Ein Cyrsiau

Cymwysterau

Os byddwch chi'n ennill cymwysterau gall hynny eich cynorthwyo i gamu ymlaen yn eich gyrfa bresennol, neu fod yn fan cychwyn swydd newydd neu gwrs astudio uwch o lawer.

Ambell waith gall hi fod yn anodd neilltuo amser i ennill cymwysterau newydd, yn enwedig felly os ydych chi eisoes yn ceisio cadw'r ddysgl yn wastad rhwng y gwaith a'r teulu.  Trwy ddarparu cyrsiau mewn mannau lleol ac yn ystod oriau gwahanol trwy gydol y dydd, gall Sir Benfro yn Dysgu wneud popeth yn rhwyddach ichi.

Yn y DU, caiff y cymwysterau eu dyfarnu gan amrywiaeth o wahanol sefydliadau. 

Ar hyn o bryd mae Sir Benfro yn Dysgu yn darparu cyrsiau sy'n arwain at gymwysterau sy'n cael eu dyfarnu gan y sefydliadau hyn:

Dyma rai o'r pethau a gynigir ar hyn o bryd gan Sir Benfro yn Dysgu:

Mae Agored Cymru a Rhwydwaith Cenedlaethol y Coleg Agored achredu yn darparu achredu ar gyfer cyrsiau ymarferol, maint hygyrch. Ar hyn o bryd mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig OCNau mewn amrywiaeth o sgiliau megis cyfrifiadura, bricwaith, Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill, bwyd a maeth, rhai ieithoedd, rhifedd, llythrennedd, iaith arwydd, rhywfaint o gyrsiau celf, dylunio a chrefft, hanes lleol, cymdeithaseg, seicoleg, pŵer solar a gwynt, a ffotograffiaeth.

Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS)

Mae Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) wedi dod yn adnabyddus dros ben, ac mae'n dangos eich bod yn gymwys i ‘yrru' cyfrifiadur. Mae Dysgu Sir Benfro yn cynnig ECDL lefel 1, ECDL Hanfodol, ECDL Ychwanegol ac ECDL Uwch.

ECDL lefel 1 – Unedau Prosesu geiriau, Taenlenni a Cyflwyno ar gael.

ECDL Hanfodol  (lefel 1) - Mae'n dysgu i chi sut i reoli'r peryglon sy'n gysylltiedig â defnyddio cyfrifiaduron, fel spam a  dwyn hunaniaeth, sut i drefnu'ch cyfrifiadur, a sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd ac e-bost.

ECDL Ychwanegol (lefel 2) - Mae'n ehangu'ch gwybodaeth am becynnau meddalwedd penodol i gynhyrchu dogfennau proffesiynol, taenlenni, a chyflwyniadau.  

ECDL Uwch (lefel 3) - Mae'n dangos eich bod yn hyderus, yn fedrus ac yn effeithlon ar ystod o raglenni cyfrifiadurol gwahanol. Mae pedwar modiwl; prosesu geiriau, taenlenni, cronfeydd data a chyflwyniadau, gyda thystysgrif unigol ar gael ar gyfer pob un. Bydd ymgeiswyr sy'n ennill y pedwar ohonynt yn derbyn tystysgrif arbenigwr ECDL.

Arholiadau Rhydychen Caergrawnt a'r RSA (OCR)

OCR yw un o'r cyrff blaenllaw yn y DU.  Mae e'n cynnig amrywiaeth eang o gymwysterau i fodloni anghenion dysgwyr o bob oedran a gallu.

Cyflogadwyedd digidol - Mae’r cymhwyster Cyflogadwyedd Digidol newydd yn cwmpasu'r sgiliau digidol sydd yn angenrheidiol ar gyfer dysgwyr er mwyn gwneud ceisiadau am swyddi ac i fedru gweithio o fewn amgylchfyd yr 21ain Ganrif, ac i fod yn ddinasyddion digidol.  Byddant yn caffael y wybodaeth graidd fydd ei angen arnynt i ddefnyddio TG mewn gwahanol gyd-destunau, yn arbennig felly yn y gweithle.  Byddant yn gwybod sut i ddefnyddio’r Rhyngrwyd yn effeithiol ac yn ddiogel, yn ogystal â gweithio gyda gwahanol ddyfeisiadau a phrosesu data.

Cymwysterau Defnyddwyr ITQ

Ar hyn o bryd rydym yn darparu'r cymwysterau trwy OCR yn bennaf, ond byddwn hefyd yn defnyddio unedau sy'n cael eu darparu gan BCS a'r Rhwydwaith Coleg Agored Cenedlaethol. Byddwch yn gallu dewis o blith amrywiaeth o unedau a luniwyd gan yr amryw gyrff dyfarnu. Dyma fanteision cymwysterau defnyddwyr ITQ:

  • maent yn effeithlon ar gyfer dysgwyr a chyflogwyr - gallwch ennill credyd am yr hyn yr ydych wedi'i ddysgu eisoes yn ddiweddar ac felly ni fyddwch yn gwastraffu amser gwerthfawr yn dysgu sgiliau yr ydych wedi eu hennill yn barod
  • maent yn berthnasol a diweddar
  • maent yn ddigon hyblyg i fodloni anghenion dysgwyr a busnesau unigol, a gall y dysgwyr ddilyn safon 1, 2 neu 3 er mwyn ennill y dyfarniad, y dystysgrif neu'r diploma

A dyma enghreifftiau o'r unedau:

  • Prosesu geiriau
  • Taenlenni
  • Cronfa ddata
  • Cyflwyniadau
  • Cyfathrebu
  • Cyhoeddiadau

Bydd rhagor o unedau'n cael eu hychwanegu gydol yr amser. Gallwch ymuno â chwrs ar unrhyw adeg trwy gydol y flwyddyn a hynny ôl safon sy'n addas ar eich cyfer chi.

Y Gymdeithas Frenhinol dros Hwylio (RYA)

Ar hyn o bryd, mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig cymwysterau Capten Dydd ar y Lan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol a Chapten Arfordirol/Iotfeistr Pell o'r Lan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol mewn rhai canolfannau.

Canolfan Hyfforddi Gydnabyddedig:
Canolfan Dysgu Cymunedol Abergwaun, Ysgol Bro Gwaun, Abergwaun SA65 9DT

Mae yna hefyd ddwy ganolfan loeren:
Canolfan Dysgu Cymunedol Doc Penfro, Sgwâr Albion, Doc Penfro SA72 6XF a Chanolfan Dysgu Cymunedol Dinbych-y-pysgod, Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod SA70 7LB

Cyd-bwyllgor Addysg Cymru (WJEC)

Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU)

Os na lwyddoch i ennill y rhain, neu os hoffech gael gwell graddau, rydym yn cynnig cyfle ichi astudio Saesneg, Mathemateg, Ffrangeg Alamaeneg a Gwyddoniaeth.  Rydym hefyd yn cynnig Saesneg - Safon Uwch a Safon UG. 

Cymraeg  

Bydd llawer o bobl sy'n dysgu Cymraeg yn sylweddoli bod ennill cymhwyster yn ffordd dda o weld yn union faint o lwyddiant y maent yn ei gael.  Bydd hefyd yn eu hysgogi i adolygu rhywfaint! 

Mae CBAC yn cynnig cymwysterau ar bedair lefel i oedolion sy'n dysgu Cymraeg, yn y gyfres o'r enw "Defnyddio'r Gymraeg".  Y gwahanol lefelau yw Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch. 

ID: 1945, adolygwyd 05/07/2019