Rhybudd Ymwadiad a Thelerau ac Amodau Defnyddio

Rhybudd Ymwadiad

Mae Cyngor Sir Penfro’n ymdrechu i gynnal cywirdeb a dibynadwyedd y wefan hon.  Fodd bynnag, nid yw’n gwneud unrhyw sylw ynghylch cywirdeb, dibynadwyedd, cyflawnder nac addasrwydd y wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau a graffeg gysylltiedig sydd ar y wefan hon at unrhyw ddiben.  Ni fydd i Gyngor Sir Penfro, ei gyflogeion, ei gyflenwyr a phartïon eraill sy’n ymwneud â chreu a chyflwyno’r wefan hon fod yn atebol am unrhyw niwed, colled neu anghyfleuster uniongyrchol, anuniongyrchol, atodol, arbennig na chanlyniadol a achosir trwy ddibynnu ar gynnwys y wefan hon neu sy’n deillio o ddefnyddio’r wefan hon. 

Telerau ac amodau defnyddio

Mae Cyngor Sir Penfro’n caniatáu mynediad at y wefan hon a’i defnyddio’n amodol ar y telerau ac amodau canlynol:

 1. Trwy ddefnyddio’r wefan hon rydych yn derbyn y telerau ac amodau hyn sy’n effeithiol o’r dyddiad cyntaf i chi ddefnyddio’r wefan.  Mae Cyngor Sir Penfro’n cadw’r hawl i newid y telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg trwy arddangos unrhyw newidiadau ar-lein.  Trwy ddal i ddefnyddio’r wefan hon ar ôl arddangos unrhyw newidiadau rydych yn derbyn y telerau ac amodau newydd.

 2. Cewch ddefnyddio’r wefan hon ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol eich hun.  Ni chewch gopïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, arddangos, darlledu na throsglwyddo deunyddiau mewn unrhyw fodd heblaw ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol cartref eich hun.  Mae unrhyw ddefnydd arall angen caniatâd ysgrifenedig blaenorol y Cyngor.

 3. Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r wefan yn unig at ddibenion cyfreithlon ac mewn ffordd nad yw’n torri hawliau, nac yn cyfyngu ar neu rwystro neb arall rhag defnyddio a mwynhau’r wefan hon, nac achosi annifyrrwch, anhwylustod neu wewyr meddwl diachos i neb arall.  Mae cyfyngiad neu waharddiad o’r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy’n anghyfreithlon, difenwol neu amharchus neu sy’n gallu aflonyddu neu achosi gofid, anghyfleuster, niwsans neu fygythiad i unrhyw un a thrawsyrru cynnwys anllad, bygythiol neu sarhaus neu amharu ar lif deialog arferol ar y wefan hon.

 4. Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill, nad yw’r Cyngor yn eu rhedeg.  Nid yw’r Cyngor yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn ac nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb all godi trwy ddefnyddio gwefannau o’r fath.

 5. Mae’r Cyngor yn ceisio sicrhau bod holl wybodaeth a deunydd ar y wefan hon yn fanwl gywir ond nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am wallau neu ddiffygion, ac nid yw’r Cyngor chwaith yn gwarantu y bydd y wefan yn gweithredu’n ddi-dor.  Mae’r Cyngor yn darparu’r deunydd sydd ar ei wefan ar y sail ei fod yn ymwadu â holl warantau o ran deunydd o’r fath, boed yn bendant neu’n oblygedig.  Nid yw’r Cyngor, ei gyflogeion, ei gyflenwyr na darparwyr gwreiddiol y deunydd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golli unrhyw fusnes, cyllid neu elw uniongyrchol, anuniongyrchol, atodol neu ganlyniadol neu niwed arbennig yn deillio o gyhoeddi’r deunydd ar y wefan hon neu o ddefnyddio’r wefan hon.

 6. Rydych yn cydnabod bod holl hawliau eiddo deallusol gan gynnwys hawlfraint a hawliau cronfa ddata yng ngwefan y Cyngor a’i chynnwys yn perthyn i neu dan drwydded i’r Cyngor sydd fel arall yn cael ei ddefnyddio gan y Cyngor fel y caniateir dan ddeddf berthnasol.

 7. Mae gan y Cyngor hawl i olygu, wrthod arddangos neu ddileu unrhyw ddeunydd a gyflwynir neu a arddangosir ar y wefan hon. Nid yw’r Cyngor yn gyfrifol am nac yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddeunydd a arddangosir ar y wefan heblaw gan y Cyngor.  Unrhyw farn, cyngor, datganiad, cynnig neu wybodaeth arall a fynegir neu a ddarperir gan bobl eraill ar wefan y Cyngor yw rhai’r bobl eraill dan sylw. Nid yw’r Cyngor naill ai’n cadarnhau nac yn gyfrifol am gywirdeb neu atebolrwydd unrhyw ddeunydd trydydd parti o’r fath.

 8. Cyfreithiau Cymru a Lloegr sy’n llywodraethu’r telerau ac amodau hyn.  Bydd i unrhyw anghydfod yn deillio o’r telerau ac amodau hyn dan awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

 9. Os dowch o hyd i unrhyw beth ar y wefan hon sy’n achosi pryder i chi yna cofiwch ddweud wrthym.

 10. Os ydych yn anfodlon ar unrhyw ran o’r wefan hon neu gydag unrhyw un o’r telerau ac amodau defnyddio hyn, dylech roi’r gorau i ddefnyddio’r wefan ar unwaith.

 11. Os penderfynir bod unrhyw un o’r telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu fel arall yn anorfodadwy yna, i’r graddau y bo’r telerau neu amodau hynny’n anghyfreithlon, yn annilys neu’n anorfodadwy, bydd iddynt gael eu torri a’u dileu o’r cymal hwn a bydd i weddill y telerau ac amodau oroesi, aros yn eu cyflawn rym a nerth a dal i fod yn gyfrwymol a gorfodadwy.
ID: 2531, adolygwyd 17/01/2023