COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Etholiadau a Phleidleisio

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd

Rhanbarth Heddlu Dyfed-Powys

****ETHOLIAD COMISIYNWYR YR HEDDLU A THROSEDD WEDI’U GOHIRIO****

Bydd Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd yn digwydd yng Nghymru a Lloegr ar ddydd Iau 7fed Mai 2020.

Bydd gŵyl y banc yn symud o ddydd Llun 4ydd Mai i ddydd Gwener 8 Mai i nodi’r 75fed pen blwydd Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop ac, felly, bydd pleidleisiau’n cael eu cyfrif ar ddydd Llun 11eg Mai 2020.

Swyddog Canlyniadau Rhanbarth yr Heddlu

Mae gan rhanbarth pob heddlu Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu (PARO) sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros gydgysylltu’r etholiad a chyhoeddi canlyniadau etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn y rhanbarth hwnnw.

Mae pedwar rhanbarth heddlu yng Nghymru:

  •  Dyfed-Powys
  • De Cymru
  • Gwent
  • Gogledd Cymru

Rhanbarthau’r Heddlu gyda Ffiniau Awdurdodau Lleol

Y PARO ar gyfer rhanbarth Heddlu Dyfed-Powys yw Mr Ian Westley

Yr ardaloedd pleidleisio o fewn rhanbarth Dyfed-Powys yw Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Y Swyddogion Canlyniadau Lleol ar gyfer pob un o’r pedair ardal sy’n gyfrifol am sicrhau bod yr etholiad yn cael ei weinyddu’n effeithiol yn eu hardaloedd pleidleisio.

Manylion cysylltu’r Swyddogion Canlyniadau Lleol yn rhanbarth Dyfed-Powys  

Amserlen

Amserlen ar gyfer Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd

Rhybudd Etholiad

Bydd y rhybudd etholiad yn cael ei gyhoeddi ar 31ain Mawrth 2020

Enwebiadau

Dylid cyflwyno papurau Enwebu ar gyfer rhanbarth Heddlu Dyfed-Powys, â llaw, i Ian Westley, Swyddog Canlyniadau Rhanbarth yr Heddlu, Neuadd y Sir, Hwlffordd, rhwng 10.00am a 4.00pm yn ystod y cyfnod 1af Ebrill 2020 – 8fed Ebrill 2020.

Pecyn Enwebu  

Datganiad y Rhai a Enwebwyd

Bydd datganiad y rhai a enwebwyd yn cael ei gyhoeddi ar ôl 4.00pm ar 8fed Ebrill 2020.

Ynghylch comisiynwyr yr heddlu a throsedd

Canlyniadau’r etholiad

Bydd canlyniadau’r etholiad yn cael eu cyhoeddi isod ar 11eg Mai 2020.

I bleidleisio yn yr etholiad hwn  

I fod â hawl i bleidleisio yn yr etholiad hwn rhaid i chi fod:

  •  wedi cofrestru i bleidleisio
  • yn 18 neu drosodd ar ddiwrnod yr etholiad
  • yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, y Gymanwlad neu’r UE

 Pleidleisio yn yr etholiad hwn  

Mae dwy golofn o flychau ar gyfer enwau’r ymgeiswyr ar y papur pleidleisio. Yn un golofn o flychau bydd pleidleiswyr yn nodi gyda X yr ymgeisydd sydd orau ganddynt ac yn y llall gallant nodi ail orau gyda X. Nid yw pleidleiswyr yn gorfod nodi ail orau os nad oes ganddynt un. Fe all pleidleiswyr roi X yn y ddau flwch ar gyfer un ymgeisydd ond mae hyn i bob diben yr un fath â dim ond nodi’r un sydd orau ganddynt ac ni ddaw mantais ychwanegol o hyn.

Os mai dim ond dau ymgeisydd sydd yn sefyll yn yr etholiad, yr enillydd fydd bwy bynnag gaiff y nifer mwyaf o bleidleisiau, ar sail y golofn gyntaf.

Os oes tri neu fwy o ymgeiswyr, caiff Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ei ethol trwy drefn o’r enw Pleidlais Atodol (SV).

Cysylltiadau defnyddiol

Canllawiau i ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd

Canllawiau ar ymddygiad cyfrifwyr mewn mannau pleidleisio ac o’u cwmpas

Rheolau a gwaharddiadau ar gyfrifwyr

Cod Ymddygiad ar gyfer Ymgyrchwyr

 

ID: 5991, adolygwyd 14/03/2020