Ein Cyrsiau

Taflen cwrs

Yn cynnig cyrsiau mewn lleoliadau cymunedol ac ar-lein.

Dysgu heddiw ar gyfer yfory gwell. Dewiswch eich cwrs ac archebwch nawr!

Ffioedd Cyrsiau 

Sut i Gadw Lle

Sgiliau Hanfodol

Cyrsiau Galwedigaethol

Y Gymraeg

Ieithoedd

Diddordeb Cyffredinol

Iechyd a Llesiant

Y Celfyddydau Creadigol

Y Celfyddydau Perfformio

Sbardun

Coleg Sir Benfro

Cysylltiadau

Sut i gadw lle

Mae gwybodaeth ar sut i gofrestru ar gael ar ran uchaf bob tudalen fesul categori cwrs. Mae gwybodaeth y Canolfannau Dysgu Cymunedol ar waelod y dudalen.

Sgiliau Hanfodol

Ar gyfer dosbarthiadau Saesneg, Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill, Mathemateg neu Sgiliau Digidol, ffoniwch Rhadffôn 0808 100 3302 drefnu trafodaeth bersonol er mwyn dewis y cwrs iawn i chi.

Saesneg

Ydych chi eisiau gwella eich sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu Saesneg ar gyfer eich hun, eich teulu neu ar gyfer eich gwaith?

Gall cyrsiau Sgiliau Hanfodol RHAD AC AM DDIM eich helpu i ddatblygu eich sgiliau Saesneg o lefel Mynediad 1 hyd at lefel sy’n gyfwerth â TGAU.

* Llythrennedd * Sgiliau Bywyd * Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill * Bywyd yn y DU * Prawf Gyrru - Theori *

Mathemateg

A oes angen i chi wella’ch sgiliau mathemateg i’ch helpu gartref, rhoi cymorth i’ch teulu neu ennill cymhwyster ar gyfer gwaith?

Gall ein cyrsiau Mathemateg RHAD AC AM DDIM eich helpu i ennill tystysgrif o lefel Mynediad hyd at lefel sy’n gyfwerth â TGAU.

Sgiliau Llythrennedd Digidol

Ydych chi’n awyddus i ddatblygu eich sgiliau digidol? Gall dosbarthiadau lefel Mynediad Rhad ac am ddim eich helpu i ennill sgiliau newydd. Mae angen talu ffi ar gyfer rhai cyrsiau lefel uwch sy’n mynd hyd at Lefel 2.

* Sgiliau Digidol * Sgiliau Llythrennedd Digidol * Sgiliau Hanfodol Cymru - Cymhwyso Rhif * Rhifedd * ICDL * Microsoft Office * Defnyddio eich tabled * Defnyddio Windows *

Cyrsiau Galwedigaethol

I ymuno ag unrhyw gwrs TGAU neu gwrs galwedigaethol, ffoniwch eich canolfan leol neu ewch i’n gwefan ac archebwch gan ddefnyddio Fy Nghyfrif Cyngor Sir Penfro.

A oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i’ch helpu i symud ymlaen yn y gwaith neu wella sgiliau i gael cyflogaeth?

Gall cymwysterau mewn Cymorth Cyntaf Brys, Diogelwch Bwyd a Chymorth Cyntaf Pediatrig Brys eich helpu.

TGAU

Oes angen TGAU arnoch i wella eich rhagolygon gwaith neu i fynd i addysg bellach? 

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnal cyrsiau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.

* Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle * Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys * Diogelwch Bwyd ym Maes Arlwyo * TGAU Saesneg Iaith - CBAC * TGAU Mathemateg - CBAC * Trwyddedu Personol *

Y Gymraeg

I gofrestru ar gwrs Cymraeg, ewch i Dysgu Cymraeg (yn agor mewn tab newydd) neu, am ragor o wybodaeth, e-bost neu ffoniwch 01437 770180

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwella eich defnydd o’r Gymraeg gartref, yn y gwaith neu yn eich cymuned?

Mae Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn rhedeg cyrsiau o lefel Mynediad, hyd at lefel Sylfaen, Canolradd ac Uwch. Ni fu erioed yn haws dod o hyd i gwrs sy’n iawn i chi naill ai ar-lein neu yn eich canolfan ddysgu leol. Mae pob cwrs yn cynnig achrediad os oes gennych ddiddordeb mewn ennill cymhwyster.

* Mynediad * Sylfaen * Canolradd * Uwch * Hyfedredd *

Ieithoedd

I ymuno ag unrhyw gwrs iaith, ffoniwch eich canolfan leol neu ewch i’n gwefan i archebu gan ddefnyddio Fy Nghyfrif Cyngor Sir Penfro

Ydych chi eisiau datblygu eich gallu i gyfathrebu mewn iaith arall?

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau iaith o lefel Mynediad i lefel Uwch. Gall ein cyrsiau eich helpu wrth deithio dramor ar gyfer gwaith neu bleser yn ogystal â’ch cefnogi i gyfathrebu â phobl sy’n ymweld neu’n byw yn Sir Benfro nad ydynt yn siarad Saesneg fel eu hiaith gyntaf.

* Eidaleg - lefel Mynediad, lefel Sylfaen a lefel Uwch * Sbaeneg - lefel Mynediad, lefel Sylfaen a lefel Uwch * Ffrangeg - lefel Mynediad, lefel Sylfaen a lefel Uwch * Sbaeneg - Sgwrsio *

Diddordeb Cyffredinol

I ymuno ag unrhyw gwrs Diddordeb Cyffredinol, ffoniwch eich canolfan leol neu ewch i’n gwefan i archebu gan ddefnyddio Fy Nghyfrif Cyngor Sir Penfro

Oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod mwy am sut mae pobl a lleoedd wedi esblygu dros amser?  

Bydd cyrsiau Hanes a Seicoleg Sir Benfro yn Dysgu yn eich helpu i ddatblygu gwell dealltwriaeth o sut mae pobl wedi esblygu dros amser. Pa bynnag faes astudio y byddwch yn cychwyn arno, byddwch yn siŵr o fod ar daith ddiddorol yn darganfod!

* Yr Hapsbwrgiaid * Gwrthryfel * Hanes Diwylliannol * Y Cymry * Seicoleg - lefel Mynediad *

Iechyd a Llesiant

I ymuno â chwrs Iechyd a Llesiant, ffoniwch eich canolfan leol neu ewch i’n gwefan ac archebwch gan ddefnyddio Fy Nghyfrif Cyngor Sir Penfro.

Ydych chi eisiau teimlo’n well a gwella’ch ffitrwydd trwy ymarfer corff ysgafn? 

Os mai ‘ydw’ yw’r ateb, yna mae gan Sir Benfro yn Dysgu ystod wych o gyrsiau i chi ddewis o’u plith, dan arweiniad tiwtoriaid profiadol, gofalgar a chefnogol iawn. Beth bynnag fo lefel eich profiad neu ffitrwydd, gall ein tiwtoriaid ddarparu ar gyfer eich anghenion a byddwch yn teimlo’n well o’r herwydd.

* Ioga Cadair * Pilates - Ymestyn ac Ystwytho * Pilates * Tai Chi * Ioga * Ioga i bobl dros 50 oed *

Y Celfyddydau Creadigol

I ymuno â chwrs Creadigol, ffoniwch eich canolfan leol neu ewch i’n gwefan ac archebwch gan ddefnyddio Fy Nghyfrif Cyngor Sir Penfro

Ydych chi eisiau archwilio eich ochr greadigol, datblygu sgiliau newydd neu ddysgu ffyrdd newydd o weithio gyda gwahanol gyfryngau?    

Mae gan Sir Benfro yn Dysgu lu o diwtoriaid dawnus a all eich arwain ar lwybr creadigol newydd. Byddwch yn rhyfeddu at yr hyn y gallwch ei gyflawni gyda chymorth ymarferwyr profiadol. Beth bynnag fo’ch man cychwyn … mae gennym gwrs i chi, o Wnïo i Wydr Lliw.

* Celf * Paentio â Brwsh Tsieineaidd * Gwnïo Gwisgoedd * Celf Flodau * Tynnu Llun yn Fyw * Peintio Olew * Photoshop Elements * Argraffu * Gwnïo * Gwydr Lliw * Clustogwaith * Dyfrlliw * Helyg *

Y Celfyddydau Perfformio

I ymuno â chwrs Perfformio, ffoniwch eich canolfan leol neu ewch i’n gwefan i archebu gan ddefnyddio Fy Nghyfrif Cyngor Sir Penfro

A fyddech chi’n dymuno cael amser ar gyfer mwy o gerddoriaeth yn eich bywyd? 

Gall dosbarthiadau Cerddoriaeth Sir Benfro yn Dysgu godi’ch ysbryd, datblygu sgiliau newydd a’ch helpu i wneud ffrindiau newydd. Mae cyrsiau wedi’u cynllunio ar gyfer pobl sydd heb unrhyw brofiad blaenorol a dysgwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau ymhellach.

* Gitâr lefel Mynediad * Iwcalili lefel Mynediad * Canu lefel Mynediad - Dewch o hyd i’ch llais! * Gitâr lefel Ganolradd * Iwcalili lefel Ganolradd * Canu lefel Ganolradd *

Sbardun

I gael rhagor o fanylion am gyrsiau Sbardun yn ein 12 ysgol bartner, ewch i dudalen Facebook Sbardun Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd) neu ffoniwch 07500918050.

Hoffech chi ddysgu sgiliau newydd i’ch helpu chi a’ch teulu?

Mae Sbardun yn cynnal cyrsiau Rhad am ddim mewn 12 ysgol gynradd yn Sir Benfro i gefnogi teuluoedd i gael mynediad at weithgareddau difyr sy’n cysylltu â’r cwricwlwm newydd i Gymru mewn ffordd hwyliog a chreadigol.

Mae cyrsiau yn newid bob hanner tymor ac maent yn cynnwys cymysgedd o weithdai i deuluoedd a chyrsiau i oedolion yn unig.

* Fenton * Gelliswick * Johnston * Ysgol Gynradd Gymunedol Aberdaugleddau * Neyland * Prendergast * Waldo Williams * Ysgol Sant Marc * Ysgol Gynradd Dinbych-y-Pysgod * Ysgol Glannau Gwaun * Ysgol Hafan y Môr * Ysgol Penrhyn Dewi *

Coleg Sir Benfro

Yng Ngholeg Sir Benfro mae amrywiaeth enfawr o gyrsiau amser llawn a rhan-amser ar gael i oedolion 19 oed neu hŷn.

P’un a ydych chi’n awyddus i ennill sgiliau a gwybodaeth ychwanegol i roi hwb i’ch gyrfa, eisiau ailhyfforddi mewn sector gwahanol i ddilyn cyfleoedd newydd, neu’n syml yn edrych i ymgymryd â hobi, mae cannoedd o gyrsiau i ddewis ohonynt yn y Coleg.

A chyda chyrsiau o Fynediad hyd at lefel Gradd, beth bynnag fo’ch sgiliau cyfredol, gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cwrs sy’n iawn i chi ac a fydd yn eich galluogi i barhau ar eich taith ddysgu.

* Therapi Harddwch * Cadw Llyfrau * Gweinyddiaeth Busnes * Cynnal a Chadw Ceir * Gofal Plant * Cyfrifiadura * Adeiladu * Peirianneg * Trin Gwallt * Iechyd a Diogelwch * Lletygarwch * Crefftau Cymysg * Ffotograffiaeth * Sgiliau Gwnïo *

Edrychwch ar ein cyrsiau yn: Coleg Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd) neu ffoniwch ein tîm derbyniadau ar 0800 9 776 788 am gyngor ac arweiniad diduedd.

Cymorth ariannol

Os ydych mewn swydd sy’n ennill llai na £30,596, ar gontract dim oriau, neu mewn perygl o gael eich diswyddo, gallai’r Cyfrif Dysgu Personol eich cefnogi i uwchsgilio.

Cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr ar 01437 753 134 neu e-bostiwch: s.finance@pembrokeshire.ac.uk i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol.

* Cyfrifeg * Gwaith Saer * Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo * Rheoli Iechyd a Diogelwch * Coginio Proffesiynol * Adweitheg * Therapi Tylino Chwaraeon * Weldio a Saernïo *

Cysylltiadau

Gallwch ffonio Canolfannau Cymunedol Sir Benfro yn Dysgu am fwy o wybodaeth ac i gadw lle!

 

Cyrsiau Sgiliau Hanfodol a Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill yn Rhad am ddim

Rhadffôn 0808 100 3302

 

Dysgu Cymraeg Sir Benfro

01437 770180
learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk

 

Canolfannau Dysgu Cymunedol Gogledd Sir Benfro

01437 770140
northpembs.Learning@pembrokeshire.gov.uk

 

Canolfannau Dysgu Cymunedol Canolbarth Sir Benfro

01437 770150
midpembs.learning@pembrokeshire.gov.uk

 

Canolfan Dysgu Cymunedol Doc Penfro

01437 770170
pembrokedock.learning@pembrokeshire.gov.uk

 

Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-Pysgod

01437 770190
tenby.learning@pembrokeshire.gov.uk

 

Sbardun

07500 918050
springboard@pembrokeshire.gov.uk

 

Swyddfa Gwasanaethau Canolog Arberth

01437 770130
learn@pembrokeshire.gov.uk

ID: 4296, adolygwyd 10/05/2024

Sbardun

Mae Sbardun yn brosiect Sir Benfro yn Dysgu sy'n cynnal amrywiaeth eang o gyrsiau llawn hwyl, am ddim a chyffrous i oedolion a theuluoedd mewn 12 o ysgolion cynradd partner.

Pam ymgysylltu â'r prosiect?

Trwy ymuno ag un o'n cyrsiau fe allwch chi a'ch teulu gael hwyl, dysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd ac ehangu eich gorwelion

Pa fath o gyrsiau allwch chi eu gwneud?

Cynllunnir cyrsiau Sbardun ar gyfer oedolion a'u teuluoedd sydd am gael hwyl wrth ddysgu a datblygu sgiliau newydd a hanfodol sy’n ategu pedwar diben craidd y cwricwlwm newydd i Gymru.

Ble galla i weld yr amserlenni cyfredol?

Er mwyn gweld amserlenni cyfredol ar gyfer pob ardal Sbardun, cerwch at ein tudalen Gweplyfr o'r enw 'Springboard, Pembrokeshire'. Springboard Pembrokeshire Facebook (yn agor mewn tab newydd) neu ewch i'n Padlet Sbardun (yn agor mewn tab newydd).

Pwy all gymryd rhan?

Mae cyrsiau Sbardun yn agored i oedolion sydd â phlentyn yn y teulu sy'n mynychu un o'n 12 hysgolion partner ac sy'n teimlo y byddant yn elwa o gymryd rhan yn ein cyrsiau.

Pryd y cynhelir gweithgareddau Sbardun?

Mae Sbardun yn cynnal rhaglen wahanol bob ochr i bob hanner tymor. Mae ein sesiynau bore a phrynhawn wedi'u hamseru'n berffaith i gyd-fynd â'r diwrnod ysgol.

Ble fydd ein gweithgareddau'n digwydd?

Cynhelir cyrsiau Sbardun yn ystafelloedd cymunedol pob ysgol gynradd bartner.

Oes unrhyw help gyda gofal plant?

Yn amodol ar y galw ac argaeledd, gall Sbardun helpu i ariannu lleoliadau crèche mewn lleoliadau gofal plant cofrestredig i blant cyn oed ysgol. 

Sut alla i gymryd rhan?

Mae'n hawdd cymryd rhan. Gallwch glicio ar y ddolen archebu y mae ysgolion yn ei rhannu ynghyd â’n taflenni yn eu apiau ysgol fel Class Dojo. Fel arall, gallwch anfon neges destun, ffonio neu anfon neges e-bost at y Cynghorydd Sbardun sy’n gyfrifol am gyflwyno Sbardun yn eich ysgol bartner.

Sut mae ein cyrsiau yn cael eu hariannu?

Mae cyrsiau Sbardun yn cael eu hariannu hyd at 31 Rhagfyr 2024 gan Lluosi, Cronfa Ffyniant Gyffredin, Cronfa Lefelu.

Funded by UK Government Levelling up fund

 

I drafod sut y gallech weithio gyda phrosiect Sbardun, cysylltwch â:

Laura Phillips, Cydlynydd Sbardun

Ffôn: 07500 918 050
E-bost: laura.phillips@pembrokeshire.gov.uk
Gweplyfr: Springboard Pembrokeshire Facebook (yn agor mewn tab newydd)
Padlet: Padlet Sbardun (yn agor mewn tab newydd)

ID: 1967, adolygwyd 14/05/2024

Cymraeg

Mae pobl eisiau dysgu Cymraeg am wahanol resymau, ond dod yn rhugl yn yr iaith yw dymuniad y rhan fwyaf.  Os byddwch chi'n penderfynu dysgu Cymraeg fe allech chi fod yn un o'r cannoedd o bobl sy'n llwyddo i ddod yn siaradwyr Cymraeg rhugl bob blwyddyn.

Mae dysgu Cymraeg yn llawer o hwyl a gall unrhyw un sydd am fod yn ddysgwr, ond sydd efallai'n pryderu am ymdopi â gramadeg, fod yn sicr bod y pwyslais heddiw yn bendant iawn ar Gymraeg llafar ac ar ddefnyddio'r iaith o'r cychwyn cyntaf.

Os ydych chi angen mwy o wybodaeth, mae popeth ar gael ar Dysgu Cymraeg Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd) neu gellir cysylltu gyda ni ar 01437 770180 am gyngor.

Cyn i chi chwilio am gwrs, mae dau beth pwysig y dylech eu hystyried: dewis y lefel iawn a'r cyflymder iawn.

Dewis y lefel iawn

Mae pob cwrs erbyn hyn wedi ei enwi yn unol â'r fframwaith dilyniant cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion, sy'n cynnwys 5 lefel:

 • Mynediad - cyrsiau i ddechreuwyr. Mae'r pwyslais ar siarad Cymraeg - mae trafod manylion personol a digwyddiadau yn y gorffennol ymysg y pynciau o dan sylw.
 • Sylfaen - datblygu eich sgiliau siarad. Mae teulu, gwaith a diddordebau ymysg y pynciau o dan sylw.
 • Canolradd - mae'r pwyslais yn dal i fod ar siarad, ond gan gyflwyno ychydig mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando.  Fe ddylech fedru cynnal sgwrs yn weddol rwydd ynglŷn â phynciau pob dydd erbyn diwedd y lefel hon.
 • Uwch - gyda'r pwyslais yn dal i fod ar sgiliau siarad, fe gewch hefyd eich cyflwyno'n raddol i radio, teledu a phapurau newydd Cymraeg.  Mae'r cyrsiau hyn yn gymorth hefyd i chi ysgrifennu'n fedrus.
 • Hyfedredd  - cyrsiau ar gyfer pobl sy'n siarad Cymraeg yn rhugl (iaith gyntaf neu ail iaith) sy'n dymuno cryfhau eu gafael ar yr iaith.

Dewis y Cyflymder Iawn

Y ffordd orau i ddysgu iaith yw trochi eich hun ynddi, felly fe ddylech chi ystyried dewis y cwrs mwyaf dwys y gallwch chi roi eich amser iddo.  

Fel un sy'n dechrau o'r newydd, fe gewch ddewis gweithio gan symud ymlaen yn hamddenol ar gyrsiau sy'n cwrdd unwaith yr wythnos, neu'n fwy dwys gyda dau ddosbarth yr wythnos. 

Mae'r cyrsiau sy'n cwrdd unwaith yr wythnos fel arfer yn ymdrin ag un o'r lefelau uchod tros ddwy flynedd (tair blynedd ar gyfer y lefel Uwch) ac mae'r cyrsiau mwy dwys yn ymdrin ag un lefel y flwyddyn.  Mae'r ddau lwybr fel arfer yn cyfuno wrth i chi fynd ymlaen i'r lefelau uwch.  

Cymraeg Gwaith

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, bydd y gallu i siarad Cymraeg yn rhoi mantais bendant i chi a gallai arwain at ddyrchafiad neu swydd well.   

Mae rhagor a rhagor o gyflogwyr yn ystyried yr iaith Gymraeg yn sgil y mae ei hangen yn y gweithle, yn enwedig o fewn y sector cyhoeddus lle mae gofyn a galw am wasanaeth dwyieithog.  

Pob blwyddyn mae ugeiniau o bobl yn mynychu dosbarthiadau Cymraeg i wella rhagolygon eu gyrfa, a dyma pam:

 • Mae'n fwy tebygol y bydd gweithwyr gyda sgiliau dwyieithog yn ennill rhwng 8 a 10% yn rhagor na'r rhai heb sgiliau dwyieithog
 • Mae sgiliau iaith Gymraeg yn gaffaeliad pwysig ym mhob sefydliad yn y sector cyhoeddus
 • Gyda nifer y siaradwyr Cymraeg yn dal i gynyddu, bydd y galw am wasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn cynyddu hefyd  

Os dych chi’n gweithio i Gyngor Sir Penfro, cysylltwch â Cath Holgate am ragor o wybodaeth am y dosbarthiadau/lefelau sydd ar gael yn y gweithle – cath.holgate@pembrokeshire.gov.uk 

Cymraeg yn y Cartref

Gyda rhagor a rhagor o blant yn elwa ar fanteision addysg ddwyieithog a dysgu Cymraeg yn yr ysgol, mae llawer o rieni ac aelodau eraill o'r teulu eisiau bod yn rhan o'r holl beth.  Mae llawer o'n cyrsiau wedi eu trefnu ar gyfer amserau a lleoliadau sy'n hwylus i rieni ac rydym hefyd yn cynnig cyrsiau penodol sy'n fodd i chi ddysgu rhywfaint o Gymraeg y gallwch ei defnyddio gyda'r plant.

Dilyniant - Arholiadau

Mae llawer o ddysgwyr yn darganfod bod ennill cymhwyster yn ffordd dda o gofnodi eu cynnydd ac yn gymhelliant i adolygu!

Mae CBAC yn cynnig cymhwyster ar bedair lefel i oedolion sy'n dysgu Cymraeg yng nghyfres arholiadau Defnyddio'r Gymraeg.  Y lefelau yw: Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch.

Cyrsiau Dydd

Unwaith y bydd eich cwrs wedi dechrau, gallwch hefyd roi hwb i'ch rhaglen ddysgu drwy fynychu cyrsiau undydd Sadwrn Siarad a chyrsiau bloc, megis cyrsiau yn ystod y Pasg a'r Haf. Fel arfer, cânt eu cynnal yn ein Canolfannau Dysgu Cymunedol.

Darperir hyfforddiant ar bob lefel ac mae nifer yr oriau cyswllt yn cyfateb i o leiaf ddau ddosbarth nos.

ID: 1938, adolygwyd 14/07/2023

Sgiliau Hanfodol (Saesneg, mathemateg, digidol)

Hoffech chi wella eich sgiliau darllen, ysgrifennu, sillafu neu fathemateg? Neu a ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n elwa ar gael cymorth unigol?

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn darparu dosbarthiadau AM DDIM  i oedolion ledled Sir Benfro.

Saesneg a mathemateg (Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif)

Bydd cyfweliad cydgyfrinachol yn cael ei gynnig i bawb, cyn iddynt ymuno â dosbarth.  Yna bydd Cynllun Dysgu Unigol yn cael ei gytuno gyda chi, er mwyn ichi allu gweithio wrth eich pwysau, a fesul camau sy'n addas i chi, mewn man ymlaciol a chyfeillgar. 

Gallwn ni roi cymorth i ddysgwyr sydd ag anawsterau dysgu difrifol, hyd at y bobl hynny sy'n dymuno gloywi eu sgiliau neu sydd am gael cymorth er mwyn ennill TGAU neu NVQ.

I ymuno â dosbarth hoffem siarad â chi yn gyntaf: ffoniwch 0808 100 3302, e-bostiwch Essential.Skills@pembrokeshire.gov.uk neu galwch mewn i'ch canolfan ddysgu gymunedol agosaf

Sgiliau Digidol

P'un a ydych yn chwilio am waith neu hamdden mae gennym y cwrs cyfrifiadurol i chi.

Erioed wedi defnyddio cyfrifiadur neu lechen o'r blaen? Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau lefel rhagarweiniol sy'n addas ar gyfer y dechreuwr llwyr.

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad cyfrifiadura eisoes mae gennym ni amrywiaeth o gyrsiau i ddatblygu eich sgiliau.

I gael gwybod mwy, ffoniwch ni ar 01437 770130 neu e-bostiwch learn@pembrokeshire.gov.uk i drafod eich gofynion gyda'n tîm cyfeillgar.

ID: 1939, adolygwyd 10/05/2024

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE)

Os ydych wedi symud i fyw neu i weithio yn y Deyrnas Unedig ac yn dymuno gwella eich sgiliau Saesneg, yna mae dosbarthiadau SSIE yn addas ar eich cyfer.

Mae yna ddosbarthiadau ar gael i'ch helpu os oes gennych ychydig o sgiliau Saesneg yn unig, neu ddim o gwbl, yn ogystal â dosbarthiadau i'ch helpu os ydych yn dymuno gwella eich sgiliau Saesneg.     

 • Dosbarthiadau i Ddechreuwyr (Cyn-mynediad a Mynediad 1) os oes gennych ychydig o sgiliau Saesneg yn unig, neu ddim o gwbl
 • Dosbarthiadau Mynediad 2-3 – os ydych yn meddu ar rywfaint o sgiliau Saesneg ac yn dymuno dysgu rhagor
 • Dosbarthiadau Mynediad 3/Lefel 1 – os ydych yn dymuno gwella eich sgiliau Saesneg

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 0808 100 3302, e-bostiwch ESOL@pembrokeshire.gov.uk

neu galwch mewn i'ch canolfan ddysgu gymunedol agosaf

 

 

ID: 1940, adolygwyd 26/04/2024

Cyrsiau Iechyd a Lles

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n gallu cyfrannu at eich iechyd a'ch lles.

Os ydych chi'n gobeithio ymlacio a hamddena, yn ogystal â gwella pa mor ystwyth ydych chi, rydym yn cynnig y dosbarthiadau hyn - ymarfer corff cymedrol, pilates, tai chi a ioga.

Chwilio am gwrs

ID: 1942, adolygwyd 26/04/2024

Diddordebau cyffredinol

Mae'r adran hon yn ymdrin ag amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n darparu ar gyfer pobl sydd am feithrin sgiliau mewn hobïau a difyrion poblogaidd, yn ogystal ag un neu ddau o ddiddordebau arbenigol. Ar ben hynny bydd cyrsiau ar ffotograffiaeth, ysgrifennu creadigol a seicoleg.

Mae gyda ni ddewis o gyrsiau hanes, fel hanes lleol a hanes cenedlaethol.

Chwilio am gwrs

Mae gwybodaeth am ein cyrsiau eraill ar gael ar y tudalennau isod.

Creadigol a pherfformio (yn agor mewn tab newydd)

Ieithoedd (yn agor mewn tab newydd)

Cymwysterau cyflogaeth (yn agor mewn tab newydd)

ID: 1943, adolygwyd 24/05/2024

Cymwysterau cyffredinol (gan gynnwys TGAU ac ICDL)

Mae ennill cymwysterau’n gallu eich helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa bresennol neu gymryd eich camau cyntaf tuag at swydd newydd neu gwrs astudio uwch.

Weithiau, mae’n gallu bod yn anodd dod o hyd i amser i ennill cymwysterau newydd, yn enwedig os ydych chi eisoes yn cydbwyso gofynion gwaith a theulu. Trwy ddarparu cyrsiau mewn lleoliadau lleol ac ar wahanol adegau yn ystod y dydd, mae Sir Benfro yn Dysgu yn gallu hwyluso pethau i chi.

Yn y DU, dyfernir cymwysterau gan amrywiaeth o wahanol sefydliadau.

Ar hyn o bryd, mae Sir Benfro yn Dysgu yn darparu cyrsiau sy’n arwain at gymwysterau a ddyfernir gan y sefydliadau canlynol:

Hefyd, rydym yn cynnig cyrsiau sy’n arwain at gymwysterau Cymorth Cyntaf a Diogelwch Bwyd.

Agored Cymru

Mae Agored Cymru yn achredu cyrsiau byr, ymarferol. Mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig yr achrediad hwn mewn amrywiaeth o sgiliau, fel sgiliau digidol a chyfrifiadurol, rhifedd, llythrennedd, cyfathrebu a Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL).

Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS)

Cafodd Tystysgrif Ryngwladol Llythrennedd Digidol (ICDL) yn gymhwyster cyflogaeth uchel iawn ei barch. Mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig Dyfarniad ICDL lefel 1, Dyfarniad ICDL lefel 2 ac ICDL Uwch.

Unedau unigol ICDL lefel 1 – Prosesu geiriau, taenlenni a chyflwyno.

Dyfarniad ICDL lefel 1 – Mae’n eich addysgu sut i reoli’r peryglon sy’n gysylltiedig â defnyddio cyfrifiaduron, fel sbam a dwyn hunaniaeth, sut i drefnu’ch cyfrifiadur a sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd ac e-bost.

Mae Dyfarniad ICDL lefel 2 yn datblygu eich sgiliau yn 3 o’r unedau canlynol – prosesu geiriau, taenlenni, cyflwyniadau neu gronfeydd data.

Chwilio am gwrs 

Cyd-bwyllgor Addysg Cymru (WJEC)

Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU)

Os na lwyddoch i ennill y rhain, neu os hoffech gael gwell graddau, rydym yn cynnig cyfle i chi astudio Saesneg a Mathemateg.

Hefyd, rydym yn cynnig cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru ar wahanol lefelau mewn Cymhwyso Rhif ac mewn Cyfathrebu.

Chwilio am gwrs 

Cymraeg

Mae llawer o bobl sy’n dysgu Cymraeg yn sylweddoli bod ennill cymhwyster yn ffordd dda o wella eu rhagolygon swyddi neu fonitro eu cynnydd. 

Mae CBAC yn cynnig cymwysterau ar bedair lefel i oedolion sy’n dysgu Cymraeg, yn y gyfres "Defnyddio'r Gymraeg". Y lefelau yw Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch.

ID: 1945, adolygwyd 10/05/2024

Ein Gwasanaeth

Ein nod yw darparu ystod eang o gyrsiau sy'n addas i'n holl gwsmeriaid, wyneb-i-wyneb ac ar-lein. Os ydych am ddatblygu sgiliau a diddordebau newydd, gweithio tuag at gymhwyster, neu wella eich rhagolygon gyrfa.

Chwilio am Gyrsiau

Rydym hefyd yn gallu darparu hyfforddiant pwrpasol i fusnesau; boed hynny ar gyfer unigolyn neu sefydliad cyfan, gallwn deilwra'r hyfforddiant i ddiwallu anghenion penodol.

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg

Ein nod yw darparu cyrsiau’n ddwyieithog lle bynnag y bo modd. Wrth ichi holi ynghylch ymgymryd â chwrs, byddwn yn gofyn ichi a hoffech chi ddilyn y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.  Byddwn yn darparu cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig pan mae niferoedd yn cyrraedd y lefel isaf.

ID: 1935, adolygwyd 12/06/2024

Sgiliau Digidol

P'un a ydych yn chwilio am waith neu hamdden mae gennym y cwrs cyfrifiadurol i chi.

Erioed wedi defnyddio cyfrifiadur neu lechen o'r blaen? Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau lefel rhagarweiniol sy'n addas ar gyfer y dechreuwr llwyr.

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad cyfrifiadura eisoes mae gennym ni amrywiaeth o gyrsiau i ddatblygu eich sgiliau. I gael gwybod mwy, ffoniwch ni ar 01437 770130 neu e-bostiwch learn@pembrokeshire.gov.uk i drafod eich gofynion gyda'n tîm cyfeillgar.

ID: 1936, adolygwyd 26/04/2024