Gorfodi Amgylcheddol

Gorfodi Amgylcheddol

Mae Cyngor Sir Penfro’n newid ei ymagwedd at fynd i’r afael â sbwriel, baw cŵn a mathau eraill o ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

O wrando ar drigolion, fe wyddom pa mor bwysig iddynt yw bod eu hardal leol yn lân, yn rhydd o ysbwriel a baw cŵn ac yn amgylchedd dymunol i fyw ynddo. Ar waethaf holl ymdrechion Cyngor Sir Penfro i gadw’r ardal yn lân a rhydd o ysbwriel, mae rhai unigolion yn dal i ollwng ysbwriel, peidio â glanhau ar ôl eu cŵn neu ymddwyn yn wrthgymdeithasol mewn rhyw ffordd arall. 

Fel rhan o ymroddiad parhaus i wella’r amgylchedd lleol er lles trigolion, ymwelwyr a busnesau lleol, mae Cyngor Sir Penfro’n cynyddu ei orfodaeth amgylcheddol ledled y Sir. 

Rydym yn mynd i bartneriaeth gyda District Enforcement i ddarparu gorfodaeth o ran taflu sbwriel, gadael baw cŵn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Sir Benfro o 10fed Medi 2018

Bydd Swyddogion Gorfodaeth Amgylcheddol mewn lifrai’n gweithredu ymhob rhan o’r Sir ar y strydoedd, mewn meysydd parcio ac ar dir arall sy’n agored i’r cyhoedd. Bydd pawb sy’n cael eu gweld gan y swyddogion yn taflu sbwriel neu’n peidio â chodi baw eu cŵn yn cael rhybudd cosb benodedig o £150, fydd yn gostwng i £75 o’i dalu cyn pen 10 diwrnod. 

Dylid talu taliadau cosb sefydlog gan ddefnyddio'r rhif canlynol 0203 131 3801

Os oes gennych unrhyw fanylion ynghylch mannau drwg yn eich cymuned neu unrhyw ymholiadau, cysylltwch â District Enforcement ar 0151 647 0387 neu e-bostio Pembrokeshire.council@district-enforcement.co.uk

ID: 4080, adolygwyd 16/03/2020

Cwestiynau Cyffredin

Pam y mae Cyngor Sir Penfro yn dechrau cymryd camau gorfodi? 

Mae Cyngor Sir Penfro, yn sgil gwrando ar y trigolion, yn gwybod pa mor bwysig yw hi i’r ardal leol fod yn lân, heb sbwriel a baw cŵn, ac yn lle dymunol i fyw. Er gwaethaf holl ymdrechion Cyngor Sir Penfro i sicrhau bod yr ardal yn lân ac yn ddi-sbwriel, mae rhai pobl yn dal i daflu sbwriel, yn pallu codi baw eu cŵn, neu’n ymddwyn mewn ffyrdd gwrthgymdeithasol eraill. O ganlyniad mae’r awdurdod yn cyflwyno camau gorfodi rhagweithiol er mwyn cadw’r amgylchedd lleol yn lân. 

Faint yw cost hyn oll i’r Cyngor? 

Ni fydd cost uniongyrchol i’r Cyngor.  Bydd y camau hyn yn talu amdanyn nhw eu hunain. 

A yw hon yn fenter gwneud arian i’r Cyngor? 

Nid yw’n ffordd i’r Cyngor gael incwm ychwanegol. Nod y cynllun yw bod yn niwtral o ran ei gost. Os gwneir unrhyw arian ychwanegol, caiff ei roi i fentrau amgylcheddol a ystyrir yn rhai priodol. Y flaenoriaeth yw ceisio atal y bobl hynny sy’n ymddwyn mewn modd anghyfrifol. 

A yw’r swyddogion gorfodi yn weithwyr Cyngor Sir Penfro? 

Nac ydyn. Mae’r cwmni, District Enforcement, yn darparu swyddogion gorfodi proffesiynol a phrofiadol sy’n gweithio dan gyfarwyddyd y Gwasanaethau Cymunedol ar ran y Cyngor. 

O ble mae Swyddogion Troseddau Amgylcheddol District Enforcement yn cael eu pwerau a’u hawdurdod? 

Dirprwyir y rhain gan Gyngor Sir Penfro a hynny’n unol â pharamedrau awdurdod sydd wedi’u diffinio’n fanwl. Bydd y swyddogion yn gorfodi’r holl ddeddfwriaeth yn unol â’r gyfraith ac yn unol â pholisi gorfodi yr awdurdod lleol. 

A archwilir cefndir holl Swyddogion Troseddau Amgylcheddol District Enforcement? 

Mae hynny’n digwydd - archwilir a sgrinnir yr holl swyddogion gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gan gydymffurfio â Safon Brydeinig 7858:2012. 

Pwy sy’n dynodi’r ddeddfwriaeth y mae Swyddogion Troseddau Amgylcheddol District Enforcement yn ei gorfodi? 

Manylir ar hyn yn y contract gyda Chyngor Sir Penfro ac a lofnodwyd gan y naill barti a’r llall cyn i unrhyw batrôl fod yn weithredol. 

A yw Swyddogion District yn cael eu talu yn ôl nifer yr Hysbysiadau Cosb Benodedig y maen nhw’n eu rhoi? 

Nac ydyn. Mae’r holl Swyddogion yn cael eu talu fesul awr ac nid ydyn nhw’n cael taliadau bonws. 

Am beth y gallaf gael dirwy? 

 • Bydd Swyddogion Gorfodi Amgylcheddol District Enforcement, sy’n gwisgo iwnifform, yn rhoi hysbysiadau cosb benodedig am y canlynol:
 • Cŵn yn baeddu – os nad ydych yn codi baw eich ci pan ydych yn mynd â’r ci am dro, neu os nad ydych yn gwaredu baw eich ci yn y modd priodol. Nid yw dweud nad oeddech wedi gweld y ci yn bawa neu eich bod wedi anghofio eich bagiau yn esgus dilys.
 • Sbwriela – gollwng neu daflu unrhyw fath o sbwriel. Er enghraifft mae taflu gwm cnoi, bwyd brys, deunyddiau pacio bwyd brys a phapur losin, ynghyd â thaflu stwmpyn sigarét ar lawr neu i mewn i ddraen, yn sbwriela. Hefyd mae taflu sbwriel o gar yn drosedd. Cofnodir rhif cofrestru eich car, a gyrrwr y car adeg y digwyddiad fydd yn atebol. Mae taflu sbwriel yn drosedd. Nid oes rheidrwydd i osod arwyddion ar hyd lle er mwyn rhoi gwybod i’r cyhoedd fod taflu sbwriel yn drosedd.
 • Graffiti a gosod posteri’n anghyfreithlon – graffiti yw unrhyw ysgrifen neu ddarluniau sy’n cael eu crafu, eu hysgrifennu, eu chwistrellu neu’u paentio’n anghyfreithlon ar wal neu arwyneb arall mewn man cyhoeddus, ac ystyr gosod posteri’n anghyfreithlon yw gosod posteri hysbysebu mewn mannau heb awdurdod.
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol – gweithredu mewn modd sydd wedi achosi neu sy’n debygol o achosi aflonyddwch, braw neu drallod i un neu ragor o bobl. 

Pwy sydd â’r gair olaf ynghylch a gaiff unigolyn ei erlyn? 

Penderfyniad Cyngor Sir Penfro yw hwn bob amser. 

Sut y gall y cyhoedd fod yn hyderus y bydd Swyddogion Troseddau Amgylcheddol District Enforcement yn ymddwyn yn gyfrifol bob amser? 

Mae’r Swyddogion Troseddau Amgylcheddol yn arbenigwyr yn eu maes. Maen nhw’n cael hyfforddiant rhagarweiniol trylwyr ynghyd â hyfforddiant datblygu proffesiynol parhaus er mwyn cynnal y safonau uchel a fynnir gan Gyngor Sir Penfro. Caiff Camera Corff ei ddefnyddio i gofnodi pob ymwneud rhwng y Swyddogion a’r cyhoedd. Os bydd unrhyw gwynion yn erbyn y Swyddogion bydd modd eu cyflwyno i District Enforcement, a rhoddir sylw i’r cwynion hynny yn unol â’r gweithdrefnau sydd wedi’u sefydlu. 

A oes modd imi gwyno am ymddygiad y swyddog gorfodi? 

Oes. Os bydd unrhyw gwynion yn erbyn y Swyddogion bydd modd eu cyflwyno i District Enforcement, a rhoddir sylw i’r cwynion hynny yn unol â’r gweithdrefnau sydd wedi’u sefydlu. Mae angen ichi sylweddoli y caiff cwyn ei thrin yn annibynnol ar fater yr Hysbysiad Cosb Benodedig, a chan yr honnir bod trosedd wedi digwydd byddwch yn dal i fod yn destun erlyniad oni bai eich bod yn dewis talu’r Hysbysiad Cosb Benodedig o fewn yr amser penodedig. 

Beth yw Hysbysiadau Cosb Benodedig?

Ers i Ddeddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 ddod i rym, cyflwynwyd mesurau newydd sy’n galluogi awdurdodau lleol i roi Hysbysiad Cosb Benodedig i unrhyw un y mae ganddyn nhw reswm dros gredu bod yr unigolyn wedi cyflawni trosedd amgylcheddol sy’n difrodi strydoedd. Mae Hysbysiad Cosb Benodedig yn rhoi cyfle i droseddwr honedig ddiddymu ei atebolrwydd o ran cael ei erlyn drwy dalu’r Hysbysiad Cosb Benodedig. Os caiff troseddwr ei erlyn, y ddirwy fwyaf y gellir ei rhoi am sbwriela yw £2,500 a gall wynebu derbyn euogfarn. 

Faint yw Hysbysiad Cosb Benodedig? 

Mae’r symiau fel a ganlyn:

 •  Mae Hysbysiad Cosb Benodedig am sbwriela yn £150, a £75 os telir hynny’n gynnar
 •  Mae Hysbysiad Cosb Benodedig am gi yn baeddu yn £150, a £75 os telir hynny’n  gynnar
 •  Mae Hysbysiad Cosb Benodedig am graffiti a gosod posteri’n anghyfreithlon yn £150, a £75 os telir hynny’n gynnar
 •  Mae Hysbysiad Cosb Benodedig am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn £100, a £75 os telir hynny’n gynnar  

A oes modd imi apelio yn erbyn Hysbysiad Cosb Benodedig?

Nid oes sail ffurfiol dros apelio yn erbyn Hysbysiad Cosb Benodedig. Y rheswm dros hyn yw bod Hysbysiad Cosb Benodedig yn wahoddiad ichi ‘brynu’, i bob diben, eich atebolrwydd er mwyn peidio â chael eich erlyn. Er nad yw hyn yn gyfaddefiad o euogrwydd, mae’n golygu eich bod yn cytuno bod trosedd wedi’i chyflawni, ac yn sgil talu’r swm penodedig ni fydd y Cyngor yn cymryd camau pellach. Mae’r dull hwn o ymdrin â throseddau nid yn unig yn arbed amser i bawb a fyddai’n gysylltiedig â dwyn achos yn y llys (gan gynnwys y troseddwr ei hun), mae hefyd yn golygu bod cost Hysbysiad Cosb Benodedig yn debygol o fod yn llai o dipyn nag unrhyw ddirwy gan lys. Er enghraifft, y ddirwy fwyaf y gall llys ei rhoi am sbwriela yw £2,500. 

Ond nid wyf yn cytuno fy mod wedi cyflawni’r drosedd y cefais Hysbysiad Cosb Benodedig o’i herwydd?

Os nad ydych yn cytuno eich bod wedi cyflawni’r drosedd y cawsoch Hysbysiad Cosb Benodedig o’i herwydd, ymdrinnir â’r mater drwy erlyniad ffurfiol yn y llys. Mater i’r llys, ar ôl derbyn y dystiolaeth, fydd penderfynu a gyflawnwyd trosedd neu beidio, ac felly a ddylid pennu unrhyw gosb neu beidio. I bob diben mae hyn yn golygu mai’r trywydd ffurfiol trwy’r llys yw’r mecanwaith ar gyfer y sawl sydd am apelio yn erbyn Hysbysiad Cosb Benodedig. Dylid nodi bod y gosb ariannol a roddir gan lys yn gallu bod yn llawer mwy na chost Hysbysiad Cosb Benodedig. 

Nid wyf o’r farn y dylwn dalu gan nad oedd dim arwyddion yn yr ardal ynghylch sbwriela neu faw cŵn?

Nid yw’n ofynnol i’r awdurdod lleol osod arwyddion ar bob stryd, ffordd, priffordd, parc neu lecyn agored i ddweud wrth bobl am beidio â sbwriela nac i roi gwybod iddyn nhw fod patrolau sbwriel yn weithredol yn yr ardal. Mae deddfwriaeth ynghylch sbwriel wedi bod mewn grym ers blynyddoedd lawer. Gan fod sbwriela yn digwydd i’r fath raddau mewn cynifer o rannau o Brydain, mae cynghorau ymhob cwr yn gweithredu bellach trwy roi Hysbysiadau Cosb Benodedig a hynny er mwyn pwysleisio’r neges i’r sawl sy’n difetha ein hamgylchedd drwy waredu eu sbwriel yn esgeulus. 

Nid oeddwn yn gwybod bod hyn yn drosedd; a yw’r Cyngor wedi hysbysu’r cyhoedd?

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cynnal nifer o ymgyrchoedd dros y blynyddoedd er mwyn targedu sbwriela a chŵn yn baeddu. Cychwynnodd yr ymgyrch bresennol yn Awst 2018 pryd y dosbarthwyd datganiad i’r wasg:

www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/cosbau-penodedig-i-daflwyr-sbwriel yna anfonwyd gwybodaeth at y cynghorau dinas, tref a chymuned, rhoddwyd sylw i’r mater ar y wefan, ac yna dosbarthwyd datganiad arall i’r wasg adeg lansio’r ymgyrch. Caiff datganiadau eu rhoi yn rheolaidd i’r wasg wrth i’r cynllun gamu ymlaen. Yn ogystal mae’r holl ddatganiadau i’r wasg wedi eu dosbarthu trwy’r cyfryngau cymdeithasol hefyd, a pharheir i wneud hynny. 

Os ydwyf yn codi’r sbwriel ar ôl i swyddog ddod ataf, a ydwyf yn dal i gael Hysbysiad Cosb Benodedig? 

Mae’n bwysig sylweddoli bod y drosedd yn ymwneud â thaflu sbwriel a cherdded ymaith ar ôl ei daflu. Felly, pa un a ydych yn cynnig codi eich sbwriel wedyn neu beidio, rydych wedi cyflawni’r drosedd yn barod a byddwch yn cael Hysbysiad Cosb Benodedig am hynny. 

Beth sy’n digwydd os gwrthodaf dalu’r gosb benodedig? 

Erlynir chi am y drosedd. 

Pam y dylwn dalu Hysbysiad Cosb Benodedig pan nad oedd biniau sbwriel neu finiau baw cŵn yn y cyffiniau ar y pryd?

Fel sy’n wir am arwyddion, nid yw’n ymarferol i’r Cyngor osod biniau sbwriel ar bob stryd, ffordd a phriffordd yn y Sir. Wrth gwrs ymdrechir i osod biniau lle mae eu hangen fwyaf a lle mae pobl yn cerdded fwyaf, er enghraifft mewn canol trefi, yn y prif fannau siopa, mewn parciau ac mewn mannau agored. Ar ôl rhoi baw eich ci mewn bag, gallwch roi’r bag yn unrhyw un o finiau sbwriel Cyngor Sir Penfro. Lle nad oes biniau ar gael, mae’n fater i’r unigolyn ymddwyn yn gyfrifol drwy fynd â’r sbwriel adref neu’i gario hyd nes y daw bin sbwriel ar gael. 

Cefais Hysbysiad Cosb Benodedig am daflu stwmpyn sigarét, ond does bosib yr ystyrir hynny’n sbwriela?

Anghywir. Mae sbwriel yn cynnwys nid yn unig stympiau sigaréts ond gwm cnoi hefyd. Mewn sawl ffordd mae’r eitemau hyn yn fwy o niwsans ac mae’r gwaith glanhau yn fwy costus na mathau eraill o sbwriel. 

Ond nid yw stympiau yn sbwriel go iawn gan nad oes modd eu gosod mewn biniau sbwriel oherwydd y byddan nhw’n cynnau tân?

Mae smygwyr yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn diffodd eu sigaréts yn llwyr cyn eu gosod yn y bin. Mae sbwriel sigaréts yr un fath â phob sbwriel arall o ran y deddfau sbwriel, a gellir rhoi Hysbysiad Cosb Benodedig ichi am beidio â gwaredu stympiau sigaréts mewn modd priodol. Wrth gwrs, dylid cymryd gofal er mwyn osgoi cynnau tân ac yn benodol dylid diffodd stwmpyn yn llwyr cyn ei roi yn y bin. Hefyd does dim rheswm pam na all smygwyr (sy’n gwybod bod eu harferiad yn golygu bod yn rhaid iddyn nhw waredu eu gwastraff sigaréts eu hunain) gario ‘biniau stympiau’ symudol neu greu eu rhai eu hunain drwy osod ychydig o bridd neu dywod mewn tun bychan. 

Rhoddwyd Hysbysiad Cosb Benodedig imi am daflu calon afal, does bosib yr ystyrir hynny’n sbwriela? 

Mae sbwriel yn cynnwys calonnau afalau, crwyn bananas a gwastraff bwyd arall a deflir. 

Ond mae gwastraff bwyd yn pydru’n ddim, felly sut y gellir ei ystyried yn sbwriel. 

Er bod gwastraff bwyd yn pydru’n ddim, nid yw’n pydru’n syth - mae nid yn unig yn edrych yn salw mae hefyd yn denu llygod, adar ac yn y blaen. 

Ond ni chefais rybudd; mae hynny’n annheg does bosib?

Yn ogystal â’r gwaith ymgyrchu mae Cyngor Sir Penfro wedi’i wneud drwy gyhoeddi datganiadau i’r wasg, drwy’r cyfryngau cymdeithasol a thrwy’r wefan, mae cyrff fel Cadw Cymru’n Daclus a Keep Britain Tidy yn gwneud gwaith rhagorol drwy helpu i roi cyhoeddusrwydd i’r neges ynghylch peidio â sbwriela. Wrth gwrs mae’r holl gyhoeddusrwydd yn y byd yn gwbl ddi-werth os anwybyddir y neges. Felly mae Cyngor Sir Penfro yn cymryd eu dyletswyddau gorfodi o ddifrif, ac yn gweithredu er mwyn cadarnhau neges bwysig a difrifol. Dyma ddiben y patrolau gorfodi sy’n targedu’r sawl sy’n dewis anwybyddu’r deddfau sbwriela y mae trwch y boblogaeth yn cydymffurfio â nhw. 

Prin yw fy arian ac ni fyddaf yn gallu talu cyn pen 14 o ddiwrnodau; beth allaf ei wneud?

Gallwch ysgrifennu at District Enforcement i egluro eich amgylchiadau; caiff y mater ei adolygu ac efallai y cewch chi ragor o amser i dalu’r Hysbysiad Cosb Benodedig. Bydd yr holl fanylion cysylltu ar yr Hysbysiad Cosb Benodedig a roddwyd ichi, ac ar yr holl ohebiaeth a anfonir gan District Enforcement.  

A allaf dalu’r ddirwy fesul rhandaliad?

Ni dderbynnir taliadau fesul rhandaliad ond mae’n bosibl y caniateir ichi gael rhagor o amser i dalu. 

Ble mae’r Swyddogion Gorfodi yn mynd ar batrôl?

Bydd y Swyddogion yn patrolio unrhyw ddarn o dir lle mae mynediad i’r cyhoedd, gan gynnwys llecynnau megis canol trefi a mannau problemus yn amgylcheddol. 

Cofiwch …..

 •  Ni roddir rhybuddion - rhoddir Hysbysiad Cosb Benodedig ichi am daflu sbwriel, stympiau sigaréts, neu gwm cnoi, a hefyd am beidio â chodi baw eich ci.
 • Rydych yn dal i sbwriela  os ydych yn taflu sbwriel ger eich gweithle neu o’i amgylch; mae hyn yn cynnwys mynedfeydd cefn siopau a bwytai, swyddfeydd, canolfannau, ysbytai a chanolfannau iechyd. Hefyd mae hyn yn cynnwys adeiladau’r awdurdod lleol.
 • Rydych yn gallu defnyddio biniau heb flychau llwch – diffoddwch y sigarét yn gyntaf ac yna ei rhoi yn y bin.
 • Nid yw’r ffaith nad oes bin yn y cyffiniau yn golygu na chewch chi Hysbysiad Cosb Benodedig – nid yw peidio â dod o hyd i fin yn esgus dros sbwriela.
 • Mae taflu stwmpyn sigarét i ddraen yn dal i fod yn drosedd y byddwch yn cael Hysbysiad Cosb Benodedig amdani.
 • Mae taflu sbwriel i nant yn drosedd y byddwch yn cael Hysbysiad Cosb Benodedig amdani.
 • Mae’r drosedd wedi digwydd cyn gynted ag y mae rhywun yn taflu rhywbeth ac yn cerdded ymaith.
 • Mae pallu rhoi eich enw a’ch cyfeiriad yn drosedd o dan Adran 88 (8B) o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990.
ID: 4078, adolygwyd 24/10/2019