Eich Tenantiaeth

Swn a Niwsans Cymdogion

Mae'ch Cytundeb Tenantiaeth yn dweud bod tenantiaid y Cyngor, neu eu hymwelwyr neu aelodau teulu, yn gorfod peidio ag ymddwyn mewn ffordd a fydd yn achosi niwsans i berson arall.

Mae niwsans a gofid yn cynnwys sŵn neu aflonyddiadau eraill, bygythiadau neu aflonyddwch, defnyddio neu fygwth trais, gwneud cwynion maleisus, cael gwared â sbwriel mewn modd anghyfrifol, neu wneud difrod i eiddo.

Beth am gael gair â’ch cymydog

Pan mae pobl yn byw’n agos at ei gilydd, nid ydynt ambell waith yn sylweddoli eu bod yn aflonyddu ar bobl eraill. Y cam cyntaf yw egluro’n gwrtais i’r person ei fod e/hi’n achosi problem. Peidiwch â gwneud hyn os nad yw’n berffaith ddiogel ichi wneud hynny.

Taflen cofnodi niwsans y mae cymydog yn ei achosi

Mae’r daflen gofnodi hon yn gadael ichi gofnodi holl ddigwyddiadau niwsans cymdogion. Efallai y bydd y Cyngor yn defnyddio’r wybodaeth a gofnodir fel rhan o achos ffurfiol yn erbyn y person sy’n achosi’r broblem. Byddwch cystal â dilyn y canllawiau hyn pan ydych chi’n llanw’r daflen gofnodi:

 • Dodwch ddyddiadau ac amseroedd pob digwyddiad mewn modd mor fanwl gywir ag y gallwch.
 • Dodwch gymaint o fanylion ag y bo modd ynghylch pob digwyddiad, fel cefndir y digwyddiadau, sylwadau difrïol neu fygythiol a wnaed, y pellter y gallech chi glywed y sŵn ohono.
 • Ceisiwch enwi’r bobl sy’n achosi’r broblem trwy ddodi enwau neu gyfeiriadau’r bobl sy’n gwneud hyn.
 • Os taw broblem barhaol ydyw, anfonwch y taflenni yn rheolaidd.
 • Amgaewch a dodwch labeli ar unrhyw dystiolaeth ategol, fel ffotograffau.
 • Dylech ond cofnodi’r hyn a welsoch neu a glywsoch eich hun, ac nid yr hyn y mae pobl eraill wedi’i glywed.
 • Os oes modd, rhowch fanylion unrhyw dystion eraill.
 • Os ydych chi’n teimlo’n ansicr ynghylch llanw’r daflen hon, ffoniwch yr Adran Tai a gofyn am gael gair â Swyddog Tai yn y Tîm Rheoli Tenantiaeth.

Ni chaiff yr wybodaeth ei dangos i’r bobl sy’n achosi’r problemau.

Beth am gael gair â ni

Os yw’r broblem yn parhau, cysylltwch â’r Cyngor. Yn y lle cyntaf dylech gysylltu â’r Tîm Rheoli Tenantiaeth er mwyn gwneud cwyn neu roi gwybod am niwsans neu ymddygiad gwrthgymdeithasol neu niwsans. Gallwch wneud hyn:

Trwy ffonio: 01437 764551

Gydag e-bost: tenancy.management@pembrokeshire.gov.uk

Trwy ysgrifennu at y Cyngor

Dyma’r camau y gall y Cyngor eu cymryd

Bydd y Cyngor yn defnyddio amrywiaeth o bwerau i ddelio â digwyddiadau niwsans cymdogion ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, fel:

Cael gair â’r tenant am y mater

 • Llythyrau rhybudd
 • Cyfweliad ffurfiol
 • Defnyddio contractau ymddygiad derbyniol
 • Rhoi Rhybuddion ffurfiol: yn dibynnu ar y math o denantiaeth

Ni fydd y Cyngor yn cymryd rhan yn y sefyllfaoedd hyn:

 • Os, ar ôl ei ymchwiliadau, na ellir dweud yn union pwy yw’r person sydd wedi achosi’r broblem.
 • Os yw’r gŵyn wedi’i gwneud oherwydd anoddefgarwch tuag at ddulliau byw a diwylliannau gwahanol.
 • Mewn anghydfodau rhwng plant. Disgwylir i’r rhieni ddatrys y materion hyn.
 • Digwyddiadau’n ymwneud â sŵn domestig lefel isel, wedi’i achosi gan fywyd beunyddiol arferol, nad yw’n fwriadol.

Bod yn gymydog da

 • Sicrhau bod y sain o setiau radio, stereo a theledu yn cael ei gadw ar uchderau rhesymol
 • Gwneud tasgau’r cartref fel golchi, sugno llwch, torri’r borfa ar adegau rhesymol o’r dydd
 • Peidio â dodi offer cerdd yn erbyn waliau cyd. Ceisio’u dodi ar fatiau rwber neu garpedi er mwyn lleihau’r dirgryniadau
 • Peidio â gwneud sŵn uchel o 9.00pm tan 8.00am a sicrhau na all neb ei glywed y tu fas i derfynau eich eiddo
 • Os oes ci gyda chi, peidiwch â gadael iddo gyfarth yn ddi-baid yn y cartref na mas yn yr ardd chwaith
 • Rhoi gwybod i’ch cymdogion os ydych chi am wneud rhywbeth sy’n arbennig o swnllyd: drilio, morthwylio neu gael parti
 • Dysgu i’ch plant feddwl am sut y gallai eu harferion chwarae effeithio ar gymdogion

Rheoli Tenantiaethau Tai
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
E-bost: tenancy.management@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 1686, adolygwyd 18/11/2021