Gofalyddion

Gofalwyr

Rydych chi'n ofalwr os ydych yn darparu neu'n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu blentyn anabl.  Gallai'r person hwnnw fod yn berthynas, ffrind neu gymydog nad yw'n gallu ymdopi gartref heb help oherwydd salwch, oedran neu anabledd.  Efallai y byddwch yn teimlo eich bod yn darparu gofal fel rhan o'ch perthynas â nhw ac nad ydych yn gweld eich hun fel gofalwr.

Mae yna lawer o wahanol fathau o help ar gael i ofalwyr, gan gynnwys:

 • Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth
 • Grwpiau Cefnogi Gofalwyr
 • Gwyliau byr a gofal seibiant
 • Hyfforddiant
 • Eiriolaeth
 • Cyfeillio
 •  Mynediad rhatach i Wasanaethau Hamdden
 • Cerdyn Argyfwng
 • Taliadau Uniongyrchol

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro yn cynnig cymorth a chefnogaeth i ofalwyr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth, cyngor, cynllun wrth gefn mewn argyfwng, hyfforddiant, gweithgareddau a grwpiau cefnogi.

Ffôn: 01437 611002 neu e-bostiwch pciss@crossroadsmww.org.uk

www.crossroadsmww.org.uk

Ffynonellau eraill o gymorth:

Gofalwyr Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Age Cymru 

Cymdeithas Alzheimers

Crossroads Care Mid and West Wales 

Hafal 

Parkinsons UK 

Mind 

Diverse Cymru 

Dewis CIL   

 

SUT ALLA I GYRRAEDD FY APWYNTIAD YSBYTY?  

Ydych chi`n derbyn Budd-daliadau sy`n Gysylltiedig ag Incwm?

 
 
Ffôn: 01437 764551
 
ID: 2235, adolygwyd 24/01/2018

Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro

Mae Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro (Y Strategaeth) yn esbonio sut y bydd y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ynghyd â gofalwyr yn gweithio gyda'i gilydd i wella ansawdd bywyd i ofalwyr yn Sir Benfro.

Mae'r Strategaeth yn strategaeth ar y cyd rhwng Cyngor Sir Penfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac yn nodi gweledigaeth pum mlynedd ar gyfer cefnogi iechyd a lles gofalwyr. Mae wedi'i gwreiddio'n gadarn mewn sylfaen gref o weithio mewn partneriaeth yn y sir.

Mae'r Strategaeth hon yn gosod y cyfeiriad strategol ar gyfer rhoi cefnogaeth a chyngor i'r holl ofalwyr yn Sir Benfro, gan gynnwys gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion ifanc.

Bydd y Strategaeth yn ymdrin â'r pum maes blaenoriaeth allweddol a ddisgrifir yn Strategaeth Gofalwyr Cymru 2013:

1. Iechyd a Gofal Cymdeithasol

2. Adnabod, Gwybodaeth ac Ymgynghori

3. Gofalwyr Ifanc a Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc

4. Cefnogaeth a bywyd y tu allan i'r Rôl Gofalu

5. Gofalwyr a Chyflogaeth

Bydd Bwrdd Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro yn goruchwylio'r gwaith o gyflawni'r Strategaeth, gan sicrhau bod y cynnydd a wneir yn erbyn amcanion allweddol yn cael ei fonitro a'i drafod.  Y Cynghorydd Mike James, Eiriolwr dros Ofalwyr Cyngor Sir Penfro sy'n cadeirio'r Bwrdd ac mae ei aelodau yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Sir Penfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, yn ogystal â chynrychiolaeth o blith gofalwyr.

Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro 2015-2020 (Fersiwn Hawdd ei Ddarllen)  

Gellir anfon unrhyw sylwadau am Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro at:

Joy James

Cydlynydd y Strategaeth Gofalwyr
Ffôn: 01437 764551 neu e-bostiwch carers@pembrokeshire.gov.uk
ID: 2252, adolygwyd 24/01/2018

Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc

Beth ydy Gofalwr sy'n Oedolyn Ifanc?

Yn aml fe gyfeirir atyn nhw fel "YAC", gofalwr ifanc sy'n oedolyn ydy rhywun rhwng 16-25 sydd â chyfrifoldeb gofal dros rywun.

Er y gall anghenion cymorth YAC adlewyrchu' rhai hynny o eiddo gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion hŷn, ceir hefyd gwahaniaethau arwyddocaol. Mae gan bob YAC anghenion penodol wrth iddyn nhw wneud y trawsnewidiad o blentyn i oedolyn.

Pa wasanaethau sydd ar gael i Ofalwyr sy'n Oedolion Ifanc?

 • 1:1 gyda gweithiwr maes
 • Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth
 • Eiriolaeth
 • Cyfeillio
 • Gostyngiadau ar brisiau Gwasanaethau Hamdden
 • Cerdyn Argyfwng
 • Grwpiau Cefnogi

Mae Prosiect Gofalwyr Ifanc Sir Benfro yn cynnig cefnogaeth, arweiniad a chyfleoedd i ofalwyr sy'n oedolion ifanc hyd at 25 oed. Gall unrhyw un hunanatgyfeirio neu gall rhiant, athro, gweithiwr cymdeithasol, meddyg teulu neu ymarferydd arall gwblhau ffurflen atgyfeirio. Mae'r ffurflen hon ar gael i'w lawrlwytho o www.pembsyc.org.uk.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01437 761330

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro yn cynnig help a chefnogaeth i ofalwyr o 18 oed ymlaen. Cewch gysylltu â nhw trwy:

Ffôn: 01437 611002 neu e-bost pciss@crossroadsmww.org.uk

Ffynonellau eraill o gefnogaeth:

ID: 2258, adolygwyd 24/01/2018

Gofalwyr Plant (Gofalwyr sy'n Rhieni)

Gwybodaeth i ofalwyr plant anabl - rhieni neu unrhyw un arall sydd â chyfrifoldeb am edrych ar ôl y plentyn.

Os ydych mewn cysylltiad â'r Gwasanaethau Cymdeithasol a ninnau'n asesu anghenion eich plentyn, fe fyddwn ni hefyd yn sgwrsio gyda chi ynglŷn â'ch anghenion chithau fel gofalwr. Fe wnawn ni edrych ar ba gymorth sydd ei angen ar eich plentyn, yn ychwanegol i'r hyn y byddai unrhyw blentyn ei angen, a chymryd i ystyriaeth o'r hyn rydych chi'n teimlo y gallwch ei wneud, a pha gymorth rydych yn teimlo sydd ei angen arnoch. Mae hyn yn gyfle ichi sgwrsio ynglŷn â'r hyn rydych yn ei deimlo, pa effaith mae gofalu'n ei gael  ar eich bywyd a'r math o help a fyddai'n ei gwneud hi'n haws ichi fedru gofalu. 

Os hoffech ofyn am asesiad o anghenion eich plentyn neu eich anghenion fel gofalwr, cysylltwch â ni ar 01437 764551 neu e-bostio ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Os ydych am wybodaeth, cyngor neu gymorth, mae Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro yn cynnig help a chefnogaeth i ofalwyr. Mae hyn yn cynnwys cyngor gwybodaeth, cerdyn argyfwng, hyfforddiant, gweithgareddau a grwpiau cefnogi.

Ffoniwch: 01437 611002 neu e-bostiwch pciss@crossroadsmww.org.uk 

Ffynonellau eraill o gefnogaeth

Carers Trust

Carers UK   

Mae Cyswllt Teulu yn fudiad cenedlaethol i deuluoedd sydd â phlant anabl. Mae'n cynnig gwybodaeth a chyngor trwy gyhoeddiadau a'i gwefan. 

Cyswllt Teulu Cymru
33-35 Heol y Gadeirlan
Caerdydd CF11 9HB

Ffôn: 029 2039 6624
E-bost: wales.office@cafamily.org.uk

Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i deuluoedd y plant hynny sydd ag anghenion addysgol arbennig. 

Ffôn: 0845 120 3730

ID: 2259, adolygwyd 24/01/2018