Eiddo Busnes ar Osod

Gardd ar osod

Mae gan Gyngor Sir Penfro 13 safle, yn darparu 64 plot ledled y Sir.

Lleolir y safleoedd yma yn Aberdaugleddau, Hakin Penfro a Dinbych-y-pysgod, er bod ychydig o safleoedd llai o faint yn ardaloedd eraill.

Y pris cyfredol y flwyddyn am blot yw £30, gydag ychwanegiad am gostau dwr ar y safleoedd sydd yn ei ddarparu.

I weld beth sydd ar gael ac i roi eich hunan ar y rhestr aros, llenwch y ffurflen ymholiad ar-lein a fe ddawn ni yn ôl atoch.

Neu gallwch chi gysylltu â ni ar: 01437-775878 neu 01437-764551.

ID: 1702, adolygwyd 21/08/2017

Siopau ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

LET STC

18 Gelliswick Road Hakin Aberdaugleddau

Mae'r eiddo yn cynnwys siop heb lety byw ar y llawr gwaelod gyda stordy a thoiled. Mae'n addas i'w ddefnyddio at amrywiaeth o ddibenion masnachol yn amodol ar ganiatâd cynllunio angenrheidiol. Mae'r siop yn un o res o siopau eraill gan gynnwys siop t
AR OSOD

SIOP WLÂU BARRETT'S GYNT, SHOWDROPLANE, (DAN GYNNIG)

Mae plot 10 Snowdrop Lane, Siop Wlâu Barrett's gynt, yn lle manwerthu mawr clir gyda swyddfeydd a storfa ategol. Saif gerllaw y Factory Shop, adwerthwr cenedlaethol sy'n denu nifer sylweddol o gwsmeriaid.
AR OSOD

PLOT 1 SNOWDROP LANE, HWLFFORDD

Mae Plot 1 Snowdrop Lane, a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel ‘RAOB Lodge and Snowdrop Bar’, ar gael ar gyfer prydles newydd. Mae'r telerau yn cydnabod bod angen cryn dipyn o waith i adnewyddu'r adeilad er mwyn iddo fod yn addas i'w ddefnyddio

ID: 1428, adolygwyd 05/12/2017

Unedau Diwydiannol ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

LET STC

18 Gelliswick Road Hakin Aberdaugleddau

Mae'r eiddo yn cynnwys siop heb lety byw ar y llawr gwaelod gyda stordy a thoiled. Mae'n addas i'w ddefnyddio at amrywiaeth o ddibenion masnachol yn amodol ar ganiatâd cynllunio angenrheidiol. Mae'r siop yn un o res o siopau eraill gan gynnwys siop t
AR OSOD

SIOP WLÂU BARRETT'S GYNT, SHOWDROPLANE, (DAN GYNNIG)

Mae plot 10 Snowdrop Lane, Siop Wlâu Barrett's gynt, yn lle manwerthu mawr clir gyda swyddfeydd a storfa ategol. Saif gerllaw y Factory Shop, adwerthwr cenedlaethol sy'n denu nifer sylweddol o gwsmeriaid.
AR OSOD

PLOT 1 SNOWDROP LANE, HWLFFORDD

Mae Plot 1 Snowdrop Lane, a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel ‘RAOB Lodge and Snowdrop Bar’, ar gael ar gyfer prydles newydd. Mae'r telerau yn cydnabod bod angen cryn dipyn o waith i adnewyddu'r adeilad er mwyn iddo fod yn addas i'w ddefnyddio

ID: 1429, adolygwyd 05/12/2017

Eiddo I'w Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

AR OSOD

Uned 61 Parc Busnes Honeyborough

Eiddo diwydiannol unllawr yw Uned 61 sy’n mesur tua 101 metr sgwâr (1100 tr2) gyda chegin a swyddfa ar wahân. Mae gan yr eiddo fantais mynedfa gerbydau trwy ddrws caead rholio.

ID: 1403, adolygwyd 21/08/2017

Marchnadoedd

Mae Cyngor Sir Penfro yn rhedeg 3 marchnad o fewn y Sir yn cynnig ystod eang o nwyddau a chynnyrch, modern a thraddodiadol.

Marchnad Dinbych-y-pysgod

Yn Ninbych-y-pysgod mae'r farchnad hynaf yn Sir Benfro sy'n dal i fodoli, a gallwn olrhain ei bodolaeth yn ôl mor bell â 1290 pan ganiatawyd y Siarter cyntaf.

Mae'r farchnad yn dal i fod ar y safle gwreiddiol o fewn adeilad rhestredig gradd dau hudolus sy'n parhau i fod â nifer o'i nodweddion gwreiddiol ac sy'n cynnwys murlun mawr sy'n dangos hanes Dinbych-y-pysgod.

Mae'r farchnad ar agor 7 diwrnod yr wythnos ym misoedd Mehefin/Awst a 6 diwrnod yr wythnos o 8.30am - 5.00pm

Marchnad Abergwaun

Mae Marchnad Abergwaun yn farchnad siartredig arall a dderbyniodd y siartr ym 1836.

Mae'r adeilad wedi'i adnewyddu'n llwyr yn ystod y bum mlynedd ddiwethaf ac mae'r farchnad yn unigryw oherwydd bod gan neuadd y farchnad system wresogi tanlawr.

Marchnad undydd brysur iawn yw hon (dydd Iau) sydd ar agor rhwng 8:00am a 4:00pm, gyda marchnad y ffermwyr ar ddydd Sadwrn.

Mae'r farchnad yn rhannu adeilad gyda'r Ganolfan Groeso, y Llyfrgell a'r Swyddfa Arian Parod, tra bod Tapestri Abergwaun yn cael ei arddangos yn yr adeilad.

Marchnad Doc Penfro

Mae Marchnad Doc Penfro yn ifanc o gymharu â Marchnad Dinbych-y-pysgod ond rydym ni dal yn gwybod ei bod yn dyddio'n ôl i 1826 o leiaf.

Yn wir, defnyddiodd Wild Bill Hickock y farchnad i gadw ei holl geffylau ac offer pan ddaeth â'i sioe i Brydain ar ddechrau'r ganrif ddiwethaf. Fe gynhelir marchnad wythnosol bob dydd Gwener, sy’n darparu pysgod, cig, ffrwythau a llysiau i bobl leol yn ogystal ag eitemau eraill y maent yn eu hangen.

Er bod y farchnad ond yn agor ar ddydd Gwener, mae llawer o bobl y dref yn parhau i'w ddefnyddio fel lle i gwrdd. (Oriau agor: 8:00am - 2:00pm)

Am ragor o wybodaeth ar yr unedau sydd ar gael, cysylltwch â:
Tim Bullock
Eiddo,
Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd, SA61 1TP.
Ffôn: 01437-775878
E-bost: tim.bullock@pembrokeshire.gov.uk 

 

ID: 1404, adolygwyd 21/08/2017

Swyddfeydd ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

LET STC

18 Gelliswick Road Hakin Aberdaugleddau

Mae'r eiddo yn cynnwys siop heb lety byw ar y llawr gwaelod gyda stordy a thoiled. Mae'n addas i'w ddefnyddio at amrywiaeth o ddibenion masnachol yn amodol ar ganiatâd cynllunio angenrheidiol. Mae'r siop yn un o res o siopau eraill gan gynnwys siop t
AR OSOD

SIOP WLÂU BARRETT'S GYNT, SHOWDROPLANE, (DAN GYNNIG)

Mae plot 10 Snowdrop Lane, Siop Wlâu Barrett's gynt, yn lle manwerthu mawr clir gyda swyddfeydd a storfa ategol. Saif gerllaw y Factory Shop, adwerthwr cenedlaethol sy'n denu nifer sylweddol o gwsmeriaid.
AR OSOD

PLOT 1 SNOWDROP LANE, HWLFFORDD

Mae Plot 1 Snowdrop Lane, a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel ‘RAOB Lodge and Snowdrop Bar’, ar gael ar gyfer prydles newydd. Mae'r telerau yn cydnabod bod angen cryn dipyn o waith i adnewyddu'r adeilad er mwyn iddo fod yn addas i'w ddefnyddio

ID: 1405, adolygwyd 05/12/2017

Ffermydd, Tir Noeth a Thir Pori

Mae Stad Fferm Cyngor Sir Penfro yn cynnwys 45 daliad â chyfarpar yn amrywio mewn maint o 30 i 150 erw gyda chyfanswm o tua 4500 erw.

Y prif weithgarwch ffermio yw da byw cymysg a'r gweddill yn ddaliadau llaeth.

Mae tenantiaeth y ffermydd hyn yn dod yn rhydd o dro i dro ac rydym yn cynnal rhestr bostio ar gyfer ymgeiswyr posibl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn fferm â chyfarpar: cofrestrwch ar gyfer rhybudd eiddo er mwyn i chi gael eich hysbysu pan ddaw daliad yn rhydd.

Yn ogystal, mae gan Gyngor Sir Penfro dir noeth a safleoedd pori ar draws y sir. Os oes gennych ddiddordeb mewn un o'r rhain: cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau am eiddo er mwyn i chi gael eich hysbysu pan ddaw rhywbeth addas ar gael.

Bydd yr uchod i gyd yn cael eu hysbysebu hefyd yn y papurau lleol ac ar y dudalen hon. Weithiau bydd gennym ffermydd i'w gwerthu, felly byddwch gystal â chlicio ar ar ‘ar werth' am fanylion.

Am ymholiadau pellach cysylltwch â: Barbara Harries ar Ffôn: 01437 775777 neu barbara.harries@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1406, adolygwyd 14/08/2018

Canolfan Arloesedd y Bont

Yn sefyll ger Pont Cleddau, mae gan Ganolfan Arloesedd y Bont swyddfeydd ac unedau twf ar gael:

Unedau Twf

Yn ogystal â’r swyddfeydd yn y prif adeilad mae Canolfan Arloesedd y Bont yn cynnig lle ymarferol ar gyfer gweithdai. 

Mae gan bob gweithdy swyddfa technoleg uwch, lle gweithio hael a’i Ystafell Offer unswydd ei hun sy’n cynnwys bwyler nwy, mesuryddion y gwasanaethau a’r prif fwrdd dosbarthu trydan. 

Mae gweithdai’n amrywio o 125.4 metr sgwâr (1350 troedfedd sgwâr) i 273.1 metr sgwâr (2940 troedfedd sgwâr). 

Mae deiliaid yn gyfrifol am dalu am eu gwasanaethau eu hunain a Threthi Busnes a rhent sylfaenol o £6 y droedfedd sgwâr.

Gyda chytundeb blaenorol Cyngor Sir Penfro fe all tenantiaid wneud addasiadau mewnol all ddarparu llawr cyntaf llawn sydd i bob diben yn dyblu arwynebedd llawr y gweithdy.

Mae hyn i bob diben yn gostwng y rhent i £3 y droedfedd sgwâr a gall greu swyddfa fawr, ystafelloedd cyfrifiaduron, ystafelloedd glân neu fathau eraill o ofod labordy.

Trethi amodol ar sail lluosydd o 0.452 (i’w cadarnhau).

Mae’r gweithdai’n cynnwys: 

Pris ar Gais

Uned Weithdy

Maint

Rhent Blynyddol

 

Metr Sgwâr

Troedfedd Sgwâr

 

1

259.00

2787

£16,722

2

273.00

2936

£17,616

3

273.00

2936

£17,616

4

273.00

2936

£17,616

5

258.00

2777

£16,662

6

126.00

1356

£ 8,136

7

126.00

1356

£ 8,136

8

126.00

1356

£ 8,136

9

126.00

1356

£ 8,136

10

126.00

1356

£ 8,136

11

126.00

1356

£ 8,136

12

126.00

1356

£ 8,136

13

160.20

1722

ID: 1408, adolygwyd 06/10/2017