COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Etholiadau a Phleidleisio

Canfasiad Cofrestru Etholiadol 2020

Mae’n ofynnol i ni gadw ein cofrestr o etholwyr cymwys yn gyfredol. O fis Gorffennaf bob blwyddyn, byddwn yn cysylltu â phob cartref i gael gwybod a yw’r manylion ar y gofrestr etholiadol yn gywir.

Efallai y cysylltir â’ch cartref drwy:

  • e-bost
  • ffôn
  • post

Os oes arnoch angen diweddaru eich manylion ar y gofrestr etholiadol, mae’n bwysig i chi ateb cyn gynted ag y bo modd – mae hyn yn golygu na fydd rhaid anfon llythyr atgoffa.

Atebwch ar-lein, os gwelwch yn dda, os gellwch, gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y ffurflen a anfonwyd atoch. Mae ateb ar-lein yn gymorth mawr, yn arbennig yn y sefyllfa iechyd cyhoeddus bresennol. 

 

Sylwch, os gwelwch yn dda:

Mae’r gyfraith yng Nghymru wedi newid – yn awr caiff pobl ifanc 14 -16 mlwydd oed a phobl dramor gymwys, sy’n byw yng Nghymru, gofrestru i bleidleisio.

·         Drwy gofrestru i bleidleisio, gall person ifanc yn awr gymryd rhan yn etholiadau’r Senedd pan fydd yn 16 mlwydd oed

·         Drwy gofrestru i bleidleisio, gall dinesydd tramor, sy’n 16 mlwydd oed neu hŷn, gymryd rhan yn etholiadau’r Senedd

Daflen Gwybodaeth: A Ydych yn 14-16 oed neu`n ddinesydd tramor sy`n byw yng Nghymru?

 

Ceir llawer o wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â chofrestru i bleidleisio ar wefan y Comisiwn Etholiadol 

I gysylltu â’n Tîm Gwasanaethau Etholiadol ewch i: electoralservices@pembrokeshire.gov.uk  (01437) 775844. 

 

ID: 6656, adolygwyd 02/07/2020