Grantiau

Grant Gwella Sir Benfro

Mae Grant Gwella Sir Benfro, sy’n defnyddio cyllid a godwyd drwy Drethi Ail Gartrefi, ar gael i ddarparu cyllid i brosiectau newydd sy’n helpu i fynd i’r afael ag effeithiau negyddol ail gartrefi, a thrwy wneud hynny’n ychwanegu gwerth i’n cymunedau.

Mae deilliannau wedi’u strwythuro o amgylch pum nod Llesiant:

  • Cynyddu safonau cyflawniad yn gyffredinol
  • Cymunedau iach: Cymunedau wedi’u cefnogi gan dai fforddiadwy ac addas; gwella gofal cymdeithasol
  • Cynyddu cynhyrchiant yr economi a mynd i’r afael â materion adfywio
  • Diogelu ein hamgylchedd
  • Cymunedau hunangynhaliol

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau

 Bydd ceisiadau’n cael eu derbyn o 1 Ebrill 2018. Bydd penderfyniadau’n cael eu gwneud bob dau fis mewn Cyfarfod Panel Grant. Y dyddiad cau nesaf ar gyfer gwneud cais fydd 22 Chwefror 2019.

 Sut i wneud cais am grant

 Cysylltwch â’r Tîm Adfywio ar 01437 775536 neu drwy e-bostio enhancing.pembrokeshire@pembrokeshire.gov.uk   i gofrestru eich prosiect a gwneud cais am ffurflen Datganiad o Ddiddordeb.

 Bydd meini prawf y grant ar gael yma - . Bydd hyn yn esbonio’r broses ymgeisio a’r meini prawf mewn mwy o fanylder.

 Gall y Tîm Adfywio gynorthwyo ymgeiswyr i ddatblygu prosiectau a dod â cheisiadau ynghyd.

 Hysbysiad Prosesu Teg  

ID: 3274, revised 12/12/2018