Gofalyddion

Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro

Mae Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro (Y Strategaeth) yn esbonio sut y bydd y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ynghyd â gofalwyr yn gweithio gyda'i gilydd i wella ansawdd bywyd i ofalwyr yn Sir Benfro.

Mae'r Strategaeth yn strategaeth ar y cyd rhwng Cyngor Sir Penfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac yn nodi gweledigaeth pum mlynedd ar gyfer cefnogi iechyd a lles gofalwyr. Mae wedi'i gwreiddio'n gadarn mewn sylfaen gref o weithio mewn partneriaeth yn y sir.

Mae'r Strategaeth hon yn gosod y cyfeiriad strategol ar gyfer rhoi cefnogaeth a chyngor i'r holl ofalwyr yn Sir Benfro, gan gynnwys gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion ifanc.

Bydd y Strategaeth yn ymdrin â'r pum maes blaenoriaeth allweddol a ddisgrifir yn Strategaeth Gofalwyr Cymru 2013:

  1. 1. Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  2. 2. Adnabod, Gwybodaeth ac Ymgynghori
  3. 3. Gofalwyr Ifanc a Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc
  4. 4. Cefnogaeth a bywyd y tu allan i'r Rôl Gofalu
  5. 5. Gofalwyr a Chyflogaeth

Bydd Bwrdd Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro yn goruchwylio'r gwaith o gyflawni'r Strategaeth, gan sicrhau bod y cynnydd a wneir yn erbyn amcanion allweddol yn cael ei fonitro a'i drafod. Y Cynghorydd Mike James, Eiriolwr dros Ofalwyr Cyngor Sir Penfro sy'n cadeirio'r Bwrdd ac mae ei aelodau yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Sir Penfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, yn ogystal â chynrychiolaeth o blith gofalwyr.

Gellir anfon unrhyw sylwadau am Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro at:

Ffôn: 01437 764551 neu e-bostiwch carers@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2252, adolygwyd 11/08/2022