Grantiau

Taliadau Hunanynysu

Mae’r Cynllun Cymorth Taliadau Hunanynysu Covid 19 yn gorffen ar 30 Mehefin 2022

Os rydych wedi cael canlyniad positif ac wedi gorfod hunanynysu ar neu cyn 30 Mehefin 2022  a rydych yn gymwys am gymorth , mae gennych 21 diwrnod i gyflwyno eich cais ar ôl eich diwrnod diwethaf o hunanynysu

---

Os ydych wedi cofnodi canlyniad positif o COVID-19 ar wefan GIG Cymru a bod gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi yn eich cynghori i hunanynysu, efallai y bydd gennych hawl i gymorth ariannol.  

O 28 Mawrth 2022, ni fydd cysylltiadau agos sydd heb eu brechu bellach yn gymwys ar gyfer y cynllun a bydd y botwm Cymorth Ariannol ar yr ap yn diflannu. Bydd angen i gysylltiadau agos sydd heb eu brechu a ganfuwyd cyn 28 Mawrth 2022 hunanynysu a chofrestru eu manylion, a gallant gyflwyno cais ar gyfer y cynllun cyn pen 21 diwrnod ar ôl eu cyfnod ynysu.

Rhaid eich bod wedi cofrestru canlyniad eich dyfais Prawf Llif Unffordd (LFD) cyn pen 24 awr ar ôl derbyn y canlyniad. Os na fyddwch yn gwneud hyn, ni fydd canlyniad eich prawf yn cael ei gofrestru ac ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y Taliad Cymorth Hunanynysu.

Bydd angen i bob ymgeisydd ddarparu cadarnhad na wnaeth weithio yn ystod y cyfnod hwn.  Bydd angen i chi hefyd gadarnhau na allwch weithio gartref a'ch bod yn colli incwm ac yn dioddef caledi ariannol. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd yn rhaid i chi ddarparu datganiad i'r perwyl hwn.

Mae dau fath o daliad, Taliad Cymorth Hunanynysu a Thaliad Disgresiwn Hunanynysu, y manylir arnynt isod:

Taliad Cymorth Hunan-ynysu 

**Mae’r Cynllun Cymorth Taliadau Hunanynysu Covid 19 yn gorffen ar 30 Mehefin 2022. Os rydych wedi cael canlyniad positif ac wedi gorfod hunanynysu ar neu cyn 30 Mehefin 2022  a rydych yn gymwys am gymorth , mae gennych 21 diwrnod i gyflwyno eich cais ar ôl eich diwrnod diwethaf o hunanynysu.**

Os ydych yn bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i daliad ynysu

 • Rydych wedi cael eich cynghori i hunanynysu gan:
  • GIG Cymru, y Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu fel achos positif, NEU
  • mae eich plentyn wedi cael ei gynghori i hunanynysu gan y Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu o ganlyniad i brofi’n bositif.
 • Rydych chi'n gyflogedig neu'n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad i hynny
 • Ar hyn o bryd rydych chi neu'ch partner yn derbyn o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn

Taliad Hunan-ynysu yn ôl disgresiwn

Efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer Taliad yn ôl Disgresiwn os byddwch yn bodloni’r holl feini prawf uchod, ond:

·       Nad ydych chi neu'ch partner yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn

·       Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gweithio pan fyddwch yn hunanynysu.

 

Sicrhewch fod yr wybodaeth isod gennych cyn dechrau eich cais

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad y mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi eich cynghori i hunanynysu
 • Eich Cyfrifen Banc ddiweddaraf, slip cyflog neu brawf o hunangyflogaeth

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu enghreifftiau ar gyfer pryd y mae’n ystyried y gellid gwneud taliad yn ôl disgresiwn:

 • Pobl heb unrhyw gymorth i gronfeydd cyhoeddus
 • Pobl ag incwm o dan £500 yr wythnos (net) 
 • Pobl sy'n derbyn Tâl Salwch Statudol neu lai

Os dywedwyd wrth eich plentyn am hunan-ynysu

 • Gall rhiant neu ofalwr hefyd wneud cais am daliad os dywedwyd wrth ei blentyn yn ffurfiol i hunan-ynysu. Ni allwch gael y taliad os dywedwyd wrth eich plentyn i hunan-ynysu gan ap COVID-19 y GIG.
 • I gael y taliad, rhaid iddynt fynychu'r ysgol, addysg bellach neu ofal plant (hyd at a gan gynnwys Blwyddyn 11 neu hyd at 25 mlwydd oed os oes ganddynt anghenion cymhleth) a dywedwyd wrthynt yn ffurfiol i hunan-ynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain Diogelu GIG Cymru
 • Noder bod y meini prawf cymhwysedd wedi'u hymestyn i blant blwyddyn 11 o 7 Mehefin 2021.

Pryd ddylech chi wneud cais am daliad?

Dylech wneud cais o fewn 21 diwrnod i'ch diwrnod olaf o hunan-ynysu.

Sut i Wneud Cais

Bydd ymgeiswyr yn llenwi'r ffurflen ar-lein (neu gais dros y ffôn ar gyfer y rhai sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd) ac yn darparu:

 • Eich enw a'ch cyfeiriad:
 • Cadarnhad o'r dyddiad y dywedwyd wrthych chi neu'ch plentyn i hunan-ynysu gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru
 • prawf o dderbyn un o'r budd-daliadau cymwys;
 • eu rhif Yswiriant Gwladol;
 • datganiad banc personol neu ar y cyd (fel gwiriad twyll sylfaenol ymlaen llaw); a
 • phrawf cyflogaeth, eich datganiad banc diweddaraf (sy'n dangos prawf enillion), y slip cyflog diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf sy'n dangos prawf o enillion) neu, os ydych chi’n hunangyflogedig, y datganiad busnes diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf) set ddiweddaraf o gyfrifon neu ffurflenni hunan-asesu a phrawf bod eu busnes yn darparu gwasanaethau na ellir eu cynnal heb gyswllt cymdeithasol;

Os ydych chi’n cael problemau wrth lenwi'r ffurflen gais, cysylltwch â ni drwy e-bost neu dros y ffôn a byddwn yn gallu eich helpu gyda'r ffurflen.

E-bost: isolationpayments@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 764551

 

Gweithwyr Gofal

Efallai y bydd gweithwyr gofal y mae'n ofynnol iddynt aros i ffwrdd o'r gwaith oherwydd Covid-19 gwirioneddol neu oherwydd amheuaeth o Covid-19 neu mae'n ofynnol iddynt hunan-ynysu yn gallu gwneud cais i gynllun Chwyddo Tâl Salwch Statudol (SSP) Llywodraeth Cymru, a lansiwyd ar 1 Tachwedd 2020 ac a fydd yn para tan 31 Mehefin 2022. Dim ond i weithwyr gofal cymdeithasol mae'r cynllun hwn yn berthnasol. Gellir dod o hyd i ganllawiau ar y cynllun hwnnw yng Nghynllun Chwyddo Tâl Salwch Statudol Covid 19  

Noder: Ni fydd gweithwyr gofal yn gallu gwneud cais i'r ddau gynllun am yr un cyfnod o ynysu a bydd angen iddynt ddewis pa daliad i'w hawlio. Yn dibynnu ar eu hamgylchiadau personol, bydd angen iddynt benderfynu pa gynllun fydd fwyaf priodol. Bydd y Cyngor yn gwneud croeswiriadau i sicrhau na wneir taliadau dyblyg ar gyfer yr un cyfnod o ynysu.

A allaf wneud cais ar ran rhywun arall os ydynt yn rhy sâl i'w wneud eu hunain?

Gallwch. Fodd bynnag, rhaid talu'r taliad i gyfrif banc yn enw'r person y gwneir y cais ar ei gyfer.

Er enghraifft, pe bai rhywun yn gwneud cais ar ran rhiant sy'n rhy sâl i'w wneud ei hun, byddai'r taliad yn cael ei wneud i gyfrif banc y rhiant. Bydd angen tystiolaeth i gadarnhau manylion y cyfrif banc a bydd angen i'r sawl sy'n gwneud y cais ddarparu rhai manylion personol. Mae'r ddau fesur ar waith i atal twyll.

Ceisiadau gan aelodau o'r un aelwyd 

Rhaid i bobl ar yr un aelwyd wneud cais unigol i dderbyn y taliad, os ydynt yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd.

Ni ellir caniatáu hawliadau am gyfnodau sy'n gorgyffwrdd. Er enghraifft, os bydd rhywun yn hawlio am gyfnod o hunan-ynysu sy'n para o 1 Tachwedd i 14 Tachwedd ac yna'n hawlio eto am ail gyfnod o hunan-ynysu sy'n dechrau ar 10 Tachwedd, dim ond unwaith y byddent yn cael hawlio, oherwydd bod y ddau gyfnod yn gorgyffwrdd.

Fodd bynnag, byddent yn cael hawlio am ail gyfnod o hunan-ynysu pe bai'n dechrau ar ôl i'r cyfnod cyntaf ddod i ben ar 14 Tachwedd.

Sawl gwaith y gall person wneud cais am daliad hunan-ynysu?

Gellid gofyn i rai pobl hunan-ynysu gan TTP fwy nag unwaith ond mae cap ar nifer y taliadau o dan y cynllun hwn:

Ym mhob achos, ni ellir gwneud taliad oni bai eich bod wedi cael cyngor i hunan-ynysu gan TTP. Bydd y Cyngor yn gwirio bod hyn wedi digwydd.

Gallwch wneud cais am uchafswm o 6 dyfarniad, 3 fel rhiant/gofalwr a 3 fel unigolyn y mae'n ofynnol iddo hunan-ynysu cyn belled â bod y meini prawf cymhwysedd yn cael eu bodloni ar gyfer pob hawliad unigol ac nad yw'r cyfnodau hunan-ynysu yn gorgyffwrdd.

Mae gwybodaeth fanylach am y cynllun ar gael yn: Cynllun Cymorth Hunanynysu 

Pryd fydd y taliad yn cael ei wneud?

Ein nod yw gwneud penderfyniad ynghylch a ellir rhoi taliad i chi o fewn 14 diwrnod ar ôl derbyn eich cais wedi'i gwblhau (y mae'n rhaid iddo gynnwys y dystiolaeth ategol sydd ei hangen) ac yna gwneud taliad yn fuan ar ôl hynny.

Ymgeiswyr sy'n ynysu ar ôl dychwelyd i'r DU

Nid yw'r cynllun Taliad Cymorth Hunan-ynysu yn cynnwys pobl sy'n hunan-ynysu ar ôl dychwelyd i'r DU o dramor, oni bai eu bod wedi profi'n bositif am coronafeirws a bod TTP wedi dweud wrthynt am hunan-ynysu.

Gwiriadau ar ôl Talu

Mae'r Cyngor yn gweinyddu'r cynllun hwn ar ran Llywodraeth Cymru ac mae'n ofynnol iddo gynnal gwiriadau ar ôl talu. Mewn achosion lle nad yw colli incwm/enillion wedi digwydd, bydd y taliad hunan-ynysu yn cael ei adennill yn llawn gan yr Ymgeisydd.

Gwnewch Gais Nawr »

 

Hysbysiad Preifatrwydd: Taliadau Hunanynysu

Llywodraeth Cymru: Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y cynllun cymorth hunanynysu

 

ID: 7152, adolygwyd 28/06/2022