Gofalyddion

Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc

Beth ydy Gofalwr sy'n Oedolyn Ifanc?

Yn aml fe gyfeirir atyn nhw fel "YAC", gofalwr ifanc sy'n oedolyn ydy rhywun rhwng 16-25 sydd â chyfrifoldeb gofal dros rywun.

Er y gall anghenion cymorth YAC adlewyrchu' rhai hynny o eiddo gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion hŷn, ceir hefyd gwahaniaethau arwyddocaol. Mae gan bob YAC anghenion penodol wrth iddyn nhw wneud y trawsnewidiad o blentyn i oedolyn.

Pa wasanaethau sydd ar gael i Ofalwyr sy'n Oedolion Ifanc?

  • 1:1 gyda gweithiwr maes
  • Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth
  • Eiriolaeth
  • Cyfeillio
  • Gostyngiadau ar brisiau Gwasanaethau Hamdden
  • Cerdyn Argyfwng
  • Grwpiau Cefnogi

Mae Prosiect Gofalwyr Ifanc Sir Benfro yn cynnig cefnogaeth, arweiniad a chyfleoedd i ofalwyr sy'n oedolion ifanc hyd at 25 oed. Gall unrhyw un hunanatgyfeirio neu gall rhiant, athro, gweithiwr cymdeithasol, meddyg teulu neu ymarferydd arall gwblhau ffurflen atgyfeirio. Mae'r ffurflen hon ar gael i'w lawrlwytho o www.pembsyc.org.uk.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01437 761330

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro yn cynnig help a chefnogaeth i ofalwyr o 18 oed ymlaen. Cewch gysylltu â nhw trwy:

Ffôn: 01437 611002 neu e-bost pciss@crossroadsmww.org.uk

Ffynonellau eraill o gefnogaeth:

ID: 2258, adolygwyd 26/07/2018