Gorfodi Cyfraith Bwyd Cynllun Gwasanaeth 2022-23

Adnoddau

4.1 Dyraniad Ariannol ac ‘Arbedion Effeithlonrwydd’

Mae gwariant ar orfodi cyfraith bwyd wedi ei nodi o fewn fframwaith cyfrifyddu gwerth gorau CIPFA.

Dangosir isod y symud yn y gyllideb dros y saith mlynedd diwethaf, wedi ei rannu rhwng diogelwch bwyd, safonau bwyd a rheoli clefydau trosglwyddadwy:

Diogelwch bwyd

2014-15 (£,000)

2015-16 (£,000)

2016-17 (£,000)

2017-18 (£,000)

2018-19 (£,000)

2019-20 (£,000)

2020-21 (£,000)

2021-22 (£,000)

 Cyfanswm y gyllideb  481  502  472  462 465  462  527  556 
 Cynnydd/ gostyngiad (£,000) ar y flwyddyn flaenorol -36  +21  -30  -10  -3  +65  +29 
 % y cynnydd/ gostyngiad ar y flwyddyn flaenorol -7.0%  -4.4%  -6.0%  -2.1%  +0.6%  -0.6%  +14.1%  +5.5% 
 Cynnydd/ gostyngiad mewn termau real flwyddyn ar ôl blwyddyn (ychwanegu 3% ar gyfer chwyddiant) -10%  +1.4%  -9.0%  -5.1%  -2.4%  -3.6%  +11.1%  +2.5% 

 

Safonau bwyd

2014-15 (£,000)

2015-16 (£,000)

2016-17 (£,000)

2017-18 (£,000)

2018-19 (£,000)

2019-20 (£,000)

2020-21 (£,000)

2021-22 (£,000)

 Cyfanswm y gyllideb  129  129  135  204 210 197 216 227 
 Cynnydd/ gostyngiad (£,000) ar y flwyddyn flaenorol -25  +0  +6  +69  +6  -13  +19  +11 
 % y cynnydd/ gostyngiad ar y flwyddyn flaenorol -16.2%  0% +4.7%  +51.1%  +2.9%  -6.2%  +9.6%  +5.1% 
 Cynnydd/ gostyngiad mewn termau real flwyddyn ar ôl blwyddyn (ychwanegu 3% ar gyfer chwyddiant) -19.2%  -3.0%  +1.7%  +48.1%  -0.1%  -9.2%  +6.6%  +2.1% 

 

Rheoli clefydau trosglwyddadwy

2014-15 (£,000)

2015-16 (£,000)

2016-17 (£,000)

2017-18 (£,000)

2018-19 (£,000)

2019-20 (£,000)

2020-21 (£,000)

2021-22 (£,000)

 Cyfanswm y gyllideb  35 36 37 56 64 56 57 58
 Cynnydd/ gostyngiad (£,000) ar y flwyddyn flaenorol -20  +1  +1  +19  +8  -8  +1  +1 
 % y cynnydd/ gostyngiad ar y flwyddyn flaenorol -36.4%  +2.8% +2.8%  +51.4%  +14.3%  -12.5%  +1.8%  +1.8% 
 Cynnydd/ gostyngiad mewn termau real flwyddyn ar ôl blwyddyn (ychwanegu 3% ar gyfer chwyddiant) -39.4%  -0.2%  +0.2%  -48.4%  +11.3  -15.5%  -1.2%  -1.2% 

 

Roedd y cynnydd amlwg yn 2017-18 yn ganlyniad ailddyrannu holl adnoddau’r Tîm Bwyd, ac felly’r gyllideb cyflogau, i orfodi diogelwch a safonau bwyd (ac i ffwrdd oddi wrth reoli clefydau trosglwyddadwy), gyda chydran sylweddol o gyllideb y Tîm Iechyd a Diogelwch yn cael ei hadlewyrchu am y tro cyntaf yn erbyn Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy. Mae newidiadau pellach wedi codi o adolygiad o ddadansoddiad canrannol o amser swyddog, a arweiniodd at ailalinio costau staffio i adlewyrchu gweithgareddau gwasanaeth/gwaith yn fwy cywir.
Dengys y tabl canlynol sut mae’r gyfran o wariant ar gostau cefnogaeth ganolog wedi codi mewn cymhariaeth â’r gyllideb gyfan ar gyfer y gwasanaethau hyn sy’n gysylltiedig â bwyd dros y cyfnod hwn o chwe blynedd, gan godi o 22.8% o gyfanswm costau’r gwasanaeth yn 2016–17, i 24.2% ar y 1af o Ebrill 2022.

Disgrifiad

 2016-17

2017-18 

 2018-19

 2019-20

 2020-21

 2022-23

 Cyfanswm y gyllideb ar gyfer gwasanaethau cysylltiedig â bwyd £643,830 £722,000 £738,310 £800,000 £818,360 £840,340
 Cefnogaeth ganolog a thaliadau mewnol (heb eu rheoli) £147,020  £147,390  £158,970  £111,500  £209,220  £203,930 
 % o gyfanswm y gyllideb sy’n cynnwys cefnogaeth ganolog a thaliadau mewnol (heb eu rheoli) 22.8%  20.4%  21.5%  13.9%  25.5%  24.2% 

 

Mae darpariaeth y gyllideb yn cynnwys dyraniadau amrywiol am gostau amhenodol, gyda rhai o’r rhai mwyaf perthnasol wedi eu rhestru isod:

 • Staffio: Yr holl gostau’n ymwneud â chyflogau (Yn cynnwys): £632,560
 • Teithio: Milltiroedd teithio, ceir y Cyngor, hurio ceir a diesel (Yn cynnwys) £8,480
 • Cynhaliaeth: Gwariant arall cysylltiedig â theithio (Yn cynnwys) £250
 • Dodrefn ac offer: Prynu dodrefn ac offer, costau cynnal a chadw offer (yn cynnwys graddnodi), ffonau symudol (Yn cynnwys) £2,750
 • TG: Prynu offer a thaliadau mewnol TG (Yn cynnwys) £31,200
 • Gwasanaethau cyfreithiol: (Yn cynnwys)Tâl mewnol am Wasanaethau Cyfreithiol £10,190
 • Samplu bwyd (ac eithrio dŵr yfed): Cost prynu samplau bwyd, a’r gyllideb ar gyfer cael dadansoddi samplau gan y Dadansoddwr Cyhoeddus a/neu (Yn cynnwys) yn destun ‘archwiliad’ gan archwilydd bwyd (pan na fydd yn rhan o ddyraniad labordy’r Awdurdod) £9,970

Fel gyda’r holl awdurdodau lleol eraill ar draws Cymru (a’r DU yn ei chyfanrwydd) mae’r Awdurdod wedi gorfod ymgodymu â thoriadau sylweddol yn ei Grant Cefnogi Refeniw (RSG) yn y blynyddoedd diwethaf, o ganlyniad i fesurau cyni’r Llywodraeth, ac mae’n gynyddol wedi gorfod dod o hyd i ffyrdd o sicrhau ‘arbedion effeithlonrwydd’. Nid yw gwasanaethau gorfodi cyfraith bwyd wedi cael eu hamddiffyn rhag y toriadau hyn. Yn ymarferol, mae’r arbedion effeithlonrwydd sy’n ofynnol wedi cael eu rheoli drwy amrywiaeth o fesurau sydd wedi eu bwriadu i leihau gwariant ac i gynyddu cynhyrchu incwm, lle bo modd.

Hyd yn hyn, lleihawyd gwariant ar draws y Gwasanaeth drwy weithredu’r canlynol:

 • Gostwng nifer swyddi Rheolwyr Diogelwch y Cyhoedd (o 4 i 2).
 • Newidiadau yn y trefniadau ar gyfer darparu gwasanaeth gwarantedig Diogelu’r Cyhoedd y tu allan i oriau arferol, gyda gostyngiad sylweddol mewn gwariant.
 • Dileu’r ‘gyllideb rhag ofn’ ar gyfer cyflogi contractwyr hylendid bwyd.
 • Dileu’r gyllideb goramser ar gyfer arolygiadau safleoedd bwyd.
 • Caniatáu i swyddogion ‘brynu mwy o wyliau’ pan fo modd gwneud hyn.
 • Chwilio am atebion cronfa ddata mwy cost-effeithiol (ar gyfer gwaith Diogelu’r Cyhoedd yn ei gyfanrwydd). Ar ôl cyflogi darparwr meddalwedd newydd (Tascomi).
 • Gwario llai ar gynnal a chadw offer, drwy nodi atebion graddnodi offer mwy cystadleuol a chael swyddogion i olchi eu dillad amddiffynnol eu hunain.
 • Cadw at ‘ganllawiau ar leihau costau deunydd ysgrifennu, argraffu a phostio’ i swyddogion. Yn arbennig drwy ddefnyddio mwy ar gyfathrebu electronig. Yn ystod 2015-16, paratowyd strategaeth cyfathrebu electronig i’w defnyddio ar draws yr Adran, gyda golwg ar Strategaeth Hygyrchedd Sianelau’r Cyngor a chanlyniadau arolwg busnes, i gynyddu’r pwyslais ar roi gwybodaeth a chyngor mewn dull electronig, drwy ddefnyddio gwefan y Cyngor ac e-bost yn arbennig. Mae’r gwaith hwn yn parhau.
 • Glynu at ‘ganllawiau ar leihau treuliau teithio’ i swyddogion.
 • Defnyddio ffurflenni arolygu electronig mewnol i gofnodi gwybodaeth am fusnesau mewn dull electronig. Er bod hyn wedi golygu buddsoddi amser sylweddol i ddatblygu’r ffurflenni; i swyddogion arfer a dod i’w defnyddio’n fedrus; a chynhyrchu cofnodion electronig cynhwysfawr ar bob busnes, dylai’r buddsoddiad hwn arwain at arbedion yn y tymor hwy, wrth i’r wybodaeth a gasglwyd ffurfio man cychwyn i arolygiadau dilynol

Yn ogystal, sicrhawyd incwm drwy wneud y canlynol:

 • Hyrwyddo a chynnal ail ymweliadau ailsgorio o dan y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd cenedlaethol.
 • Ymrwymo i drefniant Awdurdod Sylfaenol, fel yr amlinellwyd dan 3.4 uchod.
 • Gwneud cais am amrywiaeth o grantiau i gynnal gweithgareddau gorfodi cyfraith bwyd.

Bydd yr Awdurdod yn ei gyfanrwydd yn dal i wynebu gostyngiadau pellach yn ei Grant Cynnal Refeniw yn y blynyddoedd i ddod. Fodd bynnag, nid oes cynigion i leihau’r gyllideb ar gyfer gorfodi cyfraith bwyd yn ystod 2022-23, tra mae’r gwasanaeth yn parhau’n ymrwymedig i leihau gwariant lle bo modd gwneud hynny.

Hefyd, wrth ddal i fynd ar drywydd y strategaethau i leihau costau a drafodwyd uchod, bydd y Gwasanaeth yn parhau i adennill unrhyw gostau sy’n gysylltiedig ag:

 • ymweliadau cynghori a gweithgareddau cysylltiedig o fath ymgynghorol.
 • tystysgrifau allforio bwyd.
 • trefniadau partneriaeth Awdurdod Sylfaenol.

4.2 Dyraniad Staff

Cyflogwyd y staff canlynol ar orfodi cyfraith bwyd yn ystod 2021-22

Gorfodi Cyfraith Bwyd – Swyddogion

Rheolwr Diogelu’r Cyhoedd (Iechyd a Diogelu Cwsmeriaid)
 • Lleiafswm cymwysterau: Gradd BSc (Anrh)/MSc mewn Iechyd Amgylcheddol Neu Diploma mewn Safonau Masnach neu eu rhagflaenwyr
 • Uchafswm swyddogion cyfwerth â llawn-amser (FTE), gyda rhai amrywiadau yn ystod y flwyddyn: 0.05
Swyddogion Iechyd Amgylcheddol (yn cynnwys amser Swyddog Iechyd y Porthladdoedd)
 • Lleiafswm cymwysterau: Gradd BSc(Anrh)/MSc mewn Iechyd Amgylcheddol
 • Uchafswm swyddogion cyfwerth â llawn-amser (FTE), gyda rhai amrywiadau yn ystod y flwyddyn: 6.9
Swyddogion Safonau Masnach
 • Lleiafswm cymwysterau: Diploma mewn Safonau Masnach neu eu rhagflaenwyr
 • Uchafswm swyddogion cyfwerth â llawn-amser (FTE), gyda rhai amrywiadau yn ystod y flwyddyn: 1
Swyddogion Diogelwch/Safonau Bwyd (yn cynnwys amser Swyddog Iechyd y Porthladdoedd)
 • Lleiafswm cymwysterau: Tystysgrif Uwch mewn Arolygu safleoedd Bwyd ynghyd â Thystysgrif Cymhwysedd mewn Safonau Bwyd ac Amaeth neu ei gyfwerth)
 • Uchafswm swyddogion cyfwerth â llawn-amser (FTE), gyda rhai amrywiadau yn ystod y flwyddyn: 1.6

Gorfodi Cyfraith Bwyd – Staff cynorthwyol

Coladydd Perfformiad
 • Lleiafswm cymwysterau: Heb ei bennu
 • Swyddogion cyfwerth â llawn-amser (FTE): 0.6

Clercod Technegol

 • Lleiafswm cymwysterau: Heb ei bennu
 • Swyddogion cyfwerth â llawn-amser (FTE): 1

 

Crynodeb o effaith Covid-19 ar Staffio’r Tîm Bwyd

Cafodd 2 swyddog eu secondio’n llawn i’r Gwasanaeth Cyswllt Olrhain Profi Diogelu (TTP) o fis Mehefin 2020, a bydd y secondiadau hyn yn parhau tan o leiaf 30 Mehefin 2022, pan fydd dull mwy rhanbarthol o reoli achosion a chysylltiadau agored i niwed yn cael ei roi ar waith. Cafodd swyddog arall a’r Swyddog Arweiniol dros Ddiogelwch Bwyd eu secondio’n rhannol tra hefyd yn parhau i oruchwylio’r gwasanaeth Bwyd. Parhaodd y secondiad rhannol hwn hyd at ddiwedd mis Mawrth 2022.

Yn ogystal â secondiadau allan o’r Tîm Bwyd i weithio ar yr Ymateb i Covid-19, gadawodd Swyddog Diogelwch Bwyd Ardal profiadol y tîm ym mis Mai 2021 a gadawodd y Prif Swyddog Safonau Masnach (Safonau Bwyd) yr Awdurdod ym mis Medi 2021. Aeth swyddog arall ar Absenoldeb Mamolaeth yn 2021.
Er bod swyddog o’r tîm yn gallu camu i fyny i rôl y Swyddog Arweiniol (Safonau Bwyd), creodd hyn swydd wag ychwanegol yn y tîm. Yn ffodus bu’n bosibl recriwtio Swyddog Iechyd yr Amgylchedd a Swyddog Diogelwch Bwyd Ardal i’r Tîm yn hydref 2021. Fodd bynnag, secondiwyd un o’r swyddogion newydd ei benodi i dîm arall yn Diogelu’r Cyhoedd ar 1 Ebrill 2022, oherwydd prinder staff.

Yn ogystal, bydd Swyddog Iechyd yr Amgylchedd arall yn ymddeol o’r tîm ym mis Mehefin 2022.

Hefyd yn unol â meysydd eraill, cafodd y tîm Bwyd ei effeithio’n sylweddol gan brofedigaethau teuluol, salwch personol ac afiechydon teuluol difrifol yn 2021 a 2022, a arweiniodd at nifer o absenoldebau hirdymor o’r Tîm.
Mae’r materion hyn wedi cael effaith gyfyngol ar ba mor gyflym y mae Cynllun Adfer Awdurdodau Lleol yr Asiantaeth Safonau Bwyd wedi’i roi ar waith, ac i ba raddau y bydd modd ei roi ar waith yn 2022-23.

4.3 Cynllun Datblygu Staff

Cytunir ar flaenoriaethau hyfforddiant blynyddol ar gyfer pob aelod o’r staff, fel rhan o broses flynyddol adolygu perfformiad. Cedwir cofnodion o’r adolygiadau perfformiad hyn a’r hyfforddiant a nodwyd.

Mae’r Awdurdod yn manteisio ar gyfleoedd hyfforddiant rhad sy’n cael eu cynnig gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd a CIEH (Cymru) pan fyddant ar gael, er bod gostyngiad amlwg yn y cyrsiau a gynigiwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dim ond un neu ddau o gynrychiolwyr y mae llawer o gyrsiau’n caniatáu iddynt eu mynychu, er bod rhai cyrsiau hyfforddi hunan-dywys ar gael ar wefan yr ASB. At hynny, mae modd rhoi hyfforddiant yn fewnol, drwy ddefnyddio adnoddau Adran Hyfforddi a Datblygu’r Awdurdod, neu drwy gontractio hyfforddwyr allanol mewn achosion priodol. Pan fo angen hyfforddiant ychwanegol bydd aelodau’r staff yn cael eu hanfon ar gyrsiau/seminarau allanol. Defnyddir cyfarfodydd tîm hefyd fel cyfle i ddarparu hyfforddiant.

Yn ystod 2021-22, elwodd swyddogion yn y Tîm Diogelwch a Safonau Bwyd ar ystod o gyfleoedd hyfforddi ffurfiol. Roedd y cyrsiau hyn yn cynnwys:

 • Ariannodd yr ASB un swyddog newydd ei benodi i fynychu Cymeradwyaeth Safonau Bwyd Prifysgol Birmingham ar gyfer y Dystysgrif Uwch mewn Rheoli Bwyd
 • Hyfforddiant a gweminarau ABC ar-lein a brynwyd yn breifat, y gellir eu cyrchu mewn amser real neu wedi hynny, a oedd yn galluogi swyddogion i reoli’r amser a dreuliwyd ar hyfforddiant yn fwy effeithlon a hyblyg. Ymarfer Cysondeb Cenedlaethol mewnol yr ASB
 • Hyfforddiant Bwyd wedi’i Fewnforio i swyddogion y tîm Bwyd, mewn perthynas â rheolaethau mewn porthladdoedd ac mewn safleoedd mewndirol
 • Hyfforddiant Gorsensitifrwydd yr ASB.

Edrychir am gyfleoedd ychwanegol i rannu gwybodaeth mewn perthynas ag arolygiadau safleoedd cymeradwy drwy gynnal ymweliadau ar y cyd.

Wrth flaenoriaethu hyfforddiant i ddiwallu anghenion allweddol busnes/gwasanaeth, bydd yr Awdurdod yn ceisio sicrhau bod pob swyddog yn derbyn hyfforddiant technegol a phroffesiynol o safon ddigonol i fodloni Cod Ymarfer y Ddeddf Diogelwch Bwyd, a gofynion Datblygiad Proffesiynol Parhaus sydd ei angen i gynnal statws proffesiynol.

Mae cyllideb hyfforddiant o ryw £5746 ar gael i’r Adran gyfan ar gyfer 2022-23. O 2019 ymlaen, dyblodd y DPP sy’n ofynnol gan y Cod Ymarfer o 10 i 20 awr, gan roi mwy o bwysau ar y gwasanaeth yn y maes hwn trwy ofynion Datblygiad Proffesiynol Parhaus cynyddol a’r angen i ddiweddaru polisïau a gweithdrefnau presennol sy’n ymwneud ag awdurdodiadau a chymwyseddau. Mae’r Adran hefyd yn manteisio ar gyllid rheolaidd yr Asiantaeth Safonau Bwyd a ddarperir i swyddogion fynychu cyrsiau a digwyddiadau hyfforddi, yn ogystal â thanysgrifio i wasanaeth Hyfforddiant Cyfraith Bwyd proffesiynol ar-lein, i gynorthwyo a sicrhau bod swyddogion yn cael yr hyfforddiant angenrheidiol i fodloni rhwymedigaethau’r Cod Hyfforddiant Ymarfer.

 

ID: 9924, adolygwyd 20/04/2023