Grantiau

Grant Gwella Sir Benfro

Mae Grant Gwella Sir Benfro, sy’n defnyddio cyllid a godwyd drwy Drethi Ail Gartrefi, ar gael i ddarparu cyllid i brosiectau newydd sy’n helpu i fynd i’r afael ag effeithiau negyddol ail gartrefi, a thrwy wneud hynny’n ychwanegu gwerth i’n cymunedau.

Mae deilliannau wedi’u strwythuro o amgylch pum nod Llesiant:

 • Cynyddu safonau cyflawniad yn gyffredinol
 • Cymunedau iach: Cymunedau wedi’u cefnogi gan dai fforddiadwy ac addas; gwella gofal cymdeithasol
 • Cynyddu cynhyrchiant yr economi a mynd i’r afael â materion adfywio
 • Diogelu ein hamgylchedd
 • Cymunedau hunangynhaliol

 Sut i wneud cais am grant

 Cysylltwch â’r Tîm Adfywio ar 01437 775536 neu drwy e-bostio enhancing.pembrokeshire@pembrokeshire.gov.uk i gofrestru eich prosiect a gwneud cais am ffurflen Datganiad o Ddiddordeb.

 Gall y Tîm Adfywio gynorthwyo ymgeiswyr i ddatblygu prosiectau a dod â cheisiadau ynghyd.

Meini Prawf Cyllido 2022-23

Crynodeb o brosiectau a gefnogir

Dyddiad Panel

Dyddiad Cau Panel

Panel

Cabinet

Hydref 2022

Medi 13

Hydref 14

Tachwedd 7

Chwefror 2023

Ionawr 23

Chwefror 17

Mawrth 13

 

 

Meini Prawf Cyllido 2022-23

Mae Cyngor Sir Penfro’n ymroddi i beri gwelliannau gwirioneddol yn Sir Benfro.

Mae Grant Cyfoethogi Sir Benfro’n ffurfio rhan o raglen adfywio’r Cyngor.

Beth yw diben Grant Cyfoethogi Sir Benfro?

Faint o gymorth ariannol sydd ar gael a sut gaiff ei ddyrannu ar draws y sir?

Pwy all wneud cais am gymorth ariannol?

Beth sydd â hawl i gymorth ariannol?

Beth yw’r pethau nad oes modd eu cyllido?

Sut mae’r broses yn gweithio?

Pa wybodaeth, yn ogystal â ffurflen gais wedi’i llenwi, fydd angen ei darparu?

Sut fydd ceisiadau llwyddiannus yn cael eu harolygu?

Cwynion, Canmoliaethau a Sylwadau

Ymwadiad

Beth yw diben Grant Cyfoethogi Sir Benfro?

Diben grant Cyfoethogi Sir Benfro yw gwneud iawn am effeithiau negyddol perchenogaeth ail gartref ac eiddo gwag hirdymor yng nghymunedau Sir Benfro. Mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer prosiectau sy’n rhoi sylw i faterion yn deillio o berchenogaeth ail gartref ac sy’n hybu un neu fwy o nodau corfforaethol y Cyngor, a drefnwyd o gwmpas ein pum Amcan Ffyniant:

 • Codi safonau cyrhaeddiad at ei gilydd
 • Cymunedau iach: Cynnal cymunedau gyda thai fforddiadwy a phriodol; gwella gofal cymdeithasol
 • Cynyddu cynhyrchiant yr economi a rhoi sylw i faterion adfywio
 • Diogelu ein hamgylchedd
 • Cymunedau hunangynhaliol a bywiog

Yn ogystal, dylai prosiectau ddangos y canlynol:

 • Maent yn cael cefnogaeth y gymuned leol a sefydliadau partner trwy ymgynghori priodol
 • Maent wedi cael ystyriaeth drylwyr, mae ganddynt gynlluniau ariannol eglur ac mae modd eu cyflawni
 • Maent yn ystyried cynaliadwyedd yn y dyfodol
 • Maent yn ychwanegu gwerth at weithgareddau presennol ac yn ategu prosiectau a mentrau eraill
 • Trwy ymgynghori, maent yn diwallu anghenion a chyfleoedd heddiw a’r dyfodol yn eu cymunedau
 • Maent wedi ystyried sut all y prosiect elwa’r rhai sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig[1]

[1]* Caiff nodweddion gwarchodedig eu dynodi dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac mae’n cynnwys pobl o wahanol alluoedd, oedrannau, cefndiroedd ethnig, rhywiau a chrefyddau

Gwelwch y Cwestiynau Cyffredin i gael gwybod o ble daw’r arian ac Atodiad 1 i weld enghreifftiau o brosiectau cymwys

Faint o gymorth ariannol sydd ar gael a sut gaiff ei ddyrannu ar draws y sir?

Fel cyfanswm, cronfa grant Cyfoethogi Sir Benfro ar gyfer Ebrill 2022 – Mawrth 2023 yw £1M. Rhannwyd hon yn ddwy ffrwd ariannu:

Prosiectau cymunedol 

Mae 75% o’r cymorth grant ar gyfer Ebrill 2022 - Mawrth 2023 (£700,000) yn y ffrwd hon. Rhannwyd ymysg ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned yn ôl faint o ail gartrefi dynodedig sydd ynddynt.

Os bydd y prosiect arfaethedig yn elwa tref neu gymuned arbennig dylech wneud cais i’r ffrwd hon.

Caiff faint o gyllid sydd ar gael yn ardal pob Cyngor Tref / Cymuned ei amlinellu

Byddwn yn ystyried cyllido hyd at 80% o gyfanswm costau cymwys y prosiect.

Prosiectau strategol

Mae 25% o’r cymorth grant ar gyfer Ebrill 2022 – Mawrth 2023 (£300,000) yn y ffrwd gyllid hon.

Os bydd gan eich prosiect arfaethedig fuddiannau sy’n cyrraedd y tu hwnt i dref neu gymuned arbennig neu sydd o natur strategol, dylech wneud cais i’r ffrwd hon.

Pob prosiect

Rhaid i sefydliadau sy’n derbyn cymorth grant dalu holl wariant y prosiect o flaen llaw a gwneud cais i Gyngor Sir Penfro am y cymorth ariannol a glustnodwyd.

Bydd angen gwario holl arian a ddaw trwy gronfa grant Cyfoethogi Sir Benfro o fewn cyfnod a gytunwyd, a fydd yn ei amlinellu yn y Cytundeb Cyllido.

Pwy all wneud cais am gymorth ariannol?

 • Cynghorau Tref a Chymuned
 • Grwpiau gwirfoddol a chymunedol cyfansoddiadol
 • Elusennau cofrestredig
 • Mudiadau dielw / mentrau cymdeithasol
 • Caiff canghennau lleol o sefydliadau trydydd sector cenedlaethol gynnig trwy ddefnyddio cyfansoddiad y rhiant-gorff ond rhaid iddynt fod â’u cyfrif banc eu hunain. Byddwn hefyd yn gofyn cadarnhad bod y rhiant-gorff yn cefnogi’r cais.
 • Caiff consortia gyda chyfansoddiad anffurfiol neu ffurfiol yn gweithio ar brosiect arbennig wneud cais hefyd. Rhaid i’r holl sefydliadau sy’n rhan o gonsortiwm anffurfiol fod â hawl ynddynt eu hunain a rhaid iddynt ddarparu copi o’u cyfansoddiad neu ddogfen lywodraethol. Dylid llenwi’r ffurflen gais gan y sefydliad arweiniol a fydd yn gyfrifol yn y gyfraith am y grant ac a fydd yn derbyn arian y grant os bydd y cais yn llwyddiannus.

Ni allwn dderbyn ceisiadau oddi wrth y canlynol:

 • Cyrff yn y sector preifat. Fe all Busnes Cymru  03000 6 03000 roi wybodaeth ynghylch ffynonellau cymorth ac arian eraill sydd ar gael i gyrff yn y sector preifat
 • Ceisiadau ar ran sefydliadau eraill yn enw codwr arian proffesiynol (mae modd gwneud eithriadau ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned sy’n gwneud cais ar ran grŵp cymunedol)
 • Buddiolwyr unigol

Beth sydd â hawl i gymorth ariannol?

Mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer costau cyfalafol a chyllidol.

Costau Cyfalaf

Fe all cymorth ariannol ar gyfer costau cyfalaf gynnwys:

 • Gwaith archwilio, clirio a pharatoi safle
 • Adeiladu o’r newydd a/neu gostau ailwampio gan gynnwys ffïoedd proffesiynol uniongyrchol lle bo angen
 • Tirlunio a gwaith gwella amgylcheddol arall
 • Gosodion a ffitiadau yn uniongyrchol berthnasol i’r prosiect
 • Offer TG pan fo’n uniongyrchol berthnasol i nodau’r prosiect
 • Dim ond dan rai amgylchiadau y mae modd talu am eitemau symudol a cherbydau, fel arfer os ydynt yn ffurfio rhan annatod o brosiect mwy a bydd hyn yn cael ei ystyried fesul prosiect
Costau Cyllid

Fe all cymorth ariannol ar gyfer costau cyllid gynnwys:

 • Costau staffio a chyflogau newydd ond nid costau diswyddo
 • Rhent eiddo newydd neu ychwanegol
 • Dosraniad o gostau gwresogi a goleuo ar gyfer prosiectau newydd
 • Costau ffôn, papur a phostio cysylltiedig â’r prosiect
 • Costau swyddfa eraill ar gyfer prosiectau newydd
 • Costau marchnata
 • Astudiaeth ddichonoldeb
Treth ar Werth (TAW)

Costau cyfalaf – mae’n debygol y bydd angen talu TAW ar wariant cyfalaf. Rhaid ymgynghori â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi neu 0300 200 3700 a rhaid rhoi tystiolaeth o’r cyngor a gafwyd ganddynt.

Pan fo modd adennill TAW dylai cyfanswm costau’r prosiect adlewyrchu’r ffigur heb gynnwys TAW; pan nad oes modd adennill TAW dylai’r ffigurau gynnwys TAW.

Costau cyllid – dylai cyfrifiadau o gostau cyllid mewn ceisiadau am gymorth ariannol gynnwys TAW heblaw yn achos Cynghorau Tref a Chymuned a sefydliadau eraill cymwys i hawlio ad-daliad TAW.

Ffïoedd Ymgynghori Proffesiynol

Mae modd ystyried ffïoedd ymgynghori proffesiynol os yw’r gwaith yn hanfodol i gyflawni’r prosiect e.e. ffïoedd pensaernïol a pheirianneg adeileddol. Nid yw ffïoedd cyffredinol rheolwyr prosiect a chodwyr arian proffesiynol yn gymwys.

Beth yw’r pethau nad oes modd eu cyllido?

Mae gweithgareddau eraill nad oes modd eu cyllido’n cynnwys:

 • Y rhai sy’n gwrthweithio neu’n effeithio er gwaeth ar nodau, amcanion neu bolisi Cyngor Sir Penfro neu unrhyw gwmni / sefydliad cysylltiedig arall
 • Y rhai y mae’n ddyletswydd ar gorff cyhoeddus i’w darparu
 • Y rhai sydd eisoes yn cael eu cyllido o ffynhonnell arall
 • Y rhai sy’n ailadrodd prosiectau eraill sy’n cael eu cyflawni’n lleol
 • Y rhai sy’n effeithio ar neu’n effeithio er gwaeth ar gynaliadwyedd darpariaeth bresennol
 • Y rhai sydd eisoes wedi dechrau er bod modd ystyried cyfnod fodd gwahanol o brosiect
 • Y rhai y llofnodwyd contractau neu y gwnaed archebion ar eu cyfer cyn eu cymeradwyo
 • Costau rhedeg arferol neu gostau gweithredu arferol / costau gwaith trwsio a chynnal arferol / cyfarpar
 • Y rhai sy’n cynnal staff creiddiol neu bresennol
 • Gweithgareddau / costau cyflogaeth cyffredinol y sefydliad
 • ymrwymiadau iechyd a diogelwch y sefydliad
 • Astudiaethau ymarferoldeb
 • Yswiriant
 • Y rhai sy’n hyrwyddo gweithgareddau ffydd grefyddol (er bod modd ystyried ceisiadau gan fudiadau crefyddol os yw’r prosiect arfaethedig yn elwa’r gymuned ehangach)
 • Y rhai sydd ar ran plaid wleidyddol
 • Ymgyrchoedd codi arian
 • Teithiau ac ymweliadau

Sut mae’r broses yn gweithio?

Mynegi Diddordeb

Cysylltwch â’r Tîm Adfywio ar 01437 775536 i ofyn am ffurflen Mynegi Diddordeb (EOI) ac i gael unrhyw gymorth sydd ei angen. Os yw’r wybodaeth a roddwyd ar yr EOI yn dangos bod y prosiect yn debygol o fod yn gymwys, bydd y Tîm Adfywio’n gwahodd y ceisydd i lenwi a chyflwyno cais llawn a darparu dogfennau atodol hanfodol.

Rhaid cyflwyno EOI drwy e-bost i enhancing.pembrokeshire@pembrokeshire.gov.uk

Mae’n bwysig caniatáu digon o amser i brosesu cais. Ni fydd cymorth grant Cyfoethogi Sir Benfro’n talu unrhyw gostau a wariwyd neu a ymrwymwyd cyn cyhoeddi’r Llythyr ffurfiol i Symud Ymlaen.

Nifer y Ceisiadau

Fe allai cymorth grant Cyfoethogi Sir Benfro gael ei ddefnyddio i gyllido gwahanol gyfnodau o brosiect, gyda chais arall yn cael ei wneud unwaith y gorffennwyd cyfnod. Nid yw dyfarnu cymorth grant ar gyfer un cyfnod o brosiect yn gwarantu y byddwch yn cael grant am gyfnodau ychwanegol.

Cyflwyno Cais

Rhaid cyflwyno ceisiadau drwy e-bost i enhancing.pembrokeshire@pembrokeshire.gov.uk a dylai gynnwys llofnodion pobl berthnasol yn y sefydliad wedi’u sganio.

O gyflwyno cais, bydd y Tîm Adfywio’n cydnabod ei dderbyn. Bydd swyddogion y Tîm Adfywio’n gweithio gyda’r sefydliad sy’n gwneud cais i sicrhau bod holl wybodaeth a dogfennau angenrheidiol yn cael eu darparu cyn cyfarfod perthnasol y panel.

Mewn rhai achosion, fe all cyngor gael ei geisio gan swyddogion priodol eraill o fewn y Cyngor neu sefydliadau partner, neu gan arbenigwyr perthnasol eraill.

Asesu’r Cais

Bydd y Panel Grantiau a ffurfiwyd o Gadeirydd, un Cynghorydd Sir o’r Gweithgor Ail Gartrefi a phedwar o Aelodau’r Cabinet yn asesu adroddiadau ceisiadau, yn gystadleuol gyferbyn â’r meini prawf yn Adran 1. Bydd argymhellion y panel hwn yn cael eu hanfon i Gabinet Cyngor Sir Penfro i’w cymeradwyo.

Mae’r drefn sgorio fel a ganlyn:

Meini Prawf
Sgôr
Sut mae prosiect yn rhoi sylw i effaith negyddol ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor 25
Sut mae prosiect yn cyfrannu at bum Amcan Ffyniant 25
A yw’r gymuned yn cefnogi’r prosiect ac yn cael gwybodaeth trwy ymgynghori â’r gymuned? 25
Gwerth y prosiect am yr arian a chynaliadwyedd ariannol 10
A geisiwyd neu a sicrhawyd cyllid cyfatebol 10
Sut gaiff y sefydliad ei drefnu a’i reoli 5

 

Pan fo hynny’n berthnasol, bydd cyngor swyddogion / arbenigwyr priodol eraill yn cael ei gyflwyno i’r panel i’w ystyried.

Mae dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i Baneli Grantiau 2022 – 2023 fel a ganlyn:

Dyddiadau cau ceisiadau
Dyddiad y panel grantiau
Dyddiad y Cabinet
13 Medi 2022 am 12 hanner dydd 14 Hydref 2022 7 Tachwedd 2022
23 Ionawr 2023 am 12 hanner dydd 7 Chwefror 2023 13 Mawrth 2023
 
Llwyddiannus neu Aflwyddiannus

Llwyddiannus – bydd tri chyfnod i holl gynigion cymorth grant:

 • Cyfnod 1 – Rhaid i ddau aelod o’r sefydliad lofnodi Telerau ac Amodau’r cynnig a’u dychwelodd i Gyngor Sir Penfro cyn pen 10 diwrnod.
 • Cyfnod 2 – Cyfnod Caffael (pan fo’n berthnasol). O dderbyn Telerau ac Amodau’r cynnig wedi’u llofnodi, bydd y Cyngor yn anfon Ffurflen Caffael Prosiect.
 • Cyfnod 3 – Llythyr i Symud Ymlaen, yn amodol ar fod yr holl ddogfennau a dyfynbrisiau perthnasol yn bodoli.        

Prosiectau cysylltiedig ag eiddo – ar gyfer prosiectau lle caiff eiddo ei adeiladu neu wella, fe all y Cyngor geisio cofrestru budd yn yr eiddo sy’n cael ei gyllido gyda’r Gofrestrfa Tir. Gall hyn fod fel cyfyngiad neu arwystl cyfreithiol, sy’n golygu y bydd y Cyngor yn cael clywed am newidiadau ym mherchenogaeth yr eiddo ac unrhyw effeithiau tebygol ar delerau ac amodau dyfarnu’r grant. Os yw hyn yn berthnasol i brosiect eich sefydliad, bydd rhagor o wybodaeth yn nhelerau ac amodau’r grant o fewn y llythyr cynnig. I gael gwybodaeth, gwelwch Atodiad 3.

Cyhoeddusrwydd a chydnabyddiaeth – rhaid i holl sefydliadau sy’n derbyn cymorth grant Cyfoethogi Sir Benfro gydnabod Cyngor Sir Penfro yn holl gyhoeddusrwydd a chyfryngau a gynhyrchir ynghylch eu prosiect llwyddiannus. Bydd gofynion ychwanegol ar gyfer prosiectau sy’n derbyn cyfalaf yn cael eu hamlinellu yn y llythyr cynnig.

Aflwyddiannus– bydd ceiswyr aflwyddiannus yn derbyn ymateb ac, os yw hynny’n briodol, yn cael gwahoddiad i ailgyflwyno neu’n cael gwybodaeth am wahanol ffynonellau cymorth ariannol. Nid oes unrhyw hawl i apelio.

Cyflawni’r Prosiect

Fe all y Tîm Adfywio helpu eich sefydliad i greu prosesau i sicrhau cyflawni a gorffen y prosiect yn llwyddiannus.

Pa wybodaeth, yn ogystal â ffurflen gais wedi’i llenwi, fydd angen ei darparu?

Yn ogystal â ffurflen gais wedi’i llenwi, rhaid i’r canlynol ddod gyda phob cais:

 • Copi o ddogfen lywodraethu’r sefydliad (e.e. cyfansoddiad)
 • Cyfrifon a/neu ragolwg llif arian estynedig / cyfriflenni banc
 • Polisi / datganiad cysylltiedig â Deddf Cydraddoldeb 2010
 • Polisi / datganiad cysylltiedig â’r Amgylchedd
 • Polisi / datganiad cysylltiedig â’r Gymraeg
 • Tystysgrifau, atodlen gwarant yswiriant gan gynnwys atebolrwydd cyhoeddus
 • Tystiolaeth amlwg o’r angen, trwy ymgynghori
 • Tystiolaeth o gefnogaeth i’r prosiect a, phan fo’n berthnasol, defnyddiau yn y dyfodol
 • Tystiolaeth o dendro cystadleuol h.y. 3 dyfynbris.  Cyfeiriwch at yr adran ddyfynbrisiau ar y ffurflen gais.

Os yw’r prosiect yn cynnwys gweithio gyda phlant a/neu oedolion agored i niwed, rhaid i chi hefyd ddarparu’r canlynol:

 • Polisi / datganiad cysylltiedig â Diogelu

Os yw’r prosiect yn cynnwys denu staff cyflogedig neu wirfoddolwyr, rhaid i chi hefyd ddarparu’r canlynol (trafodwch gyda’r Tîm Adfywio):

 •  Cynllun denu
 • Disgrifiad o’r swydd
 • Swyddogaethau, cyfrifoldebau a graddfa gyflog
 • Patrymau gwaith a thaflenni amser
 • Manylion cynefino a hyfforddi
 • Sut fydd staff yn cael eu goruchwylio a’u rheoli
 • Strwythur atebolrwydd a hysbysu
 • Peirianwaith talu

Pan fo prosiect yn golygu prynu offer, dodrefn, nwyddau traul swyddfa neu brynu gwasanaethau gweithiwr proffesiynol (gan gynnwys gwaith adeiladu ac adnewyddu) bydd tystiolaeth o gaffael yn ofynnol. Diben hyn yw sicrhau y defnyddiwyd proses deg ac agored.

Fe all fod gofyn y canlynol hefyd (trafodwch gyda’r Tîm Adfywio):

 • Manylion Cyfrif Banc
 • Rheoliadau Adeiladu
 • Cynllun Busnes
 • Caniatâd Cadwraeth
 • Caniatâd Amgylcheddol
 • Caniatâd Priffyrdd
 • Caniatâd Landlordiaid
 • Trwyddedau
 • Caniatâd Adeilad Rhestredig
 • Trefniadau cynnal
 • Caniatâd cynllunio neu dystiolaeth y ceisiwyd caniatâd cynllunio
 • Tystiolaeth o berchenogaeth
 • Dyfynbrisiau ar gyfer gwaith
 • Cytundebau prydlesu wedi’u llofnodi (dylai fod 15 mlynedd o leiaf ar ôl arnynt)

Sut fydd ceisiadau llwyddiannus yn cael eu harolygu?

Canlyniadau Disgwyliedig

Bydd angen i sefydliadau sy’n derbyn cymorth grant Cyfoethogi Sir Benfro nodi canlyniadau disgwyliedig y prosiect, sef (fel y bo’n berthnasol):

 • Faint o gyllid cyfatebol o’r tu allan i Sir Benfro sy’n cael ei gynhyrchu
 • Nifer y gwirfoddolwyr newydd
 • Nifer yr asedau cymunedol newydd a ddatblygwyd
 • Nifer y gwasanaethau newydd ar gael
 • Nifer y cynlluniau gwelliant adeileddol
 • Nifer y cynlluniau i wella’r amgylchedd
 • Nifer yr achlysuron a ddatblygwyd
Archwiliadau ar Hap / Ymweliadau Safle

Bydd sefydliad sy’n derbyn cymorth grant Cyfoethogi Sir Benfro yn disgwyl archwiliadau ar hap / ymweliadau safle yn y pum mlynedd yn dilyn cyhoeddi’r Llythyr i Symud Ymlaen. Cyngor Sir Penfro fydd yn gwneud archwiliadau ar hap / ymweliadau safle.

Cloriannu ar Ddiwedd Prosiect

Ar y diwedd, hoffem wybod bod y prosiect wedi llwyddo i gyflawni’r buddiannau a amlinellwyd yn y cais. Bydd y Tîm Adfywio’n gofyn am gloriannu ar ddiwedd prosiect. Dylai hyn gynnwys ffotograffau o’ch prosiect ar amrywiol gyfnodau datblygu.

Llythyrau Arolygu

Bydd sefydliadau sy’n derbyn cymorth grant Cyfoethogi Sir Benfro’n cael llythyr oddi wrth Gyngor Sir Penfro ymhen blwyddyn, tair blynedd a phum mlynedd ar ôl cwblhau’r prosiect a gyllidwyd yn gofyn iddynt ailgadarnhau:

 • Cadw asedau
 • Defnydd ac unrhyw gyfyngiadau ar ddefnydd yr ased
 • Newid yng Nghytundeb y Brydles (pan fo’n berthnasol)
 • Statws busnes
 • Canlyniadau (8.1 uchod)
 • Cadw dogfennau a’r gofyniad bod sefydliadau / grwpiau sy’n derbyn y grant yn cydweithredu gyda cheisiadau rhesymol am ddogfennau a gwybodaeth arall berthnasol i’r prosiect ac ymweliadau gan Gyngor Sir Penfro neu unrhyw un o’i gynrychiolwyr
 • Unrhyw amodau grant arbennig sy’n berthnasol

Bydd gofyn i’r sefydliad sy’n derbyn y grant lofnodi a dychwelyd slip cydnabod, fydd yn cael ei anfon i gadarnhau na fu unrhyw newidiadau i’r amodau y dyfarnwyd y cymorth ariannol arnynt.

Cwynion, Canmoliaethau a Sylwadau

Fel Cyngor, rydym yn benderfynol o wneud y gwasanaethau a ddarparwn i chi mor effeithiol ag y bo modd. Gwerthfawrogwn eich sylwadau ac rydym eisiau cydweithio i daro’r nod hwn. Rydym yn derbyn ei bod yn bwysig dysgu o’r hyn a ddywedwch, nid yn unig delio â’ch mater arbennig, ond sicrhau ein bod yn gwella ein gwasanaethau.

Gallwch gyflwyno cwyn, canmoliaeth neu sylw mewn sawl ffordd:

Ymwadiad

Bwriad y wybodaeth yn y ddogfen hon yw rhoi canllawiau mewn cysylltiad â grant Cyfoethogi Sir Benfro. Mae’n anaddas fel cyngor proffesiynol ac ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros golled o ganlyniad i unrhyw un sy’n gweithredu neu’n ymatal rhag gweithredu arno.

Rhybudd Preifatrwydd

ID: 3274, adolygwyd 06/09/2022