Grantiau

Grant Gwella Sir Benfro

Mae Grant Gwella Sir Benfro, sy’n defnyddio cyllid a godwyd drwy Drethi Ail Gartrefi, ar gael i ddarparu cyllid i brosiectau newydd sy’n helpu i fynd i’r afael ag effeithiau negyddol ail gartrefi, a thrwy wneud hynny’n ychwanegu gwerth i’n cymunedau.

Mae deilliannau wedi’u strwythuro o amgylch pum nod Llesiant:

  • Cynyddu safonau cyflawniad yn gyffredinol
  • Cymunedau iach: Cymunedau wedi’u cefnogi gan dai fforddiadwy ac addas; gwella gofal cymdeithasol
  • Cynyddu cynhyrchiant yr economi a mynd i’r afael â materion adfywio
  • Diogelu ein hamgylchedd
  • Cymunedau hunangynhaliol

 Sut i wneud cais am grant

 Cysylltwch â’r Tîm Adfywio ar 01437 775536 neu drwy e-bostio enhancing.pembrokeshire@pembrokeshire.gov.uk i gofrestru eich prosiect a gwneud cais am ffurflen Datganiad o Ddiddordeb.

 Gall y Tîm Adfywio gynorthwyo ymgeiswyr i ddatblygu prosiectau a dod â cheisiadau ynghyd.

Grant Cyfoethogi Sir Benfro - Meini Prawf Cyllido 2021-22

Crynodeb o brosiectau a gefnogir a chyllid ar gyfer 2021-22 sydd ar gael

 

Dyddiad Panel

Dyddiad Cau Panel

Panel

Cabinet

Hydref 2022

Medi 13

Hydref 14

Tachwedd 7

Chwefror 2023

Ionawr 23

Chwefror 17

Mawrth 13

 

 Rhybudd Preifatrwydd 

 

ID: 3274, adolygwyd 04/05/2022