Ffitrwydd a Ffyniant

Cynllun Atgyfeirio Ymarfer

Mae'r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Cenedlaethol yn rhaglen o weithgareddau wedi eu llunio i bobl nad ydynt yn gwneud llawer ar hyn o bryd neu sy'n ymarfer llai na thair gwaith yr wythnos.  Mae hefyd i bobl sy'n dioddef gan un neu ragor o gyflyrau meddygol ysgafn neu gymedrol, fel pwysedd gwaed uchel, gwynegon, iselder ysbryd ac ati; neu eu bod wedi eu canfod mewn perygl o ddatblygu'r cyflyrau hyn.  (Bydd rhagor o wybodaeth gyda'ch gweithiwr iechyd proffesiynol).  

Mae'r cynnwys yn cynnwys cyfeirio rhywun i ganolfan hamdden leol gan dy weithiwr iechyd proffesiynol, sy'n credu y bydd ymarfer yn helpu i atal, rheoli a gwella dy gyflwr. 

Sut ydw i'n cychwyn?

Bydd rhaid i ti weld dy weithiwr iechyd proffesiynol a bydd e' neu hi yn llenwi ffurflen atgyfeirio a'i hanfon atom ni ar dy ran di.  Fe fyddan nhw hefyd wedi rhoi copi i ti.  Yna fe gei di wahoddiad i dy ganolfan hamdden leol neu bwll nofio i gael dy apwyntiad cyntaf. 

Beth mae'r rhaglen yn ei gynnwys?

Yn ystod dy ymweliad cyntaf, bydd y Tîm Atgyfeirio Ymarfer yn dod i dy weld i ddarganfod ychydig rhagor o hanes dy iechyd, gwneud profion iechyd sylfaenol a thrafod y dewis o ymarferion sy'n addas i ti.  Bydd y gweithgareddau yn hwyl a'u nod fydd dy helpu di i ddod yn iachach trwy nifer o ddosbarthiadau, fel y gampfa neu ymarferion mewn dŵr. 

Pryd ydw i'n mynd yno?

Bydd sesiynau gweithgarwch ar gael i ti drwy'r wythnos, yn cynnwys rhai nosweithiau a phenwythnosau.  Bydd yr hyfforddwr Atgyfeirio Iechyd yn llunio rhaglen o weithgareddau addas i dy anghenion. 

Faint o amser mae'r cynllun yn parhau?

Bydd dy raglen wedi ei chymeradwyo o flaen llaw yn parhau am 16 o wythnosau ac yn ystod yr amser hwnnw fe fyddi di'n medru mynd i gymaint o sesiynau ag  y mynni di. 

Faint fydd y gost?

Mae sesiynau ymarfer gyda'r cynllun yma yn £2.00 yr un.

Beth fydd rhaid i mi wisgo?

Does dim rhaid i ti wisgo dim dillad arbennig cyn belled dy fod yn gyfforddus.  Mae'n well gwisgo esgidiau meddal gwastad neu esgidiau hyfforddi. 

Oes angen i mi fod yn heini?

Nac oes. Mae modd llunio'r ymarfer ar gyfer gwahanol alluoedd, felly fe gei di gyngor ynglŷn â faint o ymarfer sy'n iawn i ti. 

Beth fydd yn digwydd wedi 16 o wythnosau?

Tua diwedd dy 16 o wythnosau, fe gei di wahoddiad i ail apwyntiad i drafod sut wyt ti wedi dod yn dy flaen ac anghenion o ran ymarfer yn y pen draw.  Yna fe gei di gyngor am y dewis o gyfleoedd i ymarfer a'r gwahanol ddewisiadau o brisiau sydd ar gael. 

Beth nesaf?

Mae bod yn aelod o Hamdden Sir Benfro yn gyfle i ti fwrw ymlaen â'r gweithgareddau rwyt ti wedi eu mwynhau o dan y Cynllun Ymarfer Cenedlaethol. 

Fe gei di ragor o wybodaeth am aelodaeth wrth i ti orffen y Rhaglen Atgyfeirio Ymarfer.   

ID: 1971, adolygwyd 19/07/2024

Rhaglen cerdded

Darperir y rhaglen ar y cyd â'r Parciau Cenedlaethol. 

Mae'r Gweithiwr Ymarfer Proffesiynol  David Braithwaite a Chydlynydd  ‘Walkability' y Parciau Cenedlaethol Paul Casson yn cynnig teithiau cerdded bob yn ail bnawn dydd Mawrth trwy gydol y flwyddyn ac yn trefnu mannau cychwyn o nifer o leoliadau yn Sir Benfro. 

Mae gan y ddau arweinydd gymwysterau gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar gyfer y Diffibriliwr ac mae diffibriliwr yn mynd ar bob taith gerdded.  Mae gan  Paul fws mini ar ei gyfer y mae'n ei ddefnyddio i gludo unrhyw gleientiaid heb fodur i fynd i'r lleoliadau.  Mae'r man cyfarfod yn ymyl Canolfan Hamdden Hwlffordd ar faes parcio Riflemans Field.

Does dim rhaid i weithgarwch corfforol fod yn gymhleth.  Mae rhywbeth mor syml a mynd am dro gweddol sionc bob dydd yn gallu eich helpu i fyw'n fwy iach.   

Mae manteision cerdded sionc rheolaidd yn gallu eich helpu chi i:

 • Gadw eich pwysau yn iach
 • Atal neu reoli nifer o gyflyrau, fel clefyd y galon, pwysau gwaed uchel a chlefyd siwgr o'r ail fath
 • Cryfhau eich esgyrn
 • Codi eich ysbryd
 • Gwella eich cydbwysedd a'ch cydsymud

Mwyaf cyflym, mwyaf pell a mwyaf aml y byddwch yn cerdded - mwyaf fydd y manteision

Cymerwch gip ar y rhaglen teithiau cerdded cyfredol 

 

Paul Casson - Cydlynydd Prosiect ‘Walkability' 

   

Mae Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn cydweithio â Pharciau Cenedlaethol Sir Benfro er mwyn trefnu teithiau cerdded yn benodol ar gyfer ein cleientiaid sy'n gleifion â'r galon/cleifion sydd wedi eu hatgyfeirio i wneud ymarfer corff. 

Paul yw Cydlynydd Prosiect Walkability ar gyfer Sir Benfro ac mae e'n rhoi cymorth i weithgareddau cerdded ar gyfer grwpiau iechyd. 

Ym Mhrifysgol Loughborough y llwyddodd Paul i ennill cymwysterau i fod yn athro Addysg Gorfforol ac mae e hefyd yn arolygydd gwasanaethau addysgol ledled Cymru.

Am y rhan fwyaf o'i yrfa mae e wedi gweithio ym maes addysg awyr agored, ac mae e hefyd wedi ymgymhwyso i fod yn Hyfforddwr Mynydda yn y DU.  Fe weithiodd e gyntaf yn Sir Benfro ym 1980.

 Cyswllt: 07866771107

 

ID: 1635, adolygwyd 07/02/2018

Aros yn iachus

Rydyn ni'n mynd i geisio'ch cadw chi ar y trywydd iawn.

Defnyddiwch y gweithgareddau ynghlwm a chadwch mewn cysylltiad i roi gwybod i ni sut rydych chi'n dod ymlaen.

Cadwch yn ddiogel

Aros yn iachus pan yn ifanc

Mae ein sianel YouTube yn orlawn o sesiynau ymarfer yn rheolaidd.

Mae gennym lawer i gynnig a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gweld rhai wynebau cyfarwydd.

Cliciwch y ddolen isod a dewis eich sesiwn ymarfer.

HAMMDDEN SIR BENFRO YOUTUBE

Byddwn hefyd yn dewis yn ofalus ein sesiwn ymarfer yr wythnos i chi ei dilyn. Fe allai fod yn rhywbeth newydd i roi cynnig arno neu hen ffefryn ond mae un peth yn sicr, byddwch yn teimlo’n wych ar ôl ei orffen!

 

Mae eich sesiwn ymarfer am yr wythnos yn aros amdanoch….

CLICIWCH YMA

 

Cyllun cenedlaethol i atgyfeirio i wneud ymarfer corff

Ymarfer Cartref

Mellissa

Bevis

 

Mae mor bwysig cadw’n egnïol yn ystod yr adegau hyn. Defnyddiwch yr amser hwn i newid eich trefn reolaidd a rhoi blaenoriaeth i dipyn o ymarfer.

 

Mae bod yn weithgar yn gychwyn da iawn i blant a phobl ifanc. Mae aros yn ffit o oedran ifanc iawn yn golygu eich bod yn fwy tebygol o:

 • Datblygu calon ac ysgyfaint cryf
 • Datblygu cyhyrau ac esgyrn cadarn
 • Lleddfu datblygiad salwch a chyflyrau sy'n gysylltiedig â ffordd o fyw megis clefyd y siwgr math 2 neu ordewdra
 • Parhau'n ffit trwy gydol eich bywyd
 • Fe fyddwch yn  batrwm ymddwyn da i eraill o'ch cwmpas, yn iau ac yn hŷn
 • Datblygu agwedd bositif tuag at daclo nodau a thasgau
 • Profi tymer bositif naturiol sy'n gysylltiedig â chyflawni gweithgarwch corfforol
 • Gwneud ffrindiau newydd, cwrdd â phobl newydd a phrofi pethau newydd
 • Mwynhau bod yn weithgar gan y bydd yn rhan annatod o'ch bywyd

Aros yn iachus

Mae dod yn iachus ac aros yn iachus yn ddau beth gwahanol. Er mwyn gwella eich iechyd ac aros yn iachus mae'n syniad da i wneud rhai newidiadau bychain fydd yn fwy cynaliadwy na gwneud newidiadau mawr na ellir eu cyflawni. Er enghraifft, os ydych chi ar hyn o bryd yn cyflawni rhy ychydig o ymarfer corff dechreuwch trwy fod yn weithgar am 10 munud y dydd a chynyddu hynny'n raddol trwy ychwanegu mwy o funudau dros gyfnod o amser wrth i chi ei gael yn haws. Dewch o hyd i weithgaredd yr ydych yn ei fwynhau: mae dosbarth ffitrwydd, mynychu'r gampfa neu fynd i nofio i gyd yn opsiynau da. 

Mae'r hyn yr ydych yn ei fwyta yn cyfrannu'n arwyddocaol iawn at eich iechyd ac yn yr un ffordd mae gwneud newidiadau bychain i'ch diet yn hytrach na newidiadau mawr yn gallu gwella'ch iechyd yn helaeth a'ch helpu i gynnal ffordd o fyw iachus. Mae cyfnewid bara gwyn am fara brown, ychwanegu cyfran fechan o lysiau at eich pryd nos neu wneud yn siŵr eich bod yn bwyta brecwast bob bore i gyd yn enghreifftiau da o newidiadau bychain y gellir eu gwneud. 

Cofiwch beidio ceisio newid gormod yn rhy fuan - rhowch amser i chi'ch hunan a'ch corff i addasu i'r pethau newydd yr ydych yn eu gwneud. Hefyd newidiwch rywbeth yr ydych yn barod i'w newid ac os ydych yn ei chael hi'n anodd newid yna gofynnwch i chi'ch hunan a ydych chi mewn gwirionedd am wneud y newid hwnnw neu a ydych chi'n barod mewn gwirionedd? Os nad ydych chi, naill ai daliwch ati i ymarfer hyd nes y byddwch chi'n barod i newid neu dewiswch rywbeth arall yr ydych yn barod i'w newid. Mae iechyd a newidiadau mewn iechyd yn barhaol - unwaith yr ydych chi wedi addasu i newid mae pobl fel arfer yn penderfynu ar rywbeth arall y maent am ei newid neu ei gyrraedd, yn y ffordd hon yr ydych yn parhau'n iachus.

Gall gosod nod fod yn ffordd dda iawn o gynnal eich cymhelliant i aros yn iachus. Gallai fod yn ddyddiad pwysig megis priodas neu weithgaredd megis rhedeg ras am fywyd. Yn aml mae'r rhain yn benodol ac yn nodau y gellir eu cyrraedd. Efallai y byddwch chi hefyd am gael help a chefnogaeth ychwanegol i'ch cynorthwyo ar eich llwybr iechyd. Mae dweud wrth eich teulu a'ch ffrindiau am yr hyn yr ydych yn ei wneud yn wir bwysig er mwyn iddyn nhw eich annog a hwyrach penderfynu bod yn iachach eu hunain! Hefyd gall gofyn i aelod o'r tîm ffitrwydd i ysgrifennu rhaglen benodol ar eich cyfer eich helpu i gyrraedd eich anghenion a'ch nod.

Mae bod yn iach yn hwyl, mae bod yn iach yn gyraeddadwy, byddwch yn iach gydol oes gyda Hamdden Sir Benfro!

 

ID: 1627, adolygwyd 29/04/2020

Ystafelloedd Sawna/Stêm

Er mwyn cael corff iach a meddwl iach, rydym ni'n credu ei bod yn bwysig cadw'r ddysgl yn wastad rhwng gwaith, hamdden, ymarfer ac ymlacio. 

Mae Ystafelloedd Iechyd yw'r lle delfrydol i ymlacio wedi diwrnod o waith caled a helpu i leddfu straen bywyd fel y mae e' heddiw.  

Ystafell Stêm - yn y canolfannau dilynol:  Canolfan Hamdden Hwlffordd a Canolfan Hamdden Aberdaugleddau 

Mae'r ystafell stêm yn ddull traddodiadol o ymlacio, sy'n cael ei ddefnyddio ers cenedlaethau lawer.  Mae ein cyfleuster ni yn cynnwys y pleser o gael dy lapio'n dyner mewn stêm.  Mae'r gwres llaith yn agor a glanhau dy fandyllau er mwyn glanhau ac adnewyddu dy groen. Ymysg y manteision eraill mae lleddfu cyhyrau blinedig a ffyrfio dy gorff.*

Sawna - yn y canolfannau dilynol:Canolfan Hamdden Hwlffordd a  Canolfan Hamdden Abergwaun

Gad i'r gwres sych dy dwymo i'r rhannau mwyaf dwfn, gan leddfu pob cur, poen a straen a rhoi ymdeimlad iach a llesol i ti.*

* Holwch gyda'r ganolfan berthnasol i weld a yw ar gael

RHYBUDD

Ein cyngor ni yw na ddylai'r bobl hyn ddefnyddio'r sawna / ystafell stêm 

 • Merched beichiog
 • Pobl gyda chlefyd siwgr a niwed i'r traed neu newropatheg ymylol
 • Rhai sy'n dioddef gan glefyd y galon / problemau cylchrediad a phwysedd gwaed uchel ac isel 
 • Rhai gyda chlefydau heintus ar y croen /  doluriau ac anafiadau
 • Rhai sy'n dioddef gan salwch sy'n eu hatal rhag chwysu
 • Os ydych yn cymryd moddion gwrth-geulo / gwrth-histaminau /  moddion hypnotig neu dawelyddion neu unrhyw foddion eraill o gwbl sy'n creu ansicrwydd ynglŷn ag a fyddai defnyddio sawna / ystafell stêm yn ddoeth
 • Os ydych chi wedi cael alcohol neu bryd sylweddol o fewn 1 1/2 awr
 • Os ydych yn dioddef gan byliau o feigryn (SAWNA)
 • Os ydych wedi bod yn ymarfer yn ddiweddar (YSTAFELL STÊM)
 • Rhai'n dioddef gan unrhyw gyflwr o gwbl sy'n creu ansicrwydd a fyddai defnyddio sawna / ystafell stêm yn ddoeth
 • Y rhai y gallai defnyddio sawna neu ystafell stêm fod yn arbennig o beryglus iddyn nhw ac mae angen ystyriaeth arbennig i:-  
 • Plant
 • Yr Henoed
 • Merched Beichiog
 • Pobl gyda Chlefyd Siwgr

Os wyt ti'n perthyn i unrhyw gategori uwchben, rydym yn gofyn i ti lofnodi ein hymwrthodiad a byddem yn cynghori i ti beidio â defnyddio'r ystafelloedd iechyd.  

ID: 1629, adolygwyd 19/07/2024