Etholiadau a Phleidleisio

Etholiad Cyffredinol Seneddol y Deyrnas Unedig 2019

Bydd Etholiad Cyffredinol Seneddol yn y Deyrnas Unedig ddydd Iau 12 Rhagfyr 2019.   

Etholaethau Preseli Sir Benfro a Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Mae'r Deyrnas Unedig wedi'i rhannu'n 650 o etholaethau, pob un ag un Aelod Seneddol (AS).  Rydych yn pleidleisio dros un AS i eistedd yn Senedd y Deyrnas Unedig i gynrychioli eich etholaeth.  Ceir gwybodaeth yma sy'n ymwneud ag etholaethau Preseli Sir Benfro a Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro.

Amserlen

Amserlen ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ym Mhrydain Fawr 

Hysbysiad Etholiad

Hysbysiad Etholiad - Etholaeth Preseli Sir Benfro

Hysbysiad Etholiad - Etholaeth Gorllewin Caerfyddin a De Sir Benfro

Enwebiadau

Dylid cyflwyno papurau enwebu ar gyfer etholaethau Preseli Sir Benfro a Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro, â llaw, i'r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol), Ian Westley, Neuadd y Sir, Hwlffordd, rhwng 10.00am a 4.00pm yn ystod y cyfnod dydd Gwener 8 Tachwedd 2019 ac yn gorffen am 4.00pm ddydd Iau 14 Tachwedd 2019.

Ffurflen Enwebu

Datganiad ynghylch y Personau a Enwebwyd

PE3: Datganiad am y Personau a Enwebwyd- Etholaeth Preseli Sir Benfro  

PE4: Datganiad am y Personau a Enwebwyd- Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

 

PE5: Hysbysiad am Cynrychiolwyr Etholiad- Etholaeth Preseli Sir Benfro

PE6: Hysbysiad am Cynrychiolwyr Etholiad- Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

 

PE7: Lleoliadau y Gorsafoedd Pleidleisio- Etholaeth Preseli Sir Benfro

PE8: Lleoliadau y Gorsafoedd Pleidleisio- Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro  

 

Canlyniadau Etholiad

Datgan Canlyniad y Bleidlais: Preseli Sir Benfro

Datgan Canlyniad y Bleidlais:Gorllewin Caerfyddin a De Sir Benfro

Dechreuwyd dilysu pleidleisiau Gorllewin Caerfyddin & De Sir Benfro

Dechreuwyd dilysu pleidleisiau Preseli Sir Benfro

 

Cofrestru i Bleidleisio

Os ydych yn dymuno pleidleisio yn yr etholiad hwn rhaid i chi fod wedi eich cofrestru i bleidleisioCofrestrwch 'nawr os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes – oherwydd bydd yn rhy hwyr cyn hir.  Rhaid i ni gael eich ceisiadau i gofrestru erbyn dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019.

I fod yn gymwys i bleidleisio mewn etholiad cyffredinol yn y Deyrnas Unedig rhaid i chi fod wedi eich cofrestru a hefyd:

 • bod yn 18 oed neu'n hŷn ar y diwrnod pleidleisio, bod yn ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd cymwys o'r Gymanwlad neu'n ddinesydd Gweriniaeth Iwerddon
 • peidio â bod wedi eich anghymhwyso yn ôl y gyfraith rhag pleidleisio.
 • Yn ogystal, ni all y canlynol bleidleisio mewn etholiad cyffredinol yn y Deyrnas Unedig:
 •  aelodau o Dŷ'r Arglwyddi
 •  Dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy'n preswylio yn y Deyrnas Unedig
 •  unrhyw un heblaw dinasyddion Prydeinig, Gwyddelig a chymwys y Gymanwlad
 • unigolion a gafwyd yn euog a gedwir yn unol â'u dedfrydau – er y gall carcharorion sydd ar remánd, carcharorion heb eu collfarnu a charcharorion sifil bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol
 • unrhyw un a gafwyd yn euog yn ystod y pum mlynedd flaenorol o arferion llwgr neu anghyfreithlon mewn cysylltiad ag etholiad.
 • Pleidleisio trwy'r post neu drwy ddirprwy

  Os na fyddwch yn gallu mynd i orsaf bleidleisio i bleidleisio, gallwch wneud cais i bleidleisio trwy'r post neu drwy ddirprwy.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bleidleisio trwy'r post a thrwy ddirprwy ar wefan y Comisiwn Etholiadol

  Os oes gennych drefniadau eisoes i bleidleisio trwy'r post neu drwy ddirprwy yr ydych am eu newid, bydd angen i chi wneud hynny erbyn 5.00pm ddydd Mawrth 26 Tachwedd 2019.

Ceisiadau am Bleidlais Post

 • Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau am Bleidlais Post – 5pm ddydd Mawrth 26 Tachwedd 2019

Ceisiadau am Bleidlais trwy Ddirprwy

 • Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau am Bleidlais trwy Ddirprwy – 5pm ddydd Mercher 4 Rhagfyr 2019

ID: 5759, adolygwyd 13/12/2019