Etholiadau a Phleidleisio

Canfasiad Cofrestru Etholiadol 2023

Mae'n ofynnol ein bod yn cadw'n cofrestr o bleidleiswyr cymwys yn gyfredol. Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn cysylltu â phob cartref i gael gwybod a yw’r manylion ar y gofrestr etholiadol yn gywir.

Mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi drwy'r ffyrdd canlynol:

  • dros e-bost
  • dros y ffôn
  • drwy'r post

Rhwng y 6ed a 9fed o Medi, anfonir ffurflen at gartrefi yn Sir Benfro i gadarnhau eu manylion.

Mae enghraifft o'r ffurflen y gallech ei dderbyn i'w gweld isod:

 Esiampl ffurflen canfas

 

Ni fydd pob cartref yn derbyn ffurflen. Os ydych eisioes wedi cadarnhau eich manylion ar gyfer eleni drwy'r e-bost a anfonwyd gennym, ni fyddwch yn derbyn ffurflen.

Ymatebwch cyn gynted â phosibl i arbed canfasiwr galw at eich cyfeiriad.

 

Beth sydd angen i chi ei wneud?

Rhaid i chi ddarllen y ffurflen a gewch yn ofalus. Bydd y cyfarwyddiadau ar flaen y ffurflen yn rhoi manylion am yr union beth sydd angen i chi ei wneud.

Rhaid i chi sicrhau bod pawb sy'n byw yn eich cyfeiriad, ac sydd dros 14 oed, yn cael eu cynnwys.

Os oes angen diweddaru eich manylion ar y gofrestr etholiadol, mae'n bwysig eich bod yn ymateb cyn gynted â phosib - golyga hyn ns fydd angen i ni anfon nodiadau atgoffa atoch chi.

Ymatebwch ar-lein os gallwch chi trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar y ffurflen a gaiff ei hanfon atoch.

 

Dim ond ychydig o funudau fydd ei angen arnoch i'w chwblhau ar-lein:

 

Cam Un:

Ewch ir wefan:Diweddarwch eich manylion (yn agor mewn tab newydd)

Cam Dau: 

Rhowch eich cod diogelwch unigryw:

Rhan 1: e.e 123456

Rhan 2: e.e 56789

Cam Tri:

Diweddarwch yr wybodaeth am eich cartref a'i chyflwyno.

Cofiwch gynnwys enwau a chenedligrwydd pawb sy'n byw yn y cyfeiriad.

Os byddwch yn ychwanegu unrhyw bobl newydd, bydd angen iddynt hwy hefyd gwblhau cais i gofrestru. Gallant wneud hyn ar y dudalen we Cofrestru i Bleidleisio (yn agor mewn tab newydd). Byddwn yn anfo ffurflen at bob unigolyn os nad ydynt yn gwneud cais ar lein. 

Noder:

Mae'r gyfraith yng Nghymru wedi newid - gall pobl ifanc 14-16 oed a gwladolion tramor cymwys sy'n byw yng Nghymru gofrestru i bleidleisio.

Trwy gofrestru i bleidleisio, gall unigolyn a gwladolyn tramor cymwys, 16 oed a drosodd, pleidleisio mewn etholiadau Llywodraeth Lleol ac etholidau'r Senedd. 

Ceir llawer o wybodaeth ddefnyddiol am gofrestru i bleidleisio ar wefan y Comisiwn Etholiadol (yn agor mewn tab newydd)

Gallwch gysylltu â'n Tîm Gwasanaethau Etholiadol trwy e-bost: gwasanaethauetholiadol@sir-penfro.gov.uk neu trwy'r ffôn: (01437) 775844 

 

Cwestiynau Cyffredin

Beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i wedi derbyn ffurflen?

Bydd y ffurflenni'n cael eu hanfon dros yr wythnosau nesaf. Aroswch tan y 11 Medi cyn cysylltu â ni ynglŷn â pheidio â derbyn ffurflen - dylech dderbyn un yn ystod yr wythnosau nesaf.

Gyda phwy y dylwn gysylltu os nad ydw i wedi derbyn ffurflen?

Gellir cysylltu â ni drwy anfon e-bost at: gwasanaethauetholiadol@sir-penfro.gov.uk

Os hoffech gysylltu â ni dros y ffôn, gallwch ffonio: 01437 775844

Beth yw diben y ffurflen?

Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol ein bod yn sicrhau bod y gofrestr etholiadol yn cael ei diweddaru drwy ysgrifennu at bob cartref yn yr ardal yn flynyddol. Bydd hyn yn nodi pwy sydd angen cofrestru i bleidleisio fel y gallant gymryd rhan mewn etholiadau yn y dyfodol.

Dim ond ers ychydig wythnosau yr ydw i wedi bod yn byw yn fy nghartref - beth ddylwn i ei wneud?

Dylech ddilyn camau syml a nodir ar y ffurflen. Bydd dilyn y camau hyn yn sicrhau eich bod yn cofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad newydd.

Rwyf wedi symud i dŷ sydd newydd ei adeiladu yn ddiweddar - beth ddylwn ei wneud?

Os ydych chi wedi derbyn ffurflen, dylech ddilyn y camau syml a nodir ar y ffurflen. Bydd dilyn y camau hyn yn sicrhau eich bod wed cofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad newydd. Os nad ydych wedi derbyn ffurflen erbyn 11 Medi, efallai nad oes gennym wybodaeth am eich cartref newydd ac felly dylech cysylltu â ni drwy anfon e-bost at: gwasanaethauetholiadol@sir-penfro.gov.uk

Pam ydych chi'n parhau i anfon ffurflenni hyn ataf?

Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol ein bod yn anfon ffurflen ganfasio bob blwyddyn. Os na fyddwch yn ymateb, bydd rhaid i ni anfon nodiadau atgoffa atoch. Ymatebwch i'r ffurflen cyn gynted â phosibl fel nad oes rhaid i ni anfon nodiadau atgoffa atoch.

Pam mae angen i chi gael gwybod manylion fy mab/merch 14/15 oed?

Mae'r gyfraith etholiadol yn Nghymru wedi newid - gall pobl ifanc 14 i 16 oed gofrestru i bleidleisio bellach gan fod yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Senedd ac etholiadau Llwywodraeth Leol wedi gostwng i 16.

A all pobl o unrhyw genedigrwydd gofrestru i bleidleisio?

Mae'r gyfraith etholiadol yn Nghymru wedi newid - bydd dinasyddion tramor cymwys sydd dros 16 oed yn gallu pleidleidio yn etholiadau Llywodraeth Leol.

Nid oes gennyf ddiddordeb mewn pleidleisio, felly a oes rhaid i mi ddychwelyd y ffurflen?

Mae'n ofyniad cyfreithiol i gofrestru i bleidleisio. Chi sydd i benderfynu a ydych yn pleidleisio mewn etholiad. Cofiwch y gall peidio â chofrestru i bleidleisio effeithio ar eich sgôr credyd gan fod y cwmnïau credyd yn gwneud eu gwiriadau trwy ddefnyddio'r gofrestr etholiadol.

Mae angen i mi ymateb ond nid oedd amlen ddychwelyd wedi'i chynnwys - beth ddylwn i ei wneud?

Ymatebwch i'r ffurflen ar-lein trwy ddilyn y camau syml sydd wedi'u hamlinellu ar y ffurflen. Os nad allwch ymateb ar-lein, gallwch ddychwelyd y ffurflen, wedi ei diwygio, i'r cyfeiriad a ddangosir ar frig tudalen 1 ar y ffurflen.

  

ID: 8944, adolygwyd 04/09/2023