Fforwm Eiriolwyr dros Ddementia

Fforwm Hyrwyddwyr Dementia Sir Benfro

  • Mae Hyrwyddwr Dementia yn berson sydd â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau ar gyfer gofalu am bobl sy'n byw â Dementia.
  • Maent yn annog, yn cefnogi ac yn cymell eraill i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl sy'n byw â dementia yn eu lleoliad gofal.
  • Maent yn chwarae rhan allweddol wrth godi a hyrwyddo ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o Dementia.

Pwrpas y fforwm hwn yw helpu i gefnogi Hyrwyddwyr Dementia yn eu rôl drwy rannu gwybodaeth ac arfer da, gan helpu i nodi anghenion hyfforddiant a darparu cyfleoedd dysgu.

Mae croeso i unrhyw y mae ei waith yn ymwneud â rhoi cymorth i bobl sy'n byw â Dementia ddod i'r fforwm.

Rydym yn cwrdd bob dau fis yn Archifau Sir Benfro, Prendergast, Hwlffordd, SA61 2PE. Amser: rhwng 1.30 a 4.00.

Cefndir

Cafodd Fforwm Hyrwyddwyr Dementia Sir Benfro ei sefydlu gan Bartneriaeth Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol (SCWDP) er mwyn rhoi cymorth i ddarparwyr gofal lleol fodloni gofynion adolygiad gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar ansawdd bywyd a gofal bobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru o'r enw 'Lle i'w Alw'n Gartref?' Roedd yr adolygiad hwn yn cynnwys gofyniad bod yn 'rhaid i bob cartref gofal o leiaf un aelod o'r staff sy'n Hyrwyddwr Dementia.'

Cafodd y fforwm cyntaf ei gynnal ym mis Ebrill 2016 ac roedd 40 o Hyrwyddwyr Dementia a rheolwyr o gartrefi preswyl a nyrsio, ac asiantaethau anableddau dysgu a gofal yn y cartref yn bresennol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â scwdp@pembrokeshire.gov.uk 

Disgrifiad Swydd Hyrwyddwr Dementia

 

 

ID: 3583, revised 17/09/2021