Etholiadau Senedd Ewrop

Rhanbarthau Cymru - Etholiadau Senedd Ewrop (Cymru) 2019

Cynhaliwyd etholiadau Seneddol Ewropeaidd yn y Deyrnas Unedig ar ddydd Iau 23 Mai 2019. Bydd etholiadau yn digwydd ar draws aelod-wladwriaethau’r UE rhwng dydd Iau 23 a dydd Sul 26 Mai 2019.

Bydd y pleidleisiau yn cael eu cyfrif ar ddydd Sul 26 Mai 2019. Ni ryddheir unrhyw ganlyniadau tan ar ôl 10.00pm ar ddydd Sul 26 Mai 2019.

Cyhoeddir y canlyniadau isod:

 

 Datgan canlyniad ar gyfer rhanbarthau etholiadol Cymru

 

Ddatgan cyfansymiau cyfrifol lleol ar gyfer ardaloedd cyfrif Cymru  

Cyngor Sir Ynys Mon

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerfili

Cyngor Caerdydd

Cyngor Sir Gar

Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Gwynedd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Powys

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cyngor Abertawe

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyngor Bro Morgannwg

Cyngor Bwrdeistref Wrecsam

 

Gweld Amserlen ar gyfer yr etholiad

Hysbysiad Etholiad

Hysbysiad Etholiad - Etholiad Seneddol Ewropeaidd

Papurau Enwebu 

Cafodd y papurau enwebu eu cyflwyno i’r Swyddog Canlyniadau Lleol rhwng 15 Ebrill 2019 a’r 26 Ebrill 2019. 

Defnyddio’r gofrestr etholiadol a’r rhestrau pleidleiswyr absennol

Mae gan ymgeiswyr unigol yr hawl i dderbyn copi yn rhad ac am ddim o'r gofrestr etholiadol lawn a'r rhestrau o bobl sy’n pleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy (rhestrau 'pleidleiswyr absennol') i’r rhanbarth etholiadol lle maent yn ymladd.

Mae gan asiant etholiad plaid wleidyddol gofrestredig yr hawl i gael copi yn rhad ac am ddim o'r gofrestr etholiadol lawn a'r rhestrau pleidleiswyr absennol ar gyfer y cyfan o’r rhanbarth etholiadol.

Cais am gofrestr etholiadol

Cyhoeddi datganiad o bleidiau ac ymgeiswyr unigol a enwebwyd, gan gynnwys hysbysiad o bleidlais: ar gael ar ol 5:00yp dydd Iau 25 Ebrill

Datganiad o`r Pleidiau a Enwebwyd a Rhybudd o Etholiad

Hysbysiad ynghylch Penodi Asiantiaid Etholiad Cenedlaethol / Dirprwy Asiantiaid Etholiad i Gymru

 

Dolenni Defnyddiol

Manylion Cyswllt Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol

Cyfarwyddyd Ymgeisydd neu asiant:Etholiadau Senedd Ewrop

 Senedd Ewrop    

Canllawiau ar ymddygiad rhifwyr mewn mannau pleidleisio ac yn eu cyffiniau

Rhifwyr - gair i gall

Cod ymddygiad i ymgyrchwyr

Gwybodaeth Plaid neu Ymgyrchydd

Plismona Etholiadau

Lleoliad y Gorsafoedd Pleidleisio

ID: 1323, revised 29/05/2019