Gofal Brys

Gofal Brys

Dewiswch yn Ofalus

I’ch helpu i benderfynu pa wasanaeth i’w ddefnyddio, os oes gennych unrhyw amheuaeth GIG Cymru

Meddyliwch yn ofalus cyn mynd yn syth i’r adran damweiniau ac achosion brys.

Dewiswch yn ofalus er mwyn sicrhau:

  • Eich bod yn cael y driniaeth iawn yn y lle iawn
  • Bod gwasanaethau brys prysur yn gallu helpu’r rhai sydd eu hangen fwyaf
  • Bod triniaeth hanfodol yn cael ei rhoi cyn gynted ag y bo modd

Byddwch yn barod drwy gael moddion hanfodol gartref mewn cwpwrdd sydd allan o gyrraedd plant (gweler gofalu amdanoch eich hun uchod).

Gyda phwy y dylwn i gysylltu

Argyfyngau

e.e. colli ymwybyddiaeth, poen difrifol yn y frest, gwaedu difrifol, poen difrifol, methu â siarad mewn brawddegau

Ffoniwch 999 a gofynnwch am y gwasanaeth ambiwlans ar gyfer argyfwng difrifol. Os ydych wedi cael anaf neu os ydych yn ddifrifol wael ewch i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Efallai nad y gwasanaeth ambiwlans brys fydd yn dod atoch pan fyddwch yn ffonio 999. Mae gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru nifer o wahanol staff a gwirfoddolwyr a fydd yn dod i’ch trin gan ddibynnu pa mor ddifrifol yw’r sefyllfa a pha mor agos ydynt atoch.

Pryd a pham?

Mae’r gwasanaethau brys yn brysur iawn. Dim ond mewn sefyllfaoedd difrifol iawn y dylid eu defnyddio, neu lle mae bywyd mewn perygl.
Mae dewis yn ofalus yn golygu bod triniaeth hanfodol yn cael ei rhoi cyn gynted ag y bo modd. Gallai ffonio 999 neu ddefnyddio’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys pan nad oes angen olygu bod rhywun arall yn gorfod aros i gael triniaeth.

Gofal Brys

e.e. byr o wynt, tymheredd uchel o hyd, bola tost, mân anafiadau…..

Os oes arnoch angen gofal iechyd brys ar gyfer eich iechyd corfforol a meddyliol, ffoniwch eich Meddygfa neu Wasanaeth y Tu Allan i Oriau y Feddygfa. Os oes arnoch angen triniaeth na all aros cysylltwch â GIG Cymru.
Ar gyfer gofal cymdeithasol brys ffoniwch y Gwasanaethau Cymdeithasol. Eu rhif y tu allan

Pryd a pham?

Ni ddylech fynd i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys oni bai fod gennych argyfwng difrifol. Os byddwch yn mynd yno, mae’n bosibl y byddwch yn gorfod aros am dipyn o amser gan fod achosion brys bob amser yn cael blaenoriaeth.
Mae dewis yn ofalus yn golygu y byddwch chi a’ch teulu’n cael y driniaeth orau posibl pan fydd arnoch ei hangen.

Gofal Rheolaidd

e.e. presgripsiynau amlroddadwy, profion gwaed, salwch, atal cenhedlu

Eich meddygfa leol yw’r lle cyntaf i fynd iddo ar gyfer unrhyw ofal iechyd. Gallwch drefnu apwyntiad i gael eich gweld cyn pen 2 ddiwrnod, ymhen mwy o amser neu o bosibl yr un diwrnod. Bydd eich meddyg teulu’n eich cyfeirio at yr ysbyty neu at wasanaethau eraill os oes arnoch angen gofal pellach.

Pryd a pham?

Gwnewch apwyntiad i weld eich meddyg teulu pan fydd gennych salwch neu anaf nad yw’n argyfwng. Mae dewis yn ofalus yn golygu y byddwch yn cael y driniaeth sydd ei hangen arnoch ar adeg gyfleus ac mae’n rhoi llai o bwysau ar y gwasanaethau brys.

Cefnogaeth Gymunedol

e.e. peswch, annwyd, rhoi’r gorau i ysmygu, grŵp cefnogi….

Gall eich Fferyllydd lleol roi cyngor a chefnogaeth arbenigol i chi ynglŷn ag anhwylderau cyffredin ac unrhyw foddion sydd eu hangen arnoch heb drefnu apwyntiad. Efallai y bydd mudiad gwirfoddol lleol yn gallu darparu’r cymorth sydd ei angen arnoch, megis grŵp cefnogi neu ofal ychwanegol.

Pryd a pham?

Ewch i’ch fferyllfa leol i gael cyngor a thriniaeth.Gallwch gysylltu â mudiad gwirfoddol lleol yn eich ardal.Mae dewis yn ofalus yn golygu eich bod yn cael y driniaeth neu’r cymorth sydd ei angen arnoch cyn gynted ag y bo modd.

Cyngor

e.e. beth y dylwn eiwneud? I ble y dylwn i fynd i gael y cymorth priodol ar gyfer fy mhroblem?.....

Mae GIG Cymru yn cynnig cyngor cyfrinachol ynglŷn ag iechyd a gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael 24 awr y diwrnod.

Pryd a pham?

Cysylltwch â GIG Cymru os ydych yn wael ac os oes gennych gwestiynau ynglŷn â’ch iechyd, neu iechyd eich teulu. Gallant helpu i ddod o hyd i wasanaethau iechyd yn eich ardal leol

Gofalu Amdanoch eich hun

e.e. dolur gwddf, peswch, sigiad, pen mawr

Cadwch becyn cymorth cyntaf a moddion syml gartref rhag ofn y bydd arnoch chi neu eich teulu eu hangen. Gallwch gael rhagor o gyngor gan GIG Cymru.

Pryd a Pham?

Gofalu amdanoch eich hun yw’r dewis gorau er mwyn trin salwch ac anafiadau mân iawn. Mae dewis yn ofalus yn golygu eich bod chi a’ch teulu’n cael y gorffwys a’r adferiad sydd ei angen arnoch.

Ffoniwch 999 mewn argyfwng bob amser

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2110, adolygwyd 05/07/2022