COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gofalyddion

Strategaeth Gofalwyr Ranbarthol

Datblygwyd y Strategaeth Gofalwyr Ranbarthol gan Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru, sef grŵp amlasiantaeth sydd wedi bod yn weithredol wrth annog adborth gan ofalwyr a sefydliadau sy'n cefnogi gofalwyr yng ngorllewin Cymru. Fel y gwelwch, mae'r strategaeth yn amlinellu'r pedwar maes blaenoriaeth canlynol:

 

Blaenoriaeth 1:              

Gwella'r dull o nodi, ac o hunan-nodi gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc

Blaenoriaeth 2:

Sicrhau bod amrediad o wasanaethau ar gael i gefnogi llesiant gofalwyr o bob oedran, yn eu bywydau ochr yn ochr â gofalu

Blaenoriaeth 3:

Cefnogi gofalwyr i gael mynediad at addysg, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth, a pharhau i fanteisio arnynt

Blaenoriaeth 4:

Cefnogi gofalwyr i gael eu cynnwys yn ddigidol

Caiff y rhain eu hesbonio mewn mwy o fanylder mewn fideo byr gan Judith Hardisty, Cadeirydd Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru, ac Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ceir hefyd fideo i'w rannu â phlant a phobl ifanc

Am fwy o wybodaeth, neu i ofyn am fersiwn o'r strategaeth ar ffurf Hawdd ei Darllen, cysylltwch â CarersTeam.HDD@wales.nhs.uk  

Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 

ID: 7211, adolygwyd 17/09/2021