COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio eich Digwyddiad

Cynllunio eich Digwyddiad

Yma fe welwch rai Cwestiynau Cyffredin am gynllunio'ch digwyddiad.

ID: 5010, adolygwyd 14/02/2020

Cynllunio eich Digwyddiad

At bwy ydw i'n gwneud cais, neu pwy ydw in ei hysbysu i gynnal fy nigwyddiad?

Digwyddiad ar y briffordd

Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad sydd naill ai'n digwydd ar y briffordd neu'n golygu cau priffordd yna bydd angen i chi gysylltu â Thîm Gofal Strydoedd ar 01437 764551 neu streetcare@pembrokeshire.gov.uk

Digwyddiad ar dir y Cyngor

Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor yna bydd angen i chi gysylltu ag Adran Eiddo ar 01437 764551 neu propertyenquiries@pembrokeshire.gov.uk

Digwyddiad ar faes parcio'r Cyngor

Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad sy'n golygu defnyddio maes parcio'r cyngor yna cysylltwch â parking@pembrokeshire.gov.uk neu 01437 764551.

Digwyddiadau sy’n golygu gwerthu alcohol

Os yw'ch digwyddiad arfaethedig yn cynnwys gwerthu alcohol yna dylech gysylltu â Thîm Trwyddedu Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551 neu trwyddedu@pembrokeshire.gov.uk

Digwyddiad sy’n cynnwys adloniant rheoledig

Os yw'ch digwyddiad arfaethedig yn cynnwys adloniant rheoledig yna dylech gysylltu â Thîm Trwyddedu ar 01437 764551 neu trwyddedu@pembrokeshire.gov.uk

Digwyddiad yn y Parc Cenedlaethol

Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad sy'n digwydd yn y Parc Cenedlaethol, bydd angen i chi gysylltu ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 01646 624800 neu inf@pembrokshirecoast.org.uk

Digwyddiadau ar Lwybr Arfordir Sir Benfro

Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad sy'n digwydd ar Lwybr Arfordirol y Parc Cenedlaethol bydd angen i chi gysylltu ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 01646 624800 neu e-bostiwch info@pembrokshirecoast.org.uk

 

 

 

 

 

ID: 4858, adolygwyd 14/02/2020

Gyda phwy ydw i'n ymgynghori ynghylch caniatad tir, priffyrdd, hawliau tramwy neu dir mynediad agored?

Am fanylion am bwy i ymgynghori â nhw darllenwch ein: Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau

ID: 4859, adolygwyd 14/02/2020

Faint o rybudd sydd angen i mi ei roi i chi am fy nigwyddiad?

Bydd hyn yn dibynnu ar faint a natur y digwyddiad - darllenwch ein: Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau.

 Pethau allweddol i'w cofio:

 • efallai y bydd angen cymaint â 12-18 mis o amser cynllunio arnoch chi
 • gallai’r haf fod yn amser prysur, gyda channoedd o ddigwyddiadau yn digwydd yn eich ardal chi
 • efallai y bydd angen cyngor arbenigol a gallai caniatâd arbennig gymryd amser
 • bydd angen i chi roi amser i unrhyw drwyddedau neu ganiatâd gael eu rhoi.

 

 

ID: 4860, adolygwyd 14/02/2020

Rydw i’n cynllunio digwyddiad. Sut gallaf wirio a fydd yn gwrthdaro â rhywbeth arall ai peidio?

I wirio a fyddai eich digwyddiad a gynlluniwyd yn gwrthdaro â digwyddiadau eraill,  Croeso Cymru , Radio Sir Benfro a What’s on Pembs, gyda gwefannau cymunedol / tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

ID: 4861, adolygwyd 14/02/2020

Sut ydw i'n rhoi gwybod i fusnesau a thrigolion lleol?

Yn ddelfrydol dylech hysbysu a thrafod eich digwyddiad arfaethedig gyda'r holl bartïon yr effeithir arnynt yn ystod y camau cynllunio cynnar er mwyn osgoi unrhyw broblemau neu broblemau posibl. Fe'ch cynghorir i anfon llythyr at yr holl gyfeiriadau a effeithir o leiaf bythefnos cyn eich digwyddiad. Dylai'r llythyr gynnwys eich enw chi a'ch manylion cyswllt a dylech esbonio beth yw, ble a phryd y mae'ch digwyddiad.

ID: 4862, adolygwyd 14/02/2020

A all cyfranogwyr wersylla / wersylla’n wyllt yn ystod fy nigwyddiad?

Ni ddylai cyfranogwyr wersylla’n wyllt yn ystod eich digwyddiad. Os yw cyfranogwyr ar ddigwyddiad dygnwch mewn mannau anghysbell, gall fod yn anodd cadw trac ar bobl ac mae angen ystyried materion allweddol ynghylch diogelwch.

Byddem yn annog trefnwyr digwyddiadau i nodi safleoedd gwersylla trwyddedig ar gyfer cyfranogwyr a gwylwyr. Ond os bydd gwersylla yn digwydd fel rhan o'r digwyddiad yna dylid ei gynnwys fel rhan o'r Cynllun Rheoli Digwyddiad a dylid rhoi rheolaethau priodol ar waith i reoli'r risgiau. Yn benodol, mae angen ichi ystyried:

 • Clirio baw anifeiliaid
 • Lleoli unedau gyda digon o le rhyngddynt
 • Mynediad i wasanaethau brys
 • Darparu toiledau
 • Cyflenwad dŵr
 • Darparu trydan
 • Darparu pwyntiau tân
 • Rheoli traffig
 • Diogelwch tanau gwersyll a barbeciws

 

ID: 4887, adolygwyd 14/02/2020

Pa mor gryf ydy’r signal ffôn symudol yn Sir Benfro?

Mae nifer o leoedd yn Sir Benfro lle mae signal ffôn symudol yn wael, yn enwedig yn y dyffrynnoedd a’r ardaloedd arfordirol,   

Am fanylion, gweler y mapiau ffonau symudol sydd ar gael ar ap opensignal

ID: 4888, adolygwyd 14/02/2020

A allaf i werthu bwyd yn fy achlysur?

Gallwch, ond bydd yn rhaid cydymffurfio â deddfau Diogelwch Bwyd. Sicrhewch fod pob ciosg / arlwywyr bwyd wedi'u cofrestru gydag Awdurdod Lleol fel Gweithredwr Busnes Bwyd. Argymhellir yn gryf y dylai trefnwyr wirio bod gan bob arlwywr sgôr hylendid bwyd o 3 neu uwch. Gellir gwirio hyn ar FSA 

Dylid darparu rhestr o enwau, cyfeiriadau, manylion cyswllt a manylion hylendid bwyd o bob ciosg bwyd (gan gynnwys y rhai sy'n rhoi bwyd i ffwrdd fel rhan o arddangosiad) i'r Tîm Diogelwch Bwyd 21 diwrnod cyn y digwyddiad.

Gweler y Rhestr Wirio Arlwyo Awyr Agored a chysylltwch â'n tîm Diogelwch Bwyd am gyngor  01437 764551 neu foodsafety@pembrokeshire.gov.uk.

Bydd angen caniatâd Masnachu ar y Stryd i werthu bwyd neu nwyddau ar y briffordd. Cysylltwch â Thîm Gofal Strydoedd ar 01437 765441 neu streetcare@pembrokeshire.gov.uk 

ID: 4868, adolygwyd 14/02/2020

A oes angen i mi wneud addasiadau i bobl anabl?

Oes. Mae angen i drefnwyr digwyddiadau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 gymryd mesurau rhesymol i sicrhau nad ydynt yn gwahaniaethu yn erbyn pobl anabl.

Efallai yr hoffech ystyried paratoi datganiad mynediad i'r anabl sy'n nodi faint o hygyrchedd sydd yna i'ch gwasanaeth i gwsmeriaid anabl.

ID: 4890, adolygwyd 14/02/2020

A fydd angen diogelwch ar fy achlysur?

Yn dibynnu ar natur y digwyddiad, efallai y bydd angen trefniadau diogelwch penodol, gan gynnwys trefniadau ar gyfer sicrhau eiddo dros nos.

 Mae angen i bersonél sy'n gweithredu mewn rôl diogelwch fod wedi’u cofrestru gyda’r Awdurdod Diwydiant Diogelwch (SIA) os yw eu gwaith yn dod â nhw i gysylltiad ag aelodau'r cyhoedd.

ID: 4885, adolygwyd 14/02/2020

Faint o doiledau sydd angen i mi eu darparu ar gyfer fy nigwyddiad awyr agored?

Bydd hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau fel maint a math y digwyddiad, cymhareb dynion i fenywod ac ati.

Mae'r tabl canlynol yn dangos y canllawiau cyffredinol ar gyfer darparu cyfleusterau lles:

 

Ar gyfer digwyddiadau gydag amser agor y giatiau o 6 awr neu fwy

Ar gyfer digwyddiadau gydag amser agor y giatiau o lai na 6 awr

      Benyw      

               Gwryw

         Benyw                            

          Gwryw

1 toiled ar gyfer pob 100 o fenywod.    

1 toiled ar gyfer pob 500 o ddynion, ynghyd ag 1 wrinal ar gyfer pob 150 o ddynion.

                                       

1 toiled ar gyfer pob 150 o fenywod.      

1 toiled ar gyfer pob 600 o ddynion, ynghyd ag 1 wrinal ar gyfer pob 175 o ddynion.

 

 

Lle bo hynny'n bosibl, lleolwch y toiledau ar wahanol bwyntiau o gwmpas y lleoliad yn hytrach na dim ond mewn dim ond un ardal i leihau problemau gorlenwi a chiwio.

Dylid darparu toiledau hefyd gyda chyfleusterau golchi dwylo, gan gynnwys dŵr poeth a sebon a thywelion, yn enwedig unrhyw gyfleusterau a ddarperir ar gyfer trinwyr bwyd.

Am ragor o fanylion am ddarpariaethau cyfleusterau glanweithdra, cyfeiriwch at BS 6465: Rhan 1 2006 neu'r Purple Guide

ID: 4889, adolygwyd 14/02/2020