Ein Cyrsiau

Taflen Cwrs 2019

Lawrlwythwch daflen y cwrs

ID: 4296, adolygwyd 19/07/2019

Sbardun

Mae Sbardun yn brosiect Sir Benfro yn Dysgu sy'n cynnal amrywiaeth eang o gyrsiau llawn hwyl, am ddim a chyffrous i oedolion a theuluoedd.

Pam ymgysylltu â'r prosiect?
Learning Pembrokeshire Springboard

Trwy ymuno ag un o'n cyrsiau fe allwch chi a'ch teulu gael hwyl, dysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd ac ehangu eich gorwelion

Pa fath o gyrsiau allwch chi eu gwneud?                                 

Cynllunnir cyrsiau Sbardun ar gyfer oedolion a'u teuluoedd sydd am gael hwyl wrth ddysgu O Wneud Bara i Gyrsiau Harddwch, Gwaith Coed i Goginio, o Ganu i Ddiogelwch Safle...,os ydyw'n eich helpu chi a'ch teulu i gael y gorau allan o ddysgu , fe drefnwn ni!!

Ble galla i weld yr amserlenni cyfredol?

Er mwyn gweld amserlenni cyfredol ar gyfer pob ardal Sbardun, cerwch at ein tudalen Gweplyfr o'r enw 'Springboard, Pembrokeshire'. Springboard Pembrokeshire Facebook (Mewn ffenest newydd)  

Pwy all gymryd rhan?

Mae cyrsiau Sbardun yn agored i oedolion sydd â phlentyn yn y teulu sy'n mynychu un o'n hysgolion partner.

Pa ysgolion sy'n gweithio mewn partneriaeth gyda ni ?

Mae Sbardun ar hyn o bryd yn gweithio mewn partneriaeth gydag 11 ysgol yn Sir Benfro.

Pryd y cynhelir gweithgareddau Sbardun?

Mae Sbardun yn cynnal rhaglen wahanol bob ochr i bob hanner tymor. Amserir ein cyrsiau'n berffaith fel eu bod yn ffitio ag amser mynd a dod o'r ysgol.

Ble fydd ein gweithgareddau'n digwydd?

Mae cyrsiau Sbardun yn digwydd yng nghanol eich cymuned, trwy eich ysgol leol gymunedol 

Oes unrhyw help gyda gofal plant? 

Mae cyrsiau Sbardun yn digwydd yng nghanol eich cymuned, trwy eich ysgol leol gymunedol

Sut alla i gymryd rhan?

Mae'n hawdd cymryd rhan. Testun, ffoniwch neu e-bostiwch y Cydlynydd Sbardun

Laura Phillips, Cydlynydd Sbardun
Ffôn: 07500 918 050, 
Ebost: laura.phillips@pembrokeshire.gov.uk

Gweplyfr: Springboard Pembrokeshire Facebook (Mewn ffenest newydd)  

ID: 1967, adolygwyd 25/07/2018

Cymraeg

Mae pobl eisiau dysgu Cymraeg am wahanol resymau, ond dod yn rhugl yn yr iaith yw dymuniad y rhan fwyaf.  Os byddwch chi'n penderfynu dysgu Cymraeg fe allech chi fod yn un o'r cannoedd o bobl sy'n llwyddo i ddod yn siaradwyr Cymraeg rhugl bob blwyddyn.

Mae dysgu Cymraeg yn llawer o hwyl a gall unrhyw un sydd am fod yn ddysgwr, ond sydd efallai'n pryderu am ymdopi â gramadeg, fod yn sicr bod y pwyslais heddiw yn bendant iawn ar Gymraeg llafar ac ar ddefnyddio'r iaith o'r cychwyn cyntaf.

Os ydych chi angen mwy o wybodaeth, mae popeth ar gael ar dysgucymraeg.cymru neu gellir cysylltu gyda ni ar 01437 770180 am gyngor.

Cyn i chi chwilio am gwrs, mae dau beth pwysig y dylech eu hystyried: dewis y lefel iawn a'r cyflymder iawn.

Dewis y lefel iawn

Mae pob cwrs erbyn hyn wedi ei enwi yn unol â'r fframwaith dilyniant cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion, sy'n cynnwys 5 lefel:

 • Mynediad - cyrsiau i ddechreuwyr. Mae'r pwyslais ar siarad Cymraeg - mae trafod manylion personol a digwyddiadau yn y gorffennol ymysg y pynciau o dan sylw.
 • Sylfaen - datblygu eich sgiliau siarad. Mae teulu, gwaith a diddordebau ymysg y pynciau o dan sylw.
 • Canolradd - mae'r pwyslais yn dal i fod ar siarad, ond gan gyflwyno ychydig mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando.  Fe ddylech fedru cynnal sgwrs yn weddol rwydd ynglŷn â phynciau pob dydd erbyn diwedd y lefel hon.
 • Uwch - gyda'r pwyslais yn dal i fod ar sgiliau siarad, fe gewch hefyd eich cyflwyno'n raddol i radio, teledu a phapurau newydd Cymraeg.  Mae'r cyrsiau hyn yn gymorth hefyd i chi ysgrifennu'n fedrus.
 • Hyfedredd  - cyrsiau ar gyfer pobl sy'n siarad Cymraeg yn rhugl (iaith gyntaf neu ail iaith) sy'n dymuno cryfhau eu gafael ar yr iaith.

Dewis y Cyflymder Iawn

Y ffordd orau i ddysgu iaith yw trochi eich hun ynddi, felly fe ddylech chi ystyried dewis y cwrs mwyaf dwys y gallwch chi roi eich amser iddo.  

Fel un sy'n dechrau o'r newydd, fe gewch ddewis gweithio gan symud ymlaen yn hamddenol ar gyrsiau sy'n cwrdd unwaith yr wythnos, neu'n fwy dwys gyda dau ddosbarth yr wythnos. 

Mae'r cyrsiau sy'n cwrdd unwaith yr wythnos fel arfer yn ymdrin ag un o'r lefelau uchod tros ddwy flynedd (tair blynedd ar gyfer y lefel Uwch) ac mae'r cyrsiau mwy dwys yn ymdrin ag un lefel y flwyddyn.  Mae'r ddau lwybr fel arfer yn cyfuno wrth i chi fynd ymlaen i'r lefelau uwch.  

Yr Iaith ar Waith

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, bydd y gallu i siarad Cymraeg yn rhoi mantais bendant i chi a gallai arwain at ddyrchafiad neu swydd well.   

Mae rhagor a rhagor o gyflogwyr yn ystyried yr iaith Gymraeg yn sgil y mae ei hangen yn y gweithle, yn enwedig o fewn y sector cyhoeddus lle mae gofyn a galw am wasanaeth dwyieithog.  

Pob blwyddyn mae ugeiniau o bobl yn mynychu dosbarthiadau Cymraeg i wella rhagolygon eu gyrfa, a dyma pam:

 • Mae'n fwy tebygol y bydd gweithwyr gyda sgiliau dwyieithog yn ennill rhwng 8 a 10% yn rhagor na'r rhai heb sgiliau dwyieithog
 • Mae sgiliau iaith Gymraeg yn gaffaeliad pwysig ym mhob sefydliad yn y sector cyhoeddus
 • Gyda nifer y siaradwyr Cymraeg yn dal i gynyddu, bydd y galw am wasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn cynyddu hefyd  

Cymraeg i'r Teulu

Gyda rhagor a rhagor o blant yn elwa ar fanteision addysg ddwyieithog a dysgu Cymraeg yn yr ysgol, mae llawer o rieni ac aelodau eraill o'r teulu eisiau bod yn rhan o'r holl beth.  Mae llawer o'n cyrsiau wedi eu trefnu ar gyfer amserau a lleoliadau sy'n hwylus i rieni ac rydym hefyd yn cynnig cyrsiau penodol sy'n fodd i chi ddysgu rhywfaint o Gymraeg y gallwch ei defnyddio gyda'r plant.

Dilyniant - Arholiadau

Mae llawer o ddysgwyr yn darganfod bod ennill cymhwyster yn ffordd dda o gofnodi eu cynnydd ac yn gymhelliant i adolygu!

Mae CBAC yn cynnig cymhwyster ar bedair lefel i oedolion sy'n dysgu Cymraeg yng nghyfres arholiadau Defnyddio'r Gymraeg.  Y lefelau yw: Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch.

Cyrsiau Dydd

Unwaith y bydd eich cwrs wedi dechrau gallwch hefyd roi hwb i'ch rhaglen ddysgu trwy fynychu'r cyrsiau undydd neu cyrsiau bloc sy'n cael eu cynnal ddydd Sadwrn a dydd Sul (Sadwrn Siarad; Cwrs Pasg; Cwrs Haf) yn ein Canolfannau Dysgu Cymunedol.

Mae hyfforddiant ar gael ar bob lefel ac mae nifer yr oriau cyswllt yr un fath ag a geir mewn o leiaf ddau ddosbarth nos. Mae cyrsiau eraill, penwythnos neu hirach, ar gael hefyd.

ID: 1938, adolygwyd 01/08/2018

Sgiliau Hanfodol

Hoffech chi wella eich sgiliau darllen, ysgrifennu, sillafu neu fathemateg? Neu a ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n elwa ar gael cymorth unigol?

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn darparu dosbarthiadau AM DDIM  i oedolion ledled Sir Benfro.

Bydd cyfweliad cydgyfrinachol yn cael ei gynnig i bawb, cyn iddynt ymuno â dosbarth.  Yna bydd Cynllun Dysgu Unigol yn cael ei gytuno gyda chi, er mwyn ichi allu gweithio wrth eich pwysau, a fesul camau sy'n addas i chi, mewn man ymlaciol a chyfeillgar. 

Gallwn ni roi cymorth i ddysgwyr sydd ag anawsterau dysgu difrifol, hyd at y bobl hynny sy'n dymuno gloywi eu sgiliau neu sydd am gael cymorth er mwyn ennill TGAU neu NVQ.

I ymuno â dosbarth, hoffwn inni siarad â chi yn gyntaf

Ffoniwch 0808 100 3302

ID: 1939, adolygwyd 22/01/2018

Saesneg ar gyfer pobl sy'n siarad ieithoedd eraill - ESOL

Article 1940 English for the speakers of other languages (ESOL)

Os ydych wedi symud i fyw neu weithio yn y DU ac eisiau gwella’ch Saesneg, dosbarthau ESOL yw’r peth i chi.

Mae dosbarthiadau i helpu os ydych heb fawr ddim Saesneg, a dosbarthiadau i helpu os ydych eisiau gwella eich Saesneg i astudio.

·       Dechreuwyr (cyn mynediad a Mynediad 1) os ydych heb fawr ddim Saesneg

·       Llythrennedd ar gyfer ESOL - help ychwanegol gyda darllen ac ysgrifennu

·       Mynediad 2/3 – mae gennych ychydig Saesneg ac eisiau dysgu mwy

·       Mynediad 3 / Lefel 1 - gwella eich sgiliau Saesneg

·       Dinasyddiaeth - dysgu am fywyd yn y DU a pharatoi ar gyfer eich prawf siarad a gwrando at ddinasyddiaeth

·       Trefn Brofi Saesneg Rhyngwladol (IELTS) - paratoi ar gyfer arholiad IELTS

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 0808 100 3302

Mae Dechreuwyr a Llythrennedd ar gyfer ESOL AM DDIM, heblaw ffi arholiad OCN o £4 bob tymor.

Mae tâl am gyrsiau eraill

 

ID: 1940, adolygwyd 22/01/2018

Cyrsiau iechyd a lles

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n gallu cyfrannu at eich iechyd a'ch lles.

Os ydych chi'n gobeithio ymlacio a hamddena, yn ogystal â gwella pa mor ystwyth ydych chi, rydym yn cynnig y dosbarthiadau hyn - ymarfer corff cymedrol, symud â sain, pilates, tai chi a ioga. Neu beth am roi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol fel boladdawnsio?

Rydym hefyd yn cynnal cyrsiau ymarferol ar gymorth cyntaf a hylendid bwyd, y mae'r ddau ohonynt yn arwain at gymhwyster.

Yn ein Gweithdai ar Fyw mewn modd Cynaliadwy a Hamdden fe gewch ddigonedd o gyfle i drafod pethau.  Maent hefyd yn ffordd wych o fwrw golwg fanylach ar y pynciau hyn er mwyn eu deall yn well.

ID: 1942, adolygwyd 21/11/2018

Sgiliau a Gweithgareddau Eraill

Sgiliau creadigol a pherfformio

Os ydych chi erioed wedi breuddwydio am allu dawnsio, canu offeryn cerdd, ysgrifennu llyfr neu beintio llun . . .

Neu efallai eich bod yn dymuno mynd i'r afael â'ch camera digidol a newid maint neu ailgaboli eich ffotograffau . . .

Neu efallai eich bod yn dyheu am fod yn greadigol mewn ffyrdd eraill; gwneud eich gemwaith, cardiau cyfarch neu'ch cerameg eich hun. . .

Neu efallai taw'r unig beth yr ydych yn ei ddymuno yw joio eich hun a chwrdd â phobl newydd . . .

Ni waeth beth yw'ch diddordeb penodol, mae gan Sir Benfro yn Dysgu ddosbarthiadau bach, cyfeillgar ym maes sgiliau creadigol a pherfformio. Gallant fod yn fodd i hybu hunanhyder yn eich dewis faes a'ch helpu i wireddu eich breuddwydion!

Mae'r cyrsiau'n addas ar gyfer dechreuwyr pur, yn ogystal â'r bobl hynny sy'n dymuno meithrin ac ymarfer eu sgiliau.

Diddordebau cyffredinol

Byddwn yn ceisio darparu amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n addas ar gyfer pawb - trigolion a busnesau Sir Benfro. Ni waeth beth yr ydych am ei wneud - meithrin sgiliau a diddordebau newydd, dilyn cwrs er mwyn ennill cymhwyster neu hybu eich gobeithion gyrfaol, mae ein cyrsiau'n rhoi'r cyfle perffaith ichi.

Mae'r adran hon yn ymdrin ag amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n darparu ar gyfer pobl sydd am feithrin sgiliau mewn hobïau a difyrion poblogaidd, yn ogystal ag un neu ddau o ddiddordebau arbenigol. 

Ymysg ein cyrsiau ymarferol mae bricwaith, gwaith plymer a gwaith coed, yn ogystal â sgiliau mordwyo - y gellir eu hastudio hyd at lefel cymhwyster y RYA.

Ar ben hynny bydd cyrsiau ar ffotograffiaeth draddodiadol (ar gyfer ffotograffiaeth ddigidol a llawdrin delweddau, chwiliwch o dan TG/Cyfriadura), barddoniaeth a hanes.

Mae gyda ni ddewis o gyrsiau hanes, fel hanes lleol, hanes cenedlaethol a'r cwrs mwy ymarferol sy'n olrhain hanes eich teulu - ar gyfer y bobl hynny sy'n dymuno cael gwybod y gwir am eu gwreiddiau.

Rydym hefyd yn cynnig cwrs darllen gwefusau i'r bobl hynny sydd am gynorthwyo pobl â nam ar eu clyw neu bobl sydd hwythau'n dioddef gan nam ar eu clyw.

Ieithoedd modern

Mae dysgu iaith newydd yn gallu bod yn fater hwyliog a gwerth chweil.  Efallai eich bod yn bwriadu mynd dramor ar wyliau neu gymryd y camau cyntaf tuag at fywyd newydd mewn gwlad dramor.  Ni waeth beth yw'ch rhesymau, mae gan Sir Benfro yn Dysgu amrywiaeth aruthrol o gyrsiau iaith sy'n addas ar gyfer pawb - o'r dechreuwr pur hyd at y dysgwr uwchraddol.

Pa ieithoedd allaf i eu dysgu?

Ar hyn o bryd mae cyrsiau ar gael yn yr ieithoedd hyn:

 • Almaeneg
 • Eidaleg
 • Ffrangeg
 • Sbaeneg

Sut fyddaf i'n gwybod pa lefel y bydd arnaf ei hangen?

Cyrsiau gwyliau:  Bwriad y cyrsiau hyn yw rhoi sgiliau hanfodion iaith i chi er mwyn ichi allu mwynhau a manteisio i'r eithaf ar eich gwyliau mewn gwlad dramor.  Byddwch yn dod i ddeall, mewn modd ymarferol, beth yw hanfodion yr iaith a byddwch yn deall sut i gyfathrebu'n llwyddiannus.

Blwyddyn 1:  Nod y cwrs hwn yw eich rhoi ar ben y ffordd, mewn modd syml, ynghylch beth yw strwythur yr iaith a'ch galluogi i ddefnyddio'r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd.  Mae'r cwrs hwn yn addas i bobl nad ydynt yn gwybod fawr ddim am yr iaith.

Blwyddyn 2:  Bwriad y cwrs hwn yw meithrin yr hyn a wyddoch am yr iaith. Bydd yn cynorthwyo pobl i ymdrin, yn hyderus, ag amrywiaeth o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am wahanol bynciau, yn cynnwys y gorffennol a'r dyfodol.  Dylai'r myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs rhagarweiniol neu dylent feddu ar beth profiad o astudio/siarad yr iaith.

Blwyddyn 3:  Cwrs canolradd yw hwn ac fe gaiff ei anelu at y bobl hynny sydd â gwybodaeth sylfaenol, gadarn o'r iaith.  Bydd yn eich cynorthwyo i feithrin y sgiliau cyfathrebu gan ddefnyddio amrywiaeth o amserau'r ferf, gramadeg a geirfa.  Dylai'r myfyrwyr fod wedi cwblhau cwrs rhagarweiniol neu dylent feddu ar 1-2 flynedd o brofiad o astudio'r iaith.

Blwyddyn 4:  Bydd y cwrs hwn yn eich cynorthwyo i feithrin rhagor ar eich sgiliau iaith, trwy gyfrwng astudio uwch ramadeg, testun a recordiadau cyfoes, ac agweddau eraill ar ddiwylliant cyfoes.  Bydd y dosbarthiadau'n rhoi'r cyfle ichi ddod yn fwy rhugl a deall yr iaith yn well, a hyn i gyd mewn awyrgylch agored a chyfeillgar.  Dylai'r myfyrwyr fod wedi astudio'r iaith ers o leiaf 2-3 blynedd.

Blwyddyn 5:  Cwrs lefel uwch yw hwn sydd wedi'i anelu at y bobl hynny sydd wedi astudio'r iaith ers 3-4 blynedd ac sy'n dymuno ymarfer eu sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu yn yr iaith ar lefel uwch.

Pa gymwysterau sydd ar gael?

Er bod rhai o'r dosbarthiadau'n cael eu hachredu, nid yw pob un ohonynt yn arwain at gymhwyster ffurfiol.  Fodd bynnag, fe gewch adborth yn rheolaidd gan eich tiwtor ynghylch y cynnydd yr ydych yn ei wneud ac fe gewch gynllun dysgu unigol i gofnodi eich nodau a'ch llwyddiannau personol.

Am faint mae'r cwrs yn para?

Bydd y cyrsiau'n cael eu cynnal am rhwng un awr a dwy awr yr wythnos, a hynny dros dri thymor o 10 wythnos yr un.  Fel rheol caiff cyrsiau gwyliau eu cynnal dros gyfnod o un neu ddau dymor yn unig.

ID: 1943, adolygwyd 25/07/2018

Cymwysterau

Os byddwch chi'n ennill cymwysterau gall hynny eich cynorthwyo i gamu ymlaen yn eich gyrfa bresennol, neu fod yn fan cychwyn swydd newydd neu gwrs astudio uwch o lawer.

Ambell waith gall hi fod yn anodd neilltuo amser i ennill cymwysterau newydd, yn enwedig felly os ydych chi eisoes yn ceisio cadw'r ddysgl yn wastad rhwng y gwaith a'r teulu.  Trwy ddarparu cyrsiau mewn mannau lleol ac yn ystod oriau gwahanol trwy gydol y dydd, gall Sir Benfro yn Dysgu wneud popeth yn rhwyddach ichi.

Yn y DU, caiff y cymwysterau eu dyfarnu gan amrywiaeth o wahanol sefydliadau. 

Ar hyn o bryd mae Sir Benfro yn Dysgu yn darparu cyrsiau sy'n arwain at gymwysterau sy'n cael eu dyfarnu gan y sefydliadau hyn:

Dyma rai o'r pethau a gynigir ar hyn o bryd gan Sir Benfro yn Dysgu:

Mae Agored Cymru a Rhwydwaith Cenedlaethol y Coleg Agored achredu yn darparu achredu ar gyfer cyrsiau ymarferol, maint hygyrch. Ar hyn o bryd mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig OCNau mewn amrywiaeth o sgiliau megis cyfrifiadura, bricwaith, Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill, bwyd a maeth, rhai ieithoedd, rhifedd, llythrennedd, iaith arwydd, rhywfaint o gyrsiau celf, dylunio a chrefft, hanes lleol, cymdeithaseg, seicoleg, pŵer solar a gwynt, a ffotograffiaeth.

Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS)

Mae Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) wedi dod yn adnabyddus dros ben, ac mae'n dangos eich bod yn gymwys i ‘yrru' cyfrifiadur. Mae Dysgu Sir Benfro yn cynnig ECDL lefel 1, ECDL Hanfodol, ECDL Ychwanegol ac ECDL Uwch.

ECDL lefel 1 – Unedau Prosesu geiriau, Taenlenni a Cyflwyno ar gael.

ECDL Hanfodol  (lefel 1) - Mae'n dysgu i chi sut i reoli'r peryglon sy'n gysylltiedig â defnyddio cyfrifiaduron, fel spam a  dwyn hunaniaeth, sut i drefnu'ch cyfrifiadur, a sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd ac e-bost.

ECDL Ychwanegol (lefel 2) - Mae'n ehangu'ch gwybodaeth am becynnau meddalwedd penodol i gynhyrchu dogfennau proffesiynol, taenlenni, a chyflwyniadau.  

ECDL Uwch (lefel 3) - Mae'n dangos eich bod yn hyderus, yn fedrus ac yn effeithlon ar ystod o raglenni cyfrifiadurol gwahanol. Mae pedwar modiwl; prosesu geiriau, taenlenni, cronfeydd data a chyflwyniadau, gyda thystysgrif unigol ar gael ar gyfer pob un. Bydd ymgeiswyr sy'n ennill y pedwar ohonynt yn derbyn tystysgrif arbenigwr ECDL.

Arholiadau Rhydychen Caergrawnt a'r RSA (OCR)

OCR yw un o'r cyrff blaenllaw yn y DU.  Mae e'n cynnig amrywiaeth eang o gymwysterau i fodloni anghenion dysgwyr o bob oedran a gallu.

Cyflogadwyedd digidol - Mae’r cymhwyster Cyflogadwyedd Digidol newydd yn cwmpasu'r sgiliau digidol sydd yn angenrheidiol ar gyfer dysgwyr er mwyn gwneud ceisiadau am swyddi ac i fedru gweithio o fewn amgylchfyd yr 21ain Ganrif, ac i fod yn ddinasyddion digidol.  Byddant yn caffael y wybodaeth graidd fydd ei angen arnynt i ddefnyddio TG mewn gwahanol gyd-destunau, yn arbennig felly yn y gweithle.  Byddant yn gwybod sut i ddefnyddio’r Rhyngrwyd yn effeithiol ac yn ddiogel, yn ogystal â gweithio gyda gwahanol ddyfeisiadau a phrosesu data.

Cymwysterau Defnyddwyr ITQ

Ar hyn o bryd rydym yn darparu'r cymwysterau trwy OCR yn bennaf, ond byddwn hefyd yn defnyddio unedau sy'n cael eu darparu gan BCS a'r Rhwydwaith Coleg Agored Cenedlaethol. Byddwch yn gallu dewis o blith amrywiaeth o unedau a luniwyd gan yr amryw gyrff dyfarnu. Dyma fanteision cymwysterau defnyddwyr ITQ:

 • maent yn effeithlon ar gyfer dysgwyr a chyflogwyr - gallwch ennill credyd am yr hyn yr ydych wedi'i ddysgu eisoes yn ddiweddar ac felly ni fyddwch yn gwastraffu amser gwerthfawr yn dysgu sgiliau yr ydych wedi eu hennill yn barod
 • maent yn berthnasol a diweddar
 • maent yn ddigon hyblyg i fodloni anghenion dysgwyr a busnesau unigol, a gall y dysgwyr ddilyn safon 1, 2 neu 3 er mwyn ennill y dyfarniad, y dystysgrif neu'r diploma

A dyma enghreifftiau o'r unedau:

 • Prosesu geiriau
 • Taenlenni
 • Cronfa ddata
 • Cyflwyniadau
 • Cyfathrebu
 • Cyhoeddiadau

Bydd rhagor o unedau'n cael eu hychwanegu gydol yr amser. Gallwch ymuno â chwrs ar unrhyw adeg trwy gydol y flwyddyn a hynny ôl safon sy'n addas ar eich cyfer chi.

Y Gymdeithas Frenhinol dros Hwylio (RYA)

Ar hyn o bryd, mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig cymwysterau Capten Dydd ar y Lan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol a Chapten Arfordirol/Iotfeistr Pell o'r Lan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol mewn rhai canolfannau.

Canolfan Hyfforddi Gydnabyddedig:
Canolfan Dysgu Cymunedol Abergwaun, Ysgol Bro Gwaun, Abergwaun SA65 9DT

Mae yna hefyd ddwy ganolfan loeren:
Canolfan Dysgu Cymunedol Doc Penfro, Sgwâr Albion, Doc Penfro SA72 6XF a Chanolfan Dysgu Cymunedol Dinbych-y-pysgod, Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod SA70 7LB

Cyd-bwyllgor Addysg Cymru (WJEC)

Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU)

Os na lwyddoch i ennill y rhain, neu os hoffech gael gwell graddau, rydym yn cynnig cyfle ichi astudio Saesneg, Mathemateg, Ffrangeg Alamaeneg a Gwyddoniaeth.  Rydym hefyd yn cynnig Saesneg - Safon Uwch a Safon UG. 

Cymraeg  

Bydd llawer o bobl sy'n dysgu Cymraeg yn sylweddoli bod ennill cymhwyster yn ffordd dda o weld yn union faint o lwyddiant y maent yn ei gael.  Bydd hefyd yn eu hysgogi i adolygu rhywfaint! 

Mae CBAC yn cynnig cymwysterau ar bedair lefel i oedolion sy'n dysgu Cymraeg, yn y gyfres o'r enw "Defnyddio'r Gymraeg".  Y gwahanol lefelau yw Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch. 

ID: 1945, adolygwyd 05/07/2019

Gwasanaethau Busnes TG Cymunedol

Pa wasanaethau sydd ar gael gan Uned Fusnes TG Cymunedol Sir Benfro yn Dysgu?

Mae Uned Fusnes TG Cymunedol Sir Benfro yn Dysgu wedi ei sefydlu'n benodol i gefnogi a chynnig hyfforddiant i fusnesau lleol. 

Am y wybodaeth mwyaf diweddar ynghylch y rhaglen cyfredol a’r taliadau, byddwch cystal â ffonio TG Cymunedol Sir Benfro yn Dysgu ar 01437 770130.

Dosbarthiadau cyfrifiaduron

Mae TG Cymunedol Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau byr sy'n addas ar gyfer y rheiny mewn busnes neu'n dechrau mewn busnes. Mae'r dosbarthiadau'n fach ac yn gyfeillgar gyda'r pwyslais ar waith ymarferol ac nid oes angen poeni am arholiadau.

Rydym hefyd yn cynig amrywiaeth o hyd cyrsiau - o weithdai hanner-diwrnod i raglenni 5 neu 10 wythnos.

Mae'r cyrsiau yma'n cael eu cynnal yn rheolaidd yn un o'n Canolfannau Dysgu TG Cymunedol yn:

 • Canolfan e-Ddysgu Abergwaun
 • Crymych
 • Dinbych-y-pysgod
 • Hwlffordd
 • Penfro
 • Tŷ Bloomfield, Arberth

Neu, gellir trefnu hyfforddiant yn y fan a'r lle yn eich gwaith.

Cyngor ar Hyfforddiant Cyfrifiadurol

Mae Sir Benfro yn Dysgu ar gael i gynghori busnesau ar eu hanghenion hyfforddi. Os hoffech help a chyngor ar ganfod a threfnu hyfforddiant addas i'ch staff, cysylltwch ar 01437 770130. Mae'r gwasanaeth hwn am ddim.

Hyfforddiant wedi ei Deilwrio'n Arbennig

Gellir trefnu hyfforddiant wedi ei addasu'n arbennig i gyd-fynd ag anghenion eich busnes. Gallai hyn fod yn un o Ganolfannau Dysgu yn Sir Benfro neu yn eich gweithle yn defnyddio'ch offer eich hun.

Cysylltwch â TG Cymunedol Dysgu yn Sir Benfro ar 01437 770130 i drafod eich gofynion.

Mynediad i gyfleusterau ac offer cyfrifiadurol

Mae'r Canolfannau e-Ddysgu yng Nghrymych ac Abergwaun yn cynnig ystod o gyfleusterau a chyfleoedd dysgu. Mae'r cyrsiau e-ddysgu yn cynnig:

 • Cyrsiau hyfforddi ac addysg - traddodiadol neu ar-lein
 • Canolfan galw-i-mewn i gael TG/Mynediad i'r Rhyngrwyd
 • Mynediad Band Eang i'r Rhyngrwyd
 • Ystafell golygu fideo
 • Cyfleusterau cynadledda fideo
 • Lleoliad ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau a chynadleddau
 • Cyfleuster cymunedol gyda'r dechnoleg fwyaf diweddar i bawb gael ei defnyddio

Mae cyfleusterau TG ar gael mewn lleoliadau eraill ledled Sir Benfro - gofynnwch am fanylion.

Arweiniad - gallwn ni eich helpu

 • Ddim yn gallu dod o hyd i'r cwrs iawn?
 • Wedi drysu gyda'r hyn sydd ar gael?
 • Eisiau help i benderfynu pa gwrs sy'n addas i chi?
 • Eisiau gwella neu ennill cymwysterau?

Mae TG Cymunedol Dysgu yn Sir Benfro yn darparu amrywiaeth helaeth o gyrsiau TG a llwybrau cynnydd ar gyfer pob gallu.

Os hoffech help a chyngor i ddewis cwrs, mae croeso i chi ffonio Arberth ar 01437 770130.

ID: 1946, adolygwyd 22/01/2018

Ein Cyrsiau

Byddwn yn ceisio darparu amrywiaeth eang o gyrsiau i fodloni pob un o'n cwsmeriaid - sef trigolion a busnesau Sir Benfro. Os ydych eisio meithrin sgiliau a diddordebau newydd, astudio er mwyn ennill cymhwyster neu hybu eich gobeithion gyrfaol, bydd ein cyrsiau yn rhoi'r cyfle perffaith ichi.

Caiff y cyrsiau eu cynnal mewn nifer o wahanol fannau yn y Sir, sy'n golygu ei bod hi'n rhwyddach fyth ichi neilltuo amser a lleoliad sy'n addas ar eich cyfer chi. Ar ben hynny gallwn ni ddarparu hyfforddiant wedi'i addasu'n arbennig i fusnesau: boed hynny ar gyfer un person neu sefydliad cyfan gallwn ni addasu'r hyfforddiant yn bwrpasol i ddiwallu anghenion penodol.

Chwilio am Gyrsiau

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg

Er mwyn iddi fod yn ariannol hyfyw inni gynnal cyrsiau, rydym angen nifer isaf o bobl i gymryd rhan.  Ein nod yw darparu cyrsiau’n ddwyieithog lle bynnag y bo modd.  Wrth ichi holi ynghylch ymgymryd â chwrs, byddwn yn gofyn ichi a hoffech chi ddilyn y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.  Byddwn yn darparu cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig pan mae niferoedd yn cyrraedd y lefel isaf.

ID: 1935, adolygwyd 25/07/2018

Sgiliau Digidol

Ni waeth a ydych chi’n chwilio am waith neu hamdden, mae gyda ni’r cwrs cyfrifiadurol iawn ar eich cyfer chi.

Mae Cyrsiau Lefel Ragarweiniol fel y Llythrennedd digidol - Camau cyntaf yn berffaith i’r dechreuwr pur neu beth am ichi roi cynnig ar ein cyrsiau meithrin sgiliau os ydych chi’n dymuno datblygu rhagor ar eich sgiliau.

Cyflogadwyedd digidol - Mae’r cymhwyster Cyflogadwyedd Digidol newydd yn cwmpasu'r sgiliau digidol sydd yn angenrheidiol ar gyfer dysgwyr er mwyn gwneud ceisiadau am swyddi ac i fedru gweithio o fewn amgylchfyd yr 21ain Ganrif, ac i fod yn ddinasyddion digidol. Bydd y cwrs yn cynnwys y wybodaeth graidd sydd ein hangen i ddefnyddio TG mewn gwahanol gyd-destunau, yn enwedig yn y gweithle. Bydd yn galluogi defnyddwyr i ddefnyddio’r We yn effeithiol ac yn ddiogel, gweithio gyda gwahanol ddyfeisiau a phrosesu data.

Llythrennedd Digidol - Rhagor o sgiliau - Galluogi dysgwyr i weithio a chyfathrebu ar-lein mewn modd diogel a chyfrifol gydag ymwybyddiaeth o’u hôl-troed digidol personol.  Rhyngweithio’n ddiogel ar-lein, dysgu sut i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a defnyddio diogelwch cyffredinol i ddiogelu eich dyfeisiau digidol a’ch gwybodaeth.

Llythrennedd Digidol - Sgiliau bywyd - Sut i ddarganfod ac asesu eich gwybodaeth ddigidol mewn byd sy’n newid o hyd.  Datblygwch sgiliau i drefnu, storio, rhannu a diogelu eich gwybodaeth, sut i fod yn greadigol gan ddefnyddio amrywiaeth o declynnau digidol.

Ac ar gyfer y bobl hynny sydd â pheth profiad byddwn yn cynnal cyrsiau sy’n ymdrin â phynciau fel defnyddio cyfrifiadur hyd at olrhain eich cart achau, llunio gwefan, prynu a gwerthu ar-lein, rhwydweithio cymdeithasol fel Gweplyfr a sut i ddefnyddio iPad. Ac er mwyn ichi wneud yn fawr o’ch ffotograffau digidol mae gyda ni amrywiaeth o gyrsiau Delweddu Digidol i’ch helpu chi.

Bydd nifer fawr o’n cyrsiau, gan gynnwys cwrs sgiliau Microsoft Office, ECDL lefel 1, Hanfodion ac Ychwanegol ECDL yn arwain at gymhwyster ITQ. Mae ITQ yn ddull hyblyg o ennill sgiliau cyfrifiadurol newydd a chael cymhwyster gwerthfawr ar yr un pryd, ni waeth beth yw’ch rheswm dros wneud hynny - gwella eich gobeithion gyrfaol neu eich cynorthwyo i deimlo’n fwy hyderus pan fyddwch chi’n defnyddio cyfrifiadur yn eich amser hamdden.

Os gwyddoch chi rywfaint am TG yn barod, yna peidiwch â becso. Byddwn yn cymryd i ystyriaeth unrhyw gymwysterau cydnabyddedig yr ydych wedi eu hennill eisoes er mwyn sicrhau nad oes rhaid ichi drin a thrafod pynciau yr ydych yn eu deall yn barod.

Dim amser am gwrs hir? Beth am roi cynnig ar un o’n gweithdai blasu hanner diwrnod?

Heb weld eich dewis gwrs chi? Yna mae croeso ichi ffonio TG Gymunedol ar 01437 770130 neu anfon e-bost at communityit.learning@pembrokeshire.gov.uk er mwyn ichi gael trafod eich anghenion â’n tîm cyfeillgar.

ID: 1936, adolygwyd 27/07/2018