Etholiadau a Phleidleisio

Sut i ymateb i’ch ffurflen ymholiad aelwyd

Mae ffurflenni cofrestru etholiadol wedi cael eu hanfon i bob aelwyd yn Sir Benfro yn gofyn i breswylwyr wirio a yw’r wybodaeth sy’n ymddangos ar y Gofrestr Etholiadol yn gywir ar gyfer y cyfeiriad o dan sylw.

Anogir preswylwyr i ymateb cyn gynted ag y bo modd. 

Y ffordd hawddaf o lenwi’r ffurflen yw ar-lein Nid yw’n cymryd ond ychydig funudau

  • Ymwelwch ag www.hef-response.co.uk
  • Rhowch y cod diogelwch a'r cyfrinair (gallwch ddod o hyd i’r rhain ar flaen y ffurflen sydd wedi cael ei hanfon atoch)
  • Cadarnhau pwy sy’nb yw acw a’i gyflwyno!

Y nod yw sicrhau bod y Gofrestr Etholiadol yn gyfredol a nodi unrhyw breswylwyr nad ydynt ar y gofrestr er mwyn gallu eu hannog i gofrestru.

Er nad oes unrhyw etholiadau neu isetholiadau pwysig wedi’u trefnu ar gyfer 2019, mae’n bosibl galw etholiad ar unrhyw adeg, felly dyma gyfle i breswylwyr sicrhau eu bod yn gallu cymryd rhan, hyd yn oed petai etholiad yn cael ei alw ar fyr-rybudd.

Dywedodd Ian Westley, Swyddog Cofrestru Etholiadol Cyngor Sir Penfro: “Mae’n bwysig bod preswylwyr yn ymateb cyn gynted ag y bo modd, er mwyn i ni allu sicrhau bod y gofrestr etholiadol yn cynnwys y manylion cywir ar gyfer pob cyfeiriad yn Sir Benfro.

“Er mwyn sicrhau eich bod yn gallu lleisio’ch barn mewn etholiadau, gwiriwch y ffurflen pan fyddwch yn ei derbyn ac ymatebwch cyn gynted ag y bo modd.”

“Os nad ydych wedi cofrestru ar hyn o bryd, ni fydd eich enw’n ymddangos ar y ffurflen. Os hoffech gofrestru, y ffordd hawsaf o wneud hynny yw ar-lein yn

www.gov.uk/register-to-vote, neu byddwn yn anfon gwybodaeth atoch yn esbonio sut i gofrestru trwy’r post. Mewn unrhyw achos, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen a’i dychwelyd atom ni.”

Os na fyddwch yn ymateb, bydd arnom angen anfon dau lythyr i’ch atgoffa a rhaid i ganfasiwr alw ym mhob eiddo. Bydd argraffu a phostio’r ffurflenni atgoffa atoch yn costio arian ar adeg pan mae’r awdurdod lleol yn ceisio arbed arian.

Yn ogystal, mae’r ffurflen gofrestru yn galluogi preswylwyr i ddewis hepgor eu manylion o’r Gofrestr Agored. Mae hynny’n golygu nad oes modd i’w manylion gael eu prynu gan unigolion a sefydliadau masnachol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch y llinell gymorth ar 01437 775844 neu anfonwch neges e-bost at electoralservices@pembrokeshire.gov.uk.

Gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd fan hyn.

Mae’r hysbysiad hwn yn esbonio pam rydym yn casglu a chadw gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei ddefnyddio a beth rydym yn ei wneud gyda’r wybodaeth rydym ni’n ei chasglu.

ID: 2454, adolygwyd 30/09/2019