Etholiadau a Phleidleisio

Etholiadau 2024

Etholiad Seneddol y Deyrnas Gyfunol - 4ydd Gorffennaf 2024

Mae etholiad Seneddol y Deyrnas Gyfunol wedi'i alw ar gyfer Dydd Iau 4ydd Gorffennaf 2024. Y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) ar gyfer Canol a De Sir Benfro fydd William Bramble. 

Mae Canol a De Sir Benfro yn etholaeth newydd yn dilyn adolygu ffiniau, a bellach mae rhai o ardaloedd gogledd y sir wedi'u cynnwys yn etholaeth Ceredigion Preseli. 

 

Etholaeth Canol a De Sir Benfro

Datgan Canlyniad y Bleidlais

DATGANIAD AM Y PERSONAU A ENWEBWYD AC HYSBYSIAD O ETHOLIAD

HYSBYSIAD O FANYLION YR ASIANTAU/IS-ASIANTAU ETHOLIAD

HYSBYSIAD O BENODI IS-ASIANTAU ETHOLIADOL

LLEOLIAD Y GORSAFOEDD PLEIDLEISIO 

Hysbysiad o Etholiad - Etholaeth Canol a De Sir Benfro

 

Etholaeth Ceredigion Preseli

Gwybodaeth am Etholaeth Ceredigion PreseliGwybodaeth allweddol ar gyfer pleidleisio:

 

Yn berthnasol i bob etholwr yn ardal Cyngor Sir Benfro:

(Canol a De Sir Benfro ac ardal y Preseli yn etholaeth Ceredigion Preseli)

 

ID Pleidleisiwr

  • Rhaid i etholwyr ddangos ffurf gymeradwy o adnabod lluniau cyn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio. Mae mwy o wybodaeth am ID Pleidleisiwr (yn agor mewn tab newydd) ar gael.
  • Os nad oes gan bleidleisiwr ffurf dderbyniol o brawf adnabod ffotograffig, gallant wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr (yn agor mewn tab newydd) naill ai ar-lein neu drwy ddefnyddio ffurflen gais bapur.
  • Mae'n rhaid i geisiadau Tystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr (TAP) gyrraedd ni cyn 5pm Ddydd Mercher 26 Mehefin.

Cofrestru

Pleidlais Post

  • Rhaid i geisiadau pleidlais bost wedi'u cwblhau gyrraedd cyn 5pm Dydd Mercher 19 Mehefin.
  • Ceisiadau i bleidleisio drwy'r post (yn agor mewn tab newydd).
  • Bydd cyfyngiadau ar nifer y pleidleisiau post y gellir eu rhoi i mewn - yr uchafswm y gall rhywun ei gyflwyno yw 5 ynghyd â'u rhai eu hunain (cyfanswm o 6).

Pleidlais drwy Ddirprwy

  • Rhaid i geisiadau pleidlais ddirprwy wedi'u cwblhau gyrraedd cyn 5pm Dydd Mercher 26 Mehefin.
  • Ceisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy (yn agor mewn tab newydd).
  • Dim ond ar gyfer hyd at 4 o bobl y caniateir i etholwyr weithredu fel dirprwy, ac ni all mwy na 2 ohonynt fod yn 'etholwyr domestig' (mae etholwyr domestig yn bobl nad ydynt yn byw dramor neu sydd yn y lluoedd arfog).

 

 

 

 

 

 

ID: 8944, adolygwyd 05/07/2024