Eich Tenantiaeth

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016: Tenantiaeth Cyngor Sir Benfro

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Mae'r ffordd yr ydych yn rhentu yn newid … i denantiaid ac i landlordiaid.

Yn 2016, pasiodd y Senedd Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 gyda’r nod o’i gwneud yn symlach ac yn haws i landlordiaid osod cartref ar rent ac i denantiaid rentu cartref yng Nghymru.

Mae'r Ddeddf, sy'n dod i rym ar 1 Rhagfyr 2022, yn cyflwyno llawer o newidiadau i ddeddfau tenantiaeth a bydd yn berthnasol i’r sectorau rhentu cymdeithasol a phreifat.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

 • Cofiwch ymgyfarwyddo â'r newidiadau hyn drwy ddarllen drwy'r tudalennau 'Cwestiynau Cyffredin'.

Bydd holl denantiaid presennol Cyngor Sir Penfro yn derbyn eu contract newydd o fewn chwe mis i 1Rhagfyr 2022, ond bydd telerau ac amodau’r Ddeddf newydd yn berthnasol o 1 Rhagfyr.

Bydd pob tenant newydd o 1 Rhagfyr yn cael contract newydd yn awtomatig.

 • Unwaith y byddwch wedi derbyn eich contract newydd, bydd angen i chi ddarllen drwyddo a sicrhau eich bod yn deall eich cyfrifoldebau a hawliau newydd.

Dolenni Defnyddiol

Tenantiaid: mae cyfraith tai yn newid (Rhentu Cartrefi)

Tenantiaid: mae cyfraith tai yn newid (Rhentu Cartrefi) (hawdd ei ddeall)

Tenantiaid: mae cyfraith tai yn newid (Rhentu Cartrefi)(Ieithoedd amgen)

 

Cysylltwch â ni

 

Ffon: 01437 764551

 

Ebost: renting.homes@pembrokeshire.gov.uk

 

Dilynwch ni ar Facebook: Facebook.com/GwasanaethauTaiSirBenfro

 

Cyfeiriad: Tîm Cyswllt Cwsmeriaiad Tai, Cyngor Sir Benfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

 

Cwestiynau Cyffredin

 

Beth yw Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016?

 

 • Yn 2016, pasiodd y Senedd Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 gyda’r nod o’i gwneud yn symlach ac yn haws i landlordiaid osod cartref ar rent ac i denantiaid rentu cartref yng Nghymru.
 • Mae’r Ddeddf yn cyflwyno llawer o newidiadau i ddeddfau tenantiaeth a bydd yn berthnasol i’r sectorau rhentu cymdeithasol a phreifat.

 

Pryd bydd y gyfraith newydd yn berthnasol?

 

 • Daw Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 i rym ar 1 Rhagfyr 2022.

 

Beth yw diben y Ddeddf Rhentu Cartrefi?

 

 • Yn rhoi mwy o sicrwydd i denantiaid a landlordiaid.
 • Yn gwneud contractau'n gliriach.
 • Yn gwella amodau cartrefi rhent yng Nghymru.
 • Yn ei gwneud yn haws i denantiaid rentu cartref a landlordiaid osod cartref ar rent yng Nghymru.

 

Ar bwy mae'n effeithio?

 

 • Pob tenant cymdeithasol a phreifat.
 • Pob landlord cymdeithasol a phreifat, gan gynnwys y rhai sy’n gosod eu heiddo ar rent trwy gwmnïau rheoli neu asiantau.

 

Beth mae'n ei olygu i mi fel tenant?

 

 • Bydd yn gwella eich hawliau ac yn eu gwneud yn gliriach.
 • Bydd yn gwella sut mae landlordiaid yn rheoli cartrefi rhent yng Nghymru.

 

Beth sy'n newid i mi?

 

 • Bydd cytundebau tenantiaeth yn cael eu disodli gan gontractau meddiannaeth.
 • Cyfeirir at denantiaid fel deiliaid contractau.
 • Cyfeirir at awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig fel landlordiaid cymunedol.
 • Olyniaeth – mwy o hawliau i drosglwyddo eich cartref.
 • Mwy o ddiogelwch – chwe mis o rybudd cyn belled nad yw'r contract yn cael ei dorri.
 • Gellir ychwanegu neu ddileu deiliaid contractau heb fod angen terfynu contract.
 • Rhaid i bob eiddo fod yn ddiogel – er enghraifft rhaid i gartrefi gael larymau mwg gweithredol, gwiriadau nwy blynyddol, a phrofion trydanol bob pum mlynedd.
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol – agwedd deg a chyson i bawb.
 • Bydd achosion o droi allan dialgar yn cael eu hatal.
 • Bydd landlordiaid yn gallu adfeddiannu eiddo a adawyd heb orchymyn llys.

 

A yw'r newidiadau yn mynd i effeithio ar gost fy rhent?

 

 • Nac ydyn. Os ydych yn rhentu eich eiddo gan landlord cymunedol (er enghraifft, awdurdod lleol neu landlord cymdeithasol cofrestredig), yna bydd eich rhent yn dal i gynyddu yn unol â’r Polisi Rhent Cymdeithasol yn unig, fel y’i gosodwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

A oes unrhyw beth sydd angen i mi ei wneud?

 

 • Anfonir contract newydd at bob tenant presennol o fewn chwe mis i 1 Rhagfyr 2022. Bydd hwn yn disodli eich cytundeb tenantiaeth presennol.
 • Bydd pob tenant newydd o 1 Rhagfyr 2022 yn cael ei roi ar gontract newydd yn awtomatig.
 • Unwaith y byddwch wedi derbyn eich contract newydd, bydd angen i chi ddarllen drwyddo a sicrhau eich bod yn deall eich hawliau a'ch cyfrifoldebau newydd.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

 

 

 

 

 

ID: 8860, adolygwyd 11/07/2022