Eich Tenantiaeth

Ôl-ddyledion

'Ôl-ddyledion’ yw’r term y mae’r Cyngor yn ei ddefnyddio ar gyfer arian nad ydych chi wedi’i dalu inni. Mae talu swm bychan o’ch ôl-ddyledion bob wythnos yn well na thalu dim byd.

Beth os wyf i’n cael anhawster talu’m rhent?

Os ydych chi’n cael unrhyw anawsterau talu’ch rhent mae’n bwysig iawn ichi roi gwybod i’r Cyngor, cyn gynted ag y bo modd, trwy ffonio’r isadran adennill rhenti ar 01437 775559, 775562, neu 775557. Y peth gorau i’w wneud bob amser yw cyfaddef eich bod yn cael problemau gyda thalu’ch rhent yn hytrach nag aros ac aros. Fel hyn, ni fyddwch yn gorfod talu unrhyw gostau llys diangen ac ni fydd arnoch arian mawr i’r Cyngor yn y diwedd.

Gallwn ni helpu trwy:

  • Roi cyngor arbenigol ichi ar fudd-daliadau tai a threth y Cyngor – trwy gyfrwng ein hadran  
  • Eich rhoi mewn cysylltiad â chynorthwyydd lles cwsmeriaid - gall ef/hi roi cyngor ichi ynghylch y ffordd orau o ad-dalu unrhyw ôl-ddyledion rhent sydd gyda chi
  • Trefnu cytundeb gyda chi er mwyn talu eich ôl-ddyledion yn raddol os na allwch chi fforddio eu talu’n ôl ar unwaith. Mae’n bwysig ichi gadw at y cytundeb a wnaethoch a dylech gysylltu â’r Cyngor os ydych chi’n cael anhawster cadw at gytundeb ad-dalu
  • Eich hatgyfeirio at asiantaethau eraill sy’n gallu rhoi cyngor arbenigol ichi ynghylch arian neu fudd-daliadau

Beth ddylwn i ei wneud os wyf i’n mynd i ddyled gyda’r rhent?

  • Darllenwch, gan bwyll, unrhyw lythyrau a gewch gan y Cyngor. Bydd y llythyrau hyn yn egluro beth y dylech ei wneud a beth yw’ch hawliau cyfreithiol
  • Da chi – peidiwch ag anwybyddu’r llythyrau hyn, oherwydd ni fydd y broblem yn diflannu!
  • Cadwch mewn cysylltiad â ni. Rydym yn dymuno eich helpu i gadw’ch cartref ac i ad-dalu eich ôl-ddyledion. Gallwn gynnig cymorth, cyngor a chytundebau ad-dalu ichi

Y Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
E-bost:enquiries@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 1681, adolygwyd 13/09/2022