Gofalyddion

Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc

Beth ydy Gofalwr sy'n Oedolyn Ifanc?

Yn aml fe gyfeirir atyn nhw fel 'YAC', gofalwr ifanc sy'n oedolyn ydy rhywun rhwng 16-25 sydd â chyfrifoldeb gofal dros rywun.

Er y gall anghenion cymorth YAC adlewyrchu' rhai hynny o eiddo gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion hŷn, ceir hefyd gwahaniaethau arwyddocaol. Mae gan bob YAC anghenion penodol wrth iddyn nhw wneud y trawsnewidiad o blentyn i oedolyn.

Pa wasanaethau sydd ar gael i Ofalwyr sy'n Oedolion Ifanc?

  • 1:1 gyda gweithiwr maes
  • Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth
  • Eiriolaeth
  • Cyfeillio
  • Gostyngiadau ar brisiau Gwasanaethau Hamdden
  • Cerdyn Argyfwng
  • Grwpiau Cefnogi

Mae Prosiect Gofalwyr Ifanc Sir Benfro yn cynnig cefnogaeth, arweiniad a chyfleoedd i ofalwyr sy'n oedolion ifanc hyd at 25 oed. Gall unrhyw un hunanatgyfeirio neu gall rhiant, athro, gweithiwr cymdeithasol, meddyg teulu neu ymarferydd arall gwblhau ffurflen atgyfeirio.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01437 761330

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro yn cynnig help a chefnogaeth i ofalwyr o 18 oed ymlaen. Cewch gysylltu â nhw trwy:

Ffôn: 01437 611002 neu e-bost pciss@adferiad.org

ID: 2258, adolygwyd 23/02/2024