COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Etholiadau a Phleidleisio

Etholiadau Senedd a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Cymru 2021

Bydd Etholiadau’r Senedd a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal yng Nghymru ddydd Iau 6 Mai 2021.

 Hysbysiad Preifatrwydd

Ble mae fy ngorsaf bleidleisio?

 

 

Hysbysiadau

Hysbysiad o Fanylion y Cynrychiolwyr Etholiad ETHOLAETH GORLLEWIN CAERFYRDDIN A DE SIR BENFRO

Hysbysiad o Fanylion y Cynrychiolwyr Etholiad ETHOLAETH PRESELI SIR BENFRO

Hysbysiad o Benodi Is-Asiantau Etholiadol ETHOLAETH GORLLEWIN CAERFYRDDIN A DE SIR BENFRO

Hysbysiad o Benodi Is-Asiantau Etholiadol ETHOLAETH PRESELI SIR BENFRO

Lleoliad y Gorsafoedd Pleidleisio ETHOLAETH GORLLEWIN CAERFYRDDIN A DE SIR BENFRO

Lleoliad y Gorsafoedd Pleidleisio ETHOLAETH PRESELI SIR BENFRO

Datganiad am y Personau a Enwebwyd ETHOLAETH GORLLEWIN CAERFYRDDIN A DE SIR BENFRO

Datganiad am y Personau a Enwebwyd ETHOLAETH PRESELI SIR BENFRO

Etholiad Senedd Cymru: Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Datganiad o`r ymgeiswyr unigol a enwebwyd a`r pleidiau gwleidyddol cofrestredig sydd wedi cyflwyno rhestr plaid a`r Hysbysiad o Bleidlais

Hysbysiad ofanylion yr asiantiaid etholiadol

Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddlu: Ardal Heddlu Dyfed Powys

Datganiad o`r bobl a enwebwyd a`r Hysbysiad o Bleidlais

Hysbysiad o fanylion yr asiantiaid etholiadol

 

Ynglŷn ag Etholiadau'r Senedd

Mae'r gyfraith yng Nghymru wedi newid - gall pobl ifanc 14-16 oed a gwladolion tramor cymwys sy'n byw yng Nghymru gofrestru i bleidleisio.

 • Trwy gofrestru i bleidleisio, gall person ifanc nawr gymryd rhan yn etholiadau'r Senedd o 16 oed
 • Trwy gofrestru i bleidleisio, gall dinesydd tramor 16 oed neu drosodd, gymryd rhan yn etholiady Senedd

Os nad ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio, gallwch gofrestru ar-lein.

Bydd Etholiad y Senedd yn caniatáu i bleidleiswyr ethol 60 aelod i'r Senedd (Cynulliad Cenedlaethol Cymru gynt)

Hwn fydd yr etholiad cyntaf lle caniateir i bobl ifanc 16 a 17 oed a gwladolion tramor sy'n preswylio'n gyfreithiol bleidleisio yng Nghymru, yr estyniad mwyaf o'r fasnachfraint yng Nghymru ers 1969. Roedd y ddau newid yn ddeillio o Ddeddf y Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020

Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol

Mae Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol yn gyfrifol am reolaeth gyffredinol yr etholiad ar gyfer yr arolwg rhanbarthol.

Mae pum rhanbarth etholiadol Senedd yng Nghymru:

 • Canol a Gorllewin Cymru
 • Gogledd Cymru
 • De-orllewin Cymru
 • Canolbarth De Cymru
 • De-ddwyrain Cymru

Yr ardaloedd pleidleisio yn Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru yw:

 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Sir Benfro
 • Powys 

Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru: Eifion Evans, Cyngor Sir Ceredigion  RRO-PARO@ceredigion.gov.uk

Swyddogion Canlyniadau Lleol

Mae Swyddogion Canlyniadau Lleol yn gyfrifol am sicrhau bod yr etholiad yn cael ei weinyddu'n effeithiol yn eu hardal bleidleisio.

Swyddog Canlyniadau Lleol Sir Benfro: Richard Brown, Cyngor Sir Penfro

Senedd - Ymgeiswyr ac Asiantiaid

Ymgeiswyr ac Asiantiaid 

 

Ynglŷn ag Etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Y Comisiynydd yw llais y bobl, ac mae'n dwyn yr heddlu i gyfrif. Mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am yr holl blismona a'i nod yw lleihau'r gyfradd droseddu a darparu gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon yn eu hardal nhw.

I fod yn gymwys i bleidleisio yn Etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, rhaid sicrhau eich bod yn:

 • 18 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad
 • Dinesydd Prydeinig, Gwyddelig, y Gymanwlad neu'r UE

Sylwer: ni fydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gymwys i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu


Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu

Mae gan bob ardal heddlu Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am gydlynu'r etholiad a chyhoeddi canlyniadau etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn yr ardal honno.

Mae pedair ardal heddlu yng Nghymru:

 • Dyfed-Powys
 • De Cymru
 • Gwent
 • Gogledd Cymru

Yr ardaloedd pleidleisio yn ardal Heddlu Dyfed-Powys yw:

 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Sir Benfro
 • Powys

Swyddog Canlyniadau Ardal Rhanbarthol ar gyfer ardal Dyfed-Powys: Eifion Evans, Cyngor Sir Ceredigion  RRO-PARO@ceredigion.gov.uk 

Swyddog Canlyniadau Lleol

Mae'r Swyddogion Canlyniadau Lleol ar gyfer pob un o'r pedair ardal yn gyfrifol am sicrhau bod yr etholiad yn cael ei weinyddu'n effeithiol yn eu hardal bleidleisio.

Swyddog Canlyniadau Lleol Sir Benfro:  Richard Brown, Cyngor Sir Penfro 

Chomisiynydd Heddlu a Throseddu: Ymgeiswyr ac Asiantiaid 

Ymgeiswyr ac Asiantiaid

 

Ffyrdd y gallwch bleidleisio yn Etholiadau mis Mai

Pleidleisiwch wyneb yn wyneb yn eich gorsaf bleidleisio leol

Rhoddir mesurau ar waith i sicrhau bod gorsafoedd pleidleisio a lleoliadau cyfrif yn gweithredu'n ddiogel yn unol â rheoliadau COVID-19.

Mae ein tîm etholiadau eisoes yn gwneud cynlluniau i'ch helpu chi i gadw'n ddiogel yn eich gorsaf bleidleisio.

 • Fe'ch anogir i ddod â'ch ysgrifbin/pensil eich hun i farcio'ch papur pleidleisio.
 • Gwisgwch orchudd wyneb wrth fynd i mewn i'r orsaf bleidleisio.

Pleidleisio trwy'r post

I bleidleisio trwy'r post, mae angen i chi lenwi ffurflen gais pleidlais bost. Nid yw'r broses ar gyfer gwneud cais am bleidlais bost wedi newid.

Os hoffech bleidleisio trwy'r post, rhowch ddigon o amser i'ch tîm etholiadau brosesu'ch cais trwy wneud cais yn gynnar.

Sylwer:

Mae pleidleiswyr sy'n fwy agored i niwed yn cael eu hannog i wneud cais am bleidlais bost.  Gwnewch gais mor gynnar â phosibl. Mae ffurflen gais ar gael ar-lein: pleidleisio trwy'r post

Dylid dychwelyd ffurflenni cais pleidlais bost wedi’u llenwi i:

Gwasanaethau Etholiadol

Cyngor Sir Penfro

Uned 23

Ystâd Ddiwydiannol

Thornton

Aberdaugleddau

SA73 2RR

Pleidleisio trwy ddirprwy

Pleidleisio trwy ddirprwy yw pan fyddwch chi'n gofyn i rywun rydych chi'n ymddiried ynddynt bleidleisio ar eich rhan. Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais pleidlais drwy ddirprwy.

Gallwch ddewis pleidleisio trwy ddirprwy ar gyfer un etholiad neu gael pleidlais ddirprwy tymor hir parhaol.

Os hoffech bleidleisio trwy ddirprwy, rhowch ddigon o amser i'ch tîm etholiadau brosesu'ch cais trwy wneud cais yn gynnar.

Cofrestru i bleidleisio

Mae angen i chi fod wedi'ch cofrestru i bleidleisio i gymryd rhan mewn etholiadau. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio, gallwch gofrestru ar-lein} neu gysylltu â'n tîm etholiadau ar 01437 775844 neu drwy anfon e-bost at electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

 

Amserlen ar gyfer Etholiadau'r Senedd a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedduoed 

Amserlen

Hysbysiad Etholiad

Cyhoeddir yr hysbysiad etholiad ar, neu o gwmpas, 22 Mawrth 2021.

Byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am eich ymgeiswyr lleol trwy'r cyfryngau lleol ac ar-lein.

Hysbysiad o Etholiad: Etholiad Senedd Cymru: Rhanbarth Cabolbarth a Gorllewin Cymru

Hysbysiad Etholiad: Etholiad Senedd Cymru: Etholaeth Preseli Sir Benfro

Hysbysiad Etholiad: Etholiad Senedd Cymru: Etholaeth Gorllewin Caerfyddin a De Sir Benfro

Hysbysiad o Etholiad: Ethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal Heddlu Dyfed-Powys

Hysbysiad ynghylch yr amser hwyraf i ymgeiswyr gyflwyno anerchiadau etholiadol i Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu

 

Cwestiynau Cyffredin

Fydd yr etholiadau ar 6 Mai yn cael eu gohirio? 

Mae’r etholiadau i fynd yn eu blaenau fel y trefnwyd ar 6 Mai. Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau y gallant fynd yn eu blaenau’n llwyddiannus, gan gynnwys sicrhau y bydd gorsafoedd pleidleisio yn llefydd diogel i bleidleisio.

Penderfyniad pwy yw gohirio’r etholiad?

Penderfyniad y Senedd fyddai gohirio etholiad y Senedd. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n paratoi bil a fyddai’n galluogi gohirio’r etholiadau am hyd at 6 mis, pe bai angen. Penderfyniad Llywodraeth y DU fyddai gohirio etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, a byddai hynny’n ddarostyngedig i gymeradwyaeth seneddol.

Ydych yn credu y gallant fynd yn eu blaenau yn yr amgylchiadau presennol?

Mae’r Comisiwn Etholiadol wedi datblygu cyfres o amcanion ar gyfer yr etholiadau gyda llywodraethau’r DU, pleidiau gwleidyddol, a gweinyddwyr etholiadol, i sicrhau y gellir cyflawni’r etholiadau yn ddiogel ac yn llwyddiannus.

Rydym yn gweithio gyda llywodraethau’r DU, y Comisiwn Etholiadol, y gymuned etholiadol ehangach, ac awdurdodau iechyd cyhoeddus i sicrhau y gall pleidleiswyr fwrw eu pleidleisiau yn ddiogel yn yr etholiadau ar 6 Mai 2021.

Mae’r paratoadau hyn yn darparu ar gyfer ystod eang o lefelau cyfyngiadau ym mis Mai.

Rydym hefyd yn rhoi trefniadau ar waith a fydd yn helpu i sicrhau bod gorsafoedd pleidleisio yn llefydd diogel i bleidleisio. Gall pleidleiswyr ddisgwyl llawer o’r mesurau y maent wedi ymgyfarwyddo â nhw dros yn misoedd diwethaf, megis defnyddio glanweithydd dwylo, marcwyr ar y llawr, a mygydau.

Cwestiynau Cyffredin

 

Dolenni defnyddiol

Ardaloedd Heddlu gyda Ffiniau Awdurdodau Lleol

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer ymgeiswyr a'u hasiantau yn etholiadau'r Senedd

Canllawiau i ymgeiswyr ac asiantau yn etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Canllawiau ar ymddygiad rhifwyr mewn mannau pleidleisio ac o'u cwmpas

Pethau i'w gwneud a phethau i'w hosgoi

Cod Ymddygiad ar gyfer ymgyrchwyr

Canllawiau i bobl sy'n ymgymryd â gweithgareddau ymgyrchu etholiadol yng Nghymru yn ystod pandemig y coronafeirws

Etholiadau: canllawiau'r coronafeirws

ID: 7402, adolygwyd 15/04/2021