Etholiadau a Phleidleisio

Etholiad Llywodraeth Leol 2022

Etholiadau Cynghorau Cymuned

Ni chafwyd digon o enwebiadau ar gyfer cynghorau cymuned Angle, Clunderwen a St Florence.

Mae’r Swyddog Canlyniadau wedi pennu’r dyddiad ar gyfer ailgynnal yr etholiadau yn yr ardaloedd hyn fel 22 Mehefin 2022.

Mae'r Hysbysiadau o Etholiadau i'w gweld yma:

Datganiad Am Y Personau A Enwebwyd: Solfach

Hysbysiad o Etholiad Solva

Hysbysiad o bleidlais Solfach

 

Datganiad am y Personau a Enwebwyd: Angle

Datganiad am y Personau a Enwebwyd: Clunderwen

Datganiad am y Personau a Enwebwyd: St Florence

 

Canlyniadau Etholiad: Cyngor Cymuned Solfach 4 Awst 2022

 

Etholiad Llywodraeth Leol 2022

Cynhelir Etholiadau Llywodraeth Leol yng Nghymru ddydd Iau 5 Mai 2022.

Bydd hyn yn cynnwys etholiadau i Gyngor Sir Penfro ac etholiadau i Gynghorau Tref a Chymuned yn Sir Benfro. Bydd cynghorwyr etholedig yn cyflawni tymor o 5 mlynedd.   

Bydd yr etholiadau llywodraeth leol hyn y cyntaf i gael eu cynnal ers cyflwyno deddfwriaeth newydd yng Nghymru sy’n galluogi i bawb sydd wedi cofrestru, sy’n byw yn gyfreithiol yng Nghymru ac sydd o leiaf 16 oed i bleidleisio ar ddiwrnod y bleidlais.  

Dyma’r etholiadau cyntaf hefyd i gael eu gweinyddu ar y trefniadau ffiniau newydd. Efallai y bydd pleidleiswyr yn bwrw pleidlais mewn ward etholiadol wahanol i’r un y maent wedi pleidleisio ynddi o’r blaen – mae rhai wardiau wedi newid a rhai wedi parhau yr un fath. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhannu ar hyn mewn deunydd i bleidleiswyr yn y cyfnod cyn yr etholiadau.  

Canlyniadau Etholiad

Canlyniadau Etholiad: Etholiadau'r Cyngor Sir

Canlyniadau Etholiad: Etholiadau Cynghorau Tref a Chymuned

Datganiad o ganlyniadau'r pol: Ethol Cynghorwr Sir

Datganiad o ganlyniadau'r pol: Ethol Cynghorwyr Cymuned

Ffigurau pleidleiswyr

Datganiad yr Unigolion sydd wedi’u Henwebu

Ethol Cynghorwr Sir: Datganiad yr Unigolion Sydd Wedi`u Henwebu

Ethol Cynghorwyr Cymuned: Datganiad yr Unigolion Sydd Wedi`u Henwebu

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad 

Ethol Cynghorwr Sir: Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad

Ethol Cynghorwyr Cymuned: Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad

Penodi asiantiaid

Penodi Asiantiaid Cyfrif

Penodi asiantiaid pleidleisio

Penodi asiantiaid pleidleisiau post

Hysbysiad o Bleidlais

Lleoliad y Gorsafoedd Pleidleisio

Mi fydd cofrestru yn cau ar y 14eg Ebrill felly bydd y niferoedd o etholwyr yn cael ei ychwanegu I Lleoliad y Gorsafoedd Pleidleisio ar y Ebrill 27ain.

Lleoliad Gorsafoedd Pleidleisio

Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ymgyrchu etholiadol: cerdyn gweithredu mesurau rhesymol posibl (lefel rhybudd 2)

Canllawiau ac adnoddau sydd eu hangen os ydych yn ymgeisydd neu asiant mewn etholiad lleol yng Nghymru

Ganllawiau ac adnoddau sydd eu hangen arnoch os ydych yn ymgeisydd mewn etholiad cyngor plwyf neu gymuned yng Nghymru 

Heddlu Dyfed Powys Taflen wybodaeth mewn perthynas ag Etholiadau Lleol Mai 2022

Electoral Posters and other material placed on Council (Highway) assets

Cod ymddyglad i ymgyrchwyr

Ymgyrch etholiadol teg a pharchus

Ffurflen a datganiad gwariant ymgeisydd ar gyfer etholiadau cymunedol yng Nghymru

Amserlen

Digwyddiad

Etholiad

Diwrnodau gwaith cyn y bleidlais (dyddiad cau os nad canol nos)

Dyddiad

Cyhoeddi hysbysiad o etholiad

Pob un

Heb fod yn hwyrach na 25 diwrnod

18 Mawrth

Cyflwyno papurau enwebu

Pob un

O'r dyddiad a nodir ar yr hysbysiad o etholiad hyd at 4pm 19 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

21 Mawrth - 5 Ebrill 4pm

Dyddiad cau ar gyfer tynnu enwebiadau yn ôl

Pob un

19 diwrnod (4pm)

5 Ebrill 4pm

Dyddiad cau ar gyfer penodi asiant etholiadol

Pob un, ag eithrio cyngor cymuned

19 diwrnod (4pm)

Ddydd Mawrth 5 Ebrill 4pm

Gwneud gwrthwynebiadau i bapurau enwebu

Pob un

Ar 19 diwrnod (10am i 5pm), yn amodol ar y canlynol:

 

Rhwng 10am a 12 canol dydd, gellir gwneud gwrthwynebiadau i bob enwebiad a ddosbarthwyd


Rhwng 12 canol dydd a 5pm, dim ond i enwebiadau a ddosbarthwyd ar ôl 4pm, 20 diwrnod cyn yr etholiad y gellir gwneud gwrthwynebiadau

Dydd Mawrth 5 Ebrill 5pm

Cyhoeddi'r hysbysiad etholiadol interim cyntaf o newid

Pob un

19 diwrnod

 

Dydd Mawrth 5 Ebrill

Cyhoeddi datganiad o bersonau a enwebwyd

Pob un

Heb fod yn hwyrach na 18 diwrnod (4pm)

Dydd  Mercher 6 Ebrill

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i gofrestru

Pob un

12 diwrnod

Dydd Iau 14 Ebrill

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau pleidleisio post a phleidleisio drwy ddirprwy newydd. ac ar gyfer newidiadau i bleidleisiau post a thrwy ddirprwy presennol

Pob un

11 diwrnod (5pm)

5pm ddydd Mawrth 19 Ebrill

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau newydd i bleidleisio drwy ddirprwy (dim pleidleisiau dirprwy drwy'r post na dirprwy mewn argyfwng)

Pob un

6 diwrnod (5pm)

Ddydd Mawrth 26 Ebrill 5pm

Cyhoeddi'r ail hysbysiad etholiadol interim o newid

Pob un

Rhwng 18 diwrnod a 6 diwrnod

Dydd Mawrth 26 Ebrill

Cyhoeddi hysbysiad etholiad

Pob un

Heb fod yn hwyrach na 6 diwrnod

Heb fod yn hwyrach na dydd Mawrth 26 Ebrill

Cyhoeddi hysbysiad etholiadol o newid terfynol

Pob un

5 diwrnod

Dydd Mercher 27 Ebrill

Dyddiad cau ar gyfer hysbysu penodi asiantiaid pleidleisio a chyfrif

Pob un

5 diwrnod

Dydd Mercher 27 Ebrill

Dyddiad cyntaf y gall etholwyr wneud cais i ailosod pleidleisiau post coll

Pob un

4 diwrnod

Dydd Iau 28 Ebrill

Diwrnod pleidleisio

 

Pob un

0 (7am i 10pm)

Ddydd Iau 5 Mai 7am i 10pm

Amser olaf y gall etholwyr wneud cais i ailosod pleidleisiau post coll neu wedi difetha

Pob un

0 (5pm)

Ddydd Iau 5 Mai 5pm

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng

Pob un

0 (5pm)

 Ddydd Iau 5 Mai 5pm

Amser olaf i newid y gofrestr o ganlyniad i gamgymeriad clerigol neu apêl llys

Pob un

0 (9pm)

Ddydd Iau 5 Mai 9pm

Danfon cofnod o ran treuliau etholiadol (etholiadau cyngor cymuned yn unig)

Cyngor Cymuned

Dim hwyrach na 28 diwrnod calendr* ar ôl diwrnod yr etholiad

Dydd Llun 6 Mehefin

Danfon cofnod o ran treuliau etholiadol

Pob un, ag eithrio cyngor cymuned

Dim hwyrach na 35 diwrnod calendr* ar ôl y dyddiad y cyhoeddir canlyniad yr etholiad

Dydd Gwener 10 Mehefin

 

Anfon hysbysiadau gwrthod dynodyddion pleidleisiau post

Pob un

O fewn 3 mis calendr yn cychwyn gyda dyddiad y bleidlais

Erbyn Dydd Gwener 5 Awst

 

Hysbysiad o Etholiad

Hysbysiad o Etholiad: Etholiad Cynghorwyr Sir

Hysbysiad o Etholiad: Etholiad o Gynghorwyr Tref a Chymuned

Enwebiadau

Dylid cyflwyno papurau enwebu ar gyfer ymgeiswyr â llaw i’r Swyddog Canlyniadau, Will Bramble, yn Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP, rhwng 10am a 4pm yn ystod y cyfnod rhwng 21 Mawrth 2022 a 4pm ar 5 Ebrill 2022.  

Bydd gwybodaeth bellach o ran cyflwyno enwebiadau’n cael ei chynnwys yma maes o law.  

Os oes angen, gellir cyflwyno papurau enwebu dros e-bost i returningofficer@pembrokeshire.gov.uk. Os byddwch chi’n e-bostio eich papurau enwebu, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eu bod wedi cael eu derbyn a bod y Swyddog Canlyniadau’n fodlon eu bod wedi cael eu llenwi’n gywir erbyn y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau. 

Mae papurau enwebu bellach ar gael ar wefan y Comisiwn Etholiadol. Gallwch gael mynediad iddynt trwy'r ddolen ganlyn: Comisiwn Etholiad - Papurau Enwebu

Papurau Enwebu Etholiadau Tref a Chymuned

Cofrestru i Bleidleisio

Mae’r dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio bellach wedi mynd heibio.

I fod yn gymwys i bleidleisio yn yr Etholiadau Llywodraeth Leol, mae’n rhaid cofrestru.   

  • Mae etholwyr o unrhyw genedligrwydd yn gymwys i gofrestru i bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.]
  • Mae etholwyr dros 16 oed yn gymwys i gofrestru i bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.

Pleidleisio drwy’r post neu drwy ddirprwy

Os na fyddwch chi’n gallu mynd i orsaf bleidleisio, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy’r post neu drwy ddirprwy. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am bleidleisio drwy’r post a thrwy ddirprwy ar wefan y Comisiwn Etholiadol.

Mae’r dyddiad cau i wneud cais am bleidlais bost bellach wedi mynd heibio, gallwch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy hyd at 5pm 26 Ebrill 2022.

 

Dolenni

Post 

Dirprwy 

 

ID: 6656, adolygwyd 16/03/2023