Ein Cyrsiau

TG/Cyfrifiadura

Ni waeth a ydych chi’n chwilio am waith neu hamdden, mae gyda ni’r cwrs cyfrifiadurol iawn ar eich cyfer chi.

Mae Cyrsiau Lefel Ragarweiniol fel y Camau Cyntaf â Chyfrifiaduron yn berffaith i’r dechreuwr pur neu beth am ichi roi cynnig ar ein cyrsiau meithrin sgiliau os ydych chi’n dymuno datblygu rhagor ar eich sgiliau.

Cyflogadwyedd digidol - Mae’r cymhwyster Cyflogadwyedd Digidol newydd yn cwmpasu'r sgiliau digidol sydd yn angenrheidiol ar gyfer dysgwyr er mwyn gwneud ceisiadau am swyddi ac i fedru gweithio o fewn amgylchfyd yr 21ain Ganrif, ac i fod yn ddinasyddion digidol.  Byddant yn caffael y wybodaeth graidd fydd ei angen arnynt i ddefnyddio TG mewn gwahanol gyd-destunau, yn arbennig felly yn y gweithle.  Byddant yn gwybod sut i ddefnyddio’r Rhyngrwyd yn effeithiol ac yn ddiogel, yn ogystal â gweithio gyda gwahanol ddyfeisiadau a phrosesu data.

Llythrennedd Digidol - Diogelwch a Phreifatrwydd ar-lein - Galluogi dysgwyr i weithio ar-lein mewn modd diogel a chyfrifol gydag ymwybyddiaeth o’u hôl-troed digidol personol.

Llythrennedd Digidol - Bod yn drefnus - Datblygu sgiliau ar gyfer gwella, arbed, a chael mynediad at wybodaeth ddigidol ar-lein. Datblygu sgiliau ar gyfer diogelu, rhannu, cadw a chael trefn ar wybodaeth ddigidol.

Ac ar gyfer y bobl hynny sydd â pheth profiad byddwn yn cynnal cyrsiau sy’n ymdrin â phynciau fel defnyddio cyfrifiadur hyd at olrhain eich cart achau, llunio gwefan, prynu a gwerthu ar-lein, rhwydweithio cymdeithasol fel Gweplyfr a sut i ddefnyddio iPad. Ac er mwyn ichi wneud yn fawr o’ch ffotograffau digidol mae gyda ni amrywiaeth o gyrsiau Delweddu Digidol i’ch helpu chi.

Bydd nifer fawr o’n cyrsiau, gan gynnwys cwrs Hanfodion ac Ychwanegol ECDL yn arwain at gymhwyster newydd ITQ. Mae ITQ yn ddull hyblyg o ennill sgiliau cyfrifiadurol newydd a chael cymhwyster gwerthfawr ar yr un pryd, ni waeth beth yw’ch rheswm dros wneud hynny - gwella eich gobeithion gyrfaol neu eich cynorthwyo i deimlo’n fwy hyderus pan fyddwch chi’n defnyddio cyfrifiadur yn eich amser hamdden.

Os gwyddoch chi rywfaint am TG yn barod, yna peidiwch â becso. Byddwn yn cymryd i ystyriaeth unrhyw gymwysterau cydnabyddedig yr ydych wedi eu hennill eisoes er mwyn sicrhau nad oes rhaid ichi drin a thrafod pynciau yr ydych yn eu deall yn barod.

Heb weld eich dewis gwrs chi? Yna mae croeso ichi ffonio TG Gymunedol ar 01437 770130 neu anfon e-bost at communityit.learning@pembrokeshire.gov.uk er mwyn ichi gael trafod eich anghenion â’n tîm cyfeillgar.

ID: 1936, adolygwyd 22/01/2018