Grantiau

Grant Gwella Sir Benfro

Mae Grant Gwella Sir Benfro, sy’n defnyddio cyllid a godwyd drwy Drethi Ail Gartrefi, ar gael i ddarparu cyllid i brosiectau newydd sy’n helpu i fynd i’r afael ag effeithiau negyddol ail gartrefi, a thrwy wneud hynny’n ychwanegu gwerth i’n cymunedau.

Mae deilliannau wedi’u strwythuro o amgylch pum nod Llesiant:

  • Cynyddu safonau cyflawniad yn gyffredinol
  • Cymunedau iach: Cymunedau wedi’u cefnogi gan dai fforddiadwy ac addas; gwella gofal cymdeithasol
  • Cynyddu cynhyrchiant yr economi a mynd i’r afael â materion adfywio
  • Diogelu ein hamgylchedd
  • Cymunedau hunangynhaliol

 

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau

 

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r gwaith papur          Penderfyniad y panel  Cymeradwyaeth gan y panel
 Erbyn canol dydd (12.00pm) 12 Chwefror 2021  Mawrth 19 2021  Ebrill 19 2021
 Erbyn canol dydd (12.00pm) 29 Ebrill  Mehefin 11 2021  Mehefin 28 2021
 Erbyn canol dydd (12.00pm) 6 Medi   Medi 24 2021  Tachwedd 1 2021
 Erbyn canol dydd (12.00pm) 22 Tachwedd  Ionawr 7 2021       Chwefror 14 2022
     

 

 Sut i wneud cais am grant

 Cysylltwch â’r Tîm Adfywio ar 01437 775536 neu drwy e-bostio enhancing.pembrokeshire@pembrokeshire.gov.uk   i gofrestru eich prosiect a gwneud cais am ffurflen Datganiad o Ddiddordeb.

 Bydd meini prawf y grant ar gael yma - . Bydd hyn yn esbonio’r broses ymgeisio a’r meini prawf mewn mwy o fanylder.

 Gall y Tîm Adfywio gynorthwyo ymgeiswyr i ddatblygu prosiectau a dod â cheisiadau ynghyd.

 

Rhybudd Preifatrwydd  

Grant Cyfoethogi Sir Benfro - Meini Prawf Cyllido 2021-22

Crynodeb o brosiectau a gefnogir a chyllid ar gyfer 2021-22 sydd ar gael

 

 

 

ID: 3274, revised 12/07/2021