Ein Gwasanaeth

Sbardun

Mae Sbardun yn brosiect Sir Benfro yn Dysgu sy'n cynnal amrywiaeth eang o gyrsiau llawn hwyl, am ddim a chyffrous i oedolion a theuluoedd mewn 12 o ysgolion cynradd partner.

Pam ymgysylltu â'r prosiect?

Trwy ymuno ag un o'n cyrsiau fe allwch chi a'ch teulu gael hwyl, dysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd ac ehangu eich gorwelion

Pa fath o gyrsiau allwch chi eu gwneud?

Cynllunnir cyrsiau Sbardun ar gyfer oedolion a'u teuluoedd sydd am gael hwyl wrth ddysgu a datblygu sgiliau newydd a hanfodol sy’n ategu pedwar diben craidd y cwricwlwm newydd i Gymru.

Ble galla i weld yr amserlenni cyfredol?

Er mwyn gweld amserlenni cyfredol ar gyfer pob ardal Sbardun, cerwch at ein tudalen Gweplyfr o'r enw 'Springboard, Pembrokeshire'. Springboard Pembrokeshire Facebook (yn agor mewn tab newydd) neu ewch i'n Padlet Sbardun (yn agor mewn tab newydd).

Pwy all gymryd rhan?

Mae cyrsiau Sbardun yn agored i oedolion sydd â phlentyn yn y teulu sy'n mynychu un o'n 12 hysgolion partner ac sy'n teimlo y byddant yn elwa o gymryd rhan yn ein cyrsiau.

Pryd y cynhelir gweithgareddau Sbardun?

Mae Sbardun yn cynnal rhaglen wahanol bob ochr i bob hanner tymor. Mae ein sesiynau bore a phrynhawn wedi'u hamseru'n berffaith i gyd-fynd â'r diwrnod ysgol.

Ble fydd ein gweithgareddau'n digwydd?

Cynhelir cyrsiau Sbardun yn ystafelloedd cymunedol pob ysgol gynradd bartner.

Oes unrhyw help gyda gofal plant?

Yn amodol ar y galw ac argaeledd, gall Sbardun helpu i ariannu lleoliadau crèche mewn lleoliadau gofal plant cofrestredig i blant cyn oed ysgol. 

Sut alla i gymryd rhan?

Mae'n hawdd cymryd rhan. Gallwch glicio ar y ddolen archebu y mae ysgolion yn ei rhannu ynghyd â’n taflenni yn eu apiau ysgol fel Class Dojo. Fel arall, gallwch anfon neges destun, ffonio neu anfon neges e-bost at y Cynghorydd Sbardun sy’n gyfrifol am gyflwyno Sbardun yn eich ysgol bartner.

Sut mae ein cyrsiau yn cael eu hariannu?

Mae cyrsiau Sbardun yn cael eu hariannu hyd at 31 Rhagfyr 2024 gan Lluosi, Cronfa Ffyniant Gyffredin, Cronfa Lefelu.

Funded by UK Government Levelling up fund

 

I drafod sut y gallech weithio gyda phrosiect Sbardun, cysylltwch â:

Laura Phillips, Cydlynydd Sbardun

Ffôn: 07500 918 050
E-bost: laura.phillips@pembrokeshire.gov.uk
Gweplyfr: Springboard Pembrokeshire Facebook (yn agor mewn tab newydd)
Padlet: Padlet Sbardun (yn agor mewn tab newydd)

ID: 1967, adolygwyd 27/06/2024