantiaethau. 

Efallai na chewch chi ganiatâd i gyfnewid, neu caiff y caniatâd ei dynnu’n ôl os:

·         Os oes gyda chi ôl-ddyledion rhent

·         Os rhoddwyd cychwyn ar achos llys yn erbyn eich tenantiaeth am eich bod wedi torri amodau tenantiaeth eraill

·         Os yw eich eiddo neu’r eiddo y dymunwch ei gyfnewid yn fwy nag y byddai ar un o’r tenantiaid sy’n cyfnewid ei angen

·         Os oes gyda’ch eiddo nodweddion arbennig sy’n golygu ei fod yn addas ar gyfer rhywun ag anableddau ac nad oes ar y tenant newydd angen y cyfleusterau hyn

Peidiwch byth â thalu na derbyn arian mewn cydgyfnewid – mae hynny’n hynod bwysig. 

Gallwch gael gwybodaeth ychwanegol am gydgyfnewid gan eich swyddfa tai ranbarthol neu drwy ffonio’r Ganolfan Gyswllt ar 01437 764551. 

Beth os wyf i’n dymuno symud i gartref mewn man arall yng Nghymru neu’r DU?

Os ydych chi’n dymuno symud mas o Sir Benfro gallwch gysylltu â sefydliad o’r enw Housing Mobility and Exchange Services (HOMES), sy’n helpu i drefnu bod pobl yn gallu symud tai ledled y DU. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am HOMES trwy gysylltu â’u tîm gwasanaeth i gwsmeriaid ar 0845 080 1089. 

Manylion cysylltu:

Rheoli Tenantiaethau Tai 
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP 

Ffôn: 01437 764551
E-bost: tenancy.management@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1676, adolygwyd 31/05/2018