Gorfodi Cyfraith Bwyd Cynllun Gwasanaeth 2022-23

Cyflenwi Gwasanaethau

Arolygiadau yw’r brif ffordd o sicrhau safonau priodol mewn safleoedd bwyd, gan gynrychioli’r hyn y mae llawer o randdeiliaid yn disgwyl a fydd yn digwydd. Ar ben hynny, dangosodd ymchwil fod busnesau bach i ganolig yn arbennig yn ffafrio cyswllt uniongyrchol ar eu safle, a chyngor a gwybodaeth benodol nad oes rhaid iddynt ei dehongli.

Mae’r Awdurdod yn ymdrechu i sicrhau bod yr holl safleoedd bwyd yn cael eu harolygu mor aml ag sy’n addas o ystyried y risg sy’n gysylltiedig â’r safleoedd hynny. Bydd arolygiadau o safleoedd bwyd yn 2022-23 yn cael eu hasesu a’u blaenoriaethu yn unol â’r amserlenni a nodir yng Nghynllun Adfer ALl yr ASB.

Pan fo’n briodol a bod modd gwneud hynny, cynhelir arolygiadau hylendid a safonau bwyd yr un pryd, gan yr un swyddog, gan ostwng nifer yr ymweliadau angenrheidiol â phob busnes.

3.2.1 Safleoedd bwyd yn ôl categori risg hylendid bwyd

Caiff safleoedd bwyd eu dosbarthu yn unol â’r cynllun sgorio yng Nghod Ymarfer y Ddeddf Diogelwch Bwyd. Defnyddir y cynllun i benderfynu amlder isaf yr arolygiadau a hyn yn ei dro yw sail rhaglen arolygu hylendid bwyd yr Awdurdod.
Mae canran y safleoedd ym mhob Categori Risg fel yr oedd pethau ar y 1af o Ebrill 2022 ac amlder isaf yr arolygiadau fel y dangosir isod:

Categori Risg

Nifer y safleoedd (ar y 1af o Ebrill 2022)

Canran y safleoedd (ar y 1af o Ebrill 2022)

Amlder Arolygiadau

A 2 0.01 Bob 6 mis
B 51 1.5% Bob blwyddyn
C 643 22.2% Bob 18 mis
D 570 17.8% Bob 2 flynedd
E 1087 40.7% Dim angen*
Disgwyl arolygiad 482 16% -
Yr holl safleoedd 2835 100% -

 

Gweler Cynllun Adfer yr ASB yn 2.6(ii) uchod ar gyfer y gwahanol gerrig milltir yng Nghynllun Adfer yr ASB ar gyfer 2022-23, ac adran 3.2.4 isod lle ychwanegir gwerthoedd rhifiadol at y gwahanol gategorïau o waith.

Categori Risg Hylendid Bwyd ar 1 Ebrill bob Blwyddyn

Categori Risg Hylendid Bwyd ar 1 Ebrill bob Blwyddyn

Bu lleihad cyson a sylweddol iawn yn nifer y safleoedd yn y categorïau risg uwch (h.y. Categorïa Risg A-C) dros y 6 mlynedd diwethaf, gyda chynnydd cyfatebol yn nifer y safleoedd yn y categorïau risg is (h.y. Categorïau Risg D ac E). Mae nifer y safleoedd yng Nghategori A wedi amrywio rhwng 3 a 9 ers 2014 gyda 6 y nifer cyfartalog o safleoedd ers hynny. Ar 1 Ebrill 2022 mae 2 eiddo yng Nghategori Risg A.

Mae’n anodd dweud a fydd y duedd hon yn parhau ar ôl yr oedi mewn gweithgareddau gorfodi Bwyd yn sgil Covid-19. Mae tystiolaeth lafar gychwynnol gan swyddogion yn awgrymu, oherwydd yr amser ers i safleoedd gael eu harolygu ddiwethaf, y bu gostyngiad cyfatebol mewn cydymffurfiaeth, a fyddai’n arwain at asesu mwy o safleoedd i Gategori Risg uwch. Byddai hyn yn ei dro yn arwain at gynnydd yn nifer yr arolygiadau sydd eu hangen. Bydd y mater hwn yn cael ei asesu yn ystod y flwyddyn.

Mae nifer y safleoedd a’r meini prawf ar gyfer sgorio risg safle wedi aros yn gyson i raddau helaeth drwy gydol y cyfnod hwn, ac mae’r duedd yn dangos gwelliant mewn cydymffurfio o ran diogelwch bwyd ledled y Sir, er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil hinsawdd economaidd anodd.

Bydd nifer o ffactorau wedi cyfrannu i’r gwelliannau hyn, gan gynnwys:

 •  targedu’n effeithiol adnoddau gorfodi cyfraith bwyd yr Awdurdod a’i ymagwedd gyffredinol tuag at orfodi (cyfuniad gorfodi);
 • y cymorth ychwanegol, yn arbennig ymweliadau hyfforddi’r System Rheoli Diogelwch Bwyd, a gynigiwyd i safleoedd nad oeddent yn ‘cydymffurfio’n fras’, a hyder isel yn y rheolaeth (gyda chymorth ariannol ychwanegol yr Asiantaeth Safonau Bwyd); a’r
 • cymhelliad ychwanegol i gydymffurfio a grëwyd gan y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd cenedlaethol, a lansiwyd ar ddiwedd 2010. Ym mis Chwefror 2018 cyhoeddodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd ei hadolygiad 3 blynedd o weithredu’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd a roddodd dystiolaeth i lwyddiant mawr y Cynllun o ran sicrhau cydymffurfio gwell a chyson â diogelwch bwyd gan fusnesau bwyd, yn ogystal â rhoi mwy o dryloywder i ddefnyddwyr yng Nghymru.

Mae’r Awdurdod yn ymrwymedig i barhau i ddilyn y strategaethau hyn, gyda’r nod o sicrhau gwelliannau pellach dros y flwyddyn sydd i ddod.

Dengys y siart isod nifer yr arolygiadau oedd i fod i gael eu cynnal bob blwyddyn ers 2010-11:

Nifer yr Arolygiadau Cynlluniedig sy'n ofynnol bob blywyddyn

Nifer yr arolygiadau cynlluniedig sy'n ofynnol bob blwyddyn

Fel y gwelir o’r tabl, oherwydd Covid-19 cafodd arolygiadau rhagweithiol eu gohirio i raddau helaeth yn 2020-21, am nad oedd safleoedd yn cael masnachu, a gwaith arferol, ac eithrio eiddo adweithiol risg uchel a cheisiadau am gymeradwyaeth, felly nid oes nifer wedi ei ddyrannu ar gyfer eleni. Mae’r ffigwr ar gyfer 2021-22 yn adlewyrchu dechrau’r cynllun adfer yn ystod y flwyddyn, gyda’r Cynllun yn canolbwyntio archwiliadau i geisiadau eiddo a gymeradwywyd, Categori A ar gyfer Hylendid a safleoedd risg uchel heb sgôr, yn ogystal â gwaith adweithiol risg uchel.

Fodd bynnag, mae’r ffigur ar gyfer 2022-23 yn cynnwys nifer yr arolygiadau i fodloni pob un o’r gwahanol gerrig milltir yn y Cynllun Adfer yn ystod 2022-23. Gellir gweld bod dwy golofn ar gyfer 2022-23, un ohonynt yn cynnwys archwiliad o bob un o’r 482 eiddo heb sgôr o 2021-22, a’r llall (mewn porffor) sy’n dangos nifer addasedig o archwiliadau sydd eu hangen os na fydd y safleoedd risg isel hwyr heb sgôr yn cael eu cynnwys. Gweler paragraff 3.2.4 isod am ddadansoddiad manylach o’r gwaith sydd i’w wneud, er mwyn bodloni Cynllun Adfer ALl yr ASB yn llawn.

Wrth gynnwys yr holl arolygiadau hwyr heb sgôr, mae nifer yr arolygiadau a ddisgwylir ar gyfer eleni yn llawer uwch nag unrhyw flwyddyn arall yn yr 11 mlynedd diwethaf, ac unrhyw flwyddyn cyn hynny. O ganlyniad i’r gofyniad hwn sydd wedi cynyddu’n sylweddol, y ffaith nad oes digon o staff yn sefydliad y Tîm Bwyd i gyrraedd targed mor uchel, a’r ffaith bod materion yn ymwneud â chapasiti staff, fel y manylir ymhellach ym Mharagraff 4.2 isod, nid oes digon o gapasiti i gwrdd â’r holl waith disgwyliedig yn y Cynllun, erbyn diwedd Mawrth 2023.
Mae’r ddwy golofn hyn wedi’u cynhyrchu oherwydd bod yr ASB wedi nodi (ond heb ei gadarnhau) y gallai awdurdodau lleol adael y safleoedd risg is heb sgôr allan o’r Cynllun Adfer ar gyfer 2022-23.

Mae nifer yr arolygiadau sy’n ofynnol bob blwyddyn yn y tabl uchod yn ymwneud â’r arolygiadau rhaglenedig gofynnol yn unig ac nid yw’n cynnwys arolygiadau ychwanegol y gallai fod eu hangen mewn ymateb i gwynion (adweithiol), arolygiadau heb eu cynllunio fel cofrestriadau newydd a fydd yn digwydd yn ystod y flwyddyn, a Cheisiadau am Ail-sgorio o dan y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd a ddaw i law, er mwyn sicrhau cysondeb yn nifer gofynnol yr arolygiadau ar hyd y blynyddoedd.

3.2.2 Safleoedd bwyd yn ôl categori risg safonau bwyd

Fel ar gyfer hylendid bwyd, mae’r Awdurdod wedi mabwysiadu’r cynllun sgorio risg a osodwyd yng Nghod Ymarfer y Ddeddf Diogelwch Bwyd. Defnyddir y Cynllun i benderfynu isafswm amlder yr arolygiadau a hyn yn ei dro yw’r sail i raglen arolygu safonau bwyd yr Awdurdod. Fodd bynnag, eleni bydd Cynllun Adfer ALl yr ASB yn pennu’r flaenoriaeth a roddir i Arolygiadau Safonau Bwyd. Dim ond arolygiadau Safonau Bwyd Categori A y mae’n ofynnol iddynt gael arolygiad rhagweithiol yn 2022-23. Mae canran y safleoedd ym mhob Categori Risg fel ar y 1af o Ebrill 2022 ac isafswm amlder yr arolygiadau fel a ganlyn:

Categori Risg

Canran (ar y 1af o Ebrill 2022)

Amlder Arolygiadau

A 16 Bob blwyddyn
B 392 Bob 2 flynedd
C 1945 Dim yn orfodol
Disgwyl arolygiad 482 -
Yr holl safleoedd 2835 -

3.2.3 Cyflawniad yn erbyn rhaglen arolygu yn seiliedig ar ddisgwyliadau Cynllun Adfer yr ASB ar gyfer hylendid bwyd a safonau bwyd ar gyfer 2021-22

O dan ddisgwyliadau Cynllun Adfer yr ASB ar gyfer 2021-22 a oedd yn cynnwys yn bennaf yr angen i archwilio safleoedd â blaenoriaeth uchel heb sgôr a safleoedd Hylendid Bwyd Categori A. Cynhaliwyd arolygiadau o’r 5 safle Categori A a nodwyd, arolygwyd 18 o safleoedd yn dilyn ceisiadau am ailsgorio o dan y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd, a chynhaliwyd 8 arolygiad adweithiol.

Yn ogystal, cynhaliwyd 107 o arolygiadau cychwynnol o safleoedd heb sgôr, ynghyd â 5 arolygiad hylendid bwyd wedi’u rhaglennu pellach.

Gellir rhoi cyfrif am y diffygion yn nifer arfaethedig yr arolygiadau ar gyfer 2022-23 drwy nifer o ffyrdd, gan gynnwys y secondiadau parhaus i’r gwasanaeth TTP, salwch/absenoldeb staff sylweddol oherwydd Covid-19, a rhesymau eraill gan gynnwys profedigaethau teuluol, y swyddi gwag yn codi yn ystod y flwyddyn. Tra bod Swyddog Iechyd yr Amgylchedd newydd a Swyddog Diogelwch Bwyd Ardal wedi’u penodi, effeithiodd eu proses sefydlu a’u hasesiadau cymhwysedd ar nifer yr arolygiadau y gellid eu cyflawni.

Yn ogystal ag arolygiadau, mae swyddogion wedi adrodd bod arolygiadau’n cymryd mwy o amser am nifer o resymau, gan gynnwys y ffaith na fu’n bosibl cynnal arolygiadau fel mater o drefn yn ystod cyfnod Covid-19, sydd wedi arwain at lai o gydymffurfiaeth. Mae hyn wedi arwain at angen mwy o amser ar gyfer arolygiadau, ysgrifennu adroddiadau ac ailymweliadau gorfodi, sydd oll yn lleihau’r capasiti arolygu.

Yn ogystal, rhyddhawyd Cynllun Adfer yr ASB cyn i amrywiadau Delta ac Omicron Covid-19 godi, ac ni chafodd ei ddiwygio wedyn, felly ni roddwyd unrhyw ystyriaeth i’r effaith y byddai’r achosion dilynol hynny wedi’i chael ar allu swyddogion i barhau â gwaith arferol, a’r angen i adleoli swyddogion i ffwrdd o’r tîm Bwyd yn barhaus.

Ni chyflawnwyd y gwaith arferol o gyhoeddi Holiaduron Strategaeth Orfodi Wahanol i’r safleoedd risg isaf oll (o safbwynt Hylendid A Safonau) yn 2020-21 na 2021-22.

3.2.4 Rhaglen arolygu ar gyfer hylendid bwyd a safonau bwyd ar gyfer 2022-23, i weithredu Cynllun Adfer ALl yr ASB, gan gynnwys y cerrig milltir ar gyfer gwahanol gategorïau o safleoedd ynghyd ag asesiad o’r gallu i fodloni’r galw

Mae’r tabl a’r data isod yn meintioli nifer yr arolygiadau sydd eu hangen yn y flwyddyn 2022-23 ac yn cael eu dadansoddi yn ôl y rheswm Arolygu ac yn ôl y gwahanol gerrig milltir fel sy’n ofynnol gan Gynllun Adfer yr ASB.

Erbyn 30 Mehefin 2022

 • Arolygiadau Hylendid Bwyd Categori B: 51
 • Arolygiadau Hylendid Bwyd Categori B: 16

Erbyn 30 Medi 2022

 • Arolygiadau hylendid bwyd Categori C Ddim yn Cydymffurio yn fras: 25

Erbyn 31 Rhagfyr 2022

 • Arolygiadau hylendid bwyd Categori D Ddim yn Cydymffurio yn fras: 2

Erbyn 31 Mawrth 2023

Arolygiadau hylendid bwyd Categori C Cydymffurio yn fras: 574

Cyfanswm Arolygiadau i Safleoedd â Gradd sydd i fod i ddigwydd: 668

Yn ogystal, mae 96 o safleoedd risg uchel hwyr heb eu graddio, sy’n golygu y bydd 764 o archwiliadau wedi’u cynllunio i’w cynnal yn ystod y flwyddyn.

Bydd y ffigur hwn yn cael ei ychwanegu at yr Arolygiadau Heb eu Cynllunio a gyfrifwyd a nodir isod i gyfrifo’r Gofyniad arolygu llawn ar gyfer 2022-23.

Mae hefyd yn bwysig cofnodi’r ffaith bod 386 o safleoedd heb sgôr sydd wedi’u hasesu fel rhai risg isel. Yn unol â chyngor yr ASB, nid oes angen cynnwys y safleoedd hyn yn y gofyniad Arolygu ar gyfer 2022-23, ond mae’n rhaid rhoi cyfrif amdanynt. EFALLAI y bydd Model Cyflenwi newydd yr ASB yn galluogi busnesau o’r fath i gael eu trin mewn ffordd wahanol na fydd yn gofyn am arolygiad.

Crynodeb o Ofynion Arolygu ar gyfer 2022-23 yn erbyn Capasiti’r Tîm

Galw o ran arolygu ar gyfer 2022-23:

Arolygiadau sy’n ofynnol (heb gynnwys 386 risg isel heb eu cynllunio)

 • Arolygiadau wedi’u cynllunio, 668 o’r Cynllun Adfer ynghyd â rhai Risg Uchel Heb Sgôr (96) o’r cyfnod cyn 2022-23, PLWS: 764
 • Arolygiadau Heb eu Cynllunio, Ceisiadau am ailsgorio, arolygiadau adweithiol, cofrestriadau newydd a dderbyniwyd: 327
 • Arolygiadau sy’n ofynnol yn 2022-23: 1091
Capasiti’r Tîm Bwyd

Capasiti ar gyfer 2022-23:

 • O gyfrifiadau capasiti yn seiliedig ar nifer y swyddogion sydd ar gael, PLWS: 535
 • O’r ddau gwmni contractio M&T (120), ac A2Z (90): 210
 • Capasiti (gan gynnwys contractwyr): 745
Diffyg am y flwyddyn

Diffyg o ran arolygiadau 2022-23:

 • Y galw am arolygiadau am y flwyddyn NAMYN: 1091
 • Capasiti Presennol sydd ar gael (staff a chontractwyr): 745
 • Diffyg: 346
Colli Capasiti o ganlyniad i Swyddi Gwag/Secondiadau/Mamolaeth

O ganlyniad i swyddi gwag am y flwyddyn, h.y.

 • 1 x mamolaeth*: 97.2
 • 1 x secondiad o 0.9 fte i wasanaeth TTP rhanbarthol hyd at 31/03/2023*: 87.45
 • 1 x secondiad o 0.8 fte i TTP hyd at 18/07/2022*: 51.84
 • 1 x Swydd Wag FTE oherwydd dyrchafiad dros dro*: 97.2
 • 1 x Swyddog FTE wedi’i secondio i Dai Sector Preifat*: 97.2
 • Cyfanswm y golled mewn capasiti oherwydd Swyddi Gwag: 431

* D.S. lleihawyd capasiti swyddogion FTE 35%, ar gyfer 2022-23 oherwydd yr amser ychwanegol a ragwelir i’w gymryd oherwydd llai o gydymffurfiaeth, gan arwain at fwy o ailymweliadau gorfodi a chamau mwy ffurfiol. Hefyd oherwydd swyddi gwag, bydd angen i bob swyddog dreulio mwy o amser ar ddyletswydd, sy’n effeithio ar gapasiti arolygu. Yn ogystal, bydd cyfraith safonau bwyd newydd o fwydydd wedi’u rhagbecynnu i’w gwerthu’n uniongyrchol yn cynyddu hyd arolygiadau. Rhagwelir y bydd cyfran sylweddol o’r gostyngiad hwn dros dro o ganlyniad i adferiad o COVID.

Camau Gweithredu Arfaethedig, i Fynd i’r Afael â’r Diffyg mewn Capasiti ar gyfer 2022-23

Er mwyn cynyddu capasiti yn y Tîm, rhagwelir hysbysebu ym mis Awst 2022, am 1 swyddog llawn amser parhaol pellach (i wrthbwyso ymddeoliad a ddigwyddodd yn ystod Chwarter 1 o 2022-23) a 2 swyddog llawn amser dros dro, ar contract dros dro am 12 mis.
Yn y tymor hwy, bydd yr Adolygiad Diogelu’r Cyhoedd sydd ar y gweill yn canfod faint o gapasiti parhaus sydd ei angen yn y dyfodol ar gyfer y tîm Bwyd, i fodloni gofynion gwasanaeth yn y dyfodol.

Bydd capasiti unigol swyddogion yn y Tîm Bwyd yn cael ei adolygu’n barhaus i gyfrif am effeithiau penodol ar eu gallu i gyflawni arolygiadau.

3.2.5 Arolygiadau heb eu cynllunio a rhai adweithiol

Yn ogystal â chynnal arolygiadau arferol wedi eu rhaglennu, cynhelir arolygiadau heb eu cynllunio lle:

 • mae safle newydd yn dod i sylw’r Awdurdod;
 • mae safle presennol yn newid dwylo; a 
 • mae rhai digwyddiadau awyr agored dros dro ac yn y blaen yn cael eu cynnal gydag arlwyo ar y safle.

Ymdrinnir â chofrestru ac arolygu safleoedd newydd yn fanylach o dan 3.1 uchod.

Cynhaliwyd yr arolygiadau heb eu cynllunio canlynol dros y 10 mlynedd diwethaf:

Nifer arolygiadau busnesau newydd a gynhaliwyd

Nifer arolygiadau busnesau newydd a gynhaliwyd

 • 2012-13: 157
 • 2013-14: 203
 • 2014-15: 200
 • 2015-16: 184
 • 2016-17: 204
 • 2017-18: 217
 • 2018-19: 258
 • 2019-20: 211
 • 2020-21: 59
 • 2021-22: 107

Rhagdybir y bydd yna 230 o arolygiadau busnesau newydd yn 2022-23. Bydd hyn yn ychwanegol at 482 o safleoedd heb sgôr sydd wedi’u dwyn ymlaen o 2020-21 a 2021-22. Mae’r ôl-groniad o safleoedd heb sgôr wedi’u hasesu o ran risg ac mae 96 o’r rhain wedi’u nodi fel rhai â blaenoriaeth uchel. Y prif sylw i fusnesau newydd fydd archwilio’r safleoedd â’r flaenoriaeth uchaf yn gyntaf.

Cynhelir arolygiadau adweithiol hefyd mewn ymateb i geisiadau am wasanaeth (e.e. cwyn neu ddigwyddiad o wenwyn bwyd), lle bernir bod angen arolygiad llawn yn dilyn ymchwiliad.

Cynhaliwyd yr arolygiadau adweithiol canlynol dros y 10 mlynedd diwethaf:

Nifer yr arolygiadau adweithiol a gynhaliwyd

Nifer yr arolygiadau adweithiol a gynhaliwyd

 • 2012-13: 27
 • 2013-14: 31
 • 2014-15: 32
 • 2015-16: 25
 • 2016-17: 34
 • 2017-18: 24
 • 2018-19: 27
 • 2019-20: 25
 • 2020-21: 0
 • 2021-22: 8

Rhagfynegwyd y cynhelir 32 o arolygiadau adweithiol yn 2019-20, ar sail rhagamcaniadau o’r data uchod, a chynnydd posibl oherwydd materion yn codi yn ystod cyfnod Covid-19.

3.2.6 Amseru adroddiadau arolygu

Yn gyffredinol, mae’r Awdurdod yn anelu at gyhoeddi adroddiadau arolygiadau o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl yr arolygiad a chyrraedd y safon hon mewn 85% o’r holl achosion. Ers mis Hydref 2010 mae’r Tîm Diogelwch a Safonau Bwyd wedi gweithio tuag at y targed o 10 diwrnod gwaith yn unol â’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Dengys y tabl canlynol lefel y perfformiad y gwnaeth y Tîm ei chyrraedd yn erbyn y ‘safon gwasanaeth 15 diwrnod’ yn ystod 2021-22 mewn cymhariaeth â’r 4 blynedd flaenorol, ac yn erbyn y targed 10 diwrnod.

gyhoeddi adroddiadau

2017-18

2018-19

2019-20

2021-21

2021-22

Nifer yr adroddiadau arolygu a gyhoeddwyd 1023 1056 1056 79 322
Y ganran a gyhoeddwyd o fewn 15 diwrnod gwaith y safon gwasanaeth corfforaethol 94.2% 95% 89% 5% 62%
Y ganran a gyhoeddwyd o fewn y targed o 10 diwrnod gwaith a sefydlwyd gan y CSHB 83.2% 81% 85% 3% 49%

 

Mae’r Adroddiad hwn yn dangos y gostyngiad dramatig yn y gwaith arolygu a wnaed yn ystod 2 flynedd y pandemig Covid-19, am y rhesymau a eglurir mewn man arall, a’r gostyngiad dramatig mewn cyflawniad yn erbyn y dangosyddion. Bydd y newid hwn yn uniongyrchol o ganlyniad i’r pandemig, a disgwylir i gyflawniad wella yn ystod y cyfnod Adfer.

3.2.7 Ail ymweliadau gorfodi

(Ystyrir yr ail ymweliadau hyn ar wahân i geisiadau am ‘ail ymweliadau ar gyfer ailsgorio’ dan y CSHB yr ymdrinnir â hwy dan 2.6.2 uchod).

Fel rheol gyffredinol ni chynhelir ‘ail ymweliad gorfodi’ ond i safle nad yw ‘yn cydymffurfio’n fras’ â gofynion hylendid bwyd (gweler 2.6.1 uchod), neu lle mae cydymffurfio a/neu hyder yn isel ar gyfer safonau bwyd (yn cael y sgôr isaf sydd ar gael ar gyfer Cydymffurfio Cyfredol (40) a/neu Hyder yn y Rheolaeth (30) ar gyfer safonau bwyd). Bydd hyn yn gymorth i sicrhau bod adnoddau ac ymdrechion y Cyngor i sicrhau gwelliannau mewn safleoedd bwyd yn cael eu hanelu at y ‘troseddwyr mwyaf’.

Lle y canfyddir gweithredu sy’n groes i ddeddfwriaeth, pennir cyfnod o amser ar gyfer cydymffurfio. Pan fydd diffyg cydymffurfio parhaus yn amlwg, cymerir camau gorfodi ychwanegol. Pan nad ystyrir bod ail ymweliad yn angenrheidiol, efallai y gofynnir i fusnesau gadarnhau eu bod yn cydymffurfio yn ysgrifenedig, neu caiff cydymffurfio ei wirio yn ystod yr ymweliad arferol nesaf.

Yn ystod 2021-22, cynhaliwyd 21 o ail ymweliadau gorfodi.

Mae’r siart canlynol yn cymharu nifer yr ail ymweliadau gorfodi a gynhaliwyd dros bob un o’r 13 mlynedd diwethaf:

Nifer yr Ail Ymweliadau Gorfodi

Nifer yr Ail Ymweliadau Gorfodi

Bu gostyngiad sylweddol yn nifer yr ail ymweliadau gorfodi oedd eu hangen dros y 6 mlynedd diwethaf. Mae hyn yn gyson â gostyngiad yn nifer yr arolygiadau a gynhaliwyd; ac, mewn blynyddoedd cynharach, a’r lefel well o gydymffurfio â hylendid bwyd fel y dangosir gan y proffil risg hylendid bwyd sy’n newid, cynnydd yn y safleoedd sy’n ‘cydymffurfio’n fras’ a gwell sgorau hylendid bwyd. Wrth i nifer yr arolygiadau gynyddu yn y cyfnod adfer, a chyda gostyngiadau a ragwelir mewn cydymffurfiaeth â chyfraith bwyd, gellir disgwyl y bydd nifer yr ail ymweliadau gorfodi sy’n ofynnol yn 2022-23 yn cynyddu.

 

ID: 9862, adolygwyd 20/04/2023