Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Pobl nad ydynt yn cael eu cyfrif (eu hanwybyddu) ar gyfer Treth y Cyngor

Mae modd ‘anwybyddu' rhai pobl at ddibenion Treth y Cyngor. Mae hyn yn golygu nad ydym yn eu cyfrif pan fyddwn yn ystyried faint o oedolion sy'n byw yn yr eiddo. Os mai nifer yr oedolion sy'n cael eu cyfrif yw un, caiff gostyngiad o 25% ei ganiatáu. Os nad oes dim oedolion yn cyfrif, caiff gostyngiad o 50% ei ganiatáu.

Mae'r rhestr ganlynol yn dangos y bobl y mae modd eu hanwybyddu:

  • Myfyrwyr llawn-amser a nyrsys dan hyfforddiant
  • Prentisiaid a Hyfforddeion Ifanc
  • Pobl y mae Budd-dal Plant yn daladwy ar eu cyfer ac ymadawyr ysgol dan 20 oed
  • Pobl gydag amhariad meddyliol difrifol
  • Gweithwyr gofal arbennig a phobl sy'n darparu gofal yn y cartref
  • Pobl sy'n darparu neu'n derbyn gofal yn rhywle arall
  • Cleifion sy'n byw mewn ysbyty neu mewn cartref nyrsio
  • Carcharorion a phobl eraill a gadwyd yn y ddalfa
  • Aelodau cymunedau crefyddol cydnabyddedig
  • Diplomyddion estron

 

 

 

ID: 39, adolygwyd 09/09/2022