Crynodeb o brosiectau a gefnogir

Crynodeb o brosiectau a gefnogir

Cyfanswm: £4,816,995.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,155,829.93

Llanrhath Clyb Bowlio

Bydd y ceisydd yn prynu uned electronig ar gyfer trin matiau. Bydd hyn yn cynyddu gallu’r Clwb i ymgysylltu â chyfranogwyr hŷn a llai abl, amser cyfranogi a chyfleoedd hyfforddi ar gyfer pob oed i wrthweithio effaith andwyol perchenogaeth ail gartref ar y gymuned arunig hon ar yr arfordir. Bydd yr offer hwn yn hwyluso mwy o grwpiau sy’n cael eu cyfyngu ar hyn o bryd gan symudedd a nerth i ddefnyddio’r clwb oherwydd bod y broses bresennol yn gofyn dau o bobl abl i osod y matiau.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,646.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,000.00

Llanrath Cynor Cymuned

Bydd y prosiect hwn yn coffáu ac yn deyrnged parhaol i ymarfer Jantzen ar gyfer glaniadau D-Day yn Normandi. Bydd yn dathlu rôl bwysig a chyfraniad Cymuned Amroth at lwyddiant glaniadau D-Day. Bydd panel dehongli yn cynnwys testun a lluniau o ymarfer ‘‘Jantzen’’. Caiff codau QR eu gosod ar y llwybr hefyd yn cyfeirio at fannau eraill o ddiddordeb hanesyddol ac sy'n ymwneud â'r Ail Ryfel Byd o amgylch y pentref.

Cyfanswm cost y prosiect: £3,045.60
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,436.48

Llanrath Cynor Cymuned

Mae'r prosiect hwn mewn grym i gadw enwau hanesyddol ar ffyrdd ym mhentref Llanteg er mwyn cynnal ymdeimlad o berthyn i genedlaethau'r dyfodol. Nid oes arwyddion ar sawl ffordd yn y pentref ac wrth golli trigolion hŷn, bydd enwau hanesyddol yn y gymuned yn cael eu colli hefyd. Tarddodd y prosiect wrth i Ysgol Tafarnspite gynorthwyo'r gwaith addysgu am hanes lleol gyda Chyngor Cymuned Llanrath.

Cyfanswm cost y prosiect: £1,036.79
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £691.42

Llanrath Cynor Cymuned

Ailddatblygu maes chwarae Summerhill trwy roi offer newydd yn lle'r offer sydd ag ôl traul arnynt o ganlyniad i orddefnydd neu hindreuliad. Gwella profiadau chwarae plant bach a phlant iau gydag offer ychwanegol, cyfredol, gafaelgar a rhyngweithiol y mae ein pobl ifanc yn eu disgwyl heddiw. Ffensio safonol ar hyd terfyn y maes chwarae ar gyfer diogelwch a gosod offer newydd ac arwyddion cyfeiriadol.

Cyfanswm cost y prosiect: £40,018.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £30,018.00

Llanrath Cynor Cymuned

I dreialu gwasanaeth Wi-Fi am ddim ar hyd darn sydd o ddeutu 200 medr ar hyd pen gorllewinol glan y môr Llanrath lle leolir y rhan fwyaf o fariau, siopau a bwytai. O ganlyniad i ddaearyddiaeth ac yn ddibynnol ar ddarparwr y rhwydwaith ffôn symudol, mae signal ffôn symudol yn wael iawn neu ddim yn bodoli ar hyn o bryd.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,005.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,880.00

Llanrath Cynor Cymuned – Sinema Gymunedol

Bydd y prosiect hwn yn ailgyflwyno noson sinema gymunedol leol fisol yn Neuadd y Plwyf, Amroth. I gefnogi hyn a darparu’r profiad gorau i gynulleidfaoedd, bydd technoleg glywedol newydd ac wedi’i uwchraddio yn cael ei gosod yn y neuadd. Cytunwyd ar gyllid ar gyfer trwyddedau i ddosbarthu ffilmiau ac ar gyfer prynu ffilmiau, yn ogystal â llogi'r neuadd i sgrinio digwyddiadau.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,896.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,916.80

Llanrath Cynor Cymuned

Bydd ail gam ailddatblygu Ardal Chwarae Summerhill yn gosod prif offer amlchwarae iau newydd yn lle'r hen rai, yn gosod byrddau picnic newydd (gyda'r hen rai yn cael eu hailddefnyddio mewn mannau eraill yn y gymuned), yn gosod meinciau chwarae â bwrdd un pwrpas newydd a gosod seddi newydd yn lle'r hen rai sydd wedi torri.

Cyfanswm cost y prosiect: £27,876.47
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £22,301.18

Llanrath Neuadd Bentref Llanteg

Bydd y prosiect hwn y gwella profiadau defnyddwyr yn weledol ac yn glywedol wrth iddynt ymweld â Neuadd Llanteg, drwy osod system sain yno. Bydd yn cynnwys system dolen sain anwythol, taflunydd a sgrin
trydan, goleuadau llwyfan, chwaraewr DVD / CD a monitor teledu cludadwy. Bydd hefyd yn talu am drwydded deledu a wi-fi am y flwyddyn gyntaf.

Cyfanswm cost y prosiect: £10,598.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £8,478.40

Cymdeithas Gymunedol Amroth a'r Cylch

Nod y prosiect yw gosod llawr LVT newydd sy'n treulio'n dda yn lle'r llawr carped presennol sydd ar hyn o bryd yn gwahardd rhai mathau o weithgareddau. Bydd hwn yn haws i'w lanhau ac yn galluogi grwpiau ychwanegol i wneud defnydd o'r neuadd. Mae nifer o grwpiau ar hyn o bryd yn defnyddio'r neuadd gymunedol, sy'n darparu lleoliad fforddiadwy i drigolion lleol ei logi.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,325.40
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,460.32

Cyngor Cymuned Amroth

Mae'r trydydd cam hwn o waith yn y man chwarae, yn mynd i'r afael â phryderon a godwyd mewn adroddiadau arolygu. Er eu bod yn bryderon lefel isel yn bennaf, os na chânt eu gwirio, byddant yn dod yn fwy o broblem a gallent effeithio ar fwynhad parhaus y man chwarae. Bydd datrys y rhain yn awr yn fwy cost-effeithiol nag aros i fethiant ddigwydd.

Cyfanswm cost y prosiect:  £7,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,600.00

Angle Cynor Cymuned - Parc Cymunedol

Cam un o dri cham yw'r prosiect hwn i ddatblygu ardal benodol o dir sydd wedi'i lleoli yng nghyffiniau'r cae chwarae presennol ac sy'n ymestyn tuag at hen adeilad Ysgol Angle. Y gobaith yw gweddnewid yr ardal trwy greu man chwarae diogel a chynhwysol, lle picnic a gardd i hyrwyddo llesiant y gymuned gyfan.

Cyfanswm cost y prosiect: £30,132.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,678.87

Breudeth Cyngor Cymuned

Darparu diffibriliwr brys a chyfnewidfa lyfrau gymunedol yn Nhrefgarnowen er mwyn sicrhau fod y gymuned mewn gwell sefyllfa i ofalu amdani’i hun mewn argyfwng gofal iechyd ac er mwyn achub bywydau.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,131.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,704.00

Burton Cyngor Cymuned

Bydd y prosiect hwn yn adfywio a gwella'r ardd ger y môr, gerllaw'r pontŵn yn Burton Ferry. Bydd yn cynnig seddi mwy hygyrch drwy lefelu’r ardal, cael gwared ar gyrbiau uchel a thirlunio. Bydd paneli dehongli hefyd yn cael eu hailosod.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,100.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,080.00

Grŵp cyntaf Sgowtiaid Johnston - Burton

Mae’r Grŵp Sgowtiaid wedi ailwampio a datblygu'r capel a'r tir segur, a gaiff hefyd eu defnyddio gan y gymuned ehangach – bydd y prosiect hwn yn sicrhau y byddant yn gallu rhoi sylw i flaenoriaeth bresennol y defnyddwyr, sef gwella'r man storio.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,529.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,023.00

Cyngor Cymuned Burton

Bydd y prosiect yn darparu offer chwarae newydd i blant, yn lle'r offer sy'n heneiddio ac yn segur yno ar hyn o bryd, yn ogystal â mannau eistedd cysylltiedig. Mae hefyd yn anelu at ddarparu ardal hamdden naturiol gyfagos i deuluoedd, ymwelwyr ac eraill i gymysgu a chysylltu.

Cyfanswm cost y prosiect: £54,730.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £17,459.00

Pwyllgor Neuadd Gymunedol Bwlch-y-groes

Bwriad y prosiect yw gosod cegin a bar yn y neuadd gymunedol newydd. Bydd hyn yn cynyddu cyfleoedd i archebu'r neuadd, yn helpu cynaliadwyedd y cyfleuster, ac yn cynyddu bywiogrwydd yn y gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,659.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,090.00

Caeriw Cyngor Cymuned

Bydd y prosiect yn trawsnewid ardal y tu allan i Neuadd Gymuned Caeriw yn ardal weithredol amlddefnydd yn yr awyr agored drwy roi arwyneb newydd yn y maes parcio, gwella'r ardal gyda byrddau y gellir eu symud, meinciau, gardd berlysiau, planhigion synhwyraidd, ardal farbeciw, goleuadau solar a thirlunio. Creu ardal ychwanegol, ganolog yn yr awyr agored i ddod â phawb at ei gilydd yn y gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £17,444.99
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,804.00

Grŵp Rhgeoli Caeriw Cheriton

Bydd y prosiect yn rhoi to newydd ar ei adeilad portacabin presennol, lle mae'r ystafell ddarlithio a'r amgueddfa wedi'u lleoli, gyda dalennau haearn proffil bocs.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,250.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,816.00

Cyngor Cymuned Caeriw

Prosiect Cam 1 yw hwn, a’i nod yw cael gwared ar y giât bresennol a chael un newydd yn ei lle, ac atgyweirio a gwella'r cyfarpar chwarae presennol trwy ei beintio. Bydd cylchfan newydd sydd yn addas i gadeiriau olwyn yn disodli’r hen gylchfan, gydag arwyneb diogelwch angenrheidiol yn cael ei ychwanegu o’i hamgylch a mainc bicnic sy'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

Cyfanswm cost y prosiect: £20,998.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,134.00

Clwb Cymdeithas Pêl-droed Clarbeston Road

Adeiladu garej tractor a storfa i hwyluso adleoli ei dractor a’r beiriant torri gwair a symud garej a chynhwysydd storio presennol. Bydd yn rhyddhau lle ac yn caniatáu i ardaloedd allanol cyfagos gael eu datblygu ar gyfer defnydd y clwb a’r gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £16,044.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,250.00

Prosiect Hanes Cymunedol Ardal Cosheston

Bwriad y prosiect yw cyflwyno gwybodaeth hanesyddol Clwb Hanes Cosheston mewn nifer o ffyrdd a’i defnyddio i ddod â phob oed o’r gymuned ynghyd i addysgu, hysbysu ac ymgysylltu â phobl yn eu hamgylchedd a chreu ymdeimlad o'r lle heddiw a balchder yn yr ardal lle maent yn byw ac yn gweithio.

Cyfanswm cost y prosiect: £6,341.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,129.00

Caerhys Organic Community Agriculture (COCA)

Bwriad y prosiect yw ail-lansio COCA i ddathlu a rhannu model tyfu adfywiol newydd ochr yn ochr â chyflwyno tyfwyr newydd. Nod y prosiect yw ail-fuddsoddi yn y gymuned: adeiladu cyfleusterau a fydd yn helpu’r gymuned i ddod at ei gilydd drwy dyfu, a chyfathrebu a chefnogi model COCA er mwyn cyrraedd pobl newydd a chefnogi mynediad ehangach at y bwyd a dyfir.

Cyfanswm cost y prosiect:  £40,072.44
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £31,040.44

Clydau Cyngor Cymuned - Helpu Neuaddau - (Y Gymdeithasau Cwm Arian)

Bydd y prosiect Helpu Neuaddau yn cefnogi gwirfoddolwyr sy'n rheoli neuaddau cymunedol mewn pedwar pentref ar ffurf cymorth penodol gan Swyddog Cefnogi Prosiectau. Bydd y swyddog hwn yn cydweithio â gwirfoddolwyr i ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau bod y neuaddau'n ymdopi'n well â newidiadau yn eu cymunedau ac yn fwy cynaliadwy'n economaidd.

Cyfanswm cost y prosiect: £15,764.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £12,611.00

Cyngor Cymuned Clunderwen

Bydd y prosiect yn darparu mainc i goffau can mlynedd ers codi cofeb rhyfel y pentref. Wedi’i leoli wrth ymyl y gofeb, gall yr ardal ddod â thrigolion at ei gilydd i fyfyrio’n dawel, i gael sgwrs, i gael cwmni, i leihau unigrwydd ac unigrwydd, i hyrwyddo cymunedau iach ac ymdeimlad o berthyn drwy hanes

Cyfanswm cost y prosiect:  £2,124.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,674.00

Clydau Cyngor Cymuned - Helpu Neuaddau - (Y Gymdeithasau Cwm Arian)

Nod y prosiect hwn, a lywiwyd gan y cynllun peilot 2020 i helpu neuaddau cymunedol, yw ychwanegu gwerth at y prosiect peilot trwy hyrwyddo adferiad yn dilyn COVID-19, cryfhau cysylltiadau cymunedol, cefnogi neuaddau i ddarganfod cyllid ar gyfer prosiectau uchelgeisiol, rhannu'r arferion gorau a chysylltu digwyddiadau, darparu e-gylchlythyrau i rannu llwyddiannau a mentora gwirfoddolwyr i feithrin hyder. 3

Cyfanswm cost y prosiect: £34,962.79
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £27,722.00

Cylch Meithrin Croesgoch

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar gefnogi datblygiad y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gofleidiol ar gyfer teuluoedd lleol. Dyma'r ail gam ar gyfer datblygu lleoliad newydd o fewn yr ysgol gynradd leol, a bydd yn cefnogi'r newidiadau sydd angen eu gwneud i'r seilwaith.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,404.78
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,523.83

Canolfan leuenctid a Chymunedol Ffynnon-groes

Mae hyn ar gyfer cwblhau cam nesaf eu cynllun gweithredu cyffredinol ar gyfer y neuadd. Bydd yn sicrhau bod y neuadd yn ddiogel ac yn groesawgar i drigolion, grwpiau cymunedol a darpar ddefnyddwyr y dyfodol. Bydd y prosiect hwn yn cefnogi'r gwaith adnewyddu mewnol, addurno, adnewyddu'r arwyddion a'r offer cegin yn yr adeilad.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,700.39
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,560.31

Crymych – Gŵyl Fel ‘na Mai

Cynnal gŵyl Gymraeg gymunedol yn Sir Benfro yn 2023. Bydd o fudd i siaradwyr Cymraeg, dysgwyr Cymraeg a phobl sydd wedi symud i’r ardal yn ddiweddar i werthfawrogi maes cerddoriaeth Gymreig. Nod y prosiect yw gweithio i ddatblygu talent newydd ym maes cerddoriaeth Gymreig.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £9,850.00

Cwm Arian Renewable Energy Ltd

Nod y prosiect CLEAN yw asesu iechyd ecolegol dalgylch afon Nyfer, gyda chefnogaeth staff profiadol CARE a’i bartneriaid. Bydd yn recriwtio 60 o wirfoddolwyr sy’n ‘wyddonwyr-ddinasyddion’ i gymryd samplau dŵr bob mis, nodi ymyriadau tirwedd i wella ansawdd y dŵr, ac ymgysylltu â thirfeddianwyr, ffermwyr a'r gymuned ehangach. 

Cyfanswm cost y prosiect: £26,245.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £17,019.00

Crymych Clwb Pêl-droed

Prosiect i ddarparu ystafelloedd newid cymunedol a ddiweddarwyd i sicrhau dyfodol llewyrchus i Glwb Pêl-droed Crymych a'r cymunedau cyfagos. Nid yw'r cyfleusterau presennol yn addas a bydd hyn yn cefnogi'r clwb i ddod yn ganolbwynt cymdeithasol mwy gweithredol i gefnogi llesiant y bobl leol.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,100.60
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,078.80

Crymych Clwb Criced

Mae Clwb Criced Crymych yn ailsefydlu ei ganolfan ar Gaeau Chwarae Preseli yng Nghrymych. Nod y prosiect hwn yw darparu cyfleuster storio hygyrch ar y safle i gadw offer a pheiriannau'r clwb, sy'n hanfodol er mwyn ailddatblygu'r cae a rheoli'r ardal.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,700.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,560.00

Cwm Gwaun CRhA Ysgol Llanychllwydog

Bydd y prosiect yn gweld disgyblion o Ysgol Llanychllwydog yn cydweithredu â Dysgwyr Cymraeg o’r ardal yn yr ysgol ar gyfer gwersi Cymraeg ffurfiol ac anffurfiol, i gynnwys dysgwyr Cymraeg yng ngweithgaredd yr ysgol i wella gardd yr ysgol gyda chymorth y dysgwyr. Nod y prosiect yw cyflwyno’r Gymraeg i ddysgwyr yn y cylch a meithrin cysylltiadau cryfach rhwng yr ysgol ac aelodau’r gymuned. Byddai gwella gardd yr ysgol yn gwella’r amgylchedd i ddisgyblion ac i’r gymuned gyfan oherwydd bod yr ardd oddi allan i adwyau’r ysgol ac yn cael ei gweld gan bawb yn y gymuned. Nod y prosiect yw cynorthwyo creu cymuned gydlynol trwy weithio ar amcanion cyffredin a gwella’r amgylchedd yn y cylch.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,550.00

Dale Papur Penrhyn

Bydd y ceisydd yn disodli’r argraffydd presennol i sicrhau parhau a gwella datblygu a dosbarthu’r papur newydd cymunedol. Mae Papurau’r Penrhyn yn cynnwys 32 o wirfoddolwyr sy’n golygu, argraffu a dosbarthu 765 cylchgronau cymunedol yn ddi-dâl o fewn pentrefi Dale, Sain Ffraid, Marloes, Llanisan-yn-Rhos, Castell Gwalchmai a Robeston West.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,250.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,329.00

Dale Winter Warmers

Mae’r ceisydd wedi nodi prosiect cymunedol a fydd yn sefydlu “aduniadau” / ”mannau galw heibio” rheolaidd, wythnosol, anffurfiol ar gyfer trigolion parhaol Dale yn ystod y gaeaf. Bydd gweithgareddau’n cael eu trefnu’n unol â dymuniadau’r rhai sy’n mynychu, trwy ganolbwyntio ar fwynhad, iechyd a ffyniant. Mae’n awgrymu y bydd yn hyrwyddo cymunedau iach, yn gwella gofal cymdeithasol ac yn gwella cynaliadwyedd Dale yn y pen draw.

Cyfanswm cost y prosiect: £3,452.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,750.00

Dale – Neuadd y Coroni (CIO)

Diben y prosiect yw gwella ac uwchraddio neuadd y pentref yn Dale drwy osod bleindiau tywyllu, taflunydd, dolen glyw gydag ap i’w ddefnyddio ar ffonau clyfar (ynghyd â dyfeisiau iPod ar gyfer y rhai heb ffôn clyfar), system PA a mesurau acwstig yn y neuadd.

Cyfanswm cost y prosiect: £29,076.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £18,800.00

Croes Dinas Pwyllgor Cae Chwarae Coffa

Bydd y ceisydd yn gwneud gwaith i wella draenio Cae Chwarae Coffa Dinas i alluogi ei ddefnyddio drwy gydol y flwyddyn, gan ddarparu man chwarae a hamdden hygyrch ar gyfer yr holl gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £21,060.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,139.00

Cae Chwarae Coffa Dinas

Uwchraddio, adnewyddu a moderneiddio'r cyfarpar chwarae.  Bydd hyn yn cwmpasu pob grŵp oedran ac yn gwbl gynhwysol, addysgol, hwyliog a diogel.

Cyfanswm cost y prosiect: £79,999.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £44,605.00

East Williamston Cymdeithas Cymuned a Neuadd

Nod y prosiect yw annog perchenogion ail gartrefi i ymgysylltu â’r gymuned trwy ddefnyddio’r Neuadd Gymunedol a’r Parc Cymunedol i gael effaith gadarnhaol ar yr economi lleol. Bydd y prosiect hwn yn cyflenwi chwech o fyrddau hysbysebion mewn mannau strategol yn y gymuned (ar bwys safleoedd bysiau (3), ar fan chwarae, yn y parc cymunedol ac ar y neuadd gymunedol) i ehangu cyrraedd yr hysbysrwydd lleol sydd ar gael. Fel hwb dechreuol bydd yn argraffu a dosbarthu taflen ddwyieithog ynghylch yr amwynderau lleol, gan gynnwys rhifau cyswllt lleol a gweithgareddau yn y Neuadd a’r Parc i holl dai yn y cylch.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,085.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,468.00

Cyngor Cymunedol Tregwilym Ddwyrain (Dwyrain Williamston)

Fel rhan o fenter gydweithredol barhaus Cyngor Cymunedol Tregwilym Ddwyrain a'r Gymdeithas Gymunedol leol, rhoddir cefnogaeth i reoli ardaloedd coetir sy'n aeddfedu a chreu rhwydwaith estynedig o lwybrau natur ‘esgidiau glaw’ ychwanegol drwy'r cynefin hwn.

Cyfanswm cost y prosiect: £24,273.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £19,418.00

Clwb Bowls mat byr Tregwilym Ddwyrain

Bydd y prosiect hwn yn cefnogi'r ddarpariaeth o fatiau newydd, gan fod y rhai presennol yn hen ac wedi crychu, a chan fod y clwb bellach yn ehangu i gynnwys ieuenctid, peli woods a jacks i'r ifanc.

Cyfanswm cost y prosiect: £3,005.35
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,405.00

Cymdeithas Neuadd a Chymuned East Williamston

Nod y prosiect hwn yw rhannu cyfleusterau Cymdeithas Neuadd a Chymuned East Williamston gyda defnyddwyr a gwirfoddolwyr. Trwy brynu cyfarpar ac offer llaw, bydd yn eu cynorthwyo i ddatblygu, cynnal a gwella tirwedd y cyfleusterau hynny sef rhandiroedd y Gymdeithas a Pharc Jiwbilî.

Cyfanswm cost y prosiect: £1,163.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £900.00

Eglwyswrw Canolfan Gymunedol Ieuenctid Crosswell

Mae'r ymgeisydd yn cynnig adfywio'r Ganolfan Gymunedol yn raddol dros bedwar cam allweddol. Mae'r prosiect yn cynrychioli'r cam cyntaf er mwyn sicrhau bod y neuadd yn hygyrch i bawb sy'n ei defnyddio, bod y cyfleusterau sylfaenol o'r ansawdd gorau posibl a bod y toiledau'n hygyrch.

Cyfanswm cost y prosiect: £24,750.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,800.00

Eglwyswrw Cymdeithas Pentref

Neuadd y pentref yw'r unig le addas y gall y gymuned gyfarfod ynddo. Mae'r gymdeithas am sicrhau bod y cyfleuster yn ennyn mwy o ddiddordeb ac yn fwy hyblyg er mwyn galluogi'r gymuned leol i'w ddefnyddio. Nod y prosiect yw galluogi'r gymdeithas i gynnal nosweithiau ffilm, digwyddiadau galw heibio a gweithgareddau ffitrwydd a llesiant er mwyn sicrhau bod y neuadd yn hunangynhaliol ac yn dod yn fwy o hwb i'r pentref.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,944.58
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,955.67

Abergwaun ac Wdig Aberjazz

Bydd Aberjazz yn trefnu gŵyl gerdd flynyddol Aberjazz drwy gydol penwythnos Gŵyl Banc Awst, sy’n cyd-daro â Charnifal Abergwaun ac Wdig ar Sadwrn Gŵyl y Banc. Mae’r ceisydd eisiau ychwanegu achlysur newydd ‘Gorymdaith Aberjazz’ at yr ŵyl, fydd yn digwydd ar Sul Gŵyl y Banc. Ei fwriad yw ymestyn yr awyrgylch carnifal dros 2 ddiwrnod.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,775.10
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,048.05

Abergwaun ac Wdig Ymddiriedolaeth Ymosodiad

Abergwaun Cyf Dyluniwyd y Prosiect Achyddiaeth i ymgysylltu â phobl leol er mwyn nodi'r teuluoedd a oedd yn byw yn yr ardal yn ystod goresgyniad gan y Ffrancwyr ym 1797. Ychydig iawn o wybodaeth sydd ar gael am y boblogaeth a oedd yn byw yn Abergwaun a'r ardal gyfagos yn ystod y cyfnod hwn. Bydd y prosiect yn cysylltu'r teuluoedd hyn â'u disgynyddion sy'n byw yn y cyffiniau.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,900.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,920.00

Abergwaun ac Wdig Grŵp Drama Abergwaun - Cymdeithas Theatr Gerddorol (FMTS)

Pwrpas y prosiect yw prynu hawliau a sgriptiau a rhentu lleoliad ymarfer ac offer i adeiladu setiau. Galluogi Cymdeithas Theatr Gerdd Abergwaun i berfformio 'The Sound of Music' a 'Peter Pan: The Musical'.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,200.00

Abergwaun ac Wdig Cymdeithas Clwb Pêl-droed Fishguard Sports

Nod y prosiect yw cynnig amgylchedd mwy croesawgar a diogel i ennyn diddordeb mwy o bobl drwy gydol y flwyddyn. Bydd gosod ffens o amgylch y llethr ar waelod y cae pêl-droed yn sicrhau y gellir datblygu tîm criced a chwaraeon tîm eraill drwy gydol y flwyddyn.

Cyfanswm cost y prosiect: £14,584.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,273.14

Yn dilyn llwyddiant cam 1, nod y prosiect hwn yw paratoi a datblygu cae criced o ansawdd da. Bydd hyn yn galluogi Fishguard Sports i ddenu mwy o bobl, teuluoedd ac Ysgol Abergwaun i gymryd rhan mewn chwaraeon a mwynhau eu cyfleuster drwy gydol y flwyddyn. Bydd yn sicrhau bod y Clwb yn fwy cynaliadwy yn y pen draw ac yn helpu i adfywio rhan fawr o gymuned Abergwaun ac Wdig.

Cyfanswm cost y prosiect: £16,320.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,600.00

Abergwaun ac Wdig - Trawsnewid Bro Gwaun

Bydd y prosiect hwn yn adeiladu ar lwyddiant yr Oergell Gymunedol a’r diddordeb a ddangosir gan bobl leol mewn gweithgareddau gwastraff ac arbed arian eraill, e.e. cyfnewid dillad, trwsio eitemau cartref, sesiynau coginio a chyngor ar ynni. Bydd y prosiect yn cyflogi cydlynydd rhan amser i sefydlu rhaglen weithgareddau sy’n helpu pobl leol i leihau gwastraff, arbed arian ac ennill sgiliau.

Cyfanswm cost y prosiect: £16,766.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,786.00

Abergwaun ac Wdig Cwmni Buddiannau Cymunedol Sea Trust

Pwrpas y prosiect hwn yw recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr i gynnal arolygon cardiau adnabod o amgylch arfordir Sir Penfro, gan ychwanegu at gronfeydd data'r Sea Trust. Un o'i nodau yw rhoi cyfle i gyfranogwyr gydweithio er budd eu hiechyd meddwl a chorfforol, eu bywydau cymdeithasol a'u sgiliau cyflogadwyedd. Bydd y prosiect hefyd yn ychwanegu at brofiadau twristiaid, gan helpu i ddenu pobl i ymweld ag Abergwaun ac Wdig.

Cyfanswm cost y prosiect: £43,711.05
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £16,772.55

Abergwaun ac Wdig Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc Cyf – (PWYNT)

Nod y prosiect hwn yw datblygu rhaglen gymorth TGCh ar gyfer pob cenhedlaeth yn ogystal â hyfforddi pobl ifanc (NEETS, Dug Caeredin a disgyblion Bagloriaeth Cymru), i roi cymorth TGCh i rannau eraill o'r gymuned. Bydd yn cysylltu cenedlaethau gwahanol mewn ffyrdd newydd a chadarnhaol e.e. prosiect hanes byw lleol, prosiectau amlgyfrwng arloesol a hyfforddiant ar ddiogelwch ar-lein.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,131.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £12,775.00

Hanes Abergwaun

Datblygu cronfa ddata hanes lleol hygyrch a gwefan i gofnodi a chadw hanes amrywiol ardal Abergwaun a Wdig. Bydd hyn yn rhoi cyfleoedd i drigolion a pherchnogion ail gartrefi chwarae rhan weithredol yn nhreftadaeth y trefi efeillio.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,620.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: 3,000.00

Cynllun Lota - Lota Project

Adnewyddu, newid ac ail-osod cyfarpar chwarae a pharc sglefrio cynhwysol modern a diogel.  Roedd yr angen am hyn yn deillio o benderfyniad y gymuned a oedd yn gwrando ar blant a phobl ifanc yn dweud nad oedd Parc Lota yn lleoliad y gallent ryngweithio'n gymdeithasol â'u cyfoedion ynddo oherwydd y cyfleusterau annigonol.

Cyfanswm cost y prosiect: £65,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro:  £20,000.00

Abergwaun a Wdig - Greener Growth CIC

Dyma brosiect sy’n canolbwyntio ar Ysgol Gynradd Wdig i greu cegin gymunedol a gardd bywyd gwyllt. Ei nod yw bod yn brosiect blaenllaw strategol, gan ddangos a phrofi'r manteision lluosog a ddarperir gan ganolfan tyfu bwyd yn y gymuned a gardd gadwraeth ar dir ysgol. Bydd yr adnodd hwn yn helpu i greu cydlyniant cymunedol ymhlith pobl leol a phobl hŷn sy’n ynysig yn gymdeithasol a heb deulu neu blant oedran ysgol, yn ogystal â theulu a ffrindiau ysgol presennol.

Cyfanswm cost y prosiect: £25,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £18,000.00

Neuadd Ffermwyr Ifanc Abergwaun

Bydd y prosiect yn cwblhau'r gwaith o ailadeiladu a gwella Neuadd Gymunedol Ffermwyr Ifanc Abergwaun. Bydd hyn yn mynd i'r afael â'r diffyg cyfleusterau cymunedol presennol ac yn darparu cyfleoedd i holl aelodau'r ardal leol gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a hamdden. Bydd hyn yn ei dro yn lleihau teimladau o unigrwydd ac yn darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer addysg a hyfforddiant.

Cyfanswm cost y prosiect: £34,026.21
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £27,223.52

Man Gwyrdd Gelliswick

Mae'r prosiect i osod ffensys newydd yn lle'r rhai isel o amgylch dwy ardal laswelltog fawr yn Gelliswick, Hakin (tua wyth erw) er mwyn darparu man diogel, di-draffig i ddefnyddwyr cymunedol. Bydd tair ochr o ffensys newydd yn cael eu gosod yn lle hen rai a bydd giât gyda mynediad i gerddwyr a cherbydau yn cael ei gosod i leihau'r angen am ffensys ychwanegol.

Cyfanswm cost y prosiect: £12,280.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £9,822.00

Grŵp Gwytnwch Hwlffordd

Bydd y prosiect hwn yn cynnal rheolwr rhan amser i ddatblygu un neu fwy o safleoedd garddio cymunedol newydd yn Hwlffordd a'r ardal gyfagos. Bydd y safleoedd yn ateb y galw presennol a newydd i dyfu'n gymunedol, a byddant yn diwallu anghenion addysgol a llesiant.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,091.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,466.00

Hwlffordd Prosiect Ieuenctid a Chymuned Garth

Nod y prosiect yw adnewyddu a diweddaru cyfleusterau'r adeilad, gan gynnwys gwella'r system wresogi, un darn o'r to ac ailaddurno. Bydd hyn yn sicrhau y gellir defnyddio pob ystafell yn yr adeilad yn fwy effeithlon a chynnig gweithgareddau mewn amgylchedd sy'n fwy croesawgar.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,330.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,640.00

Hwlffordd Canolfan Gymunedol Tabernacl

Nod y prosiect hwn yw gwella ansawdd gwael y llawr, ardal y llwyfan a'r partisiwn sydd wedi'i ddifrodi. Bydd y gwaith yn cynnwys gosod haen waelodol acwstig a laminiad masnachol ar y llawr, trin ochr isaf y llwyfan sydd wedi pydru ac sydd â phryfed pren, gosod plastrfwrdd newydd a newid ffrâm y ffenestr sydd wedi pydru a'i orchuddio.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,531.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,625.00

Hwlffordd VC Gallery Oriel VC

Nod y prosiect hwn yw recriwtio Gwirfoddolwr a Rheolwr Marchnata Digidol i wella presenoldeb digidol yr oriel a'i heffaith yn y gymuned. Bydd y rôl yn cynnwys nodi defnyddwyr gwasanaeth sy'n anodd eu cyrraedd ac sydd wedi'u hynysu, cyfathrebu'n fwy effeithlon, gwella cyrhaeddiad yr oriel ac ymestyn ei rhwydwaith cymorth. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y gymuned yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a chyfleoedd.

Cyfanswm cost y prosiect: £24,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £19,200.00

Haverhub CIC (Cwmni Buddiannau Cymunedol)

Galluogi recriwtio aelod craidd cyflogedig o staff rheoli i oruchwylio’r swyddogaethau gweithredol a gweinyddol a sicrhau cydymffurfedd proffesiynol ar draws y sefydliad. Bydd y rôl yn cynnwys Adnoddau Dynol / Rheoli Gwirfoddolwyr, cynnal a chadw cyfleusterau ac adeiladau a rheoli risg COVID-19, gwasanaethau cwsmeriaid a chleientiaid, busnes cyfansoddiadol, rheolaeth ariannol o ddydd i ddydd a chysylltiadau cyhoeddus.

Cyfanswm cost y prosiect: £25,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £20,000.00

Clwb Pêl-droed Hwlffordd

Yn y prosiect hwn mae’r ffocws ar fesurau ynni-effeithlon yn ogystal ag offer, er mwyn gwella’r hyn a gynigir ac addasrwydd y ddarpariaeth bresennol i’r rheini sy’n defnyddio’r cyfleusterau, er mwyn dwyn budd cymdeithasol ac economaidd. Rhoddir cefnogaeth ar gyfer gosod arwyddion, ffenestri, boeler a dodrefn yn Hwb Gymunedol yr Adar Gleision.

Cyfanswm cost y prosiect: £11,445.71
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £9,156.56

Cas-lai Prosiect Cymunedol

Bydd y prosiect yn creu llyfryn cymunedol ac yn diweddaru gwefan y gymuned. Caiff pabell fawr ac arddangosfyrddau eu prynu i'w defnyddio yn y ganolfan gymunedol ac mewn sioeau a digwyddiadau lleol. Bydd hyn yn gwella'r dulliau cyfathrebu â thrigolion, perchenogion ail gartrefi ac ymwelwyr i gynnal mwy o ddigwyddiadau lleol ac adfywio'r gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,730.72
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,563.22

Cymdeithas Chwaraeon Hook

Bydd y prosiect hwn yn atgyweirio'r ardaloedd o'r to sydd wedi'u difrodi, sydd â nifer o dyllau ynddynt, a mannau mewnol sydd wedi'u difrodi gan ddŵr yn adeilad Cymdeithas Chwaraeon Hook.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,225.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,580.00

Jeffreyston Cyngor Cymuned

Mae ardal werdd fawr yn Jeffreyston nad yw'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd, a bydd y prosiect hwn yn rhoi hwb cymdeithasol canolog i'r pentref unwaith eto heb godi eu praesept. Nod y broses o wella'r parc yw meithrin cydberthnasau a datblygu grŵp gwirfoddol i greu ardal sy'n ecogyfeillger.

Cyfanswm cost y prosiect: £3,091.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,372.00

Maes Chwarae Cyngor Cymunedol Johnston

Mae'r prosiect hwn yn rhan o strategaeth gyffredinol i wella Cae Vine gan er mwyn ei wneud yn ardal deuluol/gymunedol ar gyfer hamddena ac ymlacio. Bydd yn cefnogi'r ddarpariaeth o offer parc chwarae newydd, wedi'u hanelu at grŵp oedran iau (plant bach hyd at 11 oed).

Cyfanswm cost y prosiect: £37,298.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £14,291.00

Cyngor Cymuned Cilgeti Begeli

Mae'r prosiect hwn ar gyfer newid y cyfarpar chwarae presennol sy'n dirywio a gosod eitemau newydd holl gynhwysol yn eu lle gan ddefnyddio deunyddiau a fydd yn hirhoedlog ac o adeiladwaith da wrth ystyried yr amgylchedd ac estheteg. Bydd y cyfarpar yn ystyried y syniadau a gyflwynir i'r Cyngor gan blant sy'n byw yn yr ardal leol a bydd yn apelio at ystod oedran eang.

Cyfanswm cost y prosiect: £35,665.20
Cais am Grant Gwella Sir Benfro:  £28,047.00

Llandyfái Cyngor Cymuned

Mae’r prosiect hwn yn rhan o welliant mwy o fannau chwarae sy’n cael ei gyflawni yn y gymuned, oherwydd bod y cyfleusterau chwarae presennol yn eithaf cyfyngedig. Yr agwedd hon ar y prosiect yw ailgodi ffensys a chyflenwi a gosod offer ymarfer a chwarae ychwanegol. Bydd y cymorth ariannol sydd ar gael yn mynd ran o’r ffordd yn unig tuag at yr offer; fel mai Cyfnod 1 yw hwn.

Cyfanswm cost y prosiect: £25,204.19
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,990.00

Neuadd Eglwys Llandyfái

Mae'r prosiect yn gam 2 o foderneiddio Neuadd Eglwys Llandyfái (Neuadd Jiwbilî). Roedd hyn i fod i ddechrau ym mis Medi 2021 i'w wneud yn addas ar gyfer ei ddefnyddio'n lleol yn y dyfodol. Bydd yn ymestyn oes y neuadd, yn galluogi grwpiau presennol i ehangu aelodaeth. Bydd hefyd yn annog grwpiau newydd i ddefnyddio'r cyfleuster, gan ganiatáu ystod ehangach o weithgareddau cymdeithasol a gwneud y lleoliad yn fwy addas ar gyfer llogi preifat.

Cyfanswm cost y prosiect: £38,604.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £138,604.00

Llandyfái Cyngor Cymuned 2

Bydd y prosiect hwn yn sicrhau y gall digwyddiadau cymdeithasol gael eu cynnal yn y gymuned bob chwarter drwy gydol y flwyddyn ledled Llandyfái, a fydd o ddiddordeb i bob aelod o'r gymuned: teuluoedd, yr henoed, plant, oedolion, trigolion a pherchenogion ail gartrefi. Gallai'r digwyddiadau gynnwys te prynhawn, picniciau a barbeciwiau yn ystod yr haf, dathliadau VE a pharti gaeaf.

Cyfanswm cost y prosiect: £3,750.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,000.00

Llangwm Enfys Tirion

Bydd y prosiect hwn yn ailddatblygu ac yn gwella'r ardal chwarae yn Llangwm ac yn creu ardal gynhwysol a naturiol i blant o bob oedran a gallu ei mwynhau. Bydd yr ardal yn annog ymdeimlad o agosatrwydd, yn hyrwyddo bioamrywiaeth ac yn cynnwys elfennau sydd wedi'u dylunio er budd pob cenhedlaeth. Bydd hyn yn annog ac yn galluogi plant ac oedolion i gysylltu â'i gilydd ac â byd natur mewn ardal ddiogel sy'n hyrwyddo gwydnwch a llesiant emosiynol a meddyliol.

Cyfanswm cost y prosiect: £9,038.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,230.40

Cyngor Cymuned Llanrhian

Bydd y prosiect hwn yn ymestyn oriau swyddogion cyswllt cymunedol presennol i gyflwyno cynllun PACT a chryfhau ymhellach grwpiau cymunedol presennol a sefydlu gweledigaeth gymunedol hirdymor. Cyflawnir hyn trwy archwilio anghenion lleol a bydd gweithgareddau’n amrywio o weithredoedd bach caredig i gychwyn y broses o greu ymddiriedolaeth tir gymunedol.

Cyfanswm cost y prosiect: £21,070.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £14,520.00

Llanrhian Cyngor Cymuned

Bydd y prosiect ‘Connected Community’ yn creu hwb cymunedol drwy addasu neuadd yr ysgol gynradd yng nghanol ardal y cyngor cymuned. Caiff Swyddog Cyswllt Cymunedol dwyieithog ei benodi a chaiff dyfodol y cylchlythyr lleol ei ddiogelu gan ddatblygu ei bresenoldeb digidol.

Cyfanswm cost y prosiect: £15,423.78
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,536.28

Cyngor Cymuned Llanrhian

Dyma ail gam Prosiect Cymunedol Cysylltiedig Llanrhian. Cefnogi dau swyddog cyswllt cymunedol rhan-amser, a fydd yn gweithio i gysylltu ymdrechion lleol i greu cymuned fwy cysylltiedig, gyda dinasyddiaeth fwy gweithgar gan hyrwyddo mwy o lesiant cymunedol. Bydd hefyd yn ariannu dau rifyn arall o'r cylchgrawn cymunedol ar ei newydd wedd 'Llais Rhian'.

Cyfanswm cost y prosiect:  £17,632.50
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,520.00

Cyngor Cymuned Llanrhian - Parc Chwarae Trefin

Bwriad y prosiect hwn yw gwneud gwaith adnewyddu a chynnal a chadw hanfodol i'r pafiliwn 25 oed ym mharc chwarae Trefin. Bydd hyn yn cynnwys atgyweirio ac ailosod to, ffenestri a drysau, er mwyn cynnal ac atgyfodi cyfleuster cymunedol at ddefnydd a mwynhad y gymuned leol.

Cyfanswm cost y prosiect:  £31,737.49
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,389.00

Neuadd Bentref Llanteg

Bydd y prosiect yn lleihau defnydd ynni ac ôl troed carbon yn Neuadd Bentref Llanteg. Bydd yn newid y system wresogi aneffeithlon bresennol, yn newid y ffenestri a'r drysau gwydr dwbl sydd wedi'u difrodi, ac yn gosod inswleiddio yn waliau allanol i ffabrig yr adeilad.

Cyfanswm cost y prosiect:  £20,950.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £16,760.00

Cyngor Cymuned Llanrhian

Mae'r ymgeisydd yn ceisio cyllid i greu hwb cymunedol yng nghanol ardal y Cyngor Cymuned, gan ddefnyddio Neuadd yr Ysgol Gymunedol yng Nghroesgoch. Bydd yr Hwb ar gael i grwpiau o'r gymuned leol ac unrhyw weithgareddau sy'n dod â'r gymuned at ei gilydd.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,632.18
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,869.68

Neuadd Yr Eglwys Lwyd

Mae'r prosiect hwn yn darparu offer TG ar gyfer Neuadd Gymunedol Yr Eglwys Lwyd a gafodd ei huwchraddio'n ddiweddar. Mae busnesau bach lleol, megis artistiaid a chyflenwyr bwyd organig, yn cael y cyfle i ddefnyddio’r ganolfan fel man gwerthu, a bydd y buddsoddiad mewn TG ac unedau Digidol Gweledol yn cyfoethogi eu gweithgareddau yn fawr.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,500.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,000.00

Maenorbŷr - Save our Skrinkle Play Area

Bydd y prosiect yn ychwanegu gwerth at gymuned Skrinkle trwy ddarparu offer chwarae hanfodol i gynnal ffyniant teuluoedd a phlant ym Maenorbŷr. Trwy wella’r canolbwynt cymunedol cydnabyddedig hwn mae’r boblogaeth frodorol yn dechrau rhoi sylw i ddiffyg cyfleusterau a gwasanaethau lleol sy’n deillio’n uniongyrchol o berchenogaeth ail gartref. Bydd yn helpu’r gymuned leol greu cymuned hunangynhaliol, gydlynol, gydnerth a bywiog. Mae’r prosiect yn gofyn am gymorth i brynu a gosod darn allweddol o offer chwarae, sef Nursery Rhythme Multiplay System, ar gyfer y parc plantos.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,352.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £9,741.00

Cymdeithas Gymunedol South Ridgeway

Mae'r cais hwn ar gyfer cam penodol o brosiect adeiladu Hyb Maenorbŷr mwy, gwerth £995,000. Yn benodol y mae ar gyfer gosod y lloriau ledled yr adeilad, a fydd yn ei dro yn caniatáu i'r prosiect adeiladu cyfan gael ei gwblhau. Yn y pen draw, bydd yn galluogi cymuned Maenorbŷr i gyflawni Hyb Cymunedol a Chwaraeon effaith isel sy'n gynaliadwy'n ariannol, yn gwbl hygyrch ag yn ‘ardal gweithgareddau yn yr awyr agored’. Bydd gan yr Hyb ddigon o le o dan do ac yn yr awyr agored i ddarparu amrywiaeth o ystafelloedd, y gellir eu defnyddio ar yr un pryd. Bydd yn darparu defnydd amlswyddogaethol gan gwmpasu anghenion y gymuned, ymwelwyr a’r Gwasanaethau Arfog, pobl abl, anabl neu ddifreintiedig

Cyfanswm cost y prosiect: £46,639.70
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £38,000.00

Cyngor Cymuned Maenorbŷr

Diben y prosiect hwn yw cael eitemau newydd, hollgynhwysol a chyffrous a fydd yn apelio at ystod eang o oedrannau yn lle'r offer chwarae presennol sy'n dirywio ym Mharc Chwarae a Maes Hamdden Jameston, Maenorbŷr. Cyflwynwyd syniadau ar gyfer y cyfarpar a ddewiswyd i'r cyngor gan blant sy'n byw yn yr ardal leol. Bydd yr offer yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio deunyddiau a fydd yn para ac a fydd yn ystyried yr amgylchedd a phriodoleddau esthetig.

Cyfanswm cost y prosiect: £24,198.20
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £14,097.00

Manordeifi Cwmni Buddiannau Cymunedol Clynfyw – Tŷ Twt Clynfyw

Bydd Prosiect Tŷ Twt yn darparu cyfleuster cynhwysol newydd yn y Fferm Ofal gan gynnwys cyfleuster ‘changing places’ ac ardal sychu. Bydd yr ardal sychu yn sicrhau y gall cyfranogwyr, staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr a thrigolion a gefnogir fwynhau a chael mynediad i weithgareddau awyr agored, a sychu offer tywydd gwlyb yn syth.

Cyfanswm cost y prosiect: £20,300.70
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,000.00

Manordeifi Cae Chwarae Capel Newydd

Nod y prosiect hwn yw gosod offer newydd yn y cae chwarae yn lle'r offer sydd yno ar hyn o bryd sydd wedi'i ddifrodi ac yn anniogel.

Cyfanswm cost y prosiect: £11,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £8,000.00

Marloes a Sain Ffraid Ardal Hamdden Marloes a Phwyllgor Neuadd Bentref Marloes

Er mwyn gwella cydlynu cymunedol a rhannu gwybodaeth ledled y gymuned bydd y ceisydd yn disodli dau fwrdd hysbysebion presennol y pentref, i sicrhau dal i hysbysu’r gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £1,083.20
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £866.56

Marloes a Sain Ffraid Neuadd Bentref Marloes

Nod y prosiect hwn yw darparu system ffotofoltäig solar i wresogi neuadd y pentref drwy ddefnyddio system o wresogyddion storio ac allforio trydan na chaiff ei ddefnyddio i'r grid cenedlaethol. Bydd hyn yn sicrhau bod y neuadd yn fwy croesawgar a chyfforddus ac yn helpu i ddiogelu adeiladwaith yr adeilad, gan leihau effaith lleithder ar ei strwythur a'i osodiadau.

Cyfanswm cost y prosiect: £14,855.70
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,880.00

Ardal Hamdden Marloes

Nod y prosiect hwn yw adnewyddu'r offer chwarae yn Ardal Hamdden Marloes. Bydd hyn yn cynnwys seddi siglo newydd, cadwyni diogelwch ar gyfer y siglen crud a chynhaliad newydd ar y troellwr côn. Yn ogystal, bydd y fainc chwarae'n cael ei huwchraddio a'r pyst gôl yn cael eu gwneud yn fwy diogel.

Cyfanswm cost y prosiect:  £3,154.99
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,466.40 

Mathri Cyngor Cymuned

Bydd y prosiect hwn yn gwella sawl cyfleuster cymunedol a chymdeithasol yn ardal Mathri er mwyn helpu i gynnal hyfywedd cymunedol i'r trigolion parhaol a'r ymwelwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,411.30
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,729.04

Mathri Cyngor Cymuned

Bydd y prosiect hwn yn gwella sawl cyfleuster cymunedol a chymdeithasol yn ardal Mathri er mwyn helpu i gynnal hyfywedd cymunedol i'r trigolion parhaol a'r ymwelwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £6,785.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,428.00

Cyngor Cymunedol Mathri

Mae’r Cyngor Cymunedol yn cefnogi Neuadd Gymunedol, mannau chwarae, mannau agored, meinciau cyhoeddus a llochesi bysiau er mwyn hyrwyddo llesiant cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardal gymunedol. Nod y prosiect yw gwella nifer o gyfleusterau cymunedol a chymdeithasol yn ardal gymunedol Mathri.

Cyfanswm cost y prosiect: £19,735.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,788.00

Friends of the Mount (Aberdaugleddau)

I ychwanegu rhywfaint o amddiffyniad rhag y tywydd, meinciau a dysglau planhigion i gwrt bach sy'n wynebu'r de o flaen y ganolfan nad yw'n cael ei ddefnyddio ddigon. Byddai hyn yn gwella amgylchedd y ganolfan ac yn cynnig lle ar gyfer digwyddiadau. Bydd oedolion a phlant y gymuned yn cael eu cynnwys i helpu i wneud a chynnal y dysglau planhigion.

Cyfanswm cost y prosiect: £17,664.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £14,131.20

Aberdaugleddau Cymdeithas Gymunedol

Bydd y prosiect yn defnyddio gwasanaethau Oxford Psychometrics Ltd. i gynnal rhaglen cymorth a datblygu staff yn Ysgol Aberdaugleddau. Mae morâl isel yn yr ysgol a diffyg cydlyniant wedi cael effaith andwyol sylweddol ar y gymuned gyfan. Bydd y cynllun peilot hwn dros ddwy flynedd yn mynd i'r afael â hynny ac yn sicrhau gwelliant i'r ysgol a'r gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £67,065.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £23,532.50

Aberdaugleddau Canolfan Gymunedol Hubberston a Hakin

Nod y prosiect hwn yw sicrhau bod Neuadd Hubberston a Hakin yn cyrraedd y safonau amgylcheddol cyfoes ac yn defnyddio arfer dda o ran effeithlonrwydd ynni. Drwy osod paneli solar ffotofoltäig a gosod boeler newydd â gosodiadau parthu a rheoli tymheredd, bydd yn lleihau costau ynni'r ganolfan.

Cyfanswm cost y prosiect: £31,275.64
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,000.00

Cadetiaid Môr Aberdaugleddau

Er mwyn cefnogi cyfleoedd preswyl, bydd y grŵp yn prynu gwelyau bync, gan gynnwys matresi, i greu 80 o welyau ar gyfer hyfforddiant ar benwythnos ac yn ystod gwyliau ysgol. Maent hefyd yn croesawu grwpiau o bell sydd yn cael mynediad i'w cyfleusterau ac yn derbyn hyfforddiant o safon.

Cyfanswm cost y prosiect: £18,715.20
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £12,015.20

Youth Matters Aberdaugleddau

Bydd y prosiect yn cefnogi staffio cam 2 Siop Dros Dro Mudiad Ysgolion Meithrin yn Aberdaugleddau. Bydd yn cynnig pecyn cynhwysfawr i bobl ifanc a fydd o gymorth gyda hyfforddiant corfforol, emosiynol, addysgiadol a chymorth cyflogadwyedd. Bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd gwirfoddoli iddynt gan arwain at gyflogadwyedd.

Cyfanswm cost y prosiect:  £47,980.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: 27,980.00

Arberth Prosiect Ieuenctid Safle Bws

Nod y prosiect hwn yw gwella adeilad y Safle Bws yn ogystal â'r ardal o'i amgylch, a fydd yn gwella gwaelod ardal Towns Moor a'r maes parcio. Bydd yn cynnwys gosod ffens weiren bigog newydd, gosod llwybr mynediad, tirlunio'r tir a phlannu coed ar y cyd â Friends of Narberth Trees. Bydd yr adeilad wedi'i orchuddio â'r un deunydd a ddefnyddiwyd ar gyfer y pen deheuol, caiff drysau allanol newydd eu gosod er mwyn atal dŵr rhag mynd i mewn ac atal gwres rhag cael ei golli a chaiff esgynfa newydd ei gosod er mwyn sicrhau y gall bawb gyrraedd yr adeilad. Unwaith y bydd yr adeilad yn addas i'w ddefnyddio, caiff defnyddwyr newydd eu croesawu a chaiff sesiynau galw heibio i bobl ifanc eu hailgyflwyno gyda gweithiwr ieuenctid â thâl er mwyn helpu i ysbrydoli ac ymgysylltu â phobl ifanc yr ardal.

Cyfanswm cost y prosiect: £18,157.77
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,707.77

Arberth Pwyllgor Pentref Ludchurch

Nod y prosiect hwn yw darparu cadeiriau a byrddau ar gyfer y Neuadd Gymunedol a gafodd ei hailwampio'n ddiweddar yn Ludchurch. Bydd gwella'r adnoddau yn yr hwb cymunedol yn sicrhau y gellir cynnig cynhwysiant cymunedol a chymorth gwell yn y gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £10,039.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,000.00

Arberth Amgueddfa

Mae siop goffi Amgueddfa Arberth yn lle cyfarfod poblogaidd i bobl o bob oedran. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl neu gorfforol, sy'n unig neu sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol. Mae llawer o drigolion sy'n agored i niwed yn mwynhau'r cyfleuster, ac mae'n helpu i gryfhau'r ymdeimlad o gydlyniant cymunedol sydd wedi bod yn isel iawn yn sgil y cynnydd yn nifer y bobl sy'n berchen ar ail gartrefi. Bydd y prosiect hwn yn cyflogi ac yn hyfforddi person ifanc i helpu gyda'r gwaith o ddatblygu'r cyfleuster a'r gwasanaethau a gynigir i gefnogi'r gwirfoddolwyr presennol.

Cyfanswm cost y prosiect: £1,800.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,440.00

Nanhyfer a Moyolegrove Cymdeithas Trewyddel

Bydd y ceisydd yn creu lle ar gyfer achlysuron awyr agored / gweithgareddau cymdeithasol ar diroedd Hen Neuadd yr Ysgol, Trewyddel, gan drawsffurfio ardal anwastad, anniogel a hyll trwy ailwynebu, cyflwyno seddau sefydlog a symudol, dysglau plannu ac adeiledd â gorchudd arno ar gyfer barbeciws a chownter gweini, wrth gynnal ei ddefnydd fel llain barcio.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,838.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,938.00

Nanhyfer a Moyolegrove Cymdeithas Trewyddel 2

Bydd y prosiect yn creu llwyfan y gellir ei dynnu'n rhydd i wella a chynyddu nifer y digwyddiadau a'r sgyrsiau y gellir eu cynnal. Bydd cyfleuster storio pren allanol yn cael ei adeiladu gerllaw y neuadd i gadw'r llwyfan hwn, yn ogystal â'r offer, y byrddau a'r cadeiriau ychwanegol y bydd eu hangen i fodloni'r gofynion er mwyn sicrhau y gall fwy o bobl fynychu'r digwyddiadau a gwella'r amrywiaeth o glybiau a llogwyr preifat.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,173.90
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,539.12

Nanhyfer a Moylegrove Clychau Eglwys Sant Brynach

Mae’r prosiect hwn yn dilyn adfer Tŵr Normanaidd Eglwys Brynach Sant, Nanhyfer o’r 12fed ganrif, sy’n golygu adfer y 6 chloch sy’n dyddio o 1763. Yn gysylltiedig â hyn mae’r ceisydd yn bwriadu hyfforddi grŵp o glochyddion yn barod ar gyfer dathlu cwblhau prosiect y Tŵr. Uchelgais y prosiect yw dylanwadu ar gymunedau iachach, diogelu’r amgylchedd, cyrraedd yn uwch a helpu creu cymuned fywiog.

Cyfanswm cost y prosiect: £56,470.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro:£11,000.00

Sioe Amaethyddol a Garddwriaethol Nanhyfer

Bydd y prosiect hwn yn prynu cynwysyddion a rhwystrau ac yn datblygu gwefan er mwyn helpu i leihau costau a gwella effeithlonrwydd gwaith rheoli a hyrwyddo'r sioe. Y gobaith yw y bydd yn cryfhau gwydnwch ac ysbryd cymunedol yn yr ardal.

Cyfanswm cost y prosiect: £29,043.60
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £20,780.00

Trefdraeth Ffrindiau Bro Ingl

Bydd prosiect Tanio Draig Tydrath yn cynorthwyo datblygu dinasyddion Cymraeg hyderus yn y dyfodol trwy gefnogi disgyblion ac aelodau’r gymuned i ddefnyddio’r Gymraeg oddi allan i’r ysgol. Ef cynnal amcan Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,964.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,000.00

Trefdraeth Fforwm

Prosiect i droi'r Swyddog Cymorth Ymgysylltu presennol yn Swyddog Ymgysylltu a Gwydnwch. Bydd y rôl yn cynnwys gweithio gyda'r gymuned i ddatblygu a gweithredu gwaith Llesiant Treftadaeth yng Nghynllun Llesiant Treftadaeth sy'n cwmpasu creu gwydnwch yn yr economi leol, amgylchedd, treftadaeth, diwylliant a'r celfyddydau, yn ogystal ag iechyd a gofal cymdeithasol.

Cyfanswm cost y prosiect: £37,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,000.00

Trefdraeth Grŵp Llwybrau

Prosiect i ddisodli'r byrddau gwybodaeth Llwybr Mileniwm Trefdraeth a'r Llwybr Mynediad Hawdd sy'n adfeiliedig ac wedi dyddio yng nghanol meysydd parcio Trefdraeth a Pharrog gyda byrddau lliw, hygyrch sy'n dangos llwybrau cerdded gyda chodau QR sy'n cysylltu â gwybodaeth ar wefannau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a'r Grŵp Llwybrau Trefdraeth.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,932.50
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,746.00

Neuadd Goffa Trefdraeth

Bwriad y prosiect yw datrys yr amodau acwstig gwael presennol yn y neuadd a darparu offer clywedol hawdd ei ddefnyddio yn y neuadd; caiff hyn ei gyflawni trwy wneud y canlynol;

 • Asesiad gan Beiriannydd Sain
 • Prynu paneli wal a nenfwd acwstig a'r holl offer gosod
 • Prynu cyfarpar sain Plug and Play hawdd ei ddefnyddio
 • Prynu uwchdaflunydd a sgrin i dynnu i lawr a reolir o bell
 • Prynu pedwar seinydd - Chwaraewr Blue Ray - dolen sain – Gliniadur

Cyfanswm cost y prosiect: £16,586.18
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,926.18

Trefdraeth Fforwm Cymunedol

Trefdraeth a’r Cylch Bydd y prosiect yn datblygu a dosbarthu ‘Llawlyfr i Drefdraeth’ i bob cartref, i gynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth trigolion a pherchenogion ail gartrefi fel ei gilydd, manteisio ar, a defnyddio mwy priodol o, wasanaethau (cymunedau iachach; gwell gofal cymdeithasol) a gwella cyfalaf cymdeithasol (cymuned hunangynhaliol a mwy bywiog).

Cyfanswm cost y prosiect: £5,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,596.00

Trefdraeth Fforwm Cymunedol Tydraeth a'r Cylch

Nod y prosiect yw helpu i wella llesiant unigolion a'r gymuned. Bydd y Swyddog Cymorth Ymgysylltu arfaethedig yn mynd ati i ddefnyddio'r gymuned, drwy gysylltu anghenion unigolion a grwpiau. Bydd hyn yn helpu i hwyluso dulliau cydweithredol o weithio, rhannu adnoddau, ymgysylltu â darparwyr gwasanaethau a chyflwyno gwelliannau i wasanaethau drwy gydgynhyrchu.

Cyfanswm cost y prosiect: £21,617.50
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,838.00

Trefdraeth Cyngor Tref

Mae’r ceisydd yn prydlesu eiddo gan PCNPA. Amcan y datblygiad hwn yw ailsefydlu Canolfan Ymwelwyr i gynorthwyo busnesau lleol presennol a newydd trwy sefydlu gwasanaeth cymunedol a gwybodaeth, i gynnwys Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth. Yng nghyfnodau’r dyfodol, uchelgais Cyngor y Dref yw creu ystafell cyfarfodydd cymunedol newydd a gofod Cyngor y Dref. Mae’r cais hwn yn cynorthwyo’r ceisydd i brynu offer i gefnogi’r agwedd hysbysrwydd cymunedol ar y datblygiad.

Cyfanswm cost y prosiect: £25,559.86
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £18,649.11

Trefdraeth Cyngor Tref

Prosiect peilot i gyflogi Swyddog Grantiau a Phrosiectau i gefnogi'r Cyngor Tref, grwpiau lleol, a'r gymuned ehangach i nodi prosiectau, ymchwilio i ffynonellau cyllid a helpu i ddatblygu cymwysiadau. Bydd deiliaid y swydd hon yn gweithio'n agos gyda chymunedau cyfagos a'r Swyddog Cymorth Ymgysylltu Fforwm Cymunedol Casnewydd.

Cyfanswm cost y prosiect: £17,314.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,824.00

Cyngor Tref Casnewydd

Arolwg o drigolion Casnewydd i asesu’n bendant pa dai sydd eu hangen ar y gymuned nawr ac yn y dyfodol, yn ogystal ag effaith COVID-19 ar eu bywydau, eu cyflogaeth a’u harian. Byddant yn gweithio gydag ymgynghorydd ac mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i gynhyrchu adroddiad manwl heb fanylion personol.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,430.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,730.00

Clwb Achub Bywyd Syrffio Trefdraeth

Bydd y prosiect yn atgyweirio safle'r clwb er mwyn sicrhau bod yr ased cymunedol hwn yn parhau'n ddiogel ac yn addas i'r diben. Bydd y gwaith yn diogelu'r adeilad a'r gweithgareddau cymunedol a gaiff eu cynnal yno, yn ogystal â gwella'r amwynder cyhoeddus hwn, o ystyried ei leoliad amlwg ar draeth Trefdraeth.

Cyfanswm cost y prosiect: £112,902.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £61,369.00

Newport SHGT Community Benefit Society Ltd

Cyflogi cydlynydd gwirfoddolwyr ar gyfer siop Havards Hardware, sydd i'w phrynu'n fuan. Bydd hon yn fenter gymunedol ac yn atal colli siop leol hanfodol arall. 

Cyfanswm cost y prosiect: £24,840.00

Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £19,872.00

Neyland Cyngor Tref

Mae’r ceisydd eisiau diweddaru 14 o fyrddau dehongli ar hyd llwybr natur a llwybr beicio Cei Brunel a Westfield Pill. Bydd y byrddau’n egluro hanes Neyland a bywyd gwyllt lleol gan annog pobl i wneud y mwyaf o’u tref a hybu defnyddio’r llwybr natur. Mae’r llwybr yn ychwanegu gwerth at y gymuned leol a phrofiad yr ymwelydd. Mae hyn yn ffurfio un o nifer o gyfleoedd y mae Cyngor y Dref yn gobeithio’u datblygu i annog pobl i ymweld â Neyland gan liniaru effaith perchenogaeth ail gartref. Bydd Cyngor y Dref yn ysgwyddo cyfrifoldeb rheoli a chynnal y paneli hyn yn llawn.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,163.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,730.00

Gardd Gymunedol Neyland

Bydd y prosiect hwn yn darparu 15 o erddi cymunedol / rhandiroedd gyda siediau cysylltiedig yn y parc chwarae yn agos at Victoria Close a Belle Vue yn Neyland. Mae at ddefnydd trigolion Neyland i dyfu eu llysiau a'u blodau eu hunain.

Cyfanswm cost y prosiect: 21,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: 9,000.00

Neyland CIC (Cwmni Buddiannau Cymunedol)

Effeithiwyd ar Hybiau Cymunedol Neyland a agorodd yn 2020 gan COVID-19 a’r cyfyngiadau cysylltiedig. Bwriad y prosiect hwn yw sicrhau bod y gymuned leol yn cael y budd mwyaf posibl o'r cyfleusterau a grëwyd drwy wella mynediad a seddi; a thrwy gyflogi aelod o staff i ehangu cyrhaeddiad cymunedol yr Hybiau i sicrhau ei ddatblygiad cynaliadwy

Cyfanswm cost y prosiect:  24,060.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: 19,248.00

Penfro Cyngor Tref

Mae Cyngor Tref Penfro yn gwneud cais i wella The Green, Penfro trwy uwchraddio'r cyfleusterau cymunedol mewn ward sy'n annigonol yn ei darpariaeth o gyfleusterau i'r cyhoedd. Ar ran y Green Park Group, mae'r Cyngor Tref yn gwneud cais i ddatblygu'r ardal chwarae yn ganolbwynt cymunedol sy'n groesawgar ac yn gynhwysol i drigolion o bob oed gael cymdeithasu a chymryd rhan mewn digwyddiadau ymarfer corff iach.

Cyfanswm cost y prosiect: £50,524.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £39,951.50

Man Chwarae – Cyngor Sir Penfro

Bydd y prosiect ail gam hwn yn gwella'r cyfleusterau cymunedol ym Mharc Gwyrdd Penfro ymhellach. Bydd ffensys diogelwch yn cael eu gosod o amgylch yr offer presennol ar gyfer plant bach yn ogystal ag offer hygyrch a fydd yn darparu man chwarae mwy integredig i bawb.

Cyfanswm cost y prosiect: £26,824.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £21,459.20

Pride Sir Benfro

Bwriad y prosiect hwn yw ariannu Swyddog Ymgysylltu Cymunedol ar gyfer Pride Sir Benfro am 12 mis i ddechrau, wedi'i leoli yn Noc Penfro. Bydd y rôl yn cynnwys trefnu digwyddiadau a gynlluniwyd gan Pride Sir Benfro mewn ymgynghoriad â'r gymuned LHDTC+ a darparu cyfeiriad / cefnogaeth i unigolion LHDTC+. Bydd deiliad y swydd yn ceisio cyllid i wneud y rôl yn hunangynhaliol.

Cyfanswm cost y prosiect:  £33,670.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,920.00

Ysgol Gynradd GRh yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi

Bydd y cynllun peilot hwn yn gwella'r gweithgareddau ‘ychwanegol’ presennol a gaiff eu rhedeg gan wirfoddolwyr ac yn datblygu fframwaith ar gyfer darparu clwb gofal ar ôl ysgol ffurfiol yn y tymor hir, a fydd yn ategu'r cwricwlwm newydd. Bydd yn darparu gofal plant gwerthfawr a hanfodol i rieni sy'n gweithio ac yn creu cysylltiadau â'r gymuned ehangach.

Cyfanswm cost y prosiect: £9,700.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,760.00

Cyngor Cymuned Pencaer

Bydd y prosiect hwn yn cyflogi swyddog cyswllt cymunedol rhan-amser sydd â'r dasg o feithrin perthnasoedd ar draws y gymuned, datblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu a digwyddiadau, a chreu, cyhoeddi a dosbarthu cylchgrawn cymunedol. Bydd hyn yn helpu i greu cysylltiad, ymdeimlad o berthyn ac yn gwella llesiant ar draws yr ardal.

Cyfanswm cost y prosiect:  £12,787.50
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,100

Penfro Ymddiriedolaeth Muriau Tref

Mae’r ceisydd eisiau adfywio muriau gogleddol Penfro. Byddant yn cynnwys, denu ac ysbrydoli’r gymuned, hyfforddi gwirfoddolwyr lleol a phrentisiaid i’w clirio a’u hadfer yn ofalus, diogelu bioamrywiaeth yn y Warchodfa Natur Leol trwy ddull hirdymor cam wrth gam, gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid lleol, a chynnal rhaglen achlysuron a hysbysrwydd.

Cyfanswm cost y prosiect: £22,516.19
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,723.27

Pembroke 21C Community Association Ltd

Nod y prosiect yw ymgymryd â gwaith atgyweirio angenrheidiol i ochr allanol Tŷ Ffowndri. Bydd hyn yn helpu i gynnal adeiladwaith adeilad Tŷ Ffowndri i sicrhau gweithgareddau 21C, Gardd Gymunedol Sant Oswald a Choedwig Holyland yn y dyfodol.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,405.46
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,454.96

Clwb Criced Penfro

Nod y prosiect yw disodli balwstradau pren presennol prif ardal wylio'r balconi ag amgylchyn gwydr i wella golwg o'r arwyneb chwarae. Bydd hyn yn helpu i ddenu mwy o aelodau a nawdd a sicrhau cynaliadwyedd y clwb i'r dyfodol.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,475.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,980.00

Doc Penfro Cymunedau Arfordirol Ymddiriedolaeth Llongau Tal (Cymru)

Bydd Prosiect Cymunedau Arfordirol Doc Penfro yn cynnig rhaglen gynhwysol ar gyfer pob cenhedlaeth a fydd yn seiliedig ar ddigwyddiadau morol, diwylliannol, addysgol ac sy'n ymwneud â threftadaeth, gan ganolbwyntio'n benodol ar ŵyl Seafair Haven. Bydd y prosiect hwn a arweinir gan wirfoddolwyr yn adfywio'r gymuned ac yn helpu i leihau'r ymdeimlad o fod yn ynysig yn Noc Penfro. Bydd hefyd yn gwella cyfleoedd ar gyfer twristiaeth, yn denu pobl i ymweld â busnesau lleol ac yn annog cefnogaeth perchenogion ail gartrefi.

Cyfanswm cost y prosiect: £24,150.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £14,040.00

Doc Penfro Canolfan Dreftadaeth

Bydd ennill cydnabyddiaeth amgueddfaol ar lefel genedlaethol yn gwella safon ac ansawdd profiad ymwelwyr, gan roi dyfodol ariannol mwy sefydlog a chynaliadwy i'r ganolfan. Bydd yn cryfhau ei rôl mewn darparu cyfleoedd yng nghymunedau ehangach Doc Penfro a Phenfro. Mae cyflogi arbenigwyr i gyflenwi'r achrediad a hyfforddi'r staff a gwirfoddolwyr presennol i wella safonau yn hanfodol ar gyfer dyfodol y ganolfan.

Cyfanswm cost y prosiect: £19,675.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,740.00

Doc Penfro Tîm Tref

Mae’r ceisydd yn gofyn am gymorth ariannol ar gyfer Hyrwyddwr Tref / Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned i Dîm y Dref. Bydd Hyrwyddwr y dref yn cynorthwyo datblygu a chyflawni prosiectau dynodedig, sicrhau cyllid, denu a chynnal gwirfoddolwyr. Bydd y swyddogaeth yn gweithio tuag at hunangynhaliaeth.

Cyfanswm cost y prosiect: £21,230.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,650.00

Cymdeithas Treftadaeth Forwrol Gorllewin Cymru

Adeiladu lloches fydd yn galluogi adfer ac arddangos bad achub hanesyddol Charterhouse yn yr amgueddfa Treftadaeth Forwrol yn Noc Penfro. Bydd gwaith adfer dilynol yn darparu gwaith boddhaol a datblygiad sgiliau i wirfoddolwyr. Bydd y bad achub sydd wedi'i leoli ar y doc yn denu ymwelwyr, yn ganolbwynt balchder i drigolion, ac yn addysgu pobl ifanc.

Cyfanswm cost y prosiect: £14,390.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,500.00

Cyngor Cymunedol Cas-mael

Bydd y prosiect yn adnewyddu maes y pentref er mwyn ei wneud yn ganolbwynt cymunedol croesawgar, a fydd yn hygyrch i bawb. Mae'r wal derfyn a'r llwybr wedi cracio sy'n bryder o ran iechyd a diogelwch. Mae angen ail-osod y ffens a'r ddwy fainc hefyd yn ogystal ag ychwanegu mainc bicnic.

Cyfanswm cost y prosiect: £10,235.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £8,188.00

Neuadd Bentref Rhosfarced

Bwriad y prosiect hwn yw gwella'r neuadd trwy ychwanegu cyfleusterau cegin a chyfarpar / gallu clywedol sydd wedi'u cynllunio i ddod â bywiogrwydd ychwanegol i'r gymuned. Bydd hefyd yn ychwanegu teledu cylch cyfyng a larwm tresmaswyr i roi diogelwch ychwanegol i'r adeilad.

Cyfanswm cost y prosiect: £14,488.64
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,590.91

Cymdeithas Gymunedol Rudbaxton

Bydd y prosiect hwn yn cael gwared â'r offer maes chwarae presennol sydd wedi torri, wedi'i ddifrodi ac yn anniogel, ac yn gosod fersiynau modern o'r offer y gall y plant ifanc ymgysylltu â nhw a'u mwynhau.

Cyfanswm cost y prosiect: £31,542.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £14,531.00

Saundersfoot Clwb Bowlio

Nod y prosiect hwn yw gwella'r llwybrau cerdded o amgylch y lawnt fowlio yn Saundersfoot drwy osod llwybr concrid gwell, sy'n addas ar gyfer pob lefel o symudedd. Bydd hefyd yn gosod ffensys terfyn a gatiau newydd yn arwain at y lawnt a'r clwb yn lle'r rhai sydd wedi'u difrodi. Mae'r mynediad i'r lawnt a'r diogelwch yn hollbwysig er mwyn hyrwyddo'r cyfleusterau i drigolion, perchenogion ail gartrefi ac ymwelwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £35,213.10
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £28,170.48

Saundersfoot Siambr Dwristiaeth

Nod y prosiect hwn yw darparu'r seilwaith, yr hyfforddiant a'r cyfryngau cymdeithasol sydd eu hangen i gynnal ac ail-lansio Rhaglen Ddigwyddiadau Mawr y Pentref yn Saundersfoot.

Cyfanswm cost y prosiect: £49,555.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £36,243.98

Saundersfoot Cyngor Cymuned

Nod y prosiect ‘‘maes chwarae wedi'i ailgylchu’’ yw gosod cyfleuster newydd yn lle'r maes chwarae plant sydd yno'n barod ac sy'n dirywio yng nghanol y pentref. Bydd yr offer, a fydd yn defnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu a darpariaeth ailgylchu sy'n addas i blant, yn apelio at amrywiaeth o oedrannau a galluoedd i alluogi pob plentyn i gael ardal chwarae sy'n addas i'r 21ain Ganrif.

Cyfanswm cost y prosiect: £31,996.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,000.00

Saundersfoot Clwb Criced – Clwb Pêl-droed Saundersfoot

Bydd y prosiect hwn yw hwyluso prynu peiriant torri glaswellt a rowlar; sy'n hanfodol ar gyfer gwaith cynnal a chadw ar gyfer y man gwyrdd mwyaf helaeth ym mhentref Llanusyllt, gan gefnogi mannau a gweithgareddau hamdden gwyrdd y clybiau criced a phêl-droed.

Cyfanswm cost y prosiect: £44,394.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £35,515.20

Saundersfoot Canolfan Gymunedol Regency Hall

Nod y prosiect yw prynu 50 o gadeiriau sy'n hawdd eu glanhau a'u diheintio ac sy'n stacio ar gyfer y neuadd. Bydd y rhain yn disodli hen gadeiriau sydd wedi'u difrodi ac wedi'u gorchuddio â ffabrig. Maent hefyd yn dymuno disodli'r Gwrthdröydd Panel Solar ac Optimeiddwyr sydd heb fod mewn defnydd ers 2018.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,446.82
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,957.46

Saundersfoot Cylch Chwarae

Mae’r ceisydd eisiau helaethu’r gofal plant a gynigiant ar hyn o bryd er mwyn i rieni lleol allu manteisio ar 30 awr o ofal plant wedi’i dalu gan Lywodraeth Cymru trwy gynnig, mewn cydweithrediad ag Ysgol Saundersfoot, gwasanaeth cylch chwarae a gofal dydd cofleidiol am y diwrnod cyfan.

Cyfanswm cost y prosiect: £19,668.39
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £12,631.39

Clwb Bowls Saundersfoot

Mae Clwb Bowls Saundersfoot yn ceisio cyllid i brynu peiriant torri gwair newydd yn lle’r peiriant torri gwair presennol sy’n hen ac nad yw bellach yn addas i’r diben. Mae torri rheolaidd yn hanfodol i alluogi aelodau, y gymuned ehangach, perchnogion ail gartrefi ac ymwelwyr i chwarae arno.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,980.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £11,184.00

Cyngor Cymuned Saundersfoot

Bwriad y prosiect yw darparu man gwyrdd gwell ar gyfer ystod o oedrannau a galluoedd a chyfleoedd gwell i integreiddio teuluoedd presennol a theuluoedd sy'n berchen ar ail gartrefi. Yr ardal hon o'r pentref yw canolbwynt bywyd cymunedol. Bydd yn cwblhau'r cynnig i adfywio Harbwr a Chanolfan Ymwelwyr Saundersfoot sydd yn agos at yr Ardd Synhwyraidd.

Yr Ardd yw un o’r unig fannau gwyrdd sydd ar ôl yng nghanol y pentref. Mae sawl maes yn dirywio a bydd angen eu newid am ddeunyddiau a fydd yn hirhoedlog ac o adeiladwaith da wrth ystyried yr amgylchedd ac estheteg. Bydd y gwelyau blodau uchel newydd yn ystyried y syniadau a gyflwynwyd i'r Cyngor gan aelodau'r cyhoedd a chyrff lleol perthnasol eraill.

Cyfanswm cost y prosiect: £10,250.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £8,200.00

Cylch Chwarae a Gofal Dydd Saundersfoot

Mae’r Cylch Chwarae wedi cael gwahoddiad i adleoli i le o fewn Ysgol Gynradd Saundersfoot a fydd yn fwy cynaliadwy ac yn eu galluogi i sefydlu clwb ar ôl ysgol. Mae'r prosiect hwn i gefnogi eu hadleoli, a'u galluogi i osod offer gofal plant, storfa gegin ac ystafell ymolchi ac eitemau diogelwch angenrheidiol yn y lle ar gyfer plant dwy i bedair oed. Maent hefyd angen sied storio a chyfarpar chwarae awyr agored ychwanegol

Cyfanswm cost y prosiect: £8,688.41
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,285.06

Clwb Hwylio Saundersfoot

Bwriad y prosiect yw ariannu cost y ddau gwch diogelwch newydd (cychod RIB) ynghyd â chyfarpar diogelwch cysylltiedig ar gyfer y cychod fel trelars, radios VHF a chymhorthion hynofedd.  Bydd hyn yn gwella darpariaeth achub / diogelwch y clwb fel ei fod yn ddiogel, yn ddibynadwy ac yn addas at y diben.  Defnyddir cychod diogelwch i gefnogi aelodau'r clwb tra eu bod ar y dŵr yn ystod gweithgareddau arferol y clwb, ond hefyd ar gyfer darpariaeth diogelwch ac achub mewn digwyddiadau a drefnir yn y gymuned leol.  Byddai cychod newydd hefyd yn eu galluogi i gefnogi set ehangach o ddigwyddiadau a gweithgareddau hyfforddi

Cyfanswm cost y prosiect: £35,162.72
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £27,810.18

Saundersfoot Nofio Dydd Calan

Mae’r ceisydd wedi nodi trwy wersi a ddysgwyd yn 2018 mae angen canolbwynt i gyfranogwyr ar y traeth. Bydd hyn yn sicrhau bod holl gyfathrebu â chyfranogwyr yn cael ei gyfleu o fan gweladwy. Maent hefyd wedi nodi bod angen gwahanu’n fwy effeithiol rhwng nofwyr a gwylwyr, fel bod nofwyr yn cael blaenoriaeth wrth adael y traeth.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,858.99
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,287.19

Saundersfoot Nofio Dydd Calan

Nod y prosiect hwn yw gwella'r safonau iechyd a diogelwch yn y Digwyddiad Nofio yn Saundersfoot ar Ddydd Calan drwy ychwanegu'r eitemau canlynol:

 1. Man penodol ar gyfer nofwyr sydd heb gofrestru o'r blaen.
 2. Rhwystrau diogelwch sy'n cyrraedd ymyl y dŵr er mwyn atal gwylwyr rhag mynd yn agos at y nofwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,420.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,900.00

Saundersfoot – Tenby Memory Café

Y nod yw hyrwyddo Saundersfoot fel cymuned sy’n ystyriol o ddementia mewn ffordd gadarnhaol a rhagweithiol.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,510.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,760.00

Cyngor Cymuned Saundersfoot

Mae'r prosiect i gyflwyno arwyddion adborth i yrwyr electronig sy'n cael eu pweru gan yr haul ar nifer o'r ffyrdd sy'n arwain i ganol y pentref. Mae tri phrif lwybr i mewn i bentref Saundersfoot, ac mae pob un yn profi problemau gyda cherbydau’n gyrru’n gynt na’r terfynau cyflymder a osodir ar y ffyrdd hyn. Dylai hyn helpu i liniaru'r materion hynny

Cyfanswm cost y prosiect:  £26,239.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £20,991.20

Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Saundersfoot

Bydd y prosiect hwn yn darparu gwell seilwaith ystafelloedd newid i gefnogi datblygiad chwaraeon maes yn Saundersfoot, Amroth, New Hedges, Cilgeti/Begeli. Mae hwn yn brosiect tair blynedd fesul cam gyda cham 1 yn sicrhau bod yr adeilad presennol yn dal dŵr, yn gallu cael ei ddefnyddio ac yn ddiogel.

Cyfanswm cost y prosiect: £64,800.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £28,248.80

Sea Trust Cymru Mae

Sea Trust yn ehangu eu gwaith monitro o fywyd gwyllt morol i astudio meysydd newydd a rhywogaethau niferus er mwyn codi ymwybyddiaeth o fywyd morol a'i ddylanwad cadarnhaol ar lesiant. Mae cefnogaeth yn cael ei rhoi ar gyfer y prosiect hwn er mwyn darparu rheolwr prosiect, hyfforddiant i wirfoddolwyr, costau teithio ac offer.

Cyfanswm cost y prosiect: £65,240.12
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £20,224.94

Maes Chwarae Scleddau

Bwriad y prosiect yw darparu offer chwarae ar y cae chwarae yn Scleddau. Bydd hyn yn helpu i gael teuluoedd allan yn yr awyr agored i fod yn fwy egnïol, ac yn helpu i gryfhau cysylltiadau yn y gymuned. Bydd hefyd yn annog teuluoedd preswyl i aros a mwy o deuluoedd i symud i'w cymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,699.00

Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6159.20

Grŵp Gweithgareddau Simpson Cross

Bwriad y prosiect hwn yw cefnogi ailagor Canolfan Gymunedol Simpsons Cross a'r tiroedd i ddarparu canolbwynt cymdeithasol i drigolion, pentrefi cyfagos ac ymwelwyr.  Trwy'r cyfleuster hwn eu nod yw gwella eu cymuned, bod yn gynhwysol, symud ymlaen a chefnogi ei gilydd.

Cyfanswm cost y prosiect:  £21,304.99
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £17,086.24

Solfach Cyngor Cymuned Datblygu Adeilad Clwb Pêl-droed Solfach – Cynlluniwyd Canolfan Gymunedol y Pâl ar ddau gyfnod

Mae’r cais hwn ar gyfer cynorthwyo cyfnod 1, sef prynu’r adeilad a’r ardal barcio. Cyfnod 2 fydd ailwampio Canolfan Gymunedol y Pâl.

Cyfanswm cost y prosiect: £25,880.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £20,704.00

Solfach Cyngor Cymuned

Datblygu maes chwarae diogel sy'n addas i'w bwrpas a fydd o fudd i lesiant teuluoedd sy'n mynd â'u plant i chwarae yno. Bydd hyn yn cyfrannu at gymuned fywiog a hunangynhaliol a fydd yn tynnu sylw at effeithiau negyddol ail gartrefi. Rhaid newid un eitem ar frys am resymau diogelwch a nodwyd gan Gyngor Sir Penfro.

Cyfanswm cost y prosiect: £13,628.20
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,910.56

Cyngor Cymuned Solfach

Bwriad y prosiect hwn yw uwchraddio man chwarae 'Gamlin' drwy ychwanegu nifer o ddarnau allweddol o gyfarpar chwarae. Mae gan barc chwarae a gynhelir yn dda fanteision cymunedol pellgyrhaeddol ac mae hwn yng nghanol y pentref yn amwynder a ddefnyddir yn aml.

Cyfanswm cost y prosiect:  £26,660.00

Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £21,328.00

Solva Care

Bydd y prosiect yn adeiladu ar y cymorth cymdeithasol a roddir gan yr elusen Solva Care, gan ymestyn ei gwasanaethau i ddarparu gwasanaethau gofal cartref ar draws Penrhyn Dewi. Bydd yr elusen yn cydweithio ac yn partneru â Neyland Domiciliary Care CIC, sef  Cwmni Buddiannol Cymunedol cofrestredig a sefydledig, sy'n derbyn atgyfeiriadau o restrau gofal gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Penfro.

Cyfanswm cost y prosiect: £9,087.36
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,269.89 

Tyddewi Amaethyddiaeth Gymunedol Organig Caerhys (COCA)

Caiff cynllun Amaethyddiaeth Gymunedol Organig Caerhys (COCA) ei gefnogi gan y gymuned leol a fydd yn cael budd ohono. Mae 50 o deuluoedd sy'n aelodau o COCA yn rhannu bwyd organig sy'n cael ei dyfu mewn partneriaeth â ffermwyr lleol. Nod y prosiect yw adnewyddu Cartref, sef adeilad beliau gwellt a ddefnyddir fel canolfan ymarferol a chymdeithasol COCA. Mae caniatâd cynllunio wedi cael ei ystyried ac mae'r brydles yn caniatáu'r gwaith datblygu.

Cyfanswm cost y prosiect: £9,760.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,750.00

Tyddewi Cyngor Dinas

Bydd y ceisydd yn gosod goleuadau diogelwch paneli haul yn y cyfleusterau sglefrio a’r offer cadw’n heini awyr agored yng nghae chwarae Waunfawr. Cytunwyd ar y safle sy’n cael ei ddatblygu trwy ymgynghori â’r gymuned, ond daw goleuadau stryd i ben yn union cyn y safle. Mae hyn yn peri problemau yn ystod y gaeaf. Er mwyn defnyddio’r safle gydol y flwyddyn a mynediad hwy, mae’r ceisydd wedi nodi’r prosiect hwn, sef gosod 3 golau diogelwch panel haul. Byddai’r goleuadau hyn yn ynni-effeithlon, yn cael eu gyrru gan yr haul ac yn gofyn dim gweithredu â llaw oherwydd bod synwyryddion goleuni’n eu rheoli.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,420.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,336.00

Tyddewi Clwb Achub Bywydau Ewyn Môr Porthmawr

Mae’r ceisydd yn gofyn am gymorth ariannol ar gyfer costau gosod taflunydd a sgrin er mwyn gallu cynnal cyrsiau achub bywyd a chymorth cyntaf o’r clwb. Mae’r cyrsiau hyn yn cynnwys Achubwyr Traeth, Plant ac Achubwyr Bywydau Iau Traeth Galwedigaethol Cenedlaethol, Cymorth Cyntaf yn y Gwaith, Diffibrilio Cymunedol RLSS a hyfforddiant cynefino Achubwyr RNLI.

Cyfanswm cost y prosiect: £949.99
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £760.00

Tyddewi Clwb Rygbi

Bydd y prosiect yn gosod boeler newydd, mwy effeithiol yn lle'r hen fodel sydd yno ar hyn o bryd. Bydd hyn yn golygu bod y cyfleuster yn fwy apelgar a chroesawgar i gynnal mwy o weithgareddau cymunedol drwy gydol y flwyddyn.

Cyfanswm cost y prosiect: £17,860.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £14,288.00

Tyddewi Tŷ Shalom

Nod y prosiect yw darparu Bath Therapi Arjo yn y ganolfan i gleientiaid allu defnyddio gwasanaethau hylendid a therapïau. Bydd hyn yn gwella llesiant cleifion ac yn helpu gofalwyr a all fod yn cael trafferth golchi cleifion yn ddigonol gartref. Bydd boeler / system wresogi a system ddŵr newydd yn gwella effeithlonrwydd ynni.

Cyfanswm cost y prosiect: £29,884.27
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £23,907.00

Gŵyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Mae’r grŵp yn cynnal gŵyl gerddoriaeth glasurol a chyfoes sy’n croesawu cerddorion nodedig i Dyddewi. Yn 2022 bydd côr cymunedol newydd yn cael ei ffurfio yn Nhyddewi a fydd yn cyfarfod gydol y flwyddyn, bydd profiad gwaith yn y diwydiant digwyddiadau yn cael ei ddatblygu ar gyfer pobl ifanc, a bydd Prom Tyddewi yn cael ei dreialu, a fydd yn dod â’r gymuned gyfan ynghyd yn ystod Jiwbilî’r Frenhines.

Cyfanswm cost y prosiect: £165,300.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £42,300.00

Cyngor Dinas Tyddewi

Bydd gosod trac pwmpio yn y cae chwarae yn galluogi pobl i gael mynediad diogel i'r cyfleusterau sglefrio a'r offer ffitrwydd sydd eisoes yn boblogaidd ac sy'n cael eu defnyddio'n aml gydol y flwyddyn.

Cyfanswm cost y prosiect: £39,787.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £28,936.00

Tyddewi Gŵyl Syniadau

Diben yr ŵyl yw cychwyn deialog a thrafodaeth, a fydd yn gwneud Tyddewi yn ganolfan arloesol sy'n gweithredu ar hinsawdd, gwleidyddiaeth, y gymdeithas a datrysiadau cymunedol i faterion byd-eang. Yn dilyn gŵyl ar-lein 2021, denwyd siaradwyr a chyfranogwyr i ddigwyddiad ym mis Mawrth 2022.

Cyfanswm cost y prosiect: £14,493.40
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,993.40

Gŵyl Syniadau Tyddewi

Bydd y prosiect hwn yn cynnal gŵyl ddwyieithog am dridiau, gyda siaradwyr cenedlaethol, digwyddiadau bwyd, chwaraeon a cherddoriaeth. Disgwylir y bydd hyd at 900 o bobl o bob rhan o'r DU ac yn lleol yn mynychu. Bydd hyn yn ymestyn y tymor twristiaeth lleol, ac yn ysgogi syniadau i gyfrannu at y sgwrs genedlaethol am gymdeithas, llesiant, diwylliant a’r economi. 

Cyfanswm cost y prosiect: £39,352.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,404.00

Car-y-Môr yn Nhyddewi

Diben y prosiect yw ariannu rheolwr, staff a chostau marchnata ar gyfer tŷ bwyd môr newydd yn Nhyddewi y mae Car-y-Môr ar fin agor. Bydd y cyfleuster hwn yn darparu man cymunedol, siop, a chanolfan addysgol. Bydd yn ategu’r fferm cefnfor atgynhyrchiol newydd sydd wedi’i chreu yn Swnt Dewi, lle mae Car-y-Môr yn tyfu gwymon, wystrys, cregyn bylchog a chregyn gleision cynaliadwy.

Cyfanswm cost y prosiect: £29,150.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,500.00

Shalom House, Tyddewi

Bydd y prosiect yn cynnig gofal seibiant hosbis dros nos i bum unigolyn, bob mis am bum mis yn ystod y flwyddyn. Bydd y cyllid yn talu costau ychwanegol gan fod cyfnodau seibiant yn gofyn am ofal 24 awr o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd hyn yn helpu i leihau ynysigrwydd cymdeithasol, sy’n cael ei waethygu’n aml iawn gan berchnogaeth ail gartrefi, rhoi cymorth i deuluoedd a gofalwyr, ac osgoi achosion o fynd i'r ysbyty heb eu trefnu.

Cyfanswm cost y prosiect: £21,246.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,589.50

Llandudoch Clwb Pêl-droed

Bydd y prosiect yn cyflogi contractwyr arbenigol i ddarparu draeniau ar gae chwarae Ysgol Llandudoch gan sicrhau defnydd mwy estynedig gan y gymuned drwy gydol y flwyddyn.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,500.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,500.00

Llandudoch Ffrindiau Ysgol

Bydd y prosiect hwn yn galluogi disgyblion o Ysgol Llandudoch i wahodd teuluoedd, clybiau a grwpiau lleol yn ogystal â'r gymuned ehangach i gael profiad o ddysgu yn yr awyr agored ym mherllan a thraeth y gymuned leol. Bydd cysylltu â'r amgylchedd lleol o fudd i iechyd a llesiant cyfranogwyr ac yn annog cymuned hunangynhaliol ac agos. Bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd i ddod ag aelodau o'r gymuned o bob oedran at ei gilydd i adfywio Llandudoch.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,439.08
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,545.51

Llandudoch Sioe Bentref

Nod y prosiect hwn yw cynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn Sioe
Bentref Llandudoch a gaiff eu tangynrychioli yn y gymuned. Bydd yn datblygu ac yn darparu gweithdai cyn y sioe sydd wedi'u targedu at gategorïau penodol yn y sioe, i ennyn diddordeb mwy o bobl a chynyddu'r nifer sy'n cymryd rhan.

Cyfanswm cost y prosiect: £1,077.48
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £861.98

Llandudoch Tafarn Gymunedol Yr Hydd Gwyn

Nod y prosiect yw prynu'r dafarn draddodiadol olaf yn Llandudoch, ‘Yr Hydd Gwyn’, sydd wedi bod yno ers 250 o flynyddoedd, a'i newid i fod yn gyfleuster y mae'r gymuned yn berchen arno. Bydd yn cyfrannu at yr economi leol, yn gwella'r ymdeimlad o gymuned ac yn creu canolbwynt i fywyd y pentref.

Cyfanswm cost y prosiect: £257,600.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,000.00

Clwb Achub Bywyd Syrffio Traeth Poppit, Llandudoch

Bwriad y prosiect hwn yw ehangu a gwella'r gwasanaethau y mae’r clwb yn eu darparu i'w aelodau a'r gymuned ehangach. Bydd cwch achub wedi'i lenwi ag aer (IRB) yn gwella parhad darpariaeth y clwb, yn ymestyn sgiliau'r aelodau ymhellach, ac yn hyrwyddo cymuned iach, hunangynhaliol a bywiog yn Llandudoch.

Cyfanswm cost y prosiect: £18,529.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £14,823.20

Yr Hen Ysgol, Llandudoch

Bwriad y prosiect yw gwella Neuadd yr Hen Ysgol fel adeilad treftadaeth leol ac amgueddfa fyw a gweithredol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Cyfanswm cost y prosiect: £33,520.52
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £26,816.42

St Florence Cyngor Cymuned

Nod y prosiect hwn yw datblygu ardal chwarae St Florence er mwyn helpu plant i ddysgu a datblygu drwy chwarae. Mae angen atgyweirio a diweddaru'r cyfleusterau chwarae presennol. Drwy gydweithio i ddatblygu'r ardal chwarae, nod y prosiect yw helpu plant i ddatblygu sgiliau pwysig ar gyfer y dyfodol a hyrwyddo llesiant yn y gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £16,357.64
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,064.82

Cymdeithas Neuadd Bentref Tremarchog

Bydd y prosiect yn gwneud gwaith gwella a chynnal a chadw adeiladau Neuadd Bentref Tremarchog. Bydd yn canolbwyntio ar ddwy brif elfen; gwresogi ac awyru, ac ailaddurno. Bydd hyn yn helpu i annog defnydd pellach gan y gymuned, cynyddu ymgysylltiad cymunedol, a darparu ysgogiad newydd ar ôl COVID-19 i gryfhau cydlyniad cymunedol a llesiant.

Cyfanswm cost y prosiect:  £15,484.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £10,136.00

St Ishmaels Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol yr Arfordir

Nod y prosiect hwn yw adnewyddu a darparu mwy o offer chwarae awyr agored yn yr ysgol. Cydnabyddir bod cyfleoedd o ansawdd i blant chwarae yn gwella eu cyflawniad a'u llesiant corfforol ac emosiynol. Bydd ysgol sydd ag adnoddau da yn fwy deniadol i deuluoedd ac yn denu pobl i fyw yn nalgylch yr ysgol, gan wella cynaliadwyedd y pentrefi yn y dalgylch.

Cyfanswm cost y prosiect: £15,786.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £9,000.00

Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Llanisan-yn-rhos

Darparu canolbwynt ardal awyr agored i’r plant a’r gymuned gyda man chwarae cynhwysol diogel ar gyfer plant hyd at 15 oed.

Cyfanswm cost y prosiect: £17,072.40
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £12,000.00

Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Llanisan-yn-rhos

Bydd y prosiect hwn yn cael gwared â'r goleuadau gwael ac aneffeithlon presennol ac yn gosod goleuadau LED ynni isel er mwyn darparu profiad llawer gwell i holl ddefnyddwyr y neuadd, ynghyd â system sain ar gyfer y gweithgareddau amrywiol a gynhelir yn y clwb.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,983.77
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,500.00

Tredemel Cyngor Cymuned

Bydd y prosiect hwn yn darparu adnoddau fydd wrth galon y gymuned - rhai fydd yn gwella'u cyfleusterau cymdeithasol a hamdden lleol. Bydd yn rhoi hwb i gryfderau a bywiogrwydd y gymuned gan ddarparu lleoliad deniadol i bobl fyw, dysgu, gweithio a chymdeithasu ynddo hefyd.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,174.11
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,140.00

Tall Ships Trust (Cymru)

Nod Tall Ships Trust (Cymru) yw darparu gweithgareddau llongau tal cymunedol yn Hobbs Point a Dyfrffordd Aberdaugleddau. Fel rhan o'r gweithgareddau, byddant yn cynnig taith Hwylio i Saundersfoot lle bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol i ddathlu lansio Sgwner Arfordirol y Ganolfan Dreftadaeth Forwrol a Chanolfan Arfordirol Ryngwladol Cymru yn Harbwr Saundersfoot (Llanusyllt).

Cyfanswm cost y prosiect: £34,840.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £27,872.00

Dinbych-y-pysgod Ymddiriedolaeth Pafiliwn De Valence

Nod y prosiect hwn yw gwella'r system sain a goleuadau llwyfan i fodloni gofynion y sawl sy'n perfformio yn y lleoliad. Bydd yn galluogi Pafiliwn De Valence i wella ei raglen o ddigwyddiadau a gwella ei hyblygrwydd a'i argaeledd ar gyfer trefniadau a chynaliadwyedd yn y dyfodol.

Cyfanswm cost y prosiect: £88,282.59
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £64,482.59

Dinbych-y-pysgod Amgueddfa ac Oriel Gelf

Bydd y ceisydd yn cyflogi cydgysylltydd achlysuron ac ymgysylltu â’r gymuned i weithio gyda’r gymuned leol i ddatblygu’r amgueddfa a’i chasgliad gan ganolbwyntio ar ddatblygu cymuned gydlynol a bywiog. Bydd deiliad newydd y swydd yn cynnal sgyrsiau ac yn datblygu achlysuron a gweithgareddau sy’n rhoi cyfleoedd ymgysylltu cymdeithasol a gwirfoddoli gydol y flwyddyn. Bydd yr ymgysylltu cymdeithasol gydol y flwyddyn yn hybu datblygu sgiliau ac ymdeimlad o ffyniant trwy weithgareddau gwirfoddoli. Bydd achlysuron ychwanegol drwy gydol y flwyddyn yn cefnogi economi ymwelwyr y tymor distaw mewn tref glan môr sy’n teimlo effaith gormodedd o ail gartrefi.

Cyfanswm cost y prosiect: £30,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,000.00

Maes Parcio Clwb Pêl-droed Clickets, Dinbych-y-pysgod

Bwriad y prosiect yw gwella mynediad i'r maes parcio presennol, cael gwared ar beryglon ac i ail-wynebu i'w wneud yn addas ar gyfer defnydd y clwb a'r gymuned ehangach. Bydd mannau parcio dynodedig i'r anabl yn cael eu cynnwys yn y gwaith i ddiwallu anghenion y defnyddwyr. Bydd y goleuadau presennol hefyd yn cael eu gwella i ddatrys pryderon diogelwch

Cyfanswm cost y prosiect: £31,910.00

Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,528.00

Cyfeillion Ysgol Greenhill, Dinbych-y-pysgod

Bydd campfa awyr agored am ddim yn gwella iechyd corfforol a meddyliol cymuned Dinbych-y-pysgod, gan gynnwys pob oed a gallu. Bydd wedi'i lleoli gyda golygfa dros Ynys Bŷr, ac yn hygyrch trwy gydol y diwrnod ysgol i ddisgyblion ac yn ystod nosweithiau a gwyliau’r ysgol i'r bobl leol.

Cyfanswm cost y prosiect: £40,810.70
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £32,648.56

Clwb Hwylio Dinbych-y-pysgod

Bydd y prosiect yn darparu pumed cwch achub wedi'i lenwi ag aer (RIB) i ategu at y fflyd o bedwar cwch RIB arall sydd gan y clwb, er mwyn creu’r ddarpariaeth sydd ei hangen ac a argymhellir ar gyfer diogelwch yn ystod digwyddiadau, gyda chymhareb o un cwch RIB i bob deg dingi hwylio. Bydd hyn hefyd yn rhoi'r gallu i’r clwb gynorthwyo gyda digwyddiadau sefydliadau eraill. 

Cyfanswm cost y prosiect: £70,941.58
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £56,752.27

Dinbych-y-pysgod Papur Newydd ‘The Tenby Talking’

Nod prosiect Papur Newydd ‘The Tenby Talking’ (TTN) yw diweddaru ei offer recordio. Bydd hyn yn gwella'r gwasanaeth a ddarperir i tua 75 o bobl leol â nam ar y golwg, drwy gynnig newyddion a gwybodaeth ar ffurf tapiau sain o bapur newydd wythnosol y Tenby Observer. Mae'r gwasanaeth pwysig hwn yn rhoi cyfle i gyfranogwyr fod yn rhan o'u cymuned a chadw mewn cysylltiad â hi.

Cyfanswm cost y prosiect: £6,550.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £5,240.00

Dinbych-y-pysgod Cyngor Tref

Nod y prosiect hwn yw gwella'r cyfleusterau i bobl anabl sy'n byw yn Ninbych-y-pysgod ac sy'n ymweld â'r dref. Caiff byrddau picnic sy'n addas i gadeiriau olwyn yn eu gosod yn ardal yr harbwr, a chaiff dwy gadair olwyn sydd wedi'u haddasu'n arbennig eu darparu, er mwyn galluogi plant a phobl ifanc sydd â phroblemau symudedd i gyrraedd y traeth a'r môr.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,288.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,193.00

Dinbych-y-pysgod Cyngor Tref

Nod y prosiect hwn yw gwella a diweddaru'r cyfleusterau ym Mharc Sglefrio a Chwarae Jiwbilî. Bydd yn gwella'r cyfleoedd chwarae a'r gweithgareddau ar olwynion yn Ninbych-y-pysgod yn ogystal â phrofiadau chwarae pobl ifanc.

Cyfanswm cost y prosiect: £70,895.15
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £46,943.79

Clwb Pêl-droed Dinbych-y-pysgod

Er mwyn cynyddu'r capasiti ar gyfer y cyhoedd a chyfranogwyr anabl, bwriad y prosiect hwn yw adnewyddu’r clwb ac addasu'r ystafelloedd newid presennol er mwyn darparu amgylchedd diogel ac ailaddurno drwyddo. Bydd prynu offer yn cefnogi gwaith cynnal a chadw'r tiroedd, prynu gôl a mannau storio.

Cyfanswm cost y prosiect: £46,725.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £38,980.00

Cymddiriedolaeth Amgueddfa Dinbych-y-pysgod

Bydd y prosiect hwn yn cyflogi swyddog treftadaeth gymunedol rhan amser. Bydd y swyddog yn rheoli ac yn gwella adeilad hanesyddol yr amgueddfa a'i darpariaeth, yn cefnogi masnachau lleol, yn cysylltu â sefydliadau treftadaeth fel Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn ymgysylltu â'r gymuned (wyneb yn wyneb ac yn ddigidol), yn cydlynu'r gwaith recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr a gweithio i ddatblygu grŵp ieuenctid.

Cyfanswm cost y prosiect: £8,526.98
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £6,821.58

Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-pysgod

Bydd y prosiect yn cyflogi Swyddog Digwyddiadau ac Addysg rhan amser i drefnu cyfres o ddigwyddiadau a gweithdai ar gyfer y gymuned trwy gydol y flwyddyn, ac i gysylltu a gweithio gydag ysgolion lleol i greu prosiectau a fydd yn cynorthwyo gyda’r cwricwlwm ysgol newydd ac yn cynyddu eu hymdeimlad o 'gynefin’. Bydd y swydd yn rhedeg rhwng Mai 2023 ac Ebrill 2024.

Cyfanswm cost y prosiect:  £9,753.12
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,802.50

Clwb Achub Bywyd Syrffio Dinbych-y-pysgod

Bydd y prosiect hwn yn prynu jet-sci newydd, arbenigol yn lle'r hen un sydd wedi treulio ac yn prynu bwiau marcio dŵr a dymïau/pecyn cymorth cyntaf newydd ar gyfer hyfforddiant adfywio cardio-pwlmonaidd. Bydd hyn yn darparu cefnogaeth hanfodol a) mewn sesiynau addysgu b) i ddarparu yswiriant diogelwch hanfodol ar gyfer digwyddiadau.

Cyfanswm cost y prosiect: £16,605.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,284.00

Cyngor Trefr Dinbych-y-pysgod

Er mwyn gwella'r ardaloedd a gaiff eu rhannu ar draws Dinbych-y-pysgod, bydd y prosiect hwn yn gwella hygyrchedd ac yn gwella profiad trigolion lleol ac ymwelwyr led-led y dref. Bydd gwella mynediad i leoedd yn cynyddu cyfranogiad cymunedol a balchder lleol ymhellach.

Cyfanswm cost y prosiect: £134,543.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £107,634.00

Yr Havens Cynor Cymuned

Prosiect i uwchraddio rhan o faes chwarae'r plant yn Aberllydan. Mae'r maes chwarae presennol yn dod i ddiwedd ei oes ac mae archwiliad iechyd a diogelwch diweddar wedi nodi bod angen trwsio neu gael gwared ag offer.

Cyfanswm cost y prosiect: £33,317.83
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £26,654.26

Yr Havens

Mae Broad Haven yn cefnogi'r llwybr pren Bydd y prosiect yn gyfnod terfynol adnewyddu ‘Slashpond Boardwalk’ sy’n llwybr diogel i’r ysgol a llwybr natur cymunedol hygyrch. Bydd yn cynorthwyo ailwynebu darn olaf y16,766 llwybr lludw presennol gyda llwybr bordiau isel o Gripdeck; gan gysylltu’r lle picnic gyda llwybr bordiau presennol. Bydd hyn yn cyflawni taith gylch gyflawn ac amwynder hamdden deniadol i bawb drwy gydol y flwyddyn ac ar bob tywydd.

Cyfanswm cost y prosiect: £21,900.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £17,520.00

Yr Havens Pwyllgor Neuadd Goffa Bowen

Nod y prosiect hwn yw darparu offer i wella effeithlonrwydd y gwres a'r golau yn y brif neuadd yn ogystal â'r gwres yn yr ystafell bwyllgora a'r gegin. Mae'r pwyllgor am sicrhau y gwneir y defnydd gorau o'r adeilad, gan ddefnyddio ystafell fach sydd heb wres ar hyn o bryd i gynnal cyfarfodydd bach a'i gwneud hi'n haws ac yn fwy effeithlon i bobl sy'n defnyddio'r neuadd reoli'r taliadau ar gyfer defnyddio golau a gwres.

Cyfanswm cost y prosiect: £5,890.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,712.00

Yr Havens Neuadd Goffa Bowen, Yr Aber Bach

Bydd y ceisydd yn ailwampio ac yn gwella’r cyfleusterau yn Neuadd yr Aber Bach gyda’r prif ganolbwynt ar osod cegin newydd. Byddai hyn yn moderneiddio’r cyfleusterau presennol i wneud y Neuadd yn fwy deniadol, croesawus ac ystyriol o ddefnyddwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £11,196.55
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £8,957.24

Yr Havens Clwb Bowlio Matiau Byr yr Aber Bach

Bydd y prosiect yn galluogi i’r clwb ddal i weithio ar waethaf oed a gallu corfforol ei aelodau trwy ddarparu cyfleuster dirwyn a storio trydanol. Oherwydd bod y rhan fwyaf o’u haelodau’n 70 oed a hŷn mae hwn yn waith anodd a pheryglus.

Cyfanswm cost y prosiect: £6,006.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £4,816.80

Cyngor Cymunedol The Havens (Yr Hafannau)

Mae'r prosiect hwn am ddatblygu cae bowls cymunedol, llwybr mynediad ac ardal eistedd. Bydd hyn yn cefnogi cymuned iach a bywiog gyda chyfleuster hamdden ar gyfer pob oed a gallu, a bydd ar gael i'r holl drigolion ac ymwelwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £18,446.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £15,207.00

Cymdeithas Neuadd Fictoria

Bydd y prosiect yn atgyweirio ac yn gwella'r man chwarae presennol. Yn ystod cyfnod COVID-19, mae’r ardaloedd chwarae a hamdden wedi gweld cynnydd yn y bobl sy’n defnyddio'r cyfleusterau.  Gyda hyn, mae rhai o'r eitemau chwarae wedi mynd â'u pen iddynt ac mae angen rhai newydd yn eu lle. Mae'r cymunedau'n dymuno ail-osod yr eitemau hyn fel bod defnyddwyr yn gallu parhau i ddefnyddio'r lleoliad i'r eithaf.

Cyfanswm cost y prosiect: £16,799.20
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £20,998.80

Wison Cymdeithas Clwb Pêl-droed Clarbeston Rd

Nod y prosiect yw paratoi ar gyfer y gwaith o adeiladu ystafelloedd newid/ystafell gyfarfod newydd a gynlluniwyd, sydd heb gael ei ariannu eto. Mae'r gwaith yn cynnwys cael gwared ar bridd sydd dros ben, proffilio'r safle, gwaith draenio, ymestyn ardaloedd y meysydd parcio a gwaith paratoi ar gyfer ôl-troed yr adeilad arfaethedig.

Cyfanswm cost y prosiect: £23,483.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,211.00

Windswept CIC (Cwmni Buddiannau Cymunedol)

Bydd yr ymgeisydd yn cynnal sesiynau chwaraeon dŵr wythnosol ar gyfer 30 o ddisgyblion Ysgol Gynradd y Glannau (blynyddoedd 5/6) dros dymor yr haf, ac yna'r cyfle i ymuno â rhaglen gwyliau haf, cyfanswm o 18 wythnos. Yn ystod y sesiynau hyn, bydd disgyblion yn datblygu sgiliau gwerthfawr megis hyder, bod yn benderfynol, datrys problemau, diogelwch dŵr ac ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Cyfanswm cost y prosiect:  £15,940.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £12,750.00

Cas-blaidd CRhA

Bydd y prosiect yn darparu rhagor o ofal ar ôl yr ysgol i ddisgyblion. Bydd y ddarpariaeth hon yn ddwyieithog ac yn gysylltiedig â’r cwricwlwm a chynllun gwella’r ysgol. Bydd yn creu gofod cymdeithasol lle gall rhieni newydd a phresennol ddatblygu eu Cymraeg a dysgu am ddiwylliant y gymuned.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,457.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,021.00

Strategol Age Cymru Dyfed

Bydd Age Cymru Dyfed yn hyrwyddo a darparu gwasanaethau allgymorth o Hwlffordd ledled Sir Benfro. Bydd hyn yn cefnogi pobl hŷn i gynnal eu hiechyd a'u hannibyniaeth, a bod mewn sefyllfa gryfach i aros gartref yn eu cymuned leol. Bydd y prosiect hwn yn helpu i fynd i'r afael â'r unigrwydd y gall perchnogaeth ail gartrefi a chartrefi gwag ei achosi.

Cyfanswm cost y prosiect: £96,153.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £30,433.00

Age Cymru – Strategol

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar waith allgymorth cymunedol gyda sefydliadau eraill a'u mecanweithiau cymorth. Er mwyn brwydro yn erbyn effeithiau negyddol perchnogaeth ail gartrefi ar gymunedau yn Sir Benfro, bydd yn gweithio gyda Hwb Sir Benfro i gyrraedd pobl mewn angen, gan feithrin eu hannibyniaeth ariannol a’u gwytnwch yn well i’w galluogi i aros yn eu cartrefi.

Cyfanswm cost y prosiect: £60,520.62
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £47,679.91

Strategol Cantabile Singers of Pembrokeshire

Bydd gweithgareddau'r côr yn annog y gymuned ardaloedd anghysbell i gymryd rhan drwy ganu. Byddant yn fuddiol i bobl sydd â dementia, problemau iechyd meddwl neu sy'n unig, gan wella llesiant pawb. Nod y prosiect hwn yr darparu'r offer PA sydd ei angen i gyrraedd cynulleidfaoedd mwy, gorbenion perfformio a phrynu taflenni caneuon Cymraeg a Saesneg i ennyn diddordeb a chefnogi cynulleidfaoedd mwy. Prosiect Strategol Sir Benfro.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,972.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £2,377.60

Strategol Gofal mewn Galar Cruse

 

Bydd ceisydd y prosiect yn cynnal achlysuron am ddim i gynyddu ymwybyddiaeth ac ymgysylltu ag aelodau hŷn agored i niwed mewn cymunedau lle mae llawer o ail gartrefi. Bydd yn cynnig cyngor ar wynebu profedigaeth a chyfle i drafod materion ynghylch marwolaeth mewn awyrgylch cymdeithasol hamddenol. Yn Sir Benfro, bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu i Wirfoddolwyr Profedigaeth a Goruchwylwyr Gwirfoddolwyr, yn ogystal â chyflwyno rhaglen o siaradwyr i weithio gyda chymunedau a gwirfoddolwyr.

Cyfanswm cost y prosiect: £4,065.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £3,252.00

Strategol Hwlffordd Ymddiriedolaeth Bridge Meadow

Nod y prosiect hwn yw gosod pont sy'n cwblhau llwybr cerdded cylchol i'r Gogledd o Hwlffordd. Bydd hyn yn gwella'r cysylltiadau yn Hwlffordd, ac yn cynnig buddiannau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol ac o ran iechyd.

Cyfanswm cost y prosiect: £79,752.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £30,752.00

Strategol - Ymddiriedolaeth Harri Tudur

Bydd y prosiect yn cyflogi ymgynghorwyr dylunio a diwylliannol i ddatblygu cynnwys yr arddangosfa hanesyddol ar gyfer Canolfan Ymwelwyr Treftadaeth Harri Tudur ym Mhenfro. Bydd hon yn y pen draw yn ganolfan addysgiadol gwbl ddwyieithog o fri cenedlaethol, yn manylu ar hanes Brenhinllin y Tuduriaid o'i gwreiddiau Cymreig i orsedd Cymru a Lloegr.

Cyfanswm cost y prosiect: £111,900.00

Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £81,300.00

Strategol CIC Haverhub

 Cael diben newydd i adeilad rhestredig Gradd II yng nghanol tref Hwlffordd - gan dynnu ynghyd y sectorau cymdeithasol, masnachol, dechrau busnes, hanesyddol a hamdden. Bydd y prosiect yn ymwneud â phob oed / diddordeb mewn lleoliad gydol y flwydd yng nghanol y dref. Fel prosiect cymunedol amlochrog mae’r cais hwn am gymorth ariannol yn benodol o safbwynt cyfalafol ar gyfer ail-ffitio trydanol a mecanyddol a chael cyllid i gyflogi dau aelod rhan-amser o’r staff.

Cyfanswm cost y prosiect: £184,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £79,000.00

Haverhub CIC – Strategol

Bwriad y prosiect hwn yw ehangu safle Haverhub trwy brynu'r warws adfeiliedig gerllaw ar y cei. Bydd hyn yn bodloni galw gan y gymuned leol. Bydd mynedfa ar lan yr afon yng nghefn y safle yn galluogi defnydd mwy hyblyg o'r safle. Bydd y caffaeliad hwn yn datblygu'r prosiect hwn ymhellach ac yn galluogi'r ardal i gyrraedd ei llawn botensial, gan ychwanegu at welliant strategol yr ardal ger y cei.

Cyfanswm cost y prosiect: £85,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £70,000.00

Strategol Life Seeker CIC

Mae Positive Living Pembrokeshire yn cynnig cynnal a chadw llesiant ac egni cymunedau trwy ddatblygu cynnwys a chynyddu cylchrediad papur newydd digidol Life Seeker sy'n trafod byw'n gadarnhaol. Cynlluniwyd yr adnodd cynhwysol hwn yn rhad ac am ddim er mwyn annog, addysgu a sbarduno trigolion i weithredu a chymryd cyfrifoldeb dros feithrin eu hiechyd corfforol a'u hiechyd meddwl. Buddsoddir arian mewn ysgrifennu creadigol, y cyfryngau cymdeithasol a chymorth technegol.

Cyfanswm cost y prosiect: £7,680.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £1,950.00

Canolfan Giraldus Maenorbŷr – Strategol

Darparodd Cam 1 Canolfan Giraldus y cyfleuster yr oedd mawr ei angen, gan ddarparu nifer o fanteision i'r gymuned leol ac ehangach. Bydd y prosiect hwn yn cwblhau Cam 2, a bydd yn galluogi'r cyfleuster i agor yn llawn a gweithredu'n fwy effeithiol fel busnes, gan sicrhau ei gynaliadwyedd a'i hirhoedledd. Yn gynwysedig mae cyflog rheolwr gweithrediadau, cyfrifiaduron, system filio, sgrin sinema, teledu, palmantu'r ardal fwyta tu allan, ffensio a thirlunio. 

Cyfanswm cost y prosiect: £134,700.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £107,000.00

Strategol MIND Sir Benfro Cyf 

Ar y cyd â Pinkspiration, Heddlu Dyfed Powys, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Diogelwch Cymunedol Cyngor Sir Penfro, Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Sir Penfro ac eraill, mae Mind Sir Benfro yn trawsnewid storfa nas defnyddiwyd yn ofod bywiog, aml-weithredol. Mae nifer y bobl sy'n cyrchu eu gwasanaethau yn cynyddu. Mae angen i'r ganolfan fod yn gwbl hygyrch a byddai'r cais hwn yn cefnogi hynny pe bai'n llwyddiannus.

Cyfanswm cost y prosiect: £44,725.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £35,781.00

Strategol Chasnewydd Rhwydwaith Gwydn Gwydn Gwydnwch Rhwydwaith Sir Benfro (Plotiau Sir Benfro)

Hyrwyddo a datblygu rhandiroedd, gan annog safleoedd newydd a thir tyfu cymunedol. Bydd y prosiect yn datblygu rhwydwaith gan gysylltu mentrau gwydnwch presennol a meithrin sgiliau hunan-reoli er mwyn helpu i wneud rhandiroedd yn hyfyw a chynaliadwy gan sicrhau eu bod yn cyflawni nodau lles ac amgylcheddol traddodiadol.

Cyfanswm cost y prosiect: £31,925.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £25,540.00

Strategol Clwb Athletau Neyland CIC

 

Mae CIC Neyland yn datblygu ‘Canolbwynt Neyland’ mewn partneriaeth â dros ddeg o fudiadau cymunedol a darparwyr gwasanaethau lleol gan gynnwys Cyngor Sir Penfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chyngor Tref Neyland. Bydd y canolbwynt hwn yn cydleoli gwasanaethau statudol, cymunedol a gwirfoddol mewn man cyfarfod hygyrch modern yn Neyland. Mae’r cais ar gyfer cynorthwyo nifer o elfennau arwahanol sef pared rhannu ystafell i hybu defnyddio’r ystafell i’w heithaf a defnydd amrywiol, gwaith allanol sy’n galluogi gwell mynediad a gwaith amgylcheddol i’r Canolbwynt.

Cyfanswm cost y prosiect: £2,346,227.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £111,317.00

Strategol Hwb Cymunedol Neyland – Cwmni Buddiannau Cymunedol

Nod y prosiect hwn fydd sefydlu Cwmni Gofal Buddiannau Cymunedol yn Hwb Cymunedol Neyland sy’n canolbwyntio i ddechrau ar ofal cartref. Bydd y prosiect yn gwneud y canlynol:

 • Cadarnhau'r trefniadau llywodraethu/partneriaeth priodol
 • Cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)
 • Datblygu'r gyfres o bolisïau a gweithdrefnau sydd eu hangen ar gyfer cofrestru a gweithredu
 • Caffael systemau priodol i alluogi gweithrediadau i gychwyn

Datblygu strategaeth i sicrhau bod y sefydliad mewn sefyllfa briodol i ymateb i gyfleoedd tendro sydd ar ddod a darparu gofal ar ran comisiynwyr y sector cyhoeddus

Cyfanswm cost y prosiect: £73,298.92

Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £46,150.00

Strategol Un Llais Cymru

Bydd y prosiect yn cyflogi swyddog i adnabod cyfleoedd ar gyfer cydweithio yn ddaearyddol ac yn thematig. Bydd y swyddog yn codi ymwybyddiaeth o'r hyn y mae cynghorau yn ei wneud, sut i ddod yn gynghorydd, a sut y gellir codi syniadau/materion gyda chynghorau cymuned. Yn y pen draw, bydd y prosiect yn canolbwyntio ar wella ymgysylltiad, cynrychiolaeth a chynhwysiant wrth wneud penderfyniadau a hyrwyddo arferion gorau i ddatblygu cymunedau hunangynhaliol a bywiog. 

Cyfanswm cost y prosiect: £46,000.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: : £36,000.00

Strategol Paul Sartori Foundation Limited

Mae “We Care: Volunteering Support” yn brosiect sy'n ymestyn dros flwyddyn a fydd yn gwella seilwaith gwirfoddolwyr Paul Sartori a chefnogi'r gymuned wirfoddoli ledled Sir Benfro. Bydd y prosiect yn mynd i'r afael â materion ynghylch perchnogaeth ail gartrefi gan gynyddu'r ymdeimlad o ymgysylltiad cymunedol a chynnig cyfleoedd i gysylltu pobl trwy hyfforddiant, diwrnodau agored, digwyddiadau cymdeithasol newydd ac allgymorth a chyfathrebu cymunedol ehangach.

Cyfanswm cost y prosiect: £37,267.50
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £29,814.00

Strategol Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Penfro (PAVS)

Pontio i’r Hwb Cymunedol, a sefydlwyd mewn ymateb i COVID-19, o drefniant dros dro a gefnogwyd gan staff gofal cymdeithasol i fodel cynaliadwy sydd wedi’i ymgorffori mewn cymunedau. Bydd yn cynnig un pwynt cyswllt i bobl sydd angen cymorth yn eu cymuned, gan gynnig gwasanaeth o safon a fydd yn eu cysylltu ag atebion cymunedol lleol. Pontio i’r Hwb Cymunedol, a sefydlwyd mewn ymateb i COVID-19, o drefniant dros dro a gefnogwyd gan staff gofal cymdeithasol i fodel cynaliadwy sydd wedi’i ymgorffori mewn cymunedau. Bydd yn cynnig un pwynt cyswllt i bobl sydd angen cymorth yn eu cymuned, gan gynnig gwasanaeth o safon a fydd yn eu cysylltu ag atebion cymunedol lleol.

Cyfanswm cost y prosiect: £425,552.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £100,761.00

Strategol Cymdeithas Hanes Penfro a Chil-maen

Mae'r prosiect yn dathlu ac yn hybu treftadaeth hanesyddol a diwylliannol Penfro yn ogystal â'i bwysigrwydd strategol a hanesyddol i Sir Benfro. Mae'r cerflun o William Marshal ar gefn geffyl yn ffigwr efydd gwir faint ar blinth carreg. Wedi'i leoli wrth ymyl y castell, bydd yn amlwg i bob ymwelydd sy'n cyrraedd y dref.

Cyfanswm cost y prosiect: £65,960.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £30,000.00

Strategol Fforwm Arfordirol Sir Benfro

Bydd y prosiect hwn, ‘Sicrhau Defnydd Cyfrifol o’r Awyr Agored’, yn recriwtio swyddog cymorth a fydd yn gweithio gyda chymunedau arfordirol Sir Benfro, rhanddeiliaid (gan gynnwys y sector cadwraeth), tirfeddianwyr a busnesau. Bydd y gwaith yn cynnwys y canlynol:

 • nodi/creu ffyrdd newydd o gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach
 • cyfarfodydd / hyfforddiant / digwyddiadau arferion gorau rheolaidd
 • creu negeseuon ‘defnydd cyfrifol’
 • hwyluso unigolion a busnesau sy'n ymwneud â thwristiaeth i rannu negeseuon

Cyfanswm cost y prosiect: £53,560.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £36,760.00

Strategol Clwb Bowlio Dan Do Sir Benfro

Nod y prosiect hwn yw gosod carped newydd yn lle'r carped sydd ag ôl traul arno yn y man dynodedig a ddefnyddir gan bedwar sefydliad bowlio dan do gwahanol yng Nghanolfan Hamdden y Meads. Mae ansawdd y carped yn hollbwysig er mwyn sicrhau y gellir chwarae'r math hwn o chwaraeon. Nid oes gan berchennog yr adeilad yr arian i newid y carped. Unwaith y bydd wedi'i wella, y Clwb Bowlio fydd yn defnyddio'r cyfleuster hwn fwyaf.

Cyfanswm cost y prosiect: £24,480.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £19,584.00

Strategol Rhoi Pobl Sir Benfro’n Gyntaf

Bydd Rhoi Pobl Sir Benfro’n Gyntaf yn cynnig 10 awr o eiriolaeth yr wythnos am gyfnod o 12 mis, gan ganolbwyntio ar gymorth Ariannol a Thai. Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd ag achosion eiriolaeth 1 i 1 ac ymgyrchu ynghylch effaith materion tai ar aelodau Rhoi Pobl Sir Benfro’n Gyntaf yn y sir. Materion tai a rheoli cyllid yw dau o’r materion pwysicaf sy’n effeithio ar gleientiaid a’u cymorth. Trwy swydd ganolbwyntiedig 10 awr yr wythnos gallant gynorthwyo mwy o gleientiaid gyda’r materion arbennig hyn.

Cyfanswm cost y prosiect: £9,611.29
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £7,689.08

Strategol Rhoi Pobl Sir Benfro’n Gyntaf - 2il flwyddyn

Fel rhan o'r agenda ataliol, nod prosiect Pobl yn Gyntaf Sir Benfro yw treialu'r canlynol:

 1. Darpariaeth eirioli arbenigol i rieni ag anawsterau dysgu sy'n defnyddio gofal plant, i'w gwneud hi'n llai tebygol y bydd angen iddynt defnyddio gwasanaethau yn y dyfodol.
 2. Profi dulliau gweithredu i sicrhau bod sefydliadau eirioli arbenigol yn cydweithio â'i gilydd, er mwyn gwella cynaliadwyedd a pharhad gwasanaethau yn Sir Benfro.

Cyfanswm cost y prosiect: £35,929.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £28,000.00

Pobl yn Gyntaf Sir Benfro – Strategol

Bwriad y prosiect yw hwyluso pedwar grŵp dylunio lleol yng Nghrymych ac Arberth, Abergwaun, Hwlffordd, ac Aberdaugleddau a Phenfro. Bydd y grwpiau'n creu dyluniadau ar gyfer crochenwaith, papur wedi'i ailgylchu a chynhyrchion tecstilau o fewn menter 'Môr'. Bydd y grwpiau’n cyfarfod yn rheolaidd i gymryd ysbrydoliaeth o’r amgylchoedd lleol, i ddod â chymunedau at ei gilydd, ac i ddatblygu incwm, cyflogadwyedd a llesiant, wrth estyn allan at bobl ag awtistiaeth ac anawsterau dysgu.

Cyfanswm cost y prosiect: £56,618.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £34,000.00

Strategol Gofal Solfach

 

Bydd y prosiect yn ychwanegu at y cymorth a chefnogaeth gymunedol sydd ar gael ar hyn o bryd; cydgysylltu a chydweithio â gofal cartref i sicrhau gwasanaeth cymunedol cyfannol; datblygu a chyflawni rhaglen iechyd ataliol; rhannu profiad / dysg hyd yma gydag eraill; ymateb i anghenion eginol yng nghymuned Solfach.

Cyfanswm cost y prosiect: £46,555.82
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £34,222.06

Strategol SPAN Arts

Cynllun gwirfoddoli strategol celfyddydau rhwng cenedlaethau yw ‘Cysylltu a Chreu’ dros Sir Benfro gyfan, gan roi sgiliau, hyfforddiant ac achrediad mewn creu, cynhyrchu a hybu’r celfyddydau ledled Sir Benfro. Bydd 200 o wirfoddolwyr yn cael ac yn rhannu sgiliau trosglwyddadwy ac yn cael profiad o weithio mewn cymunedau a chyfrannu at adfywio a chyfoethogi bywyd yn Sir Benfro.

Cyfanswm cost y prosiect: £65,460.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £45,000.00

Strategol Span Arts – 2il flwyddyn

Dyma ail flwyddyn cynllun elusen Span Arts o wirfoddoli ym maes celfyddydau i bob cenhedlaeth, sydd wedi'i gynllunio am ddwy flynedd. Bydd y cynllun hwn yn galluogi 200 o wirfoddolwyr i feithrin sgiliau, cwblhau hyfforddiant ac achrediad mewn creu a hyrwyddo'r celfyddydau ledled Sir Benfro. Byddant yn rhannu sgiliau trosglwyddadwy, yn cael profiad o weithio mewn cymunedau ac yn cyfrannu at y broses o adfywio a chyfoethogi bywyd yn Sir Benfro.

Cyfanswm cost y prosiect: £63,322.29
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £36,113.86

Strategol Cwmni Theatr y Torch Cyf 

Prosiect Strategol Nod prosiect Theatr y Torch yw cwblhau gwaith atgyweirio brys ar yr adeilad yn dilyn difrod sylweddol gan storm i ochrau gogleddol a gorllewinol y tŵr ym mis Chwefror. 2020. Bydd y gwaith yn diogelu'r adeilad a'r amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol sy'n cael eu cynnal yno.

Cyfanswm cost y prosiect: £100,489.90
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £13,524.00

Tir Coed – Strategol

Bydd y prosiect yn cyflwyno sesiynau sgiliau coetir, tyfu bwyd yn seiliedig ar natur a threftadaeth ledled Sir Benfro. Bydd yn ymgysylltu pobl â byd natur a gwirfoddoli a dysgu yn yr awyr agored i wella sgiliau ac i wella mannau cymunedol a bioamrywiaeth er budd pawb ac i wella llesiant. Bydd y prosiect yn targedu pobl ddi-waith, pobl sydd wedi’u tangyflogi, pobl ynysig a phobl dan anfantais ac yn cefnogi ymgysylltiad cymunedol ac adfywio economaidd.

Cyfanswm cost y prosiect: £50,012.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £40,010.00

Strategol Ewch i Sir Benfro

"Dyma Sir Benfro" yw'r prosiect hwn - datblygu brand a stori a rannwyd sy'n hyrwyddo'r hyn sydd gan Sir Benfro i'w gynnig trwy gydol y flwyddyn trwy ymgyrch Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus integredig dros 12 mis.

Cyfanswm cost y prosiect: £250,637.00
Cais am Grant Gwella Sir Benfro: £91,000.00

 

 

ID: 9013, adolygwyd 10/05/2023