Gwasanaeth Bartneriaeth Rhieni

Cymorth i Ddysgwyr ag ADY

Un o egwyddorion system addysg gynhwysol yw bod plant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi i gyfranogi’n llawn mewn addysg brif ffrwd, lle bynnag y bo’n ddichonadwy. Mae hyn yn golygu bod rhaid i ysgolion a cholegau fabwysiadu dull lleoliad cyfan i ddiwallu anghenion dysgwyr ag ADY.

Rhaid i blant, eu rhieni a phobl ifanc gael eu cynnwys mewn penderfyniadau am y cymorth hwn o ddechrau un y broses.

Mae ymyrryd yn amserol, a chymorth wedi’i gynllunio’n dda’n hanfodol i gyflawni’r deilliannau gorau i blant a phobl ifanc ag ADY. Mae hyn hefyd yn golygu bod rhaid i weithwyr proffesiynol gydweithio gyda’i gilydd a chyda theuluoedd, plant a phobl ifanc.

Dylai athrawon dosbarth, gyda chymorth yr uwch dîm arwain mewn ysgolion gan gynnwys y CADY, wneud asesiadau rheolaidd o gynnydd ar gyfer yr holl ddisgyblion. Dylai’r rhain geisio adnabod disgyblion sy’n gwneud llai o gynnydd na’r disgwyl o ystyried eu hoedran a’u hamgylchiadau unigol.

Dylai staff yr ysgol siarad gyda chi a’ch plentyn am hyn, ac yna penderfynu ar y cyd a oes angen cymorth ar eich plentyn gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Os yw person ifanc yn 16 neu’n hŷn dylai’r ysgol ei gynnwys yn uniongyrchol.

Weithiau efallai mai chi fydd y cyntaf i fod yn ymwybodol bod gan eich plentyn rai Anghenion Dysgu Ychwanegol. Os ydych yn meddwl y gall fod angen cymorth ar eich plentyn gydag ADY dylech siarad gydag athro neu athrawes eich plentyn neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Os nad ydych yn hapus gyda’r cymorth y mae eich plentyn yn ei gael gallwch ofyn am gael siarad gyda’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol neu'r pennaeth.

Darpariaeth Ddysgu Gyffredinol

Bydd yr holl ysgolion yn datblygu dulliau addysgu cynhwysol i gefnogi’r holl ddysgwyr gan gynnwys y rhai ag ADY. Darpariaeth Ddysgu Gyffredinol (DDdG) yw’r enw ar hyn. Bydd yr arlwy DDdG ar gael i’r holl ddisgyblion a bydd yn cynnwys:

1. Addysgu a dysgu da a gwahaniaethu wedi’i dargedu;

2. Strategaethau addysgu wedi’u targedu i gefnogi pob maes o ran anghenion – mae’r rhain wedi’u rhannu’n 4 maes allweddol:

       i.   Gwybyddiaeth a Dysgu (gan gynnwys Anawsterau Dysgu Penodol)

       ii.  Cyfathrebu a Rhyngweithio (gan gynnwys Cyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig)

       iii. Anawsterau Emosiynol a Chymdeithasol (gan gynnwys Anawsterau Ymddygiadol)

       iv. Synhwyraidd a/neu Gorfforol (gan gynnwys Nam ar y Clyw a Nam ar y Golwg)

3. Ymyriadau Safonol wedi’u Targedu (ymyriadau sydd ar gael fel rheol i’r holl ddisgyblion o’r un oedran sy’n helpu i adnabod anghenion sy’n dod i’r amlwg.

Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol

Mae Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY) i blant 3 oed neu drosodd yn golygu darpariaeth addysg neu hyfforddiant sy'n ychwanegol at yr hyn, neu sy'n wahanol i'r hyn, a wneir yn gyffredinol i eraill sydd o'r un oedran.

Gall Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY) fodoli ar sawl ffurf; gallai gynnwys unrhyw gymorth sy’n digwydd y tu mewn neu’r tu allan i’r ystafell ddosbarth brif ffrwd, lle mae’n ychwanegol i’r hyn, neu’n wahanol i’r hyn, a wneir yn gyffredinol i eraill sydd o’r un oedran. Gallai DDdY gael ei chyflwyno mewn lleoliadau y tu allan i’r ysgol neu’r coleg hefyd mewn rhai amgylchiadau a/neu gan weithwyr proffesiynol allanol.

Mae Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY) i blentyn dan 3 oed yn golygu darpariaeth addysgol o unrhyw fath.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch datblygiad neu gynnydd plentyn neu berson ifanc gallwch siarad gyda’r ysgol, y lleoliad neu’r coleg y maent yn ei f/mynychu. Gallwch hefyd gael cymorth gan y Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Lleoliad (TAPPAS)

Bydd y mwyafrif o blant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn mynychu eu ysgol brif ffrwd, leol. I sicrhau bod ysgolion yn gallu diwallu anghenion eu holl ddisgyblion mae tîm eang o weithwyr proffesiynol arbenigol i’w cefnogi. Yn Sir Benfro bydd pob ysgol brif ffrwd yn cael cyfarfod gyda’r arbenigwyr hyn o leiaf unwaith y tymor, lle gallant drafod disgyblion unigol y gall fod angen peth help a chefnogaeth ychwanegol arnynt – TAPPAS yw’r enw ar y cyfarfodydd hyn

Mae’r ‘Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Lleoliad’ – TAPPAS – yn grŵp o weithwyr proffesiynol sy’n cefnogi ysgolion a theuluoedd gydag anghenion lles ac anghenion dysgu ychwanegol plant a phobl ifanc. Mae’r tîm yn cynnwys seicolegydd addysg, athro neu athrawes arbenigol, therapyddion iaith a lleferydd, therapydd galwedigaethol, gweithwyr iechyd meddwl sylfaenol a nyrsio a chwnselwyr ysgolion.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Cyfarfodydd ymgynghori a chynllunio, a gynhelir yn holl Ysgolion Sir Benfro bob tymor lle mae ysgolion a thimau arbenigol yn trafod ymyriadau a chymorth ‘cofleidiol’ mewn perthynas â phlant a phobl ifanc unigol. (TAPPAS 1)
  • Fforymau clwstwr cyfan i ysgolion a gynhelir bob tymor ac sy’n rhoi cyfle i ddatblygu  cydweithio rhwng ysgolion ac asiantaethau i feithrin capasiti yn ogystal â dulliau rhagweithiol, sy’n canolbwyntio ar ddatrysiadau ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.  (TAPPAS 2)
  • Gweithdai a digwyddiadau i deuluoedd a gynhelir bob tymor ac sy’n rhoi cyfleoedd i deuluoedd rwydweithio a chwrdd ag arbenigwyr i gael cyngor a chymorth. (TAPPAS 3)

Egwyddorion Allweddol TAPPAS:

  • Rhoi cymorth i ysgolion a theuluoedd fynd ati’n gynnar i adnabod disgyblion ag ADY a rhoi ymyriadau ar waith a thracio disgyblion;
  • Gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion a theuluoedd i adnabod anghenion staff a ran eu datblygiad proffesiynol a chynorthwyo clystyrau o ysgolion i roi rhaglen wedi’i theilwra’n briodol ar waith;
  • Gweithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd i gefnogi anghenion eu plentyn yn y cartref.

Os oes gennych chi, neu ysgol eich plentyn, unrhyw bryderon ynghylch ei ddatblygiad neu ei gynnydd, gofynnir i chi am eich caniatâd i staff yr ysgol drafod eich plentyn neu berson ifanc yn y cyfarfod TAPPAS. Wedyn bydd rhieni’n cael canlyniad i nodi beth fydd y camau nesaf.

ID: 7861, adolygwyd 01/07/2022