Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Gostyngiad gofalwr

Er mwyn gwneud cais am ostyngiad gofalwr rhaid i'r gofalwr:

 • Fod yn byw yn yr un eiddo â'r sawl sy'n cael gofal
 • Ddarparu gofal am o leiaf 35 awr yr wythnos ar gyfartaledd
 • Beidio â bod yn bartner y sawl sy'n cael gofal (neu riant - os yw'r un sydd angen gofal yn blentyn dan 18).

Rhaid i'r gofalwr fod yn gofalu am rywun â hawl i un o'r canlynol:

 • Lwfans gweini
 • Cyfradd uchaf neu ganol o elfen ofal lwfans byw i bobl ag anabledd
 • Cynnydd yng nghyfradd pensiwn anabledd oherwydd yr angen am weini cyson
 • Cynnydd yn y lwfans gweini cyson.
 • Cyfradd safonol neu uwch o gydran bywyd bob dydd y taliad annibyniaeth bersonol dan Adran 78(3) o Ddeddf Diwygio Lles 2012
 • Taliad annibyniaeth y lluoedd arfog dan Orchymyn (Cynllun Digolledu) y Lluoedd Arfog a'r Lluoedd Arfog Wrth Gefn 2011

Gallwch hefyd fod â hawl:

 • Os ydych yn cael eich cyflogi gan elusen i ofalu am rywun yn eu cartref
 • Os ydych yn cael eich talu dim mwy na £44 yr wythnos
 • Os ydych yn cael eich cyflogi am o leiaf 24 awr yr wythnos.

Gwnewch gais am ostyngiad gofalwr trwy FyNghyfrif neu drwy lenwi'r ffurflen ar-lein

Gwneud cais am Ostyngiad Gofalwr Anghyflogedig

Gwneud cais am Ostyngiad Gweithiwr Gofal Cyflogedig

 

ID: 44, adolygwyd 09/09/2022