Ffitrwydd a Ffyniant

Aros yn iachus

Rydyn ni'n mynd i geisio'ch cadw chi ar y trywydd iawn.

Defnyddiwch y gweithgareddau ynghlwm a chadwch mewn cysylltiad i roi gwybod i ni sut rydych chi'n dod ymlaen.

Cadwch yn ddiogel

Aros yn iachus pan yn ifanc

Mae ein sianel YouTube yn orlawn o sesiynau ymarfer yn rheolaidd.

Mae gennym lawer i gynnig a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gweld rhai wynebau cyfarwydd.

Cliciwch y ddolen isod a dewis eich sesiwn ymarfer.

HAMMDDEN SIR BENFRO YOUTUBE

Byddwn hefyd yn dewis yn ofalus ein sesiwn ymarfer yr wythnos i chi ei dilyn. Fe allai fod yn rhywbeth newydd i roi cynnig arno neu hen ffefryn ond mae un peth yn sicr, byddwch yn teimlo’n wych ar ôl ei orffen!

 

Mae eich sesiwn ymarfer am yr wythnos yn aros amdanoch….

CLICIWCH YMA

 

Cyllun cenedlaethol i atgyfeirio i wneud ymarfer corff

Ymarfer Cartref

Mellissa

Bevis

 

Mae mor bwysig cadw’n egnïol yn ystod yr adegau hyn. Defnyddiwch yr amser hwn i newid eich trefn reolaidd a rhoi blaenoriaeth i dipyn o ymarfer.

 

Mae bod yn weithgar yn gychwyn da iawn i blant a phobl ifanc. Mae aros yn ffit o oedran ifanc iawn yn golygu eich bod yn fwy tebygol o:

  • Datblygu calon ac ysgyfaint cryf
  • Datblygu cyhyrau ac esgyrn cadarn
  • Lleddfu datblygiad salwch a chyflyrau sy'n gysylltiedig â ffordd o fyw megis clefyd y siwgr math 2 neu ordewdra
  • Parhau'n ffit trwy gydol eich bywyd
  • Fe fyddwch yn  batrwm ymddwyn da i eraill o'ch cwmpas, yn iau ac yn hŷn
  • Datblygu agwedd bositif tuag at daclo nodau a thasgau
  • Profi tymer bositif naturiol sy'n gysylltiedig â chyflawni gweithgarwch corfforol
  • Gwneud ffrindiau newydd, cwrdd â phobl newydd a phrofi pethau newydd
  • Mwynhau bod yn weithgar gan y bydd yn rhan annatod o'ch bywyd

Aros yn iachus

Mae dod yn iachus ac aros yn iachus yn ddau beth gwahanol. Er mwyn gwella eich iechyd ac aros yn iachus mae'n syniad da i wneud rhai newidiadau bychain fydd yn fwy cynaliadwy na gwneud newidiadau mawr na ellir eu cyflawni. Er enghraifft, os ydych chi ar hyn o bryd yn cyflawni rhy ychydig o ymarfer corff dechreuwch trwy fod yn weithgar am 10 munud y dydd a chynyddu hynny'n raddol trwy ychwanegu mwy o funudau dros gyfnod o amser wrth i chi ei gael yn haws. Dewch o hyd i weithgaredd yr ydych yn ei fwynhau: mae dosbarth ffitrwydd, mynychu'r gampfa neu fynd i nofio i gyd yn opsiynau da. 

Mae'r hyn yr ydych yn ei fwyta yn cyfrannu'n arwyddocaol iawn at eich iechyd ac yn yr un ffordd mae gwneud newidiadau bychain i'ch diet yn hytrach na newidiadau mawr yn gallu gwella'ch iechyd yn helaeth a'ch helpu i gynnal ffordd o fyw iachus. Mae cyfnewid bara gwyn am fara brown, ychwanegu cyfran fechan o lysiau at eich pryd nos neu wneud yn siŵr eich bod yn bwyta brecwast bob bore i gyd yn enghreifftiau da o newidiadau bychain y gellir eu gwneud. 

Cofiwch beidio ceisio newid gormod yn rhy fuan - rhowch amser i chi'ch hunan a'ch corff i addasu i'r pethau newydd yr ydych yn eu gwneud. Hefyd newidiwch rywbeth yr ydych yn barod i'w newid ac os ydych yn ei chael hi'n anodd newid yna gofynnwch i chi'ch hunan a ydych chi mewn gwirionedd am wneud y newid hwnnw neu a ydych chi'n barod mewn gwirionedd? Os nad ydych chi, naill ai daliwch ati i ymarfer hyd nes y byddwch chi'n barod i newid neu dewiswch rywbeth arall yr ydych yn barod i'w newid. Mae iechyd a newidiadau mewn iechyd yn barhaol - unwaith yr ydych chi wedi addasu i newid mae pobl fel arfer yn penderfynu ar rywbeth arall y maent am ei newid neu ei gyrraedd, yn y ffordd hon yr ydych yn parhau'n iachus.

Gall gosod nod fod yn ffordd dda iawn o gynnal eich cymhelliant i aros yn iachus. Gallai fod yn ddyddiad pwysig megis priodas neu weithgaredd megis rhedeg ras am fywyd. Yn aml mae'r rhain yn benodol ac yn nodau y gellir eu cyrraedd. Efallai y byddwch chi hefyd am gael help a chefnogaeth ychwanegol i'ch cynorthwyo ar eich llwybr iechyd. Mae dweud wrth eich teulu a'ch ffrindiau am yr hyn yr ydych yn ei wneud yn wir bwysig er mwyn iddyn nhw eich annog a hwyrach penderfynu bod yn iachach eu hunain! Hefyd gall gofyn i aelod o'r tîm ffitrwydd i ysgrifennu rhaglen benodol ar eich cyfer eich helpu i gyrraedd eich anghenion a'ch nod.

Mae bod yn iach yn hwyl, mae bod yn iach yn gyraeddadwy, byddwch yn iach gydol oes gyda Hamdden Sir Benfro!

 

ID: 1627, adolygwyd 29/04/2020