Grantiau a Chymorth Ariannol

Grantiau ar Gyfer Gwisg Ysgol Uwchradd

Mae Grantiau Gwisg Ysgol ar gyfer gwisg ysgol uwchradd ar gael os yw rhieni yn derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Credyd Treth Gwaith neu Lwfans Gwaith a Chynhaliaeth ar Sail Incwm (IR).   Mae ffurflenni cais ar gael trwy ffonio 01437 764551.

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 31ain Gorffennaf er mwyn sicrhau y bydd unrhyw grant a ddyfernir yn cyrraedd erbyn dechrau tymor yr Hydref. Os yw amgylchiadau rhieni yn newid derbynnir ceisiadau ar adegau eraill. Ceir manylion am ofynion gwisg ysgol ym mhrosbectws yr ysgol. Nid yw gwisg ysgol yn orfodol mewn ysgolion cynradd, ac nid oes unrhyw grantiau gwisg ysgol ar gael ar gyfer plant oed cynradd. 

Polisi Grantiau Gwisg Ysgol Dewisol

ID: 2580, adolygwyd 25/09/2017