Eich Tenantiaeth

Terfynu eich tenantiaeth

Beth wyf i’n gorfod ei wneud os wyf i am derfynu fy nhenantiaeth?

  • Os ydych chi’n penderfynu terfynu eich tenantiaeth bydd yn rhaid ichi roi 28 diwrnod o rybudd i’r Cyngor, oni bai eich bod yn symud i gartref arall gyda’r Cyngor
  • Bydd yn rhaid ichi lanw
  • Os ydych chi’n dychwelyd yr allweddi yn fuan, bydd y Cyngor yn dal ati i godi rhent arnoch hyd nes bydd y 28 diwrnod wedi dod i ben
  • Os ydych yn dymuno ymestyn eich cyfnod rhybudd o 28 diwrnod dylech roi gwybod i’r Cyngor

Cyn ichi symud mas dylech:

  • Glirio’r holl sbwriel a chelfi o du mewn a thu fas i’r eiddo, yn cynnwys o’r ardd a’r atig. Gadewch yr eiddo’n lân a thaclus. Os ydych chi’n gadael sbwriel ar eich ôl, fe godir tâl arnoch am gael gwared ag ef. Mae’r Cyngor yn darparu nifer o Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff a Cartref ar gyfer ailgylchu a chael gwared â sbwriel.
  • Gwnewch yn siŵr nad ydych wedi symud bant osodion a ffitiadau’r Cyngor (e.e. unedau cegin, gwresogyddion ac ati). Os yw offer yn cael eu symud bant yna dylid dodi gosodiadau newydd tebyg yn eu lle, yn ôl safon dderbyniol. Sylwer - rhaid i unrhyw beirianwaith nwy gael eu dodi gan beirianwyr sydd wedi’u cofrestru â CORGI.
  • Gwnewch yn siŵr bod yr holl newidiadau yn yr eiddo wedi cael eu cymeradwyo gan y Cyngor. Os yw’r Cyngor yn gorfod amnewid nwyddau, am resymau heblaw’r draul a breuo arferol, bydd yn rhaid ichi dalu’r costau amnewid.
  • Gwnewch yn siŵr bod allweddi eich eiddo presennol yn cael eu dychwelyd i’r Cyngor erbyn 5.00pm ar y dydd Llun y daw’r denantiaeth i ben arno. Os ydynt yn cael eu dychwelyd yn ddiweddarach na hyn yna fe godir wythnos arall o rent arnoch.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi clirio rydych chi’n pehrchen arni a’ch sbwriel i gyd cyn i’r allweddi’n cael eu dychwelyd.
  • Darllenwch yr holl fesuryddion trydan a nwy, ac ailgyfeiriwch eich llythyrau.

A fydd y Cyngor yn archwilio’r eiddo cyn imi adael?

Bydd y Cyngor yn dod i’ch cartref yn ystod y cyfnod rhybudd er mwyn cynnal archwiliad clou ar yr eiddo i sicrhau ei fod e’n cael ei ddychwelyd i’r Cyngor mewn cyflwr rhesymol. Bydd y Cyngor hefyd yn rhoi gwybod ichi am unrhyw faterion sy’n gorfod cael eu cywiro. Bydd y swyddog yn ceisio cysylltu â chi cyn yr ymweliad hwn.

Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau ynghylch terfynu’r denantiaeth, gofynnwch am gael gair â Swyddog Tai sy’n aelod o’r tîm Rheoli Tenantiaethau.

Gwybodaeth cysylltu:

Rheoli Tenantiaethau Tai
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
E-bost: tenancy.management@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1679, adolygwyd 18/11/2021