Grant Cyfoethogi Sir Benfro Meini Prawf Cyllido

Crynodeb o brosiectau a gefnogir

Crynodeb o brosiectau a gefnogir

Cyfanswm: £3,497,211.80
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: 655,349.60

Llanrhath Clyb Bowlio

Bydd y ceisydd yn prynu uned electronig ar gyfer trin matiau. Bydd hyn yn cynyddu gallu’r Clwb i ymgysylltu â chyfranogwyr hŷn a llai abl, amser cyfranogi a chyfleoedd hyfforddi ar gyfer pob oed i wrthweithio effaith andwyol perchenogaeth ail gartref ar y gymuned arunig hon ar yr arfordir. Bydd yr offer hwn yn hwyluso mwy o grwpiau sy’n cael eu cyfyngu ar hyn o bryd gan symudedd a nerth i ddefnyddio’r clwb oherwydd bod y broses bresennol yn gofyn dau o bobl abl i osod y matiau.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,646.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,000.00

Llanrath Cynor Cymuned

Bydd y prosiect hwn yn coffáu ac yn deyrnged parhaol i ymarfer Jantzen ar gyfer glaniadau D-Day yn Normandi. Bydd yn dathlu rôl bwysig a chyfraniad Cymuned Amroth at lwyddiant glaniadau D-Day. Bydd panel dehongli yn cynnwys testun a lluniau o ymarfer ‘‘Jantzen’’. Caiff codau QR eu gosod ar y llwybr hefyd yn cyfeirio at fannau eraill o ddiddordeb hanesyddol ac sy'n ymwneud â'r Ail Ryfel Byd o amgylch y pentref.

Cyfanswm cost y prosiect: £3,045.60
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,436.48

Llanrath Cynor Cymuned

Mae'r prosiect hwn mewn grym i gadw enwau hanesyddol ar ffyrdd ym mhentref Llanteg er mwyn cynnal ymdeimlad o berthyn i genedlaethau'r dyfodol. Nid oes arwyddion ar sawl ffordd yn y pentref ac wrth golli trigolion hŷn, bydd enwau hanesyddol yn y gymuned yn cael eu colli hefyd. Tarddodd y prosiect wrth i Ysgol Tafarnspite gynorthwyo'r gwaith addysgu am hanes lleol gyda Chyngor Cymuned Llanrath.

Cyfanswm cost y prosiect: £1,036.79
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £691.42

Llanrath Cynor Cymuned

Ailddatblygu maes chwarae Summerhill trwy roi offer newydd yn lle'r offer sydd ag ôl traul arnynt o ganlyniad i orddefnydd neu hindreuliad. Gwella profiadau chwarae plant bach a phlant iau gydag offer ychwanegol, cyfredol, gafaelgar a rhyngweithiol y mae ein pobl ifanc yn eu disgwyl heddiw. Ffensio safonol ar hyd terfyn y maes chwarae ar gyfer diogelwch a gosod offer newydd ac arwyddion cyfeiriadol.

Cyfanswm cost y prosiect: £40,018.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £30,018.00

I dreialu gwasanaeth Wi-Fi am ddim ar hyd darn sydd o ddeutu 200 medr ar hyd pen gorllewinol glan y môr Llanrath lle leolir y rhan fwyaf o fariau, siopau a bwytai. O ganlyniad i ddaearyddiaeth ac yn ddibynnol ar ddarparwr y rhwydwaith ffôn symudol, mae signal ffôn symudol yn wael iawn neu ddim yn bodoli ar hyn o bryd.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,005.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,880.00

Llanrath Cynor Cymuned – Sinema Gymunedol

Bydd y prosiect hwn yn ailgyflwyno noson sinema gymunedol leol fisol yn Neuadd y Plwyf, Amroth. I gefnogi hyn a darparu’r profiad gorau i gynulleidfaoedd, bydd technoleg glywedol newydd ac wedi’i uwchraddio yn cael ei gosod yn y neuadd. Cytunwyd ar gyllid ar gyfer trwyddedau i ddosbarthu ffilmiau ac ar gyfer prynu ffilmiau, yn ogystal â llogi'r neuadd i sgrinio digwyddiadau.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,896.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,916.80

Llanrath Cynor Cymuned

Bydd ail gam ailddatblygu Ardal Chwarae Summerhill yn gosod prif offer amlchwarae iau newydd yn lle'r hen rai, yn gosod byrddau picnic newydd (gyda'r hen rai yn cael eu hailddefnyddio mewn mannau eraill yn y gymuned), yn gosod meinciau chwarae â bwrdd un pwrpas newydd a gosod seddi newydd yn lle'r hen rai sydd wedi torri.

Cyfanswm cost y prosiect: £27,876.47
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £22,301.18

Llanrath Neuadd Bentref Llanteg

Bydd y prosiect hwn y gwella profiadau defnyddwyr yn weledol ac yn glywedol wrth iddynt ymweld â Neuadd Llanteg, drwy osod system sain yno. Bydd yn cynnwys system dolen sain anwythol, taflunydd a sgrin
trydan, goleuadau llwyfan, chwaraewr DVD / CD a monitor teledu cludadwy. Bydd hefyd yn talu am drwydded deledu a wi-fi am y flwyddyn gyntaf.

Cyfanswm cost y prosiect: £10,598.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £8,478.40

Angle Cynor Cymuned - Parc Cymunedol

Cam un o dri cham yw'r prosiect hwn i ddatblygu ardal benodol o dir sydd wedi'i lleoli yng nghyffiniau'r cae chwarae presennol ac sy'n ymestyn tuag at hen adeilad Ysgol Angle. Y gobaith yw gweddnewid yr ardal trwy greu man chwarae diogel a chynhwysol, lle picnic a gardd i hyrwyddo llesiant y gymuned gyfan.

Cyfanswm cost y prosiect: £30,132.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,678.87

Breudeth Cyngor Cymuned

Darparu diffibriliwr brys a chyfnewidfa lyfrau gymunedol yn Nhrefgarnowen er mwyn sicrhau fod y gymuned mewn gwell sefyllfa i ofalu amdani’i hun mewn argyfwng gofal iechyd ac er mwyn achub bywydau.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,131.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,704.00

Burton Cyngor Cymuned

Bydd y prosiect hwn yn adfywio a gwella'r ardd ger y môr, gerllaw'r pontŵn yn Burton Ferry. Bydd yn cynnig seddi mwy hygyrch drwy lefelu’r ardal, cael gwared ar gyrbiau uchel a thirlunio. Bydd paneli dehongli hefyd yn cael eu hailosod.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,100.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,080.00

Grŵp cyntaf Sgowtiaid Johnston - Burton

Mae’r Grŵp Sgowtiaid wedi ailwampio a datblygu'r capel a'r tir segur, a gaiff hefyd eu defnyddio gan y gymuned ehangach – bydd y prosiect hwn yn sicrhau y byddant yn gallu rhoi sylw i flaenoriaeth bresennol y defnyddwyr, sef gwella'r man storio.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,529.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,023.00

Caeriw Cyngor Cymuned

Bydd y prosiect yn trawsnewid ardal y tu allan i Neuadd Gymuned Caeriw yn ardal weithredol amlddefnydd yn yr awyr agored drwy roi arwyneb newydd yn y maes parcio, gwella'r ardal gyda byrddau y gellir eu symud, meinciau, gardd berlysiau, planhigion synhwyraidd, ardal farbeciw, goleuadau solar a thirlunio. Creu ardal ychwanegol, ganolog yn yr awyr agored i ddod â phawb at ei gilydd yn y gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £17,444.99
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,804.00

Grŵp Rhgeoli Caeriw Cheriton

Bydd y prosiect yn rhoi to newydd ar ei adeilad portacabin presennol, lle mae'r ystafell ddarlithio a'r amgueddfa wedi'u lleoli, gyda dalennau haearn proffil bocs.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,250.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,816.00

Clydau Cyngor Cymuned - Helpu Neuaddau - (Y Gymdeithasau Cwm Arian)

Bydd y prosiect Helpu Neuaddau yn cefnogi gwirfoddolwyr sy'n rheoli neuaddau cymunedol mewn pedwar pentref ar ffurf cymorth penodol gan Swyddog Cefnogi Prosiectau. Bydd y swyddog hwn yn cydweithio â gwirfoddolwyr i ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau bod y neuaddau'n ymdopi'n well â newidiadau yn eu cymunedau ac yn fwy cynaliadwy'n economaidd.

Cyfanswm cost y prosiect: £15,764.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £12,611.00

Clydau Cyngor Cymuned - Helpu Neuaddau - (Y Gymdeithasau Cwm Arian)

Nod y prosiect hwn, a lywiwyd gan y cynllun peilot 2020 i helpu neuaddau cymunedol, yw ychwanegu gwerth at y prosiect peilot trwy hyrwyddo adferiad yn dilyn COVID-19, cryfhau cysylltiadau cymunedol, cefnogi neuaddau i ddarganfod cyllid ar gyfer prosiectau uchelgeisiol, rhannu'r arferion gorau a chysylltu digwyddiadau, darparu e-gylchlythyrau i rannu llwyddiannau a mentora gwirfoddolwyr i feithrin hyder. 3

Cyfanswm cost y prosiect: £4,962.79
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £27,722.00

Cylch Meithrin Croesgoch

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar gefnogi datblygiad y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gofleidiol ar gyfer teuluoedd lleol. Dyma'r ail gam ar gyfer datblygu lleoliad newydd o fewn yr ysgol gynradd leol, a bydd yn cefnogi'r newidiadau sydd angen eu gwneud i'r seilwaith.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,404.78
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,523.83

Canolfan leuenctid a Chymunedol Ffynnon-groes

Mae hyn ar gyfer cwblhau cam nesaf eu cynllun gweithredu cyffredinol ar gyfer y neuadd. Bydd yn sicrhau bod y neuadd yn ddiogel ac yn groesawgar i drigolion, grwpiau cymunedol a darpar ddefnyddwyr y dyfodol. Bydd y prosiect hwn yn cefnogi'r gwaith adnewyddu mewnol, addurno, adnewyddu'r arwyddion a'r offer cegin yn yr adeilad.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,700.39
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,560.31

Crymych Clwb Pêl-droed

Prosiect i ddarparu ystafelloedd newid cymunedol a ddiweddarwyd i sicrhau dyfodol llewyrchus i Glwb Pêl-droed Crymych a'r cymunedau cyfagos. Nid yw'r cyfleusterau presennol yn addas a bydd hyn yn cefnogi'r clwb i ddod yn ganolbwynt cymdeithasol mwy gweithredol i gefnogi llesiant y bobl leol.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,100.60
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,078.80

Crymych Clwb Criced

Mae Clwb Criced Crymych yn ailsefydlu ei ganolfan ar Gaeau Chwarae Preseli yng Nghrymych. Nod y prosiect hwn yw darparu cyfleuster storio hygyrch ar y safle i gadw offer a pheiriannau'r clwb, sy'n hanfodol er mwyn ailddatblygu'r cae a rheoli'r ardal.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,700.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,560.00

Cwm Gwaun CRhA Ysgol Llanychllwydog

Bydd y prosiect yn gweld disgyblion o Ysgol Llanychllwydog yn cydweithredu â Dysgwyr Cymraeg o’r ardal yn yr ysgol ar gyfer gwersi Cymraeg ffurfiol ac anffurfiol, i gynnwys dysgwyr Cymraeg yng ngweithgaredd yr ysgol i wella gardd yr ysgol gyda chymorth y dysgwyr. Nod y prosiect yw cyflwyno’r Gymraeg i ddysgwyr yn y cylch a meithrin cysylltiadau cryfach rhwng yr ysgol ac aelodau’r gymuned. Byddai gwella gardd yr ysgol yn gwella’r amgylchedd i ddisgyblion ac i’r gymuned gyfan oherwydd bod yr ardd oddi allan i adwyau’r ysgol ac yn cael ei gweld gan bawb yn y gymuned. Nod y prosiect yw cynorthwyo creu cymuned gydlynol trwy weithio ar amcanion cyffredin a gwella’r amgylchedd yn y cylch.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,550.00

Dale Papur Penrhyn

Bydd y ceisydd yn disodli’r argraffydd presennol i sicrhau parhau a gwella datblygu a dosbarthu’r papur newydd cymunedol. Mae Papurau’r Penrhyn yn cynnwys 32 o wirfoddolwyr sy’n golygu, argraffu a dosbarthu 765 cylchgronau cymunedol yn ddi-dâl o fewn pentrefi Dale, Sain Ffraid, Marloes, Llanisan-yn-Rhos, Castell Gwalchmai a Robeston West.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,250.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,329.00

Dale Winter Warmers

Mae’r ceisydd wedi nodi prosiect cymunedol a fydd yn sefydlu “aduniadau” / ”mannau galw heibio” rheolaidd, wythnosol, anffurfiol ar gyfer trigolion parhaol Dale yn ystod y gaeaf. Bydd gweithgareddau’n cael eu trefnu’n unol â dymuniadau’r rhai sy’n mynychu, trwy ganolbwyntio ar fwynhad, iechyd a ffyniant. Mae’n awgrymu y bydd yn hyrwyddo cymunedau iach, yn gwella gofal cymdeithasol ac yn gwella cynaliadwyedd Dale yn y pen draw.

Cyfanswm cost y prosiect: £3,452.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,750.00

Croes Dinas Pwyllgor Cae Chwarae Coffa

Bydd y ceisydd yn gwneud gwaith i wella draenio Cae Chwarae Coffa Dinas i alluogi ei ddefnyddio drwy gydol y flwyddyn, gan ddarparu man chwarae a hamdden hygyrch ar gyfer yr holl gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £21,060.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,139.00

East Williamston Cymdeithas Cymuned a Neuadd

Nod y prosiect yw annog perchenogion ail gartrefi i ymgysylltu â’r gymuned trwy ddefnyddio’r Neuadd Gymunedol a’r Parc Cymunedol i gael effaith gadarnhaol ar yr economi lleol. Bydd y prosiect hwn yn cyflenwi chwech o fyrddau hysbysebion mewn mannau strategol yn y gymuned (ar bwys safleoedd bysiau (3), ar fan chwarae, yn y parc cymunedol ac ar y neuadd gymunedol) i ehangu cyrraedd yr hysbysrwydd lleol sydd ar gael. Fel hwb dechreuol bydd yn argraffu a dosbarthu taflen ddwyieithog ynghylch yr amwynderau lleol, gan gynnwys rhifau cyswllt lleol a gweithgareddau yn y Neuadd a’r Parc i holl dai yn y cylch.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,085.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,468.00

Cyngor Cymunedol Tregwilym Ddwyrain (Dwyrain Williamston)

Fel rhan o fenter gydweithredol barhaus Cyngor Cymunedol Tregwilym Ddwyrain a'r Gymdeithas Gymunedol leol, rhoddir cefnogaeth i reoli ardaloedd coetir sy'n aeddfedu a chreu rhwydwaith estynedig o lwybrau natur ‘esgidiau glaw’ ychwanegol drwy'r cynefin hwn.

Cyfanswm cost y prosiect: £24,273.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £19,418.00

Clwb Bowls mat byr Tregwilym Ddwyrain

Bydd y prosiect hwn yn cefnogi'r ddarpariaeth o fatiau newydd, gan fod y rhai presennol yn hen ac wedi crychu, a chan fod y clwb bellach yn ehangu i gynnwys ieuenctid, peli woods a jacks i'r ifanc.

Cyfanswm cost y prosiect: £3,005.35
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,405.00

Eglwyswrw Canolfan Gymunedol Ieuenctid Crosswell

Mae'r ymgeisydd yn cynnig adfywio'r Ganolfan Gymunedol yn raddol dros bedwar cam allweddol. Mae'r prosiect yn cynrychioli'r cam cyntaf er mwyn sicrhau bod y neuadd yn hygyrch i bawb sy'n ei defnyddio, bod y cyfleusterau sylfaenol o'r ansawdd gorau posibl a bod y toiledau'n hygyrch.

Cyfanswm cost y prosiect: £24,750.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,800.00

Eglwyswrw Cymdeithas Pentref

Neuadd y pentref yw'r unig le addas y gall y gymuned gyfarfod ynddo. Mae'r gymdeithas am sicrhau bod y cyfleuster yn ennyn mwy o ddiddordeb ac yn fwy hyblyg er mwyn galluogi'r gymuned leol i'w ddefnyddio. Nod y prosiect yw galluogi'r gymdeithas i gynnal nosweithiau ffilm, digwyddiadau galw heibio a gweithgareddau ffitrwydd a llesiant er mwyn sicrhau bod y neuadd yn hunangynhaliol ac yn dod yn fwy o hwb i'r pentref.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,944.58
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,955.67

Abergwaun ac Wdig Aberjazz

Bydd Aberjazz yn trefnu gŵyl gerdd flynyddol Aberjazz drwy gydol penwythnos Gŵyl Banc Awst, sy’n cyd-daro â Charnifal Abergwaun ac Wdig ar Sadwrn Gŵyl y Banc. Mae’r ceisydd eisiau ychwanegu achlysur newydd ‘Gorymdaith Aberjazz’ at yr ŵyl, fydd yn digwydd ar Sul Gŵyl y Banc. Ei fwriad yw ymestyn yr awyrgylch carnifal dros 2 ddiwrnod.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,775.10
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,048.05

Abergwaun ac Wdig Ymddiriedolaeth Ymosodiad

Abergwaun Cyf Dyluniwyd y Prosiect Achyddiaeth i ymgysylltu â phobl leol er mwyn nodi'r teuluoedd a oedd yn byw yn yr ardal yn ystod goresgyniad gan y Ffrancwyr ym 1797. Ychydig iawn o wybodaeth sydd ar gael am y boblogaeth a oedd yn byw yn Abergwaun a'r ardal gyfagos yn ystod y cyfnod hwn. Bydd y prosiect yn cysylltu'r teuluoedd hyn â'u disgynyddion sy'n byw yn y cyffiniau.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,900.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,920.00

Abergwaun ac Wdig Grŵp Drama Abergwaun - Cymdeithas Theatr Gerddorol (FMTS)

Pwrpas y prosiect yw prynu hawliau a sgriptiau a rhentu lleoliad ymarfer ac offer i adeiladu setiau. Galluogi Cymdeithas Theatr Gerdd Abergwaun i berfformio 'The Sound of Music' a 'Peter Pan: The Musical'.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,200.00

Abergwaun ac Wdig Cymdeithas Clwb Pêl-droed Fishguard Sports

Nod y prosiect yw cynnig amgylchedd mwy croesawgar a diogel i ennyn diddordeb mwy o bobl drwy gydol y flwyddyn. Bydd gosod ffens o amgylch y llethr ar waelod y cae pêl-droed yn sicrhau y gellir datblygu tîm criced a chwaraeon tîm eraill drwy gydol y flwyddyn.

Cyfanswm cost y prosiect: £14,584.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,273.14

Yn dilyn llwyddiant cam 1, nod y prosiect hwn yw paratoi a datblygu cae criced o ansawdd da. Bydd hyn yn galluogi Fishguard Sports i ddenu mwy o bobl, teuluoedd ac Ysgol Abergwaun i gymryd rhan mewn chwaraeon a mwynhau eu cyfleuster drwy gydol y flwyddyn. Bydd yn sicrhau bod y Clwb yn fwy cynaliadwy yn y pen draw ac yn helpu i adfywio rhan fawr o gymuned Abergwaun ac Wdig.

Cyfanswm cost y prosiect: £16,320.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,600.00

Abergwaun ac Wdig - Trawsnewid Bro Gwaun

Bydd y prosiect hwn yn adeiladu ar lwyddiant yr Oergell Gymunedol a’r diddordeb a ddangosir gan bobl leol mewn gweithgareddau gwastraff ac arbed arian eraill, e.e. cyfnewid dillad, trwsio eitemau cartref, sesiynau coginio a chyngor ar ynni. Bydd y prosiect yn cyflogi cydlynydd rhan amser i sefydlu rhaglen weithgareddau sy’n helpu pobl leol i leihau gwastraff, arbed arian ac ennill sgiliau.

Cyfanswm cost y prosiect: £16,766.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,786.00

Abergwaun ac Wdig Cwmni Buddiannau Cymunedol Sea Trust

Pwrpas y prosiect hwn yw recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr i gynnal arolygon cardiau adnabod o amgylch arfordir Sir Penfro, gan ychwanegu at gronfeydd data'r Sea Trust. Un o'i nodau yw rhoi cyfle i gyfranogwyr gydweithio er budd eu hiechyd meddwl a chorfforol, eu bywydau cymdeithasol a'u sgiliau cyflogadwyedd. Bydd y prosiect hefyd yn ychwanegu at brofiadau twristiaid, gan helpu i ddenu pobl i ymweld ag Abergwaun ac Wdig.

Cyfanswm cost y prosiect: £43,711.05
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £16,772.55

Abergwaun ac Wdig Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc Cyf – (PWYNT)

Nod y prosiect hwn yw datblygu rhaglen gymorth TGCh ar gyfer pob cenhedlaeth yn ogystal â hyfforddi pobl ifanc (NEETS, Dug Caeredin a disgyblion Bagloriaeth Cymru), i roi cymorth TGCh i rannau eraill o'r gymuned. Bydd yn cysylltu cenedlaethau gwahanol mewn ffyrdd newydd a chadarnhaol e.e. prosiect hanes byw lleol, prosiectau amlgyfrwng arloesol a hyfforddiant ar ddiogelwch ar-lein.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,131.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £12,775.00

Grŵp Gwytnwch Hwlffordd

Bydd y prosiect hwn yn cynnal rheolwr rhan amser i ddatblygu un neu fwy o safleoedd garddio cymunedol newydd yn Hwlffordd a'r ardal gyfagos. Bydd y safleoedd yn ateb y galw presennol a newydd i dyfu'n gymunedol, a byddant yn diwallu anghenion addysgol a llesiant.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,091.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,466.00

Hwlffordd Prosiect Ieuenctid a Chymuned Garth

Nod y prosiect yw adnewyddu a diweddaru cyfleusterau'r adeilad, gan gynnwys gwella'r system wresogi, un darn o'r to ac ailaddurno. Bydd hyn yn sicrhau y gellir defnyddio pob ystafell yn yr adeilad yn fwy effeithlon a chynnig gweithgareddau mewn amgylchedd sy'n fwy croesawgar.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,330.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,640.00

Hwlffordd Canolfan Gymunedol Tabernacl

Nod y prosiect hwn yw gwella ansawdd gwael y llawr, ardal y llwyfan a'r partisiwn sydd wedi'i ddifrodi. Bydd y gwaith yn cynnwys gosod haen waelodol acwstig a laminiad masnachol ar y llawr, trin ochr isaf y llwyfan sydd wedi pydru ac sydd â phryfed pren, gosod plastrfwrdd newydd a newid ffrâm y ffenestr sydd wedi pydru a'i orchuddio.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,531.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,625.00

Hwlffordd VC Gallery Oriel VC

Nod y prosiect hwn yw recriwtio Gwirfoddolwr a Rheolwr Marchnata Digidol i wella presenoldeb digidol yr oriel a'i heffaith yn y gymuned. Bydd y rôl yn cynnwys nodi defnyddwyr gwasanaeth sy'n anodd eu cyrraedd ac sydd wedi'u hynysu, cyfathrebu'n fwy effeithlon, gwella cyrhaeddiad yr oriel ac ymestyn ei rhwydwaith cymorth. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y gymuned yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a chyfleoedd.

Cyfanswm cost y prosiect: £24,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £19,200.00

Clwb Pêl-droed Hwlffordd

Yn y prosiect hwn mae’r ffocws ar fesurau ynni-effeithlon yn ogystal ag offer, er mwyn gwella’r hyn a gynigir ac addasrwydd y ddarpariaeth bresennol i’r rheini sy’n defnyddio’r cyfleusterau, er mwyn dwyn budd cymdeithasol ac economaidd. Rhoddir cefnogaeth ar gyfer gosod arwyddion, ffenestri, boeler a dodrefn yn Hwb Gymunedol yr Adar Gleision.

Cyfanswm cost y prosiect: £11,445.71
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £9,156.56

Cas-lai Prosiect Cymunedol

Bydd y prosiect yn creu llyfryn cymunedol ac yn diweddaru gwefan y gymuned. Caiff pabell fawr ac arddangosfyrddau eu prynu i'w defnyddio yn y ganolfan gymunedol ac mewn sioeau a digwyddiadau lleol. Bydd hyn yn gwella'r dulliau cyfathrebu â thrigolion, perchenogion ail gartrefi ac ymwelwyr i gynnal mwy o ddigwyddiadau lleol ac adfywio'r gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,730.72
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,563.22

Cymdeithas Chwaraeon Hook

Bydd y prosiect hwn yn atgyweirio'r ardaloedd o'r to sydd wedi'u difrodi, sydd â nifer o dyllau ynddynt, a mannau mewnol sydd wedi'u difrodi gan ddŵr yn adeilad Cymdeithas Chwaraeon Hook.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,225.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,580.00

Jeffreyston Cyngor Cymuned

Mae ardal werdd fawr yn Jeffreyston nad yw'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd, a bydd y prosiect hwn yn rhoi hwb cymdeithasol canolog i'r pentref unwaith eto heb godi eu praesept. Nod y broses o wella'r parc yw meithrin cydberthnasau a datblygu grŵp gwirfoddol i greu ardal sy'n ecogyfeillger.

Cyfanswm cost y prosiect: £3,091.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,372.00

Maes Chwarae Cyngor Cymunedol Johnston

Mae'r prosiect hwn yn rhan o strategaeth gyffredinol i wella Cae Vine gan er mwyn ei wneud yn ardal deuluol/gymunedol ar gyfer hamddena ac ymlacio. Bydd yn cefnogi'r ddarpariaeth o offer parc chwarae newydd, wedi'u hanelu at grŵp oedran iau (plant bach hyd at 11 oed).

Cyfanswm cost y prosiect: £37,298.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £14,291.00

Llandyfái Cyngor Cymuned

Mae’r prosiect hwn yn rhan o welliant mwy o fannau chwarae sy’n cael ei gyflawni yn y gymuned, oherwydd bod y cyfleusterau chwarae presennol yn eithaf cyfyngedig. Yr agwedd hon ar y prosiect yw ailgodi ffensys a chyflenwi a gosod offer ymarfer a chwarae ychwanegol. Bydd y cymorth ariannol sydd ar gael yn mynd ran o’r ffordd yn unig tuag at yr offer; fel mai Cyfnod 1 yw hwn.

Cyfanswm cost y prosiect: £25,204.19
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,990.00

Llandyfái Cyngor Cymuned 2

Bydd y prosiect hwn yn sicrhau y gall digwyddiadau cymdeithasol gael eu cynnal yn y gymuned bob chwarter drwy gydol y flwyddyn ledled Llandyfái, a fydd o ddiddordeb i bob aelod o'r gymuned: teuluoedd, yr henoed, plant, oedolion, trigolion a pherchenogion ail gartrefi. Gallai'r digwyddiadau gynnwys te prynhawn, picniciau a barbeciwiau yn ystod yr haf, dathliadau VE a pharti gaeaf.

Cyfanswm cost y prosiect: £3,750.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,000.00

Llangwm Enfys Tirion

Bydd y prosiect hwn yn ailddatblygu ac yn gwella'r ardal chwarae yn Llangwm ac yn creu ardal gynhwysol a naturiol i blant o bob oedran a gallu ei mwynhau. Bydd yr ardal yn annog ymdeimlad o agosatrwydd, yn hyrwyddo bioamrywiaeth ac yn cynnwys elfennau sydd wedi'u dylunio er budd pob cenhedlaeth. Bydd hyn yn annog ac yn galluogi plant ac oedolion i gysylltu â'i gilydd ac â byd natur mewn ardal ddiogel sy'n hyrwyddo gwydnwch a llesiant emosiynol a meddyliol.

Cyfanswm cost y prosiect: £9,038.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,230.40

Llanrhian Cyngor Cymuned

Bydd y prosiect ‘Connected Community’ yn creu hwb cymunedol drwy addasu neuadd yr ysgol gynradd yng nghanol ardal y cyngor cymuned. Caiff Swyddog Cyswllt Cymunedol dwyieithog ei benodi a chaiff dyfodol y cylchlythyr lleol ei ddiogelu gan ddatblygu ei bresenoldeb digidol.

Cyfanswm cost y prosiect: £15,423.78
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,536.28

Cyngor Cymuned Llanrhian

Mae'r ymgeisydd yn ceisio cyllid i greu hwb cymunedol yng nghanol ardal y Cyngor Cymuned, gan ddefnyddio Neuadd yr Ysgol Gymunedol yng Nghroesgoch. Bydd yr Hwb ar gael i grwpiau o'r gymuned leol ac unrhyw weithgareddau sy'n dod â'r gymuned at ei gilydd.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,632.18
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,869.68

Neuadd Yr Eglwys Lwyd

Mae'r prosiect hwn yn darparu offer TG ar gyfer Neuadd Gymunedol Yr Eglwys Lwyd a gafodd ei huwchraddio'n ddiweddar. Mae busnesau bach lleol, megis artistiaid a chyflenwyr bwyd organig, yn cael y cyfle i ddefnyddio’r ganolfan fel man gwerthu, a bydd y buddsoddiad mewn TG ac unedau Digidol Gweledol yn cyfoethogi eu gweithgareddau yn fawr.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,500.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,000.00

Maenorbŷr - Save our Skrinkle Play Area

Bydd y prosiect yn ychwanegu gwerth at gymuned Skrinkle trwy ddarparu offer chwarae hanfodol i gynnal ffyniant teuluoedd a phlant ym Maenorbŷr. Trwy wella’r canolbwynt cymunedol cydnabyddedig hwn mae’r boblogaeth frodorol yn dechrau rhoi sylw i ddiffyg cyfleusterau a gwasanaethau lleol sy’n deillio’n uniongyrchol o berchenogaeth ail gartref. Bydd yn helpu’r gymuned leol greu cymuned hunangynhaliol, gydlynol, gydnerth a bywiog. Mae’r prosiect yn gofyn am gymorth i brynu a gosod darn allweddol o offer chwarae, sef Nursery Rhythme Multiplay System, ar gyfer y parc plantos.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,352.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £9,741.00

Manordeifi Cwmni Buddiannau Cymunedol Clynfyw – Tŷ Twt Clynfyw

Bydd Prosiect Tŷ Twt yn darparu cyfleuster cynhwysol newydd yn y Fferm Ofal gan gynnwys cyfleuster ‘changing places’ ac ardal sychu. Bydd yr ardal sychu yn sicrhau y gall cyfranogwyr, staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr a thrigolion a gefnogir fwynhau a chael mynediad i weithgareddau awyr agored, a sychu offer tywydd gwlyb yn syth.

Cyfanswm cost y prosiect: £20,300.70
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,000.00

Manordeifi Cae Chwarae Capel Newydd

Nod y prosiect hwn yw gosod offer newydd yn y cae chwarae yn lle'r offer sydd yno ar hyn o bryd sydd wedi'i ddifrodi ac yn anniogel.

Cyfanswm cost y prosiect: £11,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £8,000.00

Marloes a Sain Ffraid Ardal Hamdden Marloes a Phwyllgor Neuadd Bentref Marloes

Er mwyn gwella cydlynu cymunedol a rhannu gwybodaeth ledled y gymuned bydd y ceisydd yn disodli dau fwrdd hysbysebion presennol y pentref, i sicrhau dal i hysbysu’r gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £1,083.20
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £866.56

Marloes a Sain Ffraid Neuadd Bentref Marloes

Nod y prosiect hwn yw darparu system ffotofoltäig solar i wresogi neuadd y pentref drwy ddefnyddio system o wresogyddion storio ac allforio trydan na chaiff ei ddefnyddio i'r grid cenedlaethol. Bydd hyn yn sicrhau bod y neuadd yn fwy croesawgar a chyfforddus ac yn helpu i ddiogelu adeiladwaith yr adeilad, gan leihau effaith lleithder ar ei strwythur a'i osodiadau.

Cyfanswm cost y prosiect: £14,855.70
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,880.00

Mathri Cyngor Cymuned

Bydd y prosiect hwn yn gwella sawl cyfleuster cymunedol a chymdeithasol yn ardal Mathri er mwyn helpu i gynnal hyfywedd cymunedol i'r trigolion parhaol a'r ymwelwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,411.30
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,729.04

Mathri Cyngor Cymuned

Bydd y prosiect hwn yn gwella sawl cyfleuster cymunedol a chymdeithasol yn ardal Mathri er mwyn helpu i gynnal hyfywedd cymunedol i'r trigolion parhaol a'r ymwelwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £6,785.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,428.00

Cyngor Cymunedol Mathri

Mae’r Cyngor Cymunedol yn cefnogi Neuadd Gymunedol, mannau chwarae, mannau agored, meinciau cyhoeddus a llochesi bysiau er mwyn hyrwyddo llesiant cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardal gymunedol. Nod y prosiect yw gwella nifer o gyfleusterau cymunedol a chymdeithasol yn ardal gymunedol Mathri.

Cyfanswm cost y prosiect: £19,735.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,788.00

Aberdaugleddau Cymdeithas Gymunedol

Bydd y prosiect yn defnyddio gwasanaethau Oxford Psychometrics Ltd. i gynnal rhaglen cymorth a datblygu staff yn Ysgol Aberdaugleddau. Mae morâl isel yn yr ysgol a diffyg cydlyniant wedi cael effaith andwyol sylweddol ar y gymuned gyfan. Bydd y cynllun peilot hwn dros ddwy flynedd yn mynd i'r afael â hynny ac yn sicrhau gwelliant i'r ysgol a'r gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £67,065.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £23,532.50

Aberdaugleddau Canolfan Gymunedol Hubberston a Hakin

Nod y prosiect hwn yw sicrhau bod Neuadd Hubberston a Hakin yn cyrraedd y safonau amgylcheddol cyfoes ac yn defnyddio arfer dda o ran effeithlonrwydd ynni. Drwy osod paneli solar ffotofoltäig a gosod boeler newydd â gosodiadau parthu a rheoli tymheredd, bydd yn lleihau costau ynni'r ganolfan.

Cyfanswm cost y prosiect: £31,275.64
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,000.00

Cadetiaid Môr Aberdaugleddau

Er mwyn cefnogi cyfleoedd preswyl, bydd y grŵp yn prynu gwelyau bync, gan gynnwys matresi, i greu 80 o welyau ar gyfer hyfforddiant ar benwythnos ac yn ystod gwyliau ysgol. Maent hefyd yn croesawu grwpiau o bell sydd yn cael mynediad i'w cyfleusterau ac yn derbyn hyfforddiant o safon.

Cyfanswm cost y prosiect: £18,715.20
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £12,015.20

Arberth Prosiect Ieuenctid Safle Bws

Nod y prosiect hwn yw gwella adeilad y Safle Bws yn ogystal â'r ardal o'i amgylch, a fydd yn gwella gwaelod ardal Towns Moor a'r maes parcio. Bydd yn cynnwys gosod ffens weiren bigog newydd, gosod llwybr mynediad, tirlunio'r tir a phlannu coed ar y cyd â Friends of Narberth Trees. Bydd yr adeilad wedi'i orchuddio â'r un deunydd a ddefnyddiwyd ar gyfer y pen deheuol, caiff drysau allanol newydd eu gosod er mwyn atal dŵr rhag mynd i mewn ac atal gwres rhag cael ei golli a chaiff esgynfa newydd ei gosod er mwyn sicrhau y gall bawb gyrraedd yr adeilad. Unwaith y bydd yr adeilad yn addas i'w ddefnyddio, caiff defnyddwyr newydd eu croesawu a chaiff sesiynau galw heibio i bobl ifanc eu hailgyflwyno gyda gweithiwr ieuenctid â thâl er mwyn helpu i ysbrydoli ac ymgysylltu â phobl ifanc yr ardal.

Cyfanswm cost y prosiect: £18,157.77
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,707.77

Arberth Pwyllgor Pentref Ludchurch

Nod y prosiect hwn yw darparu cadeiriau a byrddau ar gyfer y Neuadd Gymunedol a gafodd ei hailwampio'n ddiweddar yn Ludchurch. Bydd gwella'r adnoddau yn yr hwb cymunedol yn sicrhau y gellir cynnig cynhwysiant cymunedol a chymorth gwell yn y gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £10,039.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,000.00

Arberth Amgueddfa

Mae siop goffi Amgueddfa Arberth yn lle cyfarfod poblogaidd i bobl o bob oedran. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl neu gorfforol, sy'n unig neu sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol. Mae llawer o drigolion sy'n agored i niwed yn mwynhau'r cyfleuster, ac mae'n helpu i gryfhau'r ymdeimlad o gydlyniant cymunedol sydd wedi bod yn isel iawn yn sgil y cynnydd yn nifer y bobl sy'n berchen ar ail gartrefi. Bydd y prosiect hwn yn cyflogi ac yn hyfforddi person ifanc i helpu gyda'r gwaith o ddatblygu'r cyfleuster a'r gwasanaethau a gynigir i gefnogi'r gwirfoddolwyr presennol.

Cyfanswm cost y prosiect: £1,800.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,440.00

Nanhyfer a Moyolegrove Cymdeithas Trewyddel

Bydd y ceisydd yn creu lle ar gyfer achlysuron awyr agored / gweithgareddau cymdeithasol ar diroedd Hen Neuadd yr Ysgol, Trewyddel, gan drawsffurfio ardal anwastad, anniogel a hyll trwy ailwynebu, cyflwyno seddau sefydlog a symudol, dysglau plannu ac adeiledd â gorchudd arno ar gyfer barbeciws a chownter gweini, wrth gynnal ei ddefnydd fel llain barcio.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,838.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,938.00

Nanhyfer a Moyolegrove Cymdeithas Trewyddel 2

Bydd y prosiect yn creu llwyfan y gellir ei dynnu'n rhydd i wella a chynyddu nifer y digwyddiadau a'r sgyrsiau y gellir eu cynnal. Bydd cyfleuster storio pren allanol yn cael ei adeiladu gerllaw y neuadd i gadw'r llwyfan hwn, yn ogystal â'r offer, y byrddau a'r cadeiriau ychwanegol y bydd eu hangen i fodloni'r gofynion er mwyn sicrhau y gall fwy o bobl fynychu'r digwyddiadau a gwella'r amrywiaeth o glybiau a llogwyr preifat.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,173.90
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,539.12

Nanhyfer a Moylegrove Clychau Eglwys Sant Brynach

Mae’r prosiect hwn yn dilyn adfer Tŵr Normanaidd Eglwys Brynach Sant, Nanhyfer o’r 12fed ganrif, sy’n golygu adfer y 6 chloch sy’n dyddio o 1763. Yn gysylltiedig â hyn mae’r ceisydd yn bwriadu hyfforddi grŵp o glochyddion yn barod ar gyfer dathlu cwblhau prosiect y Tŵr. Uchelgais y prosiect yw dylanwadu ar gymunedau iachach, diogelu’r amgylchedd, cyrraedd yn uwch a helpu creu cymuned fywiog.

Cyfanswm cost y prosiect: £56,470.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro:£11,000.00

Sioe Amaethyddol a Garddwriaethol Nanhyfer

Bydd y prosiect hwn yn prynu cynwysyddion a rhwystrau ac yn datblygu gwefan er mwyn helpu i leihau costau a gwella effeithlonrwydd gwaith rheoli a hyrwyddo'r sioe. Y gobaith yw y bydd yn cryfhau gwydnwch ac ysbryd cymunedol yn yr ardal.

Cyfanswm cost y prosiect: £29,043.60
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £20,780.00

Trefdraeth Ffrindiau Bro Ingl

Bydd prosiect Tanio Draig Tydrath yn cynorthwyo datblygu dinasyddion Cymraeg hyderus yn y dyfodol trwy gefnogi disgyblion ac aelodau’r gymuned i ddefnyddio’r Gymraeg oddi allan i’r ysgol. Ef cynnal amcan Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,964.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,000.00

Trefdraeth Fforwm

Prosiect i droi'r Swyddog Cymorth Ymgysylltu presennol yn Swyddog Ymgysylltu a Gwydnwch. Bydd y rôl yn cynnwys gweithio gyda'r gymuned i ddatblygu a gweithredu gwaith Llesiant Treftadaeth yng Nghynllun Llesiant Treftadaeth sy'n cwmpasu creu gwydnwch yn yr economi leol, amgylchedd, treftadaeth, diwylliant a'r celfyddydau, yn ogystal ag iechyd a gofal cymdeithasol.

Cyfanswm cost y prosiect: £37,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,000.00

Trefdraeth Grŵp Llwybrau

Prosiect i ddisodli'r byrddau gwybodaeth Llwybr Mileniwm Trefdraeth a'r Llwybr Mynediad Hawdd sy'n adfeiliedig ac wedi dyddio yng nghanol meysydd parcio Trefdraeth a Pharrog gyda byrddau lliw, hygyrch sy'n dangos llwybrau cerdded gyda chodau QR sy'n cysylltu â gwybodaeth ar wefannau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a'r Grŵp Llwybrau Trefdraeth.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,932.50
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,746.00

Trefdraeth Fforwm Cymunedol

Trefdraeth a’r Cylch Bydd y prosiect yn datblygu a dosbarthu ‘Llawlyfr i Drefdraeth’ i bob cartref, i gynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth trigolion a pherchenogion ail gartrefi fel ei gilydd, manteisio ar, a defnyddio mwy priodol o, wasanaethau (cymunedau iachach; gwell gofal cymdeithasol) a gwella cyfalaf cymdeithasol (cymuned hunangynhaliol a mwy bywiog).

Cyfanswm cost y prosiect: £5,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,596.00

Trefdraeth Fforwm Cymunedol Tydraeth a'r Cylch

Nod y prosiect yw helpu i wella llesiant unigolion a'r gymuned. Bydd y Swyddog Cymorth Ymgysylltu arfaethedig yn mynd ati i ddefnyddio'r gymuned, drwy gysylltu anghenion unigolion a grwpiau. Bydd hyn yn helpu i hwyluso dulliau cydweithredol o weithio, rhannu adnoddau, ymgysylltu â darparwyr gwasanaethau a chyflwyno gwelliannau i wasanaethau drwy gydgynhyrchu.

Cyfanswm cost y prosiect: £21,617.50
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,838.00

Trefdraeth Cyngor Tref

Mae’r ceisydd yn prydlesu eiddo gan PCNPA. Amcan y datblygiad hwn yw ailsefydlu Canolfan Ymwelwyr i gynorthwyo busnesau lleol presennol a newydd trwy sefydlu gwasanaeth cymunedol a gwybodaeth, i gynnwys Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth. Yng nghyfnodau’r dyfodol, uchelgais Cyngor y Dref yw creu ystafell cyfarfodydd cymunedol newydd a gofod Cyngor y Dref. Mae’r cais hwn yn cynorthwyo’r ceisydd i brynu offer i gefnogi’r agwedd hysbysrwydd cymunedol ar y datblygiad.

Cyfanswm cost y prosiect: £25,559.86
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £18,649.11

Trefdraeth Cyngor Tref

Prosiect peilot i gyflogi Swyddog Grantiau a Phrosiectau i gefnogi'r Cyngor Tref, grwpiau lleol, a'r gymuned ehangach i nodi prosiectau, ymchwilio i ffynonellau cyllid a helpu i ddatblygu cymwysiadau. Bydd deiliaid y swydd hon yn gweithio'n agos gyda chymunedau cyfagos a'r Swyddog Cymorth Ymgysylltu Fforwm Cymunedol Casnewydd.

Cyfanswm cost y prosiect: £17,314.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,824.00

Clwb Achub Bywyd Syrffio Trefdraeth

Bydd y prosiect yn atgyweirio safle'r clwb er mwyn sicrhau bod yr ased cymunedol hwn yn parhau'n ddiogel ac yn addas i'r diben. Bydd y gwaith yn diogelu'r adeilad a'r gweithgareddau cymunedol a gaiff eu cynnal yno, yn ogystal â gwella'r amwynder cyhoeddus hwn, o ystyried ei leoliad amlwg ar draeth Trefdraeth.

Cyfanswm cost y prosiect: £112,902.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £61,369.00

Neyland Cyngor Tref

Mae’r ceisydd eisiau diweddaru 14 o fyrddau dehongli ar hyd llwybr natur a llwybr beicio Cei Brunel a Westfield Pill. Bydd y byrddau’n egluro hanes Neyland a bywyd gwyllt lleol gan annog pobl i wneud y mwyaf o’u tref a hybu defnyddio’r llwybr natur. Mae’r llwybr yn ychwanegu gwerth at y gymuned leol a phrofiad yr ymwelydd. Mae hyn yn ffurfio un o nifer o gyfleoedd y mae Cyngor y Dref yn gobeithio’u datblygu i annog pobl i ymweld â Neyland gan liniaru effaith perchenogaeth ail gartref. Bydd Cyngor y Dref yn ysgwyddo cyfrifoldeb rheoli a chynnal y paneli hyn yn llawn.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,163.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,730.00

Penfro Cyngor Tref

Mae Cyngor Tref Penfro yn gwneud cais i wella The Green, Penfro trwy uwchraddio'r cyfleusterau cymunedol mewn ward sy'n annigonol yn ei darpariaeth o gyfleusterau i'r cyhoedd. Ar ran y Green Park Group, mae'r Cyngor Tref yn gwneud cais i ddatblygu'r ardal chwarae yn ganolbwynt cymunedol sy'n groesawgar ac yn gynhwysol i drigolion o bob oed gael cymdeithasu a chymryd rhan mewn digwyddiadau ymarfer corff iach.

Cyfanswm cost y prosiect: £50,524.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £39,951.50

Man Chwarae – Cyngor Sir Penfro

Bydd y prosiect ail gam hwn yn gwella'r cyfleusterau cymunedol ym Mharc Gwyrdd Penfro ymhellach. Bydd ffensys diogelwch yn cael eu gosod o amgylch yr offer presennol ar gyfer plant bach yn ogystal ag offer hygyrch a fydd yn darparu man chwarae mwy integredig i bawb.

Cyfanswm cost y prosiect: £26,824.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £21,459.20

Ysgol Gynradd GRh yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi

Bydd y cynllun peilot hwn yn gwella'r gweithgareddau ‘ychwanegol’ presennol a gaiff eu rhedeg gan wirfoddolwyr ac yn datblygu fframwaith ar gyfer darparu clwb gofal ar ôl ysgol ffurfiol yn y tymor hir, a fydd yn ategu'r cwricwlwm newydd. Bydd yn darparu gofal plant gwerthfawr a hanfodol i rieni sy'n gweithio ac yn creu cysylltiadau â'r gymuned ehangach.

Cyfanswm cost y prosiect: £9,700.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,760.00

Penfro Ymddiriedolaeth Muriau Tref

Mae’r ceisydd eisiau adfywio muriau gogleddol Penfro. Byddant yn cynnwys, denu ac ysbrydoli’r gymuned, hyfforddi gwirfoddolwyr lleol a phrentisiaid i’w clirio a’u hadfer yn ofalus, diogelu bioamrywiaeth yn y Warchodfa Natur Leol trwy ddull hirdymor cam wrth gam, gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid lleol, a chynnal rhaglen achlysuron a hysbysrwydd.

Cyfanswm cost y prosiect: £22,516.19
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,723.27

Doc Penfro Cymunedau Arfordirol Ymddiriedolaeth Llongau Tal (Cymru)

Bydd Prosiect Cymunedau Arfordirol Doc Penfro yn cynnig rhaglen gynhwysol ar gyfer pob cenhedlaeth a fydd yn seiliedig ar ddigwyddiadau morol, diwylliannol, addysgol ac sy'n ymwneud â threftadaeth, gan ganolbwyntio'n benodol ar ŵyl Seafair Haven. Bydd y prosiect hwn a arweinir gan wirfoddolwyr yn adfywio'r gymuned ac yn helpu i leihau'r ymdeimlad o fod yn ynysig yn Noc Penfro. Bydd hefyd yn gwella cyfleoedd ar gyfer twristiaeth, yn denu pobl i ymweld â busnesau lleol ac yn annog cefnogaeth perchenogion ail gartrefi.

Cyfanswm cost y prosiect: £24,150.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £14,040.00

Doc Penfro Canolfan Dreftadaeth

Bydd ennill cydnabyddiaeth amgueddfaol ar lefel genedlaethol yn gwella safon ac ansawdd profiad ymwelwyr, gan roi dyfodol ariannol mwy sefydlog a chynaliadwy i'r ganolfan. Bydd yn cryfhau ei rôl mewn darparu cyfleoedd yng nghymunedau ehangach Doc Penfro a Phenfro. Mae cyflogi arbenigwyr i gyflenwi'r achrediad a hyfforddi'r staff a gwirfoddolwyr presennol i wella safonau yn hanfodol ar gyfer dyfodol y ganolfan.

Cyfanswm cost y prosiect: £19,675.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,740.00

Doc Penfro Tîm Tref

Mae’r ceisydd yn gofyn am gymorth ariannol ar gyfer Hyrwyddwr Tref / Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned i Dîm y Dref. Bydd Hyrwyddwr y dref yn cynorthwyo datblygu a chyflawni prosiectau dynodedig, sicrhau cyllid, denu a chynnal gwirfoddolwyr. Bydd y swyddogaeth yn gweithio tuag at hunangynhaliaeth.

Cyfanswm cost y prosiect: £21,230.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,650.00

Cyngor Cymunedol Cas-mael

Bydd y prosiect yn adnewyddu maes y pentref er mwyn ei wneud yn ganolbwynt cymunedol croesawgar, a fydd yn hygyrch i bawb. Mae'r wal derfyn a'r llwybr wedi cracio sy'n bryder o ran iechyd a diogelwch. Mae angen ail-osod y ffens a'r ddwy fainc hefyd yn ogystal ag ychwanegu mainc bicnic.

Cyfanswm cost y prosiect: £10,235.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £8,188.00

Cymdeithas Gymunedol Rudbaxton

Bydd y prosiect hwn yn cael gwared â'r offer maes chwarae presennol sydd wedi torri, wedi'i ddifrodi ac yn anniogel, ac yn gosod fersiynau modern o'r offer y gall y plant ifanc ymgysylltu â nhw a'u mwynhau.

Cyfanswm cost y prosiect: £31,542.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £14,531.00

Saundersfoot Clwb Bowlio

Nod y prosiect hwn yw gwella'r llwybrau cerdded o amgylch y lawnt fowlio yn Saundersfoot drwy osod llwybr concrid gwell, sy'n addas ar gyfer pob lefel o symudedd. Bydd hefyd yn gosod ffensys terfyn a gatiau newydd yn arwain at y lawnt a'r clwb yn lle'r rhai sydd wedi'u difrodi. Mae'r mynediad i'r lawnt a'r diogelwch yn hollbwysig er mwyn hyrwyddo'r cyfleusterau i drigolion, perchenogion ail gartrefi ac ymwelwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £35,213.10
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £28,170.48

Saundersfoot Siambr Dwristiaeth

Nod y prosiect hwn yw darparu'r seilwaith, yr hyfforddiant a'r cyfryngau cymdeithasol sydd eu hangen i gynnal ac ail-lansio Rhaglen Ddigwyddiadau Mawr y Pentref yn Saundersfoot.

Cyfanswm cost y prosiect: £49,555.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £36,243.98

Saundersfoot Cyngor Cymuned

Nod y prosiect ‘‘maes chwarae wedi'i ailgylchu’’ yw gosod cyfleuster newydd yn lle'r maes chwarae plant sydd yno'n barod ac sy'n dirywio yng nghanol y pentref. Bydd yr offer, a fydd yn defnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu a darpariaeth ailgylchu sy'n addas i blant, yn apelio at amrywiaeth o oedrannau a galluoedd i alluogi pob plentyn i gael ardal chwarae sy'n addas i'r 21ain Ganrif.

Cyfanswm cost y prosiect: £31,996.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,000.00

Saundersfoot Clwb Criced – Clwb Pêl-droed Saundersfoot

Bydd y prosiect hwn yw hwyluso prynu peiriant torri glaswellt a rowlar; sy'n hanfodol ar gyfer gwaith cynnal a chadw ar gyfer y man gwyrdd mwyaf helaeth ym mhentref Llanusyllt, gan gefnogi mannau a gweithgareddau hamdden gwyrdd y clybiau criced a phêl-droed.

Cyfanswm cost y prosiect: £44,394.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £35,515.20

Saundersfoot Canolfan Gymunedol Regency Hall

Nod y prosiect yw prynu 50 o gadeiriau sy'n hawdd eu glanhau a'u diheintio ac sy'n stacio ar gyfer y neuadd. Bydd y rhain yn disodli hen gadeiriau sydd wedi'u difrodi ac wedi'u gorchuddio â ffabrig. Maent hefyd yn dymuno disodli'r Gwrthdröydd Panel Solar ac Optimeiddwyr sydd heb fod mewn defnydd ers 2018.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,446.82
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,957.46

Saundersfoot Cylch Chwarae

Mae’r ceisydd eisiau helaethu’r gofal plant a gynigiant ar hyn o bryd er mwyn i rieni lleol allu manteisio ar 30 awr o ofal plant wedi’i dalu gan Lywodraeth Cymru trwy gynnig, mewn cydweithrediad ag Ysgol Saundersfoot, gwasanaeth cylch chwarae a gofal dydd cofleidiol am y diwrnod cyfan.

Cyfanswm cost y prosiect: £19,668.39
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £12,631.39

Saundersfoot Nofio Dydd Calan

Mae’r ceisydd wedi nodi trwy wersi a ddysgwyd yn 2018 mae angen canolbwynt i gyfranogwyr ar y traeth. Bydd hyn yn sicrhau bod holl gyfathrebu â chyfranogwyr yn cael ei gyfleu o fan gweladwy. Maent hefyd wedi nodi bod angen gwahanu’n fwy effeithiol rhwng nofwyr a gwylwyr, fel bod nofwyr yn cael blaenoriaeth wrth adael y traeth.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,858.99
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,287.19

Saundersfoot Nofio Dydd Calan

Nod y prosiect hwn yw gwella'r safonau iechyd a diogelwch yn y Digwyddiad Nofio yn Saundersfoot ar Ddydd Calan drwy ychwanegu'r eitemau canlynol:

  1. Man penodol ar gyfer nofwyr sydd heb gofrestru o'r blaen.
  2. Rhwystrau diogelwch sy'n cyrraedd ymyl y dŵr er mwyn atal gwylwyr rhag mynd yn agos at y nofwyr. 2,420.00 1,900.00

Sea Trust Cymru Mae Sea Trust yn ehangu eu gwaith monitro o fywyd gwyllt morol i astudio meysydd newydd a rhywogaethau niferus er mwyn codi ymwybyddiaeth o fywyd morol a'i ddylanwad cadarnhaol ar lesiant. Mae cefnogaeth yn cael ei rhoi ar gyfer y prosiect hwn er mwyn darparu rheolwr prosiect, hyfforddiant i wirfoddolwyr, costau teithio ac offer.

Cyfanswm cost y prosiect: £65,240.12
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £20,224.94

Solfach Cyngor Cymuned Datblygu Adeilad Clwb Pêl-droed Solfach – Cynlluniwyd Canolfan Gymunedol y Pâl ar ddau gyfnod

Mae’r cais hwn ar gyfer cynorthwyo cyfnod 1, sef prynu’r adeilad a’r ardal barcio. Cyfnod 2 fydd ailwampio Canolfan Gymunedol y Pâl.

Cyfanswm cost y prosiect: £25,880.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £20,704.00

Solfach Cyngor Cymuned

Datblygu maes chwarae diogel sy'n addas i'w bwrpas a fydd o fudd i lesiant teuluoedd sy'n mynd â'u plant i chwarae yno. Bydd hyn yn cyfrannu at gymuned fywiog a hunangynhaliol a fydd yn tynnu sylw at effeithiau negyddol ail gartrefi. Rhaid newid un eitem ar frys am resymau diogelwch a nodwyd gan Gyngor Sir Penfro.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,628.20
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,910.56

Tyddewi Amaethyddiaeth Gymunedol Organig Caerhys (COCA)

Caiff cynllun Amaethyddiaeth Gymunedol Organig Caerhys (COCA) ei gefnogi gan y gymuned leol a fydd yn cael budd ohono. Mae 50 o deuluoedd sy'n aelodau o COCA yn rhannu bwyd organig sy'n cael ei dyfu mewn partneriaeth â ffermwyr lleol. Nod y prosiect yw adnewyddu Cartref, sef adeilad beliau gwellt a ddefnyddir fel canolfan ymarferol a chymdeithasol COCA. Mae caniatâd cynllunio wedi cael ei ystyried ac mae'r brydles yn caniatáu'r gwaith datblygu.

Cyfanswm cost y prosiect: £9,760.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,750.00

Tyddewi Cyngor Dinas

Bydd y ceisydd yn gosod goleuadau diogelwch paneli haul yn y cyfleusterau sglefrio a’r offer cadw’n heini awyr agored yng nghae chwarae Waunfawr. Cytunwyd ar y safle sy’n cael ei ddatblygu trwy ymgynghori â’r gymuned, ond daw goleuadau stryd i ben yn union cyn y safle. Mae hyn yn peri problemau yn ystod y gaeaf. Er mwyn defnyddio’r safle gydol y flwyddyn a mynediad hwy, mae’r ceisydd wedi nodi’r prosiect hwn, sef gosod 3 golau diogelwch panel haul. Byddai’r goleuadau hyn yn ynni-effeithlon, yn cael eu gyrru gan yr haul ac yn gofyn dim gweithredu â llaw oherwydd bod synwyryddion goleuni’n eu rheoli.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,420.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,336.00

Tyddewi Clwb Achub Bywydau Ewyn Môr Porthmawr

Mae’r ceisydd yn gofyn am gymorth ariannol ar gyfer costau gosod taflunydd a sgrin er mwyn gallu cynnal cyrsiau achub bywyd a chymorth cyntaf o’r clwb. Mae’r cyrsiau hyn yn cynnwys Achubwyr Traeth, Plant ac Achubwyr Bywydau Iau Traeth Galwedigaethol Cenedlaethol, Cymorth Cyntaf yn y Gwaith, Diffibrilio Cymunedol RLSS a hyfforddiant cynefino Achubwyr RNLI.

Cyfanswm cost y prosiect: £949.99
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £760.00

Tyddewi Clwb Rygbi

Bydd y prosiect yn gosod boeler newydd, mwy effeithiol yn lle'r hen fodel sydd yno ar hyn o bryd. Bydd hyn yn golygu bod y cyfleuster yn fwy apelgar a chroesawgar i gynnal mwy o weithgareddau cymunedol drwy gydol y flwyddyn.

Cyfanswm cost y prosiect: £17,860.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £14,288.00

Tyddewi Tŷ Shalom

Nod y prosiect yw darparu Bath Therapi Arjo yn y ganolfan i gleientiaid allu defnyddio gwasanaethau hylendid a therapïau. Bydd hyn yn gwella llesiant cleifion ac yn helpu gofalwyr a all fod yn cael trafferth golchi cleifion yn ddigonol gartref. Bydd boeler / system wresogi a system ddŵr newydd yn gwella effeithlonrwydd ynni.

Cyfanswm cost y prosiect: £29,884.27
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £23,907.00

Gŵyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Mae’r grŵp yn cynnal gŵyl gerddoriaeth glasurol a chyfoes sy’n croesawu cerddorion nodedig i Dyddewi. Yn 2022 bydd côr cymunedol newydd yn cael ei ffurfio yn Nhyddewi a fydd yn cyfarfod gydol y flwyddyn, bydd profiad gwaith yn y diwydiant digwyddiadau yn cael ei ddatblygu ar gyfer pobl ifanc, a bydd Prom Tyddewi yn cael ei dreialu, a fydd yn dod â’r gymuned gyfan ynghyd yn ystod Jiwbilî’r Frenhines.

Cyfanswm cost y prosiect: £165,300.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £42,300.00

Cyngor Dinas Tyddewi

Bydd gosod trac pwmpio yn y cae chwarae yn galluogi pobl i gael mynediad diogel i'r cyfleusterau sglefrio a'r offer ffitrwydd sydd eisoes yn boblogaidd ac sy'n cael eu defnyddio'n aml gydol y flwyddyn.

Cyfanswm cost y prosiect: £39,787.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £28,936.00

Tyddewi Gŵyl Syniadau

Diben yr ŵyl yw cychwyn deialog a thrafodaeth, a fydd yn gwneud Tyddewi yn ganolfan arloesol sy'n gweithredu ar hinsawdd, gwleidyddiaeth, y gymdeithas a datrysiadau cymunedol i faterion byd-eang. Yn dilyn gŵyl ar-lein 2021, denwyd siaradwyr a chyfranogwyr i ddigwyddiad ym mis Mawrth 2022.

Cyfanswm cost y prosiect: £14,493.40
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,993.40

Llandudoch Clwb Pêl-droed

Bydd y prosiect yn cyflogi contractwyr arbenigol i ddarparu draeniau ar gae chwarae Ysgol Llandudoch gan sicrhau defnydd mwy estynedig gan y gymuned drwy gydol y flwyddyn.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,500.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,500.00

Llandudoch Ffrindiau Ysgol

Bydd y prosiect hwn yn galluogi disgyblion o Ysgol Llandudoch i wahodd teuluoedd, clybiau a grwpiau lleol yn ogystal â'r gymuned ehangach i gael profiad o ddysgu yn yr awyr agored ym mherllan a thraeth y gymuned leol. Bydd cysylltu â'r amgylchedd lleol o fudd i iechyd a llesiant cyfranogwyr ac yn annog cymuned hunangynhaliol ac agos. Bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd i ddod ag aelodau o'r gymuned o bob oedran at ei gilydd i adfywio Llandudoch.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,439.08
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,545.51

Llandudoch Sioe Bentref

 

Nod y prosiect hwn yw cynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn Sioe
Bentref Llandudoch a gaiff eu tangynrychioli yn y gymuned. Bydd yn datblygu ac yn darparu gweithdai cyn y sioe sydd wedi'u targedu at gategorïau penodol yn y sioe, i ennyn diddordeb mwy o bobl a chynyddu'r nifer sy'n cymryd rhan.

Cyfanswm cost y prosiect: £1,077.48
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £861.98

Llandudoch Tafarn Gymunedol Yr Hydd Gwyn

 

Nod y prosiect yw prynu'r dafarn draddodiadol olaf yn Llandudoch, ‘Yr Hydd Gwyn’, sydd wedi bod yno ers 250 o flynyddoedd, a'i newid i fod yn gyfleuster y mae'r gymuned yn berchen arno. Bydd yn cyfrannu at yr economi leol, yn gwella'r ymdeimlad o gymuned ac yn creu canolbwynt i fywyd y pentref.

Cyfanswm cost y prosiect: £257,600.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,000.00

St Florence Cyngor Cymuned

Nod y prosiect hwn yw datblygu ardal chwarae St Florence er mwyn helpu plant i ddysgu a datblygu drwy chwarae. Mae angen atgyweirio a diweddaru'r cyfleusterau chwarae presennol. Drwy gydweithio i ddatblygu'r ardal chwarae, nod y prosiect yw helpu plant i ddatblygu sgiliau pwysig ar gyfer y dyfodol a hyrwyddo llesiant yn y gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £16,357.64
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,064.82

St Ishmaels Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol yr Arfordir

 

Nod y prosiect hwn yw adnewyddu a darparu mwy o offer chwarae awyr agored yn yr ysgol. Cydnabyddir bod cyfleoedd o ansawdd i blant chwarae yn gwella eu cyflawniad a'u llesiant corfforol ac emosiynol. Bydd ysgol sydd ag adnoddau da yn fwy deniadol i deuluoedd ac yn denu pobl i fyw yn nalgylch yr ysgol, gan wella cynaliadwyedd y pentrefi yn y dalgylch.

Cyfanswm cost y prosiect: £15,786.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £9,000.00

Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Llanisan-yn-rhos

Bydd y prosiect hwn yn cael gwared â'r goleuadau gwael ac aneffeithlon presennol ac yn gosod goleuadau LED ynni isel er mwyn darparu profiad llawer gwell i holl ddefnyddwyr y neuadd, ynghyd â system sain ar gyfer y gweithgareddau amrywiol a gynhelir yn y clwb.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,983.77
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,500.00

Tredemel Cyngor Cymuned

Bydd y prosiect hwn yn darparu adnoddau fydd wrth galon y gymuned - rhai fydd yn gwella'u cyfleusterau cymdeithasol a hamdden lleol. Bydd yn rhoi hwb i gryfderau a bywiogrwydd y gymuned gan ddarparu lleoliad deniadol i bobl fyw, dysgu, gweithio a chymdeithasu ynddo hefyd.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,174.11
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,140.00

Tall Ships Trust (Cymru)

Nod Tall Ships Trust (Cymru) yw darparu gweithgareddau llongau tal cymunedol yn Hobbs Point a Dyfrffordd Aberdaugleddau. Fel rhan o'r gweithgareddau, byddant yn cynnig taith Hwylio i Saundersfoot lle bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol i ddathlu lansio Sgwner Arfordirol y Ganolfan Dreftadaeth Forwrol a Chanolfan Arfordirol Ryngwladol Cymru yn Harbwr Saundersfoot (Llanusyllt).

Cyfanswm cost y prosiect: £34,840.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £27,872.00

Dinbych-y-pysgod Ymddiriedolaeth Pafiliwn De Valence

Nod y prosiect hwn yw gwella'r system sain a goleuadau llwyfan i fodloni gofynion y sawl sy'n perfformio yn y lleoliad. Bydd yn galluogi Pafiliwn De Valence i wella ei raglen o ddigwyddiadau a gwella ei hyblygrwydd a'i argaeledd ar gyfer trefniadau a chynaliadwyedd yn y dyfodol.

Cyfanswm cost y prosiect: £88,282.59
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £64,482.59

Dinbych-y-pysgod Amgueddfa ac Oriel Gelf

 

Bydd y ceisydd yn cyflogi cydgysylltydd achlysuron ac ymgysylltu â’r gymuned i weithio gyda’r gymuned leol i ddatblygu’r amgueddfa a’i chasgliad gan ganolbwyntio ar ddatblygu cymuned gydlynol a bywiog. Bydd deiliad newydd y swydd yn cynnal sgyrsiau ac yn datblygu achlysuron a gweithgareddau sy’n rhoi cyfleoedd ymgysylltu cymdeithasol a gwirfoddoli gydol y flwyddyn. Bydd yr ymgysylltu cymdeithasol gydol y flwyddyn yn hybu datblygu sgiliau ac ymdeimlad o ffyniant trwy weithgareddau gwirfoddoli. Bydd achlysuron ychwanegol drwy gydol y flwyddyn yn cefnogi economi ymwelwyr y tymor distaw mewn tref glan môr sy’n teimlo effaith gormodedd o ail gartrefi.

Cyfanswm cost y prosiect: £30,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,000.00

Dinbych-y-pysgod Papur Newydd ‘The Tenby Talking’

Nod prosiect Papur Newydd ‘The Tenby Talking’ (TTN) yw diweddaru ei offer recordio. Bydd hyn yn gwella'r gwasanaeth a ddarperir i tua 75 o bobl leol â nam ar y golwg, drwy gynnig newyddion a gwybodaeth ar ffurf tapiau sain o bapur newydd wythnosol y Tenby Observer. Mae'r gwasanaeth pwysig hwn yn rhoi cyfle i gyfranogwyr fod yn rhan o'u cymuned a chadw mewn cysylltiad â hi.

Cyfanswm cost y prosiect: £6,550.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,240.00

Dinbych-y-pysgod Cyngor Tref

Nod y prosiect hwn yw gwella'r cyfleusterau i bobl anabl sy'n byw yn Ninbych-y-pysgod ac sy'n ymweld â'r dref. Caiff byrddau picnic sy'n addas i gadeiriau olwyn yn eu gosod yn ardal yr harbwr, a chaiff dwy gadair olwyn sydd wedi'u haddasu'n arbennig eu darparu, er mwyn galluogi plant a phobl ifanc sydd â phroblemau symudedd i gyrraedd y traeth a'r môr.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,288.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,193.00

Dinbych-y-pysgod Cyngor Tref

Nod y prosiect hwn yw gwella a diweddaru'r cyfleusterau ym Mharc Sglefrio a Chwarae Jiwbilî. Bydd yn gwella'r cyfleoedd chwarae a'r gweithgareddau ar olwynion yn Ninbych-y-pysgod yn ogystal â phrofiadau chwarae pobl ifanc.

Cyfanswm cost y prosiect: £70,895.15
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £46,943.79

Clwb Pêl-droed Dinbych-y-pysgod

Er mwyn cynyddu'r capasiti ar gyfer y cyhoedd a chyfranogwyr anabl, bwriad y prosiect hwn yw adnewyddu’r clwb ac addasu'r ystafelloedd newid presennol er mwyn darparu amgylchedd diogel ac ailaddurno drwyddo. Bydd prynu offer yn cefnogi gwaith cynnal a chadw'r tiroedd, prynu gôl a mannau storio.

Cyfanswm cost y prosiect: £46,725.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £38,980.00

Cymddiriedolaeth Amgueddfa Dinbych-y-pysgod

Bydd y prosiect hwn yn cyflogi swyddog treftadaeth gymunedol rhan amser. Bydd y swyddog yn rheoli ac yn gwella adeilad hanesyddol yr amgueddfa a'i darpariaeth, yn cefnogi masnachau lleol, yn cysylltu â sefydliadau treftadaeth fel Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn ymgysylltu â'r gymuned (wyneb yn wyneb ac yn ddigidol), yn cydlynu'r gwaith recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr a gweithio i ddatblygu grŵp ieuenctid.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,526.98
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,821.58

Clwb Achub Bywyd Syrffio Dinbych-y-pysgod

Bydd y prosiect hwn yn prynu jet-sci newydd, arbenigol yn lle'r hen un sydd wedi treulio ac yn prynu bwiau marcio dŵr a dymïau/pecyn cymorth cyntaf newydd ar gyfer hyfforddiant adfywio cardio-pwlmonaidd. Bydd hyn yn darparu cefnogaeth hanfodol a) mewn sesiynau addysgu b) i ddarparu yswiriant diogelwch hanfodol ar gyfer digwyddiadau.

Cyfanswm cost y prosiect: £16,605.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,284.00

Cyngor Trefr Dinbych-y-pysgod

Er mwyn gwella'r ardaloedd a gaiff eu rhannu ar draws Dinbych-y-pysgod, bydd y prosiect hwn yn gwella hygyrchedd ac yn gwella profiad trigolion lleol ac ymwelwyr led-led y dref. Bydd gwella mynediad i leoedd yn cynyddu cyfranogiad cymunedol a balchder lleol ymhellach.

Cyfanswm cost y prosiect: £134,543.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £107,634.00

Yr Havens Cynor Cymuned

Prosiect i uwchraddio rhan o faes chwarae'r plant yn Aberllydan. Mae'r maes chwarae presennol yn dod i ddiwedd ei oes ac mae archwiliad iechyd a diogelwch diweddar wedi nodi bod angen trwsio neu gael gwared ag offer.

Cyfanswm cost y prosiect: £33,317.83
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £26,654.26

Yr Havens

Mae Broad Haven yn cefnogi'r llwybr pren Bydd y prosiect yn gyfnod terfynol adnewyddu ‘Slashpond Boardwalk’ sy’n llwybr diogel i’r ysgol a llwybr natur cymunedol hygyrch. Bydd yn cynorthwyo ailwynebu darn olaf y16,766 llwybr lludw presennol gyda llwybr bordiau isel o Gripdeck; gan gysylltu’r lle picnic gyda llwybr bordiau presennol. Bydd hyn yn cyflawni taith gylch gyflawn ac amwynder hamdden deniadol i bawb drwy gydol y flwyddyn ac ar bob tywydd.

Cyfanswm cost y prosiect: £21,900.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £17,520.00

Yr Havens Pwyllgor Neuadd Goffa Bowen

Nod y prosiect hwn yw darparu offer i wella effeithlonrwydd y gwres a'r golau yn y brif neuadd yn ogystal â'r gwres yn yr ystafell bwyllgora a'r gegin. Mae'r pwyllgor am sicrhau y gwneir y defnydd gorau o'r adeilad, gan ddefnyddio ystafell fach sydd heb wres ar hyn o bryd i gynnal cyfarfodydd bach a'i gwneud hi'n haws ac yn fwy effeithlon i bobl sy'n defnyddio'r neuadd reoli'r taliadau ar gyfer defnyddio golau a gwres.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,890.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,712.00

Yr Havens Neuadd Goffa Bowen, Yr Aber Bach

Bydd y ceisydd yn ailwampio ac yn gwella’r cyfleusterau yn Neuadd yr Aber Bach gyda’r prif ganolbwynt ar osod cegin newydd. Byddai hyn yn moderneiddio’r cyfleusterau presennol i wneud y Neuadd yn fwy deniadol, croesawus ac ystyriol o ddefnyddwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £11,196.55
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £8,957.24

Yr Havens Clwb Bowlio Matiau Byr yr Aber Bach

Bydd y prosiect yn galluogi i’r clwb ddal i weithio ar waethaf oed a gallu corfforol ei aelodau trwy ddarparu cyfleuster dirwyn a storio trydanol. Oherwydd bod y rhan fwyaf o’u haelodau’n 70 oed a hŷn mae hwn yn waith anodd a pheryglus.

Cyfanswm cost y prosiect: £6,006.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,816.80

Cyngor Cymunedol The Havens (Yr Hafannau)

Mae'r prosiect hwn am ddatblygu cae bowls cymunedol, llwybr mynediad ac ardal eistedd. Bydd hyn yn cefnogi cymuned iach a bywiog gyda chyfleuster hamdden ar gyfer pob oed a gallu, a bydd ar gael i'r holl drigolion ac ymwelwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £18,446.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,207.00

Wison Cymdeithas Clwb Pêl-droed Clarbeston Rd

Nod y prosiect yw paratoi ar gyfer y gwaith o adeiladu ystafelloedd newid/ystafell gyfarfod newydd a gynlluniwyd, sydd heb gael ei ariannu eto. Mae'r gwaith yn cynnwys cael gwared ar bridd sydd dros ben, proffilio'r safle, gwaith draenio, ymestyn ardaloedd y meysydd parcio a gwaith paratoi ar gyfer ôl-troed yr adeilad arfaethedig.

Cyfanswm cost y prosiect: £23,483.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,211.00

Cas-blaidd CRhA

Bydd y prosiect yn darparu rhagor o ofal ar ôl yr ysgol i ddisgyblion. Bydd y ddarpariaeth hon yn ddwyieithog ac yn gysylltiedig â’r cwricwlwm a chynllun gwella’r ysgol. Bydd yn creu gofod cymdeithasol lle gall rhieni newydd a phresennol ddatblygu eu Cymraeg a dysgu am ddiwylliant y gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,457.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,021.00

Strategol Age Cymru Dyfed

Bydd Age Cymru Dyfed yn hyrwyddo a darparu gwasanaethau allgymorth o Hwlffordd ledled Sir Benfro. Bydd hyn yn cefnogi pobl hŷn i gynnal eu hiechyd a'u hannibyniaeth, a bod mewn sefyllfa gryfach i aros gartref yn eu cymuned leol. Bydd y prosiect hwn yn helpu i fynd i'r afael â'r unigrwydd y gall perchnogaeth ail gartrefi a chartrefi gwag ei achosi.

Cyfanswm cost y prosiect: £96,153.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £30,433.00

Strategol Cantabile Singers of Pembrokeshire

Bydd gweithgareddau'r côr yn annog y gymuned ardaloedd anghysbell i gymryd rhan drwy ganu. Byddant yn fuddiol i bobl sydd â dementia, problemau iechyd meddwl neu sy'n unig, gan wella llesiant pawb. Nod y prosiect hwn yr darparu'r offer PA sydd ei angen i gyrraedd cynulleidfaoedd mwy, gorbenion perfformio a phrynu taflenni caneuon Cymraeg a Saesneg i ennyn diddordeb a chefnogi cynulleidfaoedd mwy. Prosiect Strategol Sir Benfro.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,972.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,377.60

Strategol Gofal mewn Galar Cruse

 

Bydd ceisydd y prosiect yn cynnal achlysuron am ddim i gynyddu ymwybyddiaeth ac ymgysylltu ag aelodau hŷn agored i niwed mewn cymunedau lle mae llawer o ail gartrefi. Bydd yn cynnig cyngor ar wynebu profedigaeth a chyfle i drafod materion ynghylch marwolaeth mewn awyrgylch cymdeithasol hamddenol. Yn Sir Benfro, bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu i Wirfoddolwyr Profedigaeth a Goruchwylwyr Gwirfoddolwyr, yn ogystal â chyflwyno rhaglen o siaradwyr i weithio gyda chymunedau a gwirfoddolwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,065.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,252.00

Strategol Hwlffordd Ymddiriedolaeth Bridge Meadow

Nod y prosiect hwn yw gosod pont sy'n cwblhau llwybr cerdded cylchol i'r Gogledd o Hwlffordd. Bydd hyn yn gwella'r cysylltiadau yn Hwlffordd, ac yn cynnig buddiannau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol ac o ran iechyd.

Cyfanswm cost y prosiect: £79,752.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £30,752.00

Strategol CIC Haverhub

 

Cael diben newydd i adeilad rhestredig Gradd II yng nghanol tref Hwlffordd - gan dynnu ynghyd y sectorau cymdeithasol, masnachol, dechrau busnes, hanesyddol a hamdden. Bydd y prosiect yn ymwneud â phob oed / diddordeb mewn lleoliad gydol y flwydd yng nghanol y dref. Fel prosiect cymunedol amlochrog mae’r cais hwn am gymorth ariannol yn benodol o safbwynt cyfalafol ar gyfer ail-ffitio trydanol a mecanyddol a chael cyllid i gyflogi dau aelod rhan-amser o’r staff.

Cyfanswm cost y prosiect: £184,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £79,000.00

Strategol Life Seeker CIC

Mae Positive Living Pembrokeshire yn cynnig cynnal a chadw llesiant ac egni cymunedau trwy ddatblygu cynnwys a chynyddu cylchrediad papur newydd digidol Life Seeker sy'n trafod byw'n gadarnhaol. Cynlluniwyd yr adnodd cynhwysol hwn yn rhad ac am ddim er mwyn annog, addysgu a sbarduno trigolion i weithredu a chymryd cyfrifoldeb dros feithrin eu hiechyd corfforol a'u hiechyd meddwl. Buddsoddir arian mewn ysgrifennu creadigol, y cyfryngau cymdeithasol a chymorth technegol.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,680.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,950.00

Strategol MIND Sir Benfro Cyf 

Ar y cyd â Pinkspiration, Heddlu Dyfed Powys, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Diogelwch Cymunedol Cyngor Sir Penfro, Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Sir Penfro ac eraill, mae Mind Sir Benfro yn trawsnewid storfa nas defnyddiwyd yn ofod bywiog, aml-weithredol. Mae nifer y bobl sy'n cyrchu eu gwasanaethau yn cynyddu. Mae angen i'r ganolfan fod yn gwbl hygyrch a byddai'r cais hwn yn cefnogi hynny pe bai'n llwyddiannus.

Cyfanswm cost y prosiect: £44,725.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £35,781.00

Strategol Chasnewydd Rhwydwaith Gwydn Gwydn Gwydnwch Rhwydwaith Sir Benfro (Plotiau Sir Benfro)

Hyrwyddo a datblygu rhandiroedd, gan annog safleoedd newydd a thir tyfu cymunedol. Bydd y prosiect yn datblygu rhwydwaith gan gysylltu mentrau gwydnwch presennol a meithrin sgiliau hunan-reoli er mwyn helpu i wneud rhandiroedd yn hyfyw a chynaliadwy gan sicrhau eu bod yn cyflawni nodau lles ac amgylcheddol traddodiadol.

Cyfanswm cost y prosiect: £31,925.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,540.00

Strategol Clwb Athletau Neyland CIC

 

Mae CIC Neyland yn datblygu ‘Canolbwynt Neyland’ mewn partneriaeth â dros ddeg o fudiadau cymunedol a darparwyr gwasanaethau lleol gan gynnwys Cyngor Sir Penfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chyngor Tref Neyland. Bydd y canolbwynt hwn yn cydleoli gwasanaethau statudol, cymunedol a gwirfoddol mewn man cyfarfod hygyrch modern yn Neyland. Mae’r cais ar gyfer cynorthwyo nifer o elfennau arwahanol sef pared rhannu ystafell i hybu defnyddio’r ystafell i’w heithaf a defnydd amrywiol, gwaith allanol sy’n galluogi gwell mynediad a gwaith amgylcheddol i’r Canolbwynt.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,346,227.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £111,317.00

Strategol Paul Sartori Foundation Limited

Mae “We Care: Volunteering Support” yn brosiect sy'n ymestyn dros flwyddyn a fydd yn gwella seilwaith gwirfoddolwyr Paul Sartori a chefnogi'r gymuned wirfoddoli ledled Sir Benfro. Bydd y prosiect yn mynd i'r afael â materion ynghylch perchnogaeth ail gartrefi gan gynyddu'r ymdeimlad o ymgysylltiad cymunedol a chynnig cyfleoedd i gysylltu pobl trwy hyfforddiant, diwrnodau agored, digwyddiadau cymdeithasol newydd ac allgymorth a chyfathrebu cymunedol ehangach.

Cyfanswm cost y prosiect: £37,267.50
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £29,814.00

Strategol Cymdeithas Hanes Penfro a Chil-maen

Mae'r prosiect yn dathlu ac yn hybu treftadaeth hanesyddol a diwylliannol Penfro yn ogystal â'i bwysigrwydd strategol a hanesyddol i Sir Benfro. Mae'r cerflun o William Marshal ar gefn geffyl yn ffigwr efydd gwir faint ar blinth carreg. Wedi'i leoli wrth ymyl y castell, bydd yn amlwg i bob ymwelydd sy'n cyrraedd y dref.

Cyfanswm cost y prosiect: £65,960.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £30,000.00

Strategol Clwb Bowlio Dan Do Sir Benfro

Nod y prosiect hwn yw gosod carped newydd yn lle'r carped sydd ag ôl traul arno yn y man dynodedig a ddefnyddir gan bedwar sefydliad bowlio dan do gwahanol yng Nghanolfan Hamdden y Meads. Mae ansawdd y carped yn hollbwysig er mwyn sicrhau y gellir chwarae'r math hwn o chwaraeon. Nid oes gan berchennog yr adeilad yr arian i newid y carped. Unwaith y bydd wedi'i wella, y Clwb Bowlio fydd yn defnyddio'r cyfleuster hwn fwyaf.

Cyfanswm cost y prosiect: £24,480.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £19,584.00

Strategol Rhoi Pobl Sir Benfro’n Gyntaf

Bydd Rhoi Pobl Sir Benfro’n Gyntaf yn cynnig 10 awr o eiriolaeth yr wythnos am gyfnod o 12 mis, gan ganolbwyntio ar gymorth Ariannol a Thai. Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd ag achosion eiriolaeth 1 i 1 ac ymgyrchu ynghylch effaith materion tai ar aelodau Rhoi Pobl Sir Benfro’n Gyntaf yn y sir. Materion tai a rheoli cyllid yw dau o’r materion pwysicaf sy’n effeithio ar gleientiaid a’u cymorth. Trwy swydd ganolbwyntiedig 10 awr yr wythnos gallant gynorthwyo mwy o gleientiaid gyda’r materion arbennig hyn.

Cyfanswm cost y prosiect: £9,611.29
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,689.08

Strategol Rhoi Pobl Sir Benfro’n Gyntaf - 2il flwyddyn

 

Fel rhan o'r agenda ataliol, nod prosiect Pobl yn Gyntaf Sir Benfro yw treialu'r canlynol:

  1. Darpariaeth eirioli arbenigol i rieni ag anawsterau dysgu sy'n defnyddio gofal plant, i'w gwneud hi'n llai tebygol y bydd angen iddynt defnyddio gwasanaethau yn y dyfodol.
  2. Profi dulliau gweithredu i sicrhau bod sefydliadau eirioli arbenigol yn cydweithio â'i gilydd, er mwyn gwella cynaliadwyedd a pharhad gwasanaethau yn Sir Benfro.

Cyfanswm cost y prosiect: £35,929.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £28,000.00

Strategol Gofal Solfach

 

Bydd y prosiect yn ychwanegu at y cymorth a chefnogaeth gymunedol sydd ar gael ar hyn o bryd; cydgysylltu a chydweithio â gofal cartref i sicrhau gwasanaeth cymunedol cyfannol; datblygu a chyflawni rhaglen iechyd ataliol; rhannu profiad / dysg hyd yma gydag eraill; ymateb i anghenion eginol yng nghymuned Solfach.

Cyfanswm cost y prosiect: £46,555.82
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £34,222.06

Strategol SPAN Arts

Cynllun gwirfoddoli strategol celfyddydau rhwng cenedlaethau yw ‘Cysylltu a Chreu’ dros Sir Benfro gyfan, gan roi sgiliau, hyfforddiant ac achrediad mewn creu, cynhyrchu a hybu’r celfyddydau ledled Sir Benfro. Bydd 200 o wirfoddolwyr yn cael ac yn rhannu sgiliau trosglwyddadwy ac yn cael profiad o weithio mewn cymunedau a chyfrannu at adfywio a chyfoethogi bywyd yn Sir Benfro.

Cyfanswm cost y prosiect: £65,460.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £45,000.00

Strategol Span Arts – 2il flwyddyn

Dyma ail flwyddyn cynllun elusen Span Arts o wirfoddoli ym maes celfyddydau i bob cenhedlaeth, sydd wedi'i gynllunio am ddwy flynedd. Bydd y cynllun hwn yn galluogi 200 o wirfoddolwyr i feithrin sgiliau, cwblhau hyfforddiant ac achrediad mewn creu a hyrwyddo'r celfyddydau ledled Sir Benfro. Byddant yn rhannu sgiliau trosglwyddadwy, yn cael profiad o weithio mewn cymunedau ac yn cyfrannu at y broses o adfywio a chyfoethogi bywyd yn Sir Benfro.

Cyfanswm cost y prosiect: £63,322.29
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £36,113.86

Strategol Cwmni Theatr y Torch Cyf 

Prosiect Strategol Nod prosiect Theatr y Torch yw cwblhau gwaith atgyweirio brys ar yr adeilad yn dilyn difrod sylweddol gan storm i ochrau gogleddol a gorllewinol y tŵr ym mis Chwefror. 2020. Bydd y gwaith yn diogelu'r adeilad a'r amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol sy'n cael eu cynnal yno.

Cyfanswm cost y prosiect: £100,489.90
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,524.00

Strategol Ewch i Sir Benfro

"Dyma Sir Benfro" yw'r prosiect hwn - datblygu brand a stori a rannwyd sy'n hyrwyddo'r hyn sydd gan Sir Benfro i'w gynnig trwy gydol y flwyddyn trwy ymgyrch Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus integredig dros 12 mis.

Cyfanswm cost y prosiect: £250,637.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £91,000.00

 

 

ID: 9013, adolygwyd 02/09/2022