Grant Cyfoethogi Sir Benfro Meini Prawf Cyllido

Canllawiau caffael

Grynodeb o fandiau gwerthoedd a phan fo angen eu hysbysebu

Up to £4,999.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid cael a chadw o leiaf 3 dyfynbris.
 • Rhaid cael gwerth gorau am yr arian a chymryd gofal rhesymol i gael nwyddau, gwasanaethau neu waith o ansawdd priodol am bris cystadleuol.
 • Rhaid cadw cofnod o’r penderfyniadau a wnaed at ddibenion archwilio a hawlio. 

Gofyniad: Holl

£5,000.00 - £24,999.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid gofyn am o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol. Y dyfyniadau rhaid seilio ar yr un fanyleb a’u cloriannu ar sail debyg am debyg.
 • Rhaid cadw cofnod dogfennol o’r dyfynbrisiau a geisiwyd, y broses gloriannu a’r penderfyniad i ddyfarnu. 

Gofyniad: Holl

£25,000.00 – £74,999.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid gofyn am o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol, a’u seilio ar y canlynol:
  • yr un fanyleb
  • yr un meini prawf arfarnu a’u cloriannu ar sail debyg am debyg; yr arfer gorau yw sefydlu panel arfarnu
  • yr un dyddiad cau
 • Rhaid cadw cofnod dogfennol o’r dyfynbrisiau a geisiwyd, y broses gloriannu a’r penderfyniad i ddyfarnu. 

Gofyniad: Holl

£75,000.00 – £173,934.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid gofyn am o leiaf 4 o dendrau cystadleuol gan dderbyn o leiaf 3 ohonynt.
 • Rhaid rhoi’r un wybodaeth i bawb sy’n cynnig:
  • yr un gofynion o ran manyleb
  • amlinelliad o’r meini prawf arfarnu ar gyfer dyfarnu’r contract
  • yr un dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion, a pheidio â derbyn unrhyw gynnig wedyn
 • Rhaid i’r broses gloriannu a ddilynwch gyd-fynd â’r meini prawf arfarnu gwreiddiol a amlinellwyd gydag adroddiad cloriannu’n dangos ar ba sail y dyfarnwyd y cynnig llwyddiannus; yr arfer gorau yw sefydlu panel arfarnu i arfarnu tendrau. 

Gofyniad: Nwyddau a Gwasanaethau (Nwyddau yw eitemau materol h.y. offer, bwyd, cerbydau ac ati. Gwasanaethau yw gwaith a wneir gan bobl h.y. ymgynghori, cyfieithu ac ati.) 

£75,000 – £4,348,350 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid gofyn am o leiaf 4 o dendrau cystadleuol gan dderbyn o leiaf 3 ohonynt.
 • Rhaid rhoi’r un wybodaeth i bawb sy’n cynnig:
  • yr un gofynion o ran manyleb
  • amlinelliad o’r meini prawf arfarnu ar gyfer dyfarnu’r contract
  • yr un dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion, a pheidio â derbyn unrhyw gynnig wedyn
 • Rhaid i’r broses gloriannu a ddilynwch gyd-fynd â’r meini prawf arfarnu gwreiddiol a amlinellwyd gydag adroddiad cloriannu’n dangos ar ba sail y dyfarnwyd y cynnig llwyddiannus.
 • Yr arfer gorau yw sefydlu panel arfarnu i arfarnu tendrau. 

Gofyniad: Gwaith (mae Gwaith yn cynnwys tirlunio, adeiladu, gwaith ar adeiladau ac ati.)

Uwchlaw £173,934 (Gwerth ac eithrio TAW)

Os yw contract am Nwyddau neu Wasanaethau’n debygol o fynd dros £173,934 rhaid i’r ceisydd hysbysu CSP i gadarnhau a fydd y contract yn amodol ar Gyfarwyddebau Caffael Cyhoeddus yr UE. 

Gofyniad: Nwyddau a Gwasanaethau

Uwchlaw £4,348,350 (Gwerth ac eithrio TAW)

Os yw contract am Waith yn debygol o fynd dros £4,348,350 rhaid i’r ceisydd hysbysu CSP i gadarnhau a fydd y contract yn amodol ar Gyfarwyddebau Caffael Cyhoeddus yr UE. 

Gofyniad: Gwaith

Osgoi gwrthdaro buddiannau wrth gaffael

Rydym yn derbyn y gall ceiswyr neu bobl gysylltiedig â nhw (fel perthnasau, partneriaid busnes neu gyfeillion) fod eisiau tendro am gontract sy’n cael ei gynnig gan y ceisydd.

Mae hyn yn dderbyniol, ond bydd angen i geiswyr sicrhau bod y broses dendro’n cael ei dilyn mewn ffordd agored, eglur a theg, fel yr amlinellwyd uchod, nad yw’n rhoi mantais i unigolyn neu gwmni sy’n cynnig dros neb arall, sy’n deillio o’r proses. Os oes gan geisydd / datblygwr neu unrhyw un cysylltiedig â nhw, fudd mewn unrhyw gynigion a allai fod am gontract sy’n cael ei gynnig:

 • Rhaid i’r cyfryw geisydd / datblygwr, unigolyn neu barti ddatgan y budd hwnnw’n ysgrifenedig.
 • Ni ddylai’r cyfryw unigolyn neu barti gymryd unrhyw ran o fath yn y byd yn y trefnau cloriannu cynigion.

Cysylltwch â’r Tîm Adfywio ar 01437 775536 neu enhancing.pembrokeshire@pembrokeshire.gov.uk i gael rhagor o arweiniad a gwybodaeth am gaffael.

 

ID: 9031, adolygwyd 02/09/2022