Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Ail Gartrefi

Diffiniad ail gartref yw annedd nad yw'n unig neu brif gartref rhywun ac a ddodrefnwyd yn sylweddol. Polisi'r Cyngor yw peidio â rhoi unrhyw ostyngiad ac, felly, mae'r taliad llawn yn daladwy.

Premiwm Ail Gartref

Diffiniad ail gartref yw annedd nad yw’n brif gartref neu’n unig gartref unigolyn ac sydd wedi’i ddodrefnu’n sylweddol. Mae’r cyngor wedi penderfynu codi premiwm o 50% ers 1.4.17, gan gynyddu i 100% o 1.4.22. Mae’r gost hon ar ben cyfradd safonol y dreth gyngor. 

Dosbarth 1: Anheddau sy'n cael eu marchnata ar werth - gyda therfyn amser o flwyddyn

Dosbarth 2: Anheddau sy'n cael eu marchnata i'w gosod - gyda therfyn amser o flwyddyn

Dosbarth 3: Rhandai sy'n ffurfio rhan, neu sy'n cael eu trin fel rhan, o'r prif annedd

Dosbarth 4: Anheddau a fyddai'n unig neu brif breswylfa rhywun pe na baent yn byw mewn llety lluoedd arfog

Dosbarth 5: lleiniau carafanau ac angorfeydd cychod cyfannedd

Dosbarth 6: Anheddau lle mae amod cynllunio yn atal meddiannaeth am gyfnod di-dor o 28 diwrnod o leiaf mewn unrhyw gyfnod o 12 mis, megis cabanau gwyliau a llety gwyliau pwrpasol.

Gan ddod i rym ar 1 Ebrill 2023, mae’r eithriad Dosbarth 6 wedi’i ddiwygio i:

Anheddau lle mae amod cynllunio:

  • yn cyfyngu ar feddiannaeth am gyfnod di-dor o 28 diwrnod o leiaf mewn unrhyw gyfnod o flwyddyn
  • yn nodi y gellir defnyddio’r annedd fel llety gwyliau yn unig, neu
  • yn atal meddiannaeth fel unig neu brif breswylfa person

Dosbarth 7: Anheddau lle mae rhywun yn byw'n gyfnodol oherwydd gorfod byw yn rhywle arall mewn llety cysylltiedig â swydd.

Os ydych yn credu na ddylai'r premiwm fod yn berthnasol i chi, neu os yw eich eiddo'n dod o fewn y diffiniad uchod ond nad yw eich bil yn adlewyrchu'r tâl ychwanegol, dylech hysbysu'r Cyngor cyn pen 21 diwrnod. Fe all peidio â rhoi gwybodaeth, neu roi gwybodaeth ffug, beri cosb o £50.00, sy'n daladwy dan orfodaeth y Llys Ynadon.

Caiff amryw ffactorau eu hystyried wrth benderfynu prif breswylfa rhywun at ddibenion treth y cyngor. Mae'r rhain yn cynnwys lle cofrestrwyd unigolyn i bleidleisio; a yw'n berchennog neu'n rhentu'r eiddo; faint o amser sy'n cael ei dreulio yn yr eiddo; rhwymau teuluol; lle caiff mwyafrif eiddo personol unigolyn eu cadw; lle cofrestrwyd unigolyn gyda meddyg teulu / deintydd; lle caiff gohebiaeth ei hanfon; lle mae partner yr unigolyn yn byw; a lle mae'r plant yn mynd i'r ysgol (os yw'n berthnasol).

Os oes gennych fwy nag un breswylfa, llenwch y ffurflen Unig neu Brif Breswylfa i'n cynorthwyo wrth wneud penderfyniad ar ba gyfeiriad a ddylid ei ddosbarthu fel eich prif breswylfa.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â Gwasanaethau Refeniw.

 

ID: 36, adolygwyd 16/03/2023