Fy Nghyfrif – Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Fy Nghyfrif?

Fy Nghyfrif yw ein cyfrif cyngor ar-lein. Dyma ein platfform ar gyfer ein holl wasanaethau ar-lein.

Mae:

 • Yn hawdd ei ddefnyddio
 • Wedi’i deilwra i’w ddefnyddio ar ffonau symudol
 • Yn diogel
 • Yn gallu cynnig ystod eang o wasanaethau y gellir eu cyrchu ar-lein megis gwneud taliadau, adrodd problemau, cyflwyno ceisiadau, a gwirio gwasanaethau yn eich ardal leol (e.e. ceisiadau cynllunio a dyddiadau casglu sbwriel)

 

Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif

Mewngofnodi i Fy Nghyfrif

Diogelwch Fy Nghyfrif

Sefydlu a rheoli dewisiadau hysbysu

Rheoli eich treth gyngor ar Fy Nghyfrif

Optio i mewn ar gyfer bilio di-bapur

Arlwyo heb arian

Hysbysiadau

Cymorth pellach

 

Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif

Pam dylwn i gofrestru?

Drwy gofrestru, gallwch ddechrau taith newydd sbon ar-lein gyda ni. Bydd gennych fynediad at y canlynol:

 • Dangosfwrdd personol – lle y gallwch weld eich hoff wasanaethau / y gwasanaethau yr ydych yn eu defnyddio amlaf
 • Mwy o wybodaeth ddaearyddol (am eich ardal leol ac ar draws y sir)
 • Fersiwn o'n gwasanaethau ar-lein sy'n gweithio ar ffôn symudol
 • Ffyrdd haws o reoli eich taliadau, eich adroddiadau a’ch ceisiadau

Sut wyf yn cofrestru?

Gallwch naill ai greu cyfrif trwy glicio ‘Cofrestru’ a darparu cyfeiriad e-bost a chyfrinair

neu

Os oes gennych gyfrif Google, gallwch hepgor y broses gofrestru a mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif Google*

*wrth ichi fynd trwy'r camau cadarnhau yn Fy Nghyfrif, gwiriwch fod eich holl fanylion wedi'u trosglwyddo'n gywir o'ch cyfrif Google.

Dyma ein canllaw fideo defnyddiol:Fy Nghyfrif  – Sut i gofrestru (yn agor mewn tab newydd)

 

Pam na fydd Fy Nghyfrif yn derbyn y cyfrinair yr wyf yn ceisio ei osod wrth gofrestru?

Gwiriwch ddwywaith eich bod wedi rhoi cyfrinair sy'n bodloni'r meini prawf diogelwch.

Rhaid i gyfrineiriau fod:

 • 8 nod neu fwy o hyd

a chynnwys:

 • priflythrennau a llythrennau bach
 • o leiaf un rhif
 • nod arbennig, e.e. *!#

 

Pam ydych chi'n gofyn am fy rhif ffôn symudol a chyfeiriad e-bost wrth gofrestru?

Gofynnwn am y manylion hyn i fynd law yn llaw â phan fyddwch yn dewis eich dewisiadau hysbysu fel rhan o'r broses gofrestru. Drwy gofrestru ar gyfer hysbysiadau, mae’n golygu y gallwch dderbyn amrywiaeth o rybuddion a nodiadau atgoffa megis cau Pont Cleddau a nodiadau atgoffa ynghylch casglu gwastraff.

Mae hefyd yn golygu y gallwn ddarparu ffordd ddiogel i chi gael mynediad at Fy Nghyfrif trwy roi cyfrinair untro i chi. Byddwch yn defnyddio cyfrinair untro wrth gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif neu os ydych yn diweddaru eich manylion. Gellir ei anfon trwy neges destun neu e-bost.

 

Mewngofnodi i Fy Nghyfrif

Pam fod dau opsiwn i fewngofnodi i Fy Nghyfrif?

Mae Fy Nghyfrif yn rhoi dau opsiwn mewngofnodi i chi:

Os gwnaethoch gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost i reoli'ch cyfrif, bydd angen i chi ddefnyddio'r opsiwn ‘Mewngofnodi gydag e-bost’

Os gwnaethoch gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif gan ddefnyddio cyfrif Google i reoli'ch cyfrif, bydd angen i chi ddefnyddio ‘Mewngofnodi gyda Google’Pam fod neges gwall yn ymddangos sy'n dweud nad yw fy manylion yn cael eu cydnabod pan fyddaf yn ceisio mewngofnodi i Fy Nghyfrif?

Os gwnaethoch gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif cyn 31 Mawrth 2021, bydd angen i chi ailgofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif. Ni fydd eich manylion mewngofnodi presennol yn gweithio ar y system mwyach.

Os ydych yn dal i gael anawsterau yn mewngofnodi i'ch cyfrif, cysylltwch â ni: digital@pembrokeshire.gov.uk

 

Pam fod neges gwall yn ymddangos sy'n dweud bod fy nghyfeiriad wedi'i ddefnyddio eisoes wrth imi geisio cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif?

Mae'n bosib eich bod eisoes wedi dechrau'r broses gofrestru.

Os ydych wedi derbyn e-bost dilysu ac wedi clicio ar y ddolen i wirio’r cyfeiriad e-bost, dylech bellach allu cwblhau eich cyfrif a mewngofnodi gan ddefnyddio’r opsiwn ‘Mewngofnodi gydag e-bost.

Os ydych yn dal i gael anawsterau yn mewngofnodi i'ch cyfrif, cysylltwch â ni: digital@pembrokeshire.gov.uk

 

Pam fod neges gwall yn ymddangos sy'n dweud nad yw fy nghyfrinair yn gywir?

Wrth fewnbynnu eich cyfrinair, byddwch yn ymwybodol ei fod yn  gwahaniaethu rhwng llythrennau mawr a bychain, felly gwiriwch ddwywaith eich bod yn rhoi eich cyfrinair yn gywir (gwiriwch nad yw'r clo CAPS ymlaen ac ati). Os ydych yn dal i gael problemau, ceisiwch ‘Ailosod fy nghyfrinair’.

Os ydych yn dal i gael anawsterau yn mewngofnodi i'ch cyfrif, cysylltwch â ni: digital@pembrokeshire.gov.uk

 

Diogelwch Fy Nghyfrif

Cyfrinair untro (beth ydyw?)

Mae defnyddio cyfrinair untro yn sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel ar-lein. Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych yn defnyddio Fy Nghyfrif mewn mannau cyhoeddus neu ar ddyfeisiau symudol.

Mae'r nodwedd ddiogelwch hon yn cynhyrchu cod rhifol ar hap. Byddwch yn defnyddio cyfrinair untro wrth gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif neu os ydych yn diweddaru eich manylion. Gellir ei anfon trwy neges destun neu e-bost.

Unwaith y bydd y cod wedi'i anfon, bydd yn parhau i fod yn weithredol am 10 munud. Os na chaiff y cod ei fewnbynnu yn ystod y cyfnod hwn, bydd angen cod newydd (mae hyn yn sicrhau diogelwch eich cyfrif). Gallwch ofyn am god newydd i gael ei anfon gan bwyso'r botwm ‘Cael cod newydd’.

 

Sefydlu a rheoli dewisiadau hysbysu

Sut mae sefydlu a rheoli fy newisiadau hysbysu?

Yn gyntaf, gofynnwn am eich rhif ffôn symudol a/neu gyfeiriad e-bost fel rhan o'r broses gofrestru ar gyfer pan fyddwch yn dewis eich dewisiadau hysbysu. Drwy gofrestru ar gyfer hysbysiadau, mae’n golygu y gallwch dderbyn amrywiaeth o rybuddion a nodiadau atgoffa megis cau Pont Cleddau a nodiadau atgoffa ynghylch casglu gwastraff.

Bydd gofyn i chi osod eich dewisiadau hysbysu fel rhan o'ch proses gofrestru gychwynnol ar gyfer Fy Nghyfrif.

 

Cofiwch: os ydych am dderbyn hysbysiadau, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn darparu rhif ffôn symudol a/neu gyfeiriad e-bost pan ofynnir i chi ar y sgriniau cofrestru.

 

Os ydych eisoes wedi sefydlu'ch Fy Nghyfrif ac yr hoffech newid eich dewisiadau hysbysu…

 1. Ewch i gornel dde uchaf tudalen gartref Fy Nghyfrif a chliciwch ar eich enw.
 2. Ewch i ‘Fy manylion’.
 3. Ewch i ‘Fy newisiadau hysbysu’.
 4. Dewiswch pa hysbysiadau rydych chi eu heisiau / ddim eu heisiau trwy ddefnyddio'r botwm togl wrth ymyl pob opsiwn. Byddwch yn gwybod a yw eich opsiwn hysbysu yn weithredol ar hyn o bryd gan y bydd y botwm nesaf ato yn cynnwys tic gwyrdd.

 

Rheoli eich treth gyngor ar Fy Nghyfrif

Rwyf wedi ceisio cofrestru fy nghyfrif treth gyngor gan ddefnyddio'r cyfrif / cyfeirnod y taliad ar fil fy nhreth gyngor, felly pam nad yw'n gweithio?

Dyma ychydig o bethau y gallwch chi roi cynnig arnynt:

 1. Gwiriwch eich bod yn defnyddio'r rhif cyfeirnod cywir ar eich bil treth gyngor papur. Mae angen i chi ddefnyddio'r rhif sy'n dweud: Rhif cyfrif / cyfeirnod taliad. Bydd angen i chi nodi saith digid cyntaf y rhif hwn.
 2. Gwiriwch fod eich cyfeiriad yn gywir trwy glicio ar eich cyfrif (cornel dde uchaf y bar dewislenni) a mynd i ‘Fy manylion’ ac wedyn ‘Fy manylion cyswllt’ ac wedyn dewis ‘Diweddaru manylion cyswllt’. Defnyddiwch y chwiliad cod post i ddod o hyd i'ch cyfeiriad – dewiswch eich cyfeiriad cartref o'r gwymplen a gwasgwch ‘Cadw manylion cyswllt’.

Os nad yw’r naill na’r llall o’r opsiynau hyn yn gweithio, cysylltwch â ni: digital@pembrokeshire.gov.uk

 

Beth yw'r ffordd hawsaf o gysylltu fy nghyfrif treth gyngor â Fy Nghyfrif?

Defnyddio teclyn ‘Fy Nhreth Gyngor’ (mae teclynnau yn ffordd gyflym o gael mynediad at wybodaeth y gallai fod ei hangen arnoch) yw'r ffordd hawsaf o gysylltu eich cyfrif treth gyngor.

Nodwch: dangosir eich teclyn Fy Nhreth Gyngor yn ddiofyn ar hafan Fy Nghyfrif.

Bydd angen rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad, y gallwch ddod o hyd iddo ar eich bil treth gyngor papur.

 

 1. Rhowch saith digid cyntaf rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad a chliciwch ar ‘Cyflwyno’.

Mae mor hawdd â hynny! 

 

Sut mae sefydlu debyd uniongyrchol i dalu’r dreth gyngor?

Dyma ganllaw defnyddiol i ddangos i chi sut i sefydlu debyd uniongyrchol i dalu eich treth gyngor.

Gallwch wneud y canlynol:

Gosod eich debyd uniongyrchol gan ddefnyddio'r teclyn ‘Fy nhreth gyngor’ (mae teclynnau’n ffordd gyflym o gael mynediad at wybodaeth y gallai fod ei hangen arnoch)

Nodwch: dangosir eich teclyn Fy Nhreth Gyngor yn ddiofyn ar hafan Fy Nghyfrif.

 

Os nad yw eich teclyn ‘Fy Nhreth Gyngor’ eisoes wedi'i sefydlu:

 1. Rhowch saith digid cyntaf rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad a chliciwch ar ‘Cyflwyno’.

Nodwch: bydd angen rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad, y gallwch ddod o hyd iddo ar eich bil treth gyngor papur.

 

Yna dilynwch y camau hyn…

 

Os yw'ch teclyn ‘Fy Nhreth Gyngor’ eisoes wedi'i sefydlu:

 1. Cliciwch ar ‘Rheoli cyfrif treth gyngor’
 2. Cliciwch ar ‘Talu trwy ddebyd uniongyrchol’
 3. Cliciwch ar ‘Gweld gwasanaethau debyd uniongyrchol’
 4. Dewiswch ‘Sefydlu debyd uniongyrchol newydd’
 5. Cwblhewch y ffurflen wedyn – bydd angen rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad, y gallwch ddod o hyd iddo ar eich bil treth gyngor papur.

 

Neu

Gallwch sefydlu eich debyd uniongyrchol treth gyngor gan ddefnyddio’r ddewislen ar y chwith:

 

 1. Ewch i'r ddewislen ar yr ochr chwith a chliciwch ‘Y dreth gyngor a biliau’
 2. Yna dewiswch ‘Rheoli fy nhreth gyngor’
 3. Dewiswch ‘Sefydlu neu ddiwygio debyd uniongyrchol ar gyfer y dreth gyngor’
 4. Cliciwch ar ‘Talu trwy ddebyd uniongyrchol’
 5. Cliciwch ar ‘Gweld gwasanaethau debyd uniongyrchol’
 6. Dewiswch ‘Sefydlu debyd uniongyrchol newydd’
 7.  Cwblhewch y ffurflen wedyn – bydd angen rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad, y gallwch ddod o hyd iddo ar eich bil treth gyngor papur.

 

 Optio i mewn ar gyfer bilio di-bapur

Sut ydw i'n optio i mewn ar gyfer bilio treth gyngor di-bapur?

Bydd dewis derbyn bil eich treth gyngor trwy ‘Fy Nghyfrif’ yn arbed amser i chi, yn ein helpu i arbed ar gostau postio/argraffu, ac yn lleihau'r effaith ar yr amgylchedd.

Nodwch: bydd angen rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad, y gallwch ddod o hyd iddo ar eich bil treth gyngor papur.

 

Dyma ein fideo, sy'n ganllaw defnyddiol ar ‘Sut i gofrestru ar gyfer e-filio’:

Cofrestrwch ar gyfer y fideo e-filio (yn agor mewn tab newydd)

 

Neu gallwch ddilyn ein cyfarwyddiadau ysgrifenedig:

 

Os nad ydych wedi cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif

Gallwch naill ai greu cyfrif trwy glicio ‘Cofrestru’ a darparu cyfeiriad e-bost a chyfrinair

neu

Os oes gennych gyfrif Google, gallwch hepgor y broses gofrestru a mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif Google*

*Wrth ichi fynd trwy'r camau cadarnhau yn Fy Nghyfrif , gwiriwch fod eich holl fanylion wedi'u trosglwyddo'n gywir o'ch cyfrif Google.

Dyma ein canllaw fideo defnyddiol:Fy Nghyfrif  – Sut i gofrestru (yn agor mewn tab newydd)

 

Os oes gennych Fy Nghyfrif eisoes

Defnyddiwch y teclyn ‘Fy Nhreth Gyngor’. Mae teclynnau yn ffordd gyflym o gael gafael ar wybodaeth y gallai fod ei hangen arnoch. Fe'i dangosir yn ddiofyn ar hafan Fy Nghyfrif.

Os nad yw eich teclyn ‘Fy Nhreth Gyngor’ eisoes wedi'i sefydlu:

1.     Rhowch saith digid cyntaf rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad a chliciwch ar ‘Cyflwyno’.

Yna dilynwch y camau hyn…

 

Os yw'ch teclyn 'Fy Nhreth Gyngor' eisoes wedi'i sefydlu:

 1. Ewch i ‘Rheoli cyfrif treth gyngor’
 2. Ewch i 'Cofrestru i ddefnyddio gwasanaethau ychwanegol y dreth gyngor' (rhaid i'ch enw gyfateb i’r enw a ddefnyddir ar fil eich treth gyngor)

Neu

‘Newid i filio di-bapur yma’

 

Bydd gofyn i chi ddarparu’r canlynol:

 • Eich enw cyntaf
 • Eich cyfenw
 • Rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad (ar eich bil treth gyngor papur)
 • A ydych am gofrestru ar gyfer cyfrif Citizens Access (dolen i gwestiynau cyffredin am hyn)
 • Cyfeiriad e-bost
 • I osod un cwestiwn diogelwch os nad ydych chi eisiau sefydlu cyfrif Citizens Access
  • Eich cod post cyfredol
 • I osod dau gwestiwn diogelwch os ydych chi eisiau sefydlu cyfrif Citizens Access
  • Eich cyfeirnod ar-lein ar gyfer Fy Nghyfrif (ar eich bil treth gyngor papur)
  • Eich cod post cyfredol
 • Derbyniwch yr amodau a thelerau ac yna cliciwch ar ‘Cyflwyno’

 

A ydych chi eisiau sefydlu cyfrif i reoli eich Treth Gyngor ar-lein (a elwir hefyd yn Gyfrif Mynediad Dinesydd)?

Dim ond os byddwch yn cofrestru ar gyfer cyfrif y byddwch yn gallu gweld eich biliau a newid i fod yn ddi-bapur.

 

Mae gennyf ail gartref yn Sir Benfro – sut wyf yn gweld gwybodaeth am fy nhreth gyngor?

Os yw eich prif breswylfa yn Sir Benfro:

 1. Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif gan ddefnyddio eich prif gyfeiriad
 2. Rhowch y rhif cyfrif / cyfeirnod taliad a ddangosir ar eich bil treth gyngor papur ar gyfer eich prif gyfeiriad yn y teclyn ‘Fy Nhreth Gyngor’ a ddangosir ar hafan Fy Nghyfrif
 3. Cliciwch ar y botwm ‘Rheoli cyfrif treth gyngor’ ar y teclyn
 4. Cliciwch ar y ddolen 'Cofrestru ar gyfer gwasanaethau ychwanegol y dreth gyngor’ ar frig y dudalen
 5. Dilynwch y camau cofrestru ac, unwaith yr ydych wedi'u cwblhau, cliciwch ar y botwm ‘Dangos pob un’ er mwyn dangos pob cyfrif treth gyngor gweithredol yr ydych yn gyfrifol amdanynt

 Os ydych chi’n byw y tu allan i Sir Benfro:

 1. Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif newydd gan ddefnyddio'ch prif gyfeiriad (nad yw'n gyfeiriad yn Sir Benfro)
 2. Cliciwch ar yr opsiwn ‘Treth gyngor a biliau’ ar y ddewislen
 3. Cliciwch ar yr opsiwn is-ddewislen: ‘Rheoli fy nhreth gyngor’
 4. Cliciwch ar y deilsen/botwm ‘Gweld cyfrif treth gyngor’
 5. Cliciwch ar y ddolen 'Cofrestru ar gyfer gwasanaethau ychwanegol y dreth gyngor’ ar frig y dudalen
 6. Dilynwch y camau cofrestru ac, unwaith yr ydych wedi'u cwblhau, cliciwch ar y botwm ‘Dangos pob un’ er mwyn dangos pob cyfrif treth gyngor gweithredol yr ydych yn gyfrifol amdanyntArlwyo heb arian

Sut wyf yn gosod arlwyo heb arian?

Ar y teclyn Arlwyo heb Arian (mae teclynnau’n ffordd gyflym o gael gafael ar wybodaeth y gallai fod ei hangen arnoch), nodwch rif cyfrif arlwyo heb arian eich plentyn a’i ddyddiad geni. 

Nodwch: mae eich teclyn Arlwyo heb Arian yn cael ei arddangos yn ddiofyn ar hafan Fy Nghyfrif.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'ch cyfeirnod(au) arlwyo heb arian, anfonwch e-bost atom i: cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

 

Hysbysiadau

Pwy fydd yn danfon yr e-bost?

Bydd yr e-bost yn cael ei ddanfon gan noreply@pembrokeshire.gov.uk felly ychwanegwch y cyfeiriad hwn i’ch rhestr o gyfeiriadau diogel

Oes modd i mi ymateb i’r e-bost?

Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i’r cyfeiriad yma. Os byddwch angen cysylltu â ni, anfonwch neges i: enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Oes modd i mi beidio â derbyn yr hysbysiadau?

Oes. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif a chlicio ar ‘Fy Ngwasanaethau’. Yna dewiswch ‘Fy Newisiadau Hysbysiadau', gan ddiffodd yr hysbysiadau nad ydych am eu derbyn.

Oes rhaid talu am y gwasanaeth neges destun?

Na, mae’n wasanaeth rhad ac am ddim i’n cwsmeriaid dderbyn negeseuon, er bydd y neges gychwynnol a ddanfonwch at ‘Hysbysu’ yn cael ei godi ar gyfradd safonol eich rhwydwaith.

Pwy fydd yn danfon yr neges destun?

Bydd yr neges destun yn cael ei ddanfon gan PembsCC.

Oes modd i mi ymateb i'r neges destun?

Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i PembsCC.

Fyddwch chi'n defnyddio fy manylion ar gyfer unrhyw ddibenion eraill?

Na! Byddwn ond yn defnyddio’ch cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol i anfon yr hysbysiadau yr ydych wedi’u dewis. Ni fyddwn byth yn rhoi eich manylion i eraill.

Pam fy mod i’n derbyn negeseuon testun ynglŷn â’m hadroddiad atgyweiriadau tai?

Fel rhan o’n gwelliannau i’r gwasanaeth, rydym am wneud yn siŵr ein bod ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi bob cam o’r ffordd. Drwy ddanfon neges destun gallwn roi gwybod i chi

 • Ein bod wedi derbyn eich adroddiad
 • Eich rhif cyfeirnod
 • Yr amser a’r dyddiad y byddwn ni neu un o’n contractwyr yn galw yn yr eiddo

Byddwn hefyd yn danfon neges ddiwrnod cyn eich apwyntiad er mwyn eich atgoffa y byddwn ni’n galw, a ffurflen adborth unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau fel y gallwch ddweud wrthym sut y gwnaethom

 

Cymorth pellach

Am help a chymorth ynglŷn â'ch 'Fy Nghyfrif' neu i ddarparu adborth, cysylltwch â: digital@pembrokeshire.gov.uk

Os ydych yn cael unrhyw broblemau technegol wrth ddefnyddio 'Fy Nghyfrif', defnyddiwch y ffurflen ‘rhoi gwybod am broblem’

ID: 150, revised 09/05/2024