Etholiadau a Phleidleisio

Canfasiad Cofrestru Etholiadol 2022

Mae'n ofynnol ein bod yn cadw'n cofrestr o bleidleiswyr cymwys yn gyfredol. Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn cysylltu â phob cartref i gael gwybod a yw’r manylion ar y gofrestr etholiadol yn gywir.

Mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi drwy'r ffyrdd canlynol:

  • dros e-bost
  • dros y ffôn
  • drwy'r post

Rhwng 5 a 16 Medi, anfonir ffurflen at gartrefi yn Sir Benfro i gadarnhau eu manylion.

Mae enghraifft o’r ffurflen i’w gweld isod:

enghraifft o lythyr

 

Ni fydd pob cartref yn derbyn ffurflen. Os ydych eisoes wedi cadarnhau eich manylion ar gyfer eleni drwy'r e-bost a anfonwyd gennym, ni fyddwch yn derbyn ffurflen.

Beth sydd angen i chi ei wneud?

Rhaid i chi ddarllen y ffurflen a gewch yn ofalus. Bydd y cyfarwyddiadau ar flaen y ffurflen yn rhoi manylion am yr union beth sydd angen i chi ei wneud.

Rhaid i chi sicrhau bod pawb sy'n byw yn eich cyfeiriad, ac sydd dros 14 oed, yn cael eu cynnwys.

Os oes angen diweddaru eich manylion ar y gofrestr etholiadol, mae'n bwysig eich bod yn ymateb cyn gynted â phosib – golyga hyn na fydd angen i ni anfon nodiadau atgoffa atoch chi.

Ymatebwch ar-lein os gallwch chi trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar y ffurflen a gaiff ei hanfon atoch.

Dim ond ychydig funudau fydd ei angen arnoch i’w chwblhau ar-lein:

Cam Un:

Ewch i'r wefan: Diweddarwch eich manylion

Cam Dau:

Rhowch eich cod diogelwch unigryw:

Rhan 1: 123456
Rhan 2: 54321

Cam Tri:

Diweddarwch yr wybodaeth am eich cartref a'i chyflwyno

Cofiwch gynnwys enwau a chenedligrwydd pawb sy'n byw yn y cyfeiriad hwn

Os byddwch yn ychwanegu unrhyw bobl newydd, bydd angen iddynt hwy hefyd gwblhau cais i gofrestru. Gallant wneud hyn ar y dudalen we Cofrestru i Bleidleisio. Byddwn yn anfon ffurflen at bob unigolyn os nad ydynt yn gwneud cais ar-lein

Noder:

Mae'r gyfraith yng Nghymru wedi newid – gall pobl ifanc 14-16 oed a gwladolion tramor cymwys sy'n byw yng Nghymru gofrestru i bleidleisio.

  • Trwy gofrestru i bleidleisio, gall unigolyn ifanc bellach gymryd rhan yn etholiadau llywodraeth leol ac etholiadau'r Senedd o 16 oed

Trwy gofrestru i bleidleisio, gall dinesydd tramor 16 oed neu’n hŷn gymryd rhan yn etholiadau llywodraeth leol ac etholiadau'r Senedd

Ceir llawer o wybodaeth ddefnyddiol am gofrestru i bleidleisio ar wefan y Comisiwn Etholiadol

Gallwch gysylltu â’n Tîm Gwasanaethau Etholiadol yn:

gwasanaethauetholiadol@sir-penfro.gov.uk (01437) 775844

Cwestiynau cyffredin

Beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i wedi derbyn ffurflen?

Bydd y ffurflenni'n cael eu hanfon dros yr wythnosau nesaf. Arhoswch tan 26 Medi cyn cysylltu â ni ynglŷn â pheidio â derbyn ffurflen – dylech dderbyn un yn ystod yr wythnosau nesaf.

Gyda phwy y dylwn gysylltu os nad ydw i wedi derbyn ffurflen?

Gellir cysylltu â ni drwy anfon e-bost at

gwasanaethauetholiadol@sir-penfro.gov.uk

Os hoffech gysylltu â ni dros y ffôn, gallwch ffonio 01437 775844.

Beth yw diben y ffurflen?

Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol ein bod yn sicrhau bod y gofrestr etholiadol yn cael ei diweddaru drwy ysgrifennu at bob cartref yn yr ardal yn flynyddol. Bydd hyn yn nodi pwy sydd angen cofrestru i bleidleisio fel y gallant gymryd rhan mewn etholiadau yn y dyfodol.

Dim ond ers ychydig wythnosau yr ydw i wedi bod yn byw yn fy nghartref – beth ddylwn i ei wneud?

Dylech ddilyn y camau syml a nodir ar y ffurflen. Bydd dilyn y camau hyn yn sicrhau eich bod yn cofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad newydd.

Rwyf wedi symud i dŷ sydd newydd ei adeiladu yn ddiweddar – beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi wedi derbyn ffurflen, dylech ddilyn y camau syml a nodir ar y ffurflen. Bydd dilyn y camau hyn yn sicrhau eich bod yn cofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad newydd. Os nad ydych wedi derbyn ffurflen erbyn 30 Medi, efallai nad oes gennym wybodaeth am eich cartref newydd ac felly dylech gysylltu â ni drwy anfon e-bost at gwasanaethauetholiadol@sir-penfro.gov.uk

Pam ydych chi'n parhau i anfon y ffurflenni hyn ataf?

Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol ein bod yn anfon ffurflen ganfasio bob blwyddyn. Os na fyddwch yn ymateb, bydd rhaid i ni anfon nodiadau atgoffa atoch. Ymatebwch i'r ffurflen cyn gynted â phosibl fel nad oes rhaid i ni anfon nodiadau atgoffa atoch. 

Pam mae angen i chi gael gwybod manylion fy mab/merch 14/15 oed?

Mae'r gyfraith etholiadol yng Nghymru wedi newid – gall pobl ifanc 14 i 16 oed gofrestru i bleidleisio bellach gan fod yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau’r Senedd ac etholiadau llywodraeth leol wedi gostwng i 16.

A all pobl o unrhyw genedligrwydd gofrestru i bleidleisio?

Mae'r gyfraith etholiadol yng Nghymru wedi newid – bydd dinasyddion tramor cymwys sydd dros 16 oed yn gallu pleidleisio yn etholiadau llywodraeth leol.

Nid oes gennyf ddiddordeb mewn pleidleisio, felly a oes rhaid i mi ddychwelyd y ffurflen?

Mae'n ofyniad cyfreithiol i gofrestru i bleidleisio. Chi sydd i benderfynu a ydych yn pleidleisio mewn etholiad. Cofiwch y gall peidio â chofrestru i bleidleisio effeithio ar eich sgôr credyd gan fod y cwmnïau credyd yn gwneud eu gwiriadau trwy ddefnyddio'r gofrestr etholiadol. 

Mae angen imi ymateb ond nid oedd amlen ddychwelyd wedi'i chynnwys – beth ddylwn i ei wneud?

Ymatebwch i'r ffurflen ar-lein trwy ddilyn y camau syml sydd wedi'u hamlinellu ar y ffurflen. Os na allwch ymateb ar-lein, gallwch ddychwelyd y ffurflen, wedi ei diwygio, i'r cyfeiriad a ddangosir ar frig tudalen 1 ar y ffurflen.

 

 

 

 

ID: 8944, adolygwyd 05/09/2022