COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Etholiadau a Phleidleisio

Canfasiad Cofrestru Etholiadol 2021

Mae’n ofynnol i ni gadw ein cofrestr o etholwyr cymwys yn gyfredol. O fis Gorffennaf bob blwyddyn, byddwn yn cysylltu â phob cartref i gael gwybod a yw’r manylion ar y gofrestr etholiadol yn gywir.

Efallai y cysylltir â’ch cartref drwy:

  • e-bost
  • ffôn
  • post

*Mae llythyrau atgoffa ar eu ffordd i gartrefi nad ydynt wedi ymateb eto i'r canfasiad etholiadol blynyddol*

Gydag etholiadau llywodraeth leol yn cael eu cynnal yn Sir Benfro ym mis Mai 2022, dyma gyfle pwysig ichi sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed, ac i unigolion sy'n 16 ac 17 oed, a'r holl ddinasyddion tramor sydd bellach yn gallu pleidleisio mewn etholiadau lleol, i sicrhau eu bod ar y gofrestr etholiadol.

 

 

Atebwch ar-lein, os gwelwch yn dda, os gellwch, gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y ffurflen a anfonwyd atoch. 

Nid yw’n cymryd ond ychydig o funudau ar-lein.

 Cam Un

Ymwelwch â’r wefan: Diweddaru eich Manylion

Cam Dau

Rhowch eich cod diogelwch unigryw

Rhan 1: 123456
Rhan 2: 54321

 

Cam Tri

Diweddaru gwybodaeth am eich aelwyd a’i gyflwyno


Rhowch enwau a chenedligrwydd pawb sy’n byw yn y cyfeiriad hwn

Os byddwch yn ychwanegu unrhyw bobl newydd bydd angen iddynt hwy hefyd gwblhau cais cofrestru. Gallant wneud hyn yn Cofrestru i Bleidleisio. Byddwn yn anfon ffurflen at bob un os nad ydynt yn gwneud cais ar-lein

 

Sylwch, os gwelwch yn dda:

Mae’r gyfraith yng Nghymru wedi newid – yn awr caiff pobl ifanc 14 -16 mlwydd oed a phobl dramor gymwys, sy’n byw yng Nghymru, gofrestru i bleidleisio.

·         Drwy gofrestru i bleidleisio, gall person ifanc yn awr gymryd rhan yn etholiadau’r Senedd a Llywodraeth Leol pan fydd yn 16 mlwydd oed

·         Drwy gofrestru i bleidleisio, gall dinesydd tramor, sy’n 16 mlwydd oed neu hŷn, gymryd rhan yn etholiadau’r Senedd a Llywodraeth Leol

Daflen Gwybodaeth: Taflen Wybodaeth

 

Ceir llawer o wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â chofrestru i bleidleisio ar wefan y Comisiwn Etholiadol 

I gysylltu â’n Tîm Gwasanaethau Etholiadol ewch i: electoralservices@pembrokeshire.gov.uk  (01437) 775844. 

 

Cwestiynau Cyffredin

Beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i wedi derbyn ffurflen?
Bydd y ffurflenni’n cael eu hanfon dros yr wythnos nesaf. Arhoswch tan 31 Awst cyn cysylltu â ni ynglŷn â dim derbyn ffurflen – dylech dderbyn un yn yr ychydig wythnos nesaf.

 phwy ddylwn i gysylltu os nad ydw i wedi derbyn ffurflen?
A. Gellir cysylltu â ni drwy e-bostio electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

Os oes angen i chi gysylltu â ni dros y ffôn, ffoniwch 01437 775844. Sylwer - oherwydd y mesurau ymbellhau cymdeithasol sydd ar waith ar hyn o bryd, mae ein gwasanaeth swyddfa yn gyfyngedig. Byddwn yn ymdrechu i gysylltu’n ôl â chi cyn gynted â phosibl.  

Beth yw diben y ffurflen?
Mae’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor Sir sicrhau bod y gofrestr etholiadol yn cael ei diweddaru drwy ysgrifennu at bob aelwyd yn yr ardal yn flynyddol. Mae’r rhain yn nodi pobl y mae angen iddynt gofrestru fel y gallant gymryd rhan mewn etholiadau yn y dyfodol.

Dim ond ers rhai wythnosau rydw i wedi bod yn byw yn fy eiddo – beth ddylwn i ei wneud?

Dylech ddilyn y camau syml a nodir ar y ffurflen. Bydd dilyn y camau hyn yn sicrhau eich bod yn cael eich cofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad newydd.

Dw i wedi symud i adeilad newydd yn ddiweddar. Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi wedi derbyn ffurflen, dylech ddilyn y camau syml a nodir ar y ffurflen. Bydd dilyn y camau hyn yn sicrhau eich bod yn cael eich cofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad newydd. Os nad ydych chi wedi derbyn ffurflen cyn 31 Gorffennaf, efallai na fydd gennym fanylion eich eiddo newydd, felly dylech gysylltu â ni drwy e-bostio electoralservices@pembrokeshire.gov.uk.   

Pam ydych chi’n dal i anfon y ffurflenni hyn ataf?

Mae’r gyfraith yn mynnu ein bod yn anfon ffurflen ganfasio bob blwyddyn. Os nad ydych chi’n ateb, rhaid i ni anfon nodyn atgoffa atoch. Ymatebwch i’r ffurflen cyn gynted â phosibl fel nad oes rhaid i ni anfon negeseuon atgoffa. 

Pam fod angen manylion fy mab/merch 14/15 oed arnoch?

Mae’r gyfraith etholiadol yng Nghymru wedi newid – gall pobl ifanc 14 i 16 oed bellach gofrestru i bleidleisio gan fod yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau’r Llywodraeth Leol wedi gostwng i 16. Cynhelir etholiadau nesaf y Llywodraeth Leol ar 5 Mai 2022, felly mae’n bwysig ein bod yn casglu’r wybodaeth yma. 


A oes modd i bobl o unrhyw genedligrwydd gofrestru i bleidleisio?

Mae’r gyfraith etholiadol yng Nghymru wedi newid – bydd dinasyddion tramor cymwys dros 16 oed yn gallu pleidleisio yn etholiadau’r Senedd. Cynhelir etholiadau nesaf y Llywodraeth Leol ar 5 Mai 2022, felly mae’n bwysig ein bod yn casglu’r wybodaeth hon. 

Nid oes gen i ddiddordeb mewn pleidleisio, felly a oes rhaid i mi ddychwelyd y ffurflen?

Mae’n ofyniad cyfreithiol i gofrestru i bleidleisio. Chi sydd i benderfynu a ydych yn pleidleisio mewn etholiad. Cofiwch y gall peidio â chofrestru i bleidleisio effeithio ar eich sgôr credyd wrth i’r cwmnïau credyd wirio yn erbyn y gofrestr etholiadol. 

Mae angen imi ymateb ond nid oes gennyf amlen ddychwelyd wedi'i chynnwys, beth mae'n rhaid imi ei wneud?

Ymatebwch i'r ffurflen ar-lein trwy ddilyn y camau syml sydd wedi'u hamlinellu ar y ffurflen.  Os na allwch ymateb ar-lein, gallwch ddychwelyd y ffurflen, gyda diwygiadau, i'r cyfeiriad a ddangosir ar frig tudalen 1 ar y ffurflen.

 

ID: 6656, adolygwyd 14/09/2021