Ffitrwydd a Ffyniant

Cynllun Atgyfeirio Ymarfer

Mae'r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Cenedlaethol yn rhaglen o weithgareddau wedi eu llunio i bobl nad ydynt yn gwneud llawer ar hyn o bryd neu sy'n ymarfer llai na thair gwaith yr wythnos.  Mae hefyd i bobl sy'n dioddef gan un neu ragor o gyflyrau meddygol ysgafn neu gymedrol, fel pwysedd gwaed uchel, gwynegon, iselder ysbryd ac ati; neu eu bod wedi eu canfod mewn perygl o ddatblygu'r cyflyrau hyn.  (Bydd rhagor o wybodaeth gyda'ch gweithiwr iechyd proffesiynol).  

Mae'r cynnwys yn cynnwys cyfeirio rhywun i ganolfan hamdden leol gan dy weithiwr iechyd proffesiynol, sy'n credu y bydd ymarfer yn helpu i atal, rheoli a gwella dy gyflwr. 

Sut ydw i'n cychwyn?

Bydd rhaid i ti weld dy weithiwr iechyd proffesiynol a bydd e' neu hi yn llenwi ffurflen atgyfeirio a'i hanfon atom ni ar dy ran di.  Fe fyddan nhw hefyd wedi rhoi copi i ti.  Yna fe gei di wahoddiad i dy ganolfan hamdden leol neu bwll nofio i gael dy apwyntiad cyntaf. 

Beth mae'r rhaglen yn ei gynnwys?

Yn ystod dy ymweliad cyntaf, bydd y Tîm Atgyfeirio Ymarfer yn dod i dy weld i ddarganfod ychydig rhagor o hanes dy iechyd, gwneud profion iechyd sylfaenol a thrafod y dewis o ymarferion sy'n addas i ti.  Bydd y gweithgareddau yn hwyl a'u nod fydd dy helpu di i ddod yn iachach trwy nifer o ddosbarthiadau, fel y gampfa neu ymarferion mewn dŵr. 

Pryd ydw i'n mynd yno?

Bydd sesiynau gweithgarwch ar gael i ti drwy'r wythnos, yn cynnwys rhai nosweithiau a phenwythnosau.  Bydd yr hyfforddwr Atgyfeirio Iechyd yn llunio rhaglen o weithgareddau addas i dy anghenion. 

Faint o amser mae'r cynllun yn parhau?

Bydd dy raglen wedi ei chymeradwyo o flaen llaw yn parhau am 16 o wythnosau ac yn ystod yr amser hwnnw fe fyddi di'n medru mynd i gymaint o sesiynau ag  y mynni di. 

Faint fydd y gost?

Mae sesiynau ymarfer gyda'r cynllun yma yn £2.00 yr un.

Beth fydd rhaid i mi wisgo?

Does dim rhaid i ti wisgo dim dillad arbennig cyn belled dy fod yn gyfforddus.  Mae'n well gwisgo esgidiau meddal gwastad neu esgidiau hyfforddi. 

Oes angen i mi fod yn heini?

Nac oes. Mae modd llunio'r ymarfer ar gyfer gwahanol alluoedd, felly fe gei di gyngor ynglŷn â faint o ymarfer sy'n iawn i ti. 

Beth fydd yn digwydd wedi 16 o wythnosau?

Tua diwedd dy 16 o wythnosau, fe gei di wahoddiad i ail apwyntiad i drafod sut wyt ti wedi dod yn dy flaen ac anghenion o ran ymarfer yn y pen draw.  Yna fe gei di gyngor am y dewis o gyfleoedd i ymarfer a'r gwahanol ddewisiadau o brisiau sydd ar gael. 

Beth nesaf?

Mae bod yn aelod o Hamdden Sir Benfro yn gyfle i ti fwrw ymlaen â'r gweithgareddau rwyt ti wedi eu mwynhau o dan y Cynllun Ymarfer Cenedlaethol. 

Fe gei di ragor o wybodaeth am aelodaeth wrth i ti orffen y Rhaglen Atgyfeirio Ymarfer.   

ID: 1971, adolygwyd 23/01/2018