Fforwm Eiriolwyr dros Ddementia

Fforwm Hyrwyddwyr Dementia Sir Benfro

 • Mae Hyrwyddwr Dementia yn berson sydd â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau ar gyfer gofalu am bobl sy'n byw â Dementia.
 • Maent yn annog, yn cefnogi ac yn cymell eraill i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl sy'n byw â dementia yn eu lleoliad gofal.
 • Maent yn chwarae rhan allweddol wrth godi a hyrwyddo ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o Dementia.

Pwrpas y fforwm hwn yw helpu i gefnogi Hyrwyddwyr Dementia yn eu rôl drwy rannu gwybodaeth ac arfer da, gan helpu i nodi anghenion hyfforddiant a darparu cyfleoedd dysgu.

Mae croeso i unrhyw y mae ei waith yn ymwneud â rhoi cymorth i bobl sy'n byw â Dementia ddod i'r fforwm.

Cefndir

Cafodd Fforwm Hyrwyddwyr Dementia Sir Benfro ei sefydlu gan Bartneriaeth Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol (SCWDP) er mwyn rhoi cymorth i ddarparwyr gofal lleol fodloni gofynion adolygiad gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar ansawdd bywyd a gofal bobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru o'r enw 'Lle i'w Alw'n Gartref?' Roedd yr adolygiad hwn yn cynnwys gofyniad bod yn 'rhaid i bob cartref gofal o leiaf un aelod o'r staff sy'n Hyrwyddwr Dementia.'

Cafodd y fforwm cyntaf ei gynnal ym mis Ebrill 2016 ac roedd 40 o Hyrwyddwyr Dementia a rheolwyr o gartrefi preswyl a nyrsio, ac asiantaethau anableddau dysgu a gofal yn y cartref yn bresennol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â scwdp@pembrokeshire.gov.uk 

Disgrifiad Swydd Hyrwyddwr Dementia

Beth yw Hyrwyddwr Dementia?

Hyrwyddwr Dementia yw rhywun sydd â’r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sy’n gysylltiedig â gofalu am bobl sydd â Dementia.

 • Mae’n annog, cefnogi ac ysbrydoli eraill i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl sy’n byw gyda dementia yn y lleoliad lle maent yn derbyn gofal.
 • Chwarae rhan allweddol mewn codi a hyrwyddo ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o Ddementia.
 • Nid ychwanegu at waith presennol yw gwaith yr Hyrwyddwr Dementia ond dod yn rhan annatod ohono.
 • Atebol i – Rheolwr llawr/ staff cymwys (addaswch yn ôl yr angen)

Beth mae’r rôl yn ei chynnwys?

Cynorthwyo pobl sydd â dementia i leisio barn a chael eu clywed.

 • Cynorthwyo ac ymgysylltu â theuluoedd, ffrindiau/ac ymwelwyr eraill
 • Bod yn bwynt cyswllt sydd ag enw, neu’n adnodd arbenigol i gydweithwyr sy’n gweithio gyda phobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd, gofalwyr, ffrindiau.
 • Cyfeirio – Dod yn ymwybodol o adnoddau defnyddiol ar gyfer dementia e.e. grwpiau cefnogi, gwasanaethau cymunedol, taflenni a rhannu’r wybodaeth hon ag eraill,
 • Hyrwyddo a rhannu arfer orau ag eraill, darparu gwybodaeth cyngor ac arweiniad. Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i staff ynglŷn â materion dementia cyfredol.
 • Arwain drwy esiampl – Dod i wybod am fentrau newydd er mwyn gwella gofal a’u cefnogi nhw. Cynorthwyo gydag unrhyw newidiadau i’r arfer a’r diwylliant.
 • Dangos esiampl dda i eraill wrth ddatblygu ac arddangos gofal dementia o ansawdd. Dangos sut y dylai pethau gael eu gwneud - troi geiriau’n weithredoedd.
 • Chwarae rôl allweddol mewn codi ymwybyddiaeth o wybodaeth a dealltwriaeth o Ddementia
 • Grymuso aelodau eraill o’r tîm i ddatblygu arfer da wrth ofalu am bobl sy’n byw gyda dementia.
 • Hyrwyddo lles corfforol, cymdeithasol, emosiynol ac ysbrydol.
 • Hyfforddiant – Dod i wybod pa hyfforddiant ychwanegol sydd ei angen ar staff a rhannu eich gwybodaeth arbenigol.
 • Adnabod bylchau a diweddaru eich sgiliau a’ch gwybodaeth eich hun.
 • Mynychu Fforymau Hyrwyddo Dementia

Priodoleddau Hyrwyddwr Dementia

 • Gwir ddiddordeb mewn gofal Dementia a pharodrwydd i ddysgu
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Bod yn berson cefnogol
 • Meddu ar sgiliau gwrando da
 • Bod yn berson sy’n hoffi ymwneud â phobl
 • Meddu ar yr hyder i ddefnyddio eich menter eich hun a meddwl yn ddyfeisgar

 

 

 

ID: 3583, revised 11/08/2022