COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Tenantiaeth

Swn a Niwsans Cymdogion

Mae'ch Cytundeb Tenantiaeth yn dweud bod tenantiaid y Cyngor, neu eu hymwelwyr neu aelodau teulu, yn gorfod peidio ag ymddwyn mewn ffordd a fydd yn achosi niwsans i berson arall.

Mae niwsans a gofid yn cynnwys sŵn neu aflonyddiadau eraill, bygythiadau neu aflonyddwch, defnyddio neu fygwth trais, gwneud cwynion maleisus, cael gwared â sbwriel mewn modd anghyfrifol, neu wneud difrod i eiddo.

Beth i’w wneud os ydych chi’n cael problemau gyda’ch cymdogion

Beth am gael gair â’ch cymydog


Pan mae pobl yn byw’n agos at ei gilydd, nid ydynt ambell waith yn sylweddoli eu bod yn aflonyddu ar bobl eraill. Y cam cyntaf yw egluro’n gwrtais i’r person ei fod e/hi’n achosi problem. Peidiwch â gwneud hyn os nad yw’n berffaith ddiogel ichi wneud hynny.

Taflen cofnodi niwsans y mae cymydog yn ei achosi

Mae’r daflen gofnodi hon yn gadael ichi gofnodi holl ddigwyddiadau niwsans cymdogion. Efallai y bydd y Cyngor yn defnyddio’r wybodaeth a gofnodir fel rhan o achos ffurfiol yn erbyn y person sy’n achosi’r broblem. Byddwch cystal â dilyn y canllawiau hyn pan ydych chi’n llanw’r daflen gofnodi:

Eicon PDFHyperlink cannot be resolved(record-of-complaint)

 • Dodwch ddyddiadau ac amseroedd pob digwyddiad mewn modd mor fanwl gywir ag y gallwch.
 • Dodwch gymaint o fanylion ag y bo modd ynghylch pob digwyddiad, fel cefndir y digwyddiadau, sylwadau difrïol neu fygythiol a wnaed, y pellter y gallech chi glywed y sŵn ohono.
 • Ceisiwch enwi’r bobl sy’n achosi’r broblem trwy ddodi enwau neu gyfeiriadau’r bobl sy’n gwneud hyn.
 • Os taw broblem barhaol ydyw, anfonwch y taflenni yn rheolaidd.
 • Amgaewch a dodwch labeli ar unrhyw dystiolaeth ategol, fel ffotograffau.
 • Dylech ond cofnodi’r hyn a welsoch neu a glywsoch eich hun, ac nid yr hyn y mae pobl eraill wedi’i glywed.
 • Os oes modd, rhowch fanylion unrhyw dystion eraill.
 • Os ydych chi’n teimlo’n ansicr ynghylch llanw’r daflen hon, ffoniwch yr Adran Tai a gofyn am gael gair â Swyddog Tai yn y Tîm Rheoli Tenantiaeth.

Ni chaiff yr wybodaeth ei dangos i’r bobl sy’n achosi’r problemau.

Beth am gael gair â ni

Os yw’r broblem yn parhau, cysylltwch â’r Cyngor. Yn y lle cyntaf dylech gysylltu â’r Tîm Rheoli Tenantiaeth er mwyn gwneud cwyn neu roi gwybod am niwsans neu ymddygiad gwrthgymdeithasol neu niwsans. Gallwch wneud hyn:

Dyma’r camau y gall y Cyngor eu cymryd

Bydd y Cyngor yn defnyddio amrywiaeth o bwerau i ddelio â digwyddiadau niwsans cymdogion ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, fel:

Cael gair â’r tenant am y mater

 • Llythyrau rhybudd
 • Cyfweliad ffurfiol
 • Defnyddio contractau ymddygiad derbyniol
 • Rhoi Rhybuddion ffurfiol: yn dibynnu ar y math o denantiaeth

Ni fydd y Cyngor yn cymryd rhan yn y sefyllfaoedd hyn:

 • Os, ar ôl ei ymchwiliadau, na ellir dweud yn union pwy yw’r person sydd wedi achosi’r broblem.
 • Os yw’r gŵyn wedi’i gwneud oherwydd anoddefgarwch tuag at ddulliau byw a diwylliannau gwahanol.
 • Mewn anghydfodau rhwng plant. Disgwylir i’r rhieni ddatrys y materion hyn.
 • Digwyddiadau’n ymwneud â sŵn domestig lefel isel, wedi’i achosi gan fywyd beunyddiol arferol, nad yw’n fwriadol.

Bod yn gymydog da

 • Sicrhau bod y sain o setiau radio, stereo a theledu yn cael ei gadw ar uchderau rhesymol
 • Gwneud tasgau’r cartref fel golchi, sugno llwch, torri’r borfa ar adegau rhesymol o’r dydd
 • Peidio â dodi offer cerdd yn erbyn waliau cyd. Ceisio’u dodi ar fatiau rwber neu garpedi er mwyn lleihau’r dirgryniadau
 • Peidio â gwneud sŵn uchel o 9.00pm tan 8.00am a sicrhau na all neb ei glywed y tu fas i derfynau eich eiddo
 • Os oes ci gyda chi, peidiwch â gadael iddo gyfarth yn ddi-baid yn y cartref na mas yn yr ardd chwaith
 • Rhoi gwybod i’ch cymdogion os ydych chi am wneud rhywbeth sy’n arbennig o swnllyd: drilio, morthwylio neu gael parti
 • Dysgu i’ch plant feddwl am sut y gallai eu harferion chwarae effeithio ar gymdogion

Rheoli Tenantiaethau Tai
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
E-bost: tenancy.management@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 1686, adolygwyd 11/12/2017