Ffitrwydd a Ffyniant

Ystafelloedd Sawna/Stêm

Er mwyn cael corff iach a meddwl iach, rydym ni'n credu ei bod yn bwysig cadw'r ddysgl yn wastad rhwng gwaith, hamdden, ymarfer ac ymlacio. 

Mae Ystafelloedd Iechyd yw'r lle delfrydol i ymlacio wedi diwrnod o waith caled a helpu i leddfu straen bywyd fel y mae e' heddiw.  

Ystafell Stêm - yn y canolfannau dilynol:  Canolfan Hamdden Hwlffordd a Canolfan Hamdden Aberdaugleddau 

Mae'r ystafell stêm yn ddull traddodiadol o ymlacio, sy'n cael ei ddefnyddio ers cenedlaethau lawer.  Mae ein cyfleuster ni yn cynnwys y pleser o gael dy lapio'n dyner mewn stêm.  Mae'r gwres llaith yn agor a glanhau dy fandyllau er mwyn glanhau ac adnewyddu dy groen. Ymysg y manteision eraill mae lleddfu cyhyrau blinedig a ffyrfio dy gorff.*

Sawna - yn y canolfannau dilynol:Canolfan Hamdden Hwlffordd a  Canolfan Hamdden Abergwaun

Gad i'r gwres sych dy dwymo i'r rhannau mwyaf dwfn, gan leddfu pob cur, poen a straen a rhoi ymdeimlad iach a llesol i ti.*

* Holwch gyda'r ganolfan berthnasol i weld a yw ar gael

RHYBUDD

Ein cyngor ni yw na ddylai'r bobl hyn ddefnyddio'r sawna / ystafell stêm 

 • Merched beichiog
 • Pobl gyda chlefyd siwgr a niwed i'r traed neu newropatheg ymylol
 • Rhai sy'n dioddef gan glefyd y galon / problemau cylchrediad a phwysedd gwaed uchel ac isel 
 • Rhai gyda chlefydau heintus ar y croen /  doluriau ac anafiadau
 • Rhai sy'n dioddef gan salwch sy'n eu hatal rhag chwysu
 • Os ydych yn cymryd moddion gwrth-geulo / gwrth-histaminau /  moddion hypnotig neu dawelyddion neu unrhyw foddion eraill o gwbl sy'n creu ansicrwydd ynglŷn ag a fyddai defnyddio sawna / ystafell stêm yn ddoeth
 • Os ydych chi wedi cael alcohol neu bryd sylweddol o fewn 1 1/2 awr
 • Os ydych yn dioddef gan byliau o feigryn (SAWNA)
 • Os ydych wedi bod yn ymarfer yn ddiweddar (YSTAFELL STÊM)
 • Rhai'n dioddef gan unrhyw gyflwr o gwbl sy'n creu ansicrwydd a fyddai defnyddio sawna / ystafell stêm yn ddoeth
 • Y rhai y gallai defnyddio sawna neu ystafell stêm fod yn arbennig o beryglus iddyn nhw ac mae angen ystyriaeth arbennig i:-  
 • Plant
 • Yr Henoed
 • Merched Beichiog
 • Pobl gyda Chlefyd Siwgr

Os wyt ti'n perthyn i unrhyw gategori uwchben, rydym yn gofyn i ti lofnodi ein hymwrthodiad a byddem yn cynghori i ti beidio â defnyddio'r ystafelloedd iechyd.  

ID: 1629, adolygwyd 29/06/2017