Etholiadau a Phleidleisio

Etholiad Senedd Ewrop 2019

Mae Etholiad Senedd Ewrop 2019 i’w gynnal ar ddydd Iau 23 Mai 2019.

Yn wreiddiol, nid fwriadwyd cynnal yr etholiadau oherwydd bod ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r Undeb Ewropeaidd (yn dilyn refferendwm 2016 ) i fod i ddigwydd ar 29 Mawrth 2019. Fodd bynnag, gofynnodd llywodraeth Prydain am oediad a fydd yn golygu, oni bai fod ymadawiad y DU o’r UE yn cael ei gytuno cyn 23 Mai, ein bod yn cymryd rhan yn yr etholiadau.

Er mwyn pleidleisio yn yr etholiadau ar ddydd Iau, 23ain Mai, mae angen i enw unigolyn fod ar y gofrestr etholwyr.

Mae gennych tan ddydd Mawrth, 7fed Mai, i gofrestru.

Mae nifer o resymau pam ei bod yn bwysig bod ar y gofrestr etholwyr.

  • Mae modd galw etholiadau ar fyr rybudd ac, os nad ydych wedi cofrestru, ni fyddwch yn gallu pleidleisio.
  • Mae pleidleisio hefyd yn sicrhau gallu mynegi eich barn ar faterion y dydd ac mae bod ar y gofrestr etholwyr yn gallu cynnal eich statws credyd.

Mae cofrestru’n gyflym a syml – dim ond ymweld ag: Cofrestru i Bleidleisio  neu gysylltu â’r Gwasanaethau Etholiadol.

Hysbysrwydd i ddinasyddion yr UE

Os ydych eisiau pleidleisio yn etholiadau Senedd Ewrop tra byddwch wedi cofrestru yn y DU, bydd angen i chi lenwi ffurflen ychwanegol (UC1). Mae’r ffurflen hon yn dweud wrth eich gwlad gartref eich bod eisiau pleidleisio yn y DU.

Dylai dinasyddion yr UE o unrhyw aelod-wladwriaeth oddi allan i’r DU sydd ar hyn o bryd ar y gofrestr etholwyr fod wedi derbyn ffurflen UC1 yn ddiweddar. Anfonwyd hon i’r cyfeiriad lle cofrestrwyd chi i bleidleisio.

I bleidleisio yn Sir Benfro yn yr Etholiadau Seneddol Ewropeaidd ar ddydd Iau 23 Mai 2019 llenwch a dychwelwch y ffurflen hon mor fuan ag y gallwch.

Fel arall, os ydych ch’n bwriadu pleidleisio yn etholiadau Seneddol Ewrop yn eich gwlad gartref yn hytrach na’r DU, peidiwch â chwblhau’r ffurflen hon.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Y dyddiad cau terfynol ar gyfer derbyn y ffurflenni yw dydd Mawrth, 7 Mai.

Dyddiadau cofrestru allweddol eraill ar gyfer yr Etholiadau Seneddol Ewropeaidd

  • Y terfyn amser ar gyfer ceisiadau i bleidleisio drwy’r post a newid pleidleisiau presennol drwy’r post a thrwy ddirprwy yw dydd Mercher, 8fed Mai. Mae rhagor o wybodaeth am bleidleisio drwy’r post i’w chael yma.
  • Y terfyn amser i benodi dirprwy pleidleisio (nid dirprwy drwy’r post neu ddirprwy mewn argyfwng) yw dydd Mercher, 15fed Mai. Mae rhagor o wybodaeth am bleidleisio trwy ddirprwy i’w chael yma.

Cysylltu â ni

electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

01437 775844

Gwasanaethau Etholiadol

Uned 23, Stad Ddiwydiannol Thornton

Aberdaugleddau

Sir Benfro

SA73 2RR

ID: 5150, adolygwyd 23/04/2019