COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gofalyddion

Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc

Beth ydy Gofalwr sy'n Oedolyn Ifanc?

Yn aml fe gyfeirir atyn nhw fel "YAC", gofalwr ifanc sy'n oedolyn ydy rhywun rhwng 16-25 sydd â chyfrifoldeb gofal dros rywun.

Er y gall anghenion cymorth YAC adlewyrchu' rhai hynny o eiddo gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion hŷn, ceir hefyd gwahaniaethau arwyddocaol. Mae gan bob YAC anghenion penodol wrth iddyn nhw wneud y trawsnewidiad o blentyn i oedolyn.

Pa wasanaethau sydd ar gael i Ofalwyr sy'n Oedolion Ifanc?

  • 1:1 gyda gweithiwr maes
  • Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth
  • Eiriolaeth
  • Cyfeillio
  • Gostyngiadau ar brisiau Gwasanaethau Hamdden
  • Cerdyn Argyfwng
  • Grwpiau Cefnogi

Mae Prosiect Gofalwyr Ifanc Sir Benfro yn cynnig cefnogaeth, arweiniad a chyfleoedd i ofalwyr sy'n oedolion ifanc hyd at 25 oed. Gall unrhyw un hunanatgyfeirio neu gall rhiant, athro, gweithiwr cymdeithasol, meddyg teulu neu ymarferydd arall gwblhau ffurflen atgyfeirio.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01437 761330

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro yn cynnig help a chefnogaeth i ofalwyr o 18 oed ymlaen. Cewch gysylltu â nhw trwy:

Ffôn: 01437 611002 neu e-bost pciss@crossroadsmww.org.uk

Ffynonellau eraill o gefnogaeth:

ID: 2258, adolygwyd 06/08/2019