Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Pobl sy’n Gadael Gofal

O 1 Ebrill 2019 gellir diystyru pobl sy'n gadael gofal ac sy'n bodloni'r diffiniad canlynol at ddibenion y dreth gyngor:

Mae person sy'n gadael gofal yn golygu person sy'n 24 oed neu'n iau ac yn berson ifanc categori 3 fel y'i diffinnir gan adran 104 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (1).

Gall disgownt diystyru fod yn berthnasol, yn dibynnu ar nifer y deiliaid eraill yn yr eiddo sydd dros 18 oed a'u statws. Er enghraifft, os yw eiddo ond yn cael ei feddiannu gan berson sy'n gadael gofal a pherson nad yw'n gadael gofal, yna byddai gostyngiad o 25% yn y dreth gyngor yn berthnasol.

I wneud cais am y disgownt, anfonwch e-bost, os gwelwch yn dda, at revenue.services@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch y Gwasanaethau Refeniw ar 01437 764551.

 

ID: 5142, adolygwyd 22/02/2023