Gwasanaeth Bartneriaeth Rhieni

Datrys Anghytundeb, Eiriolaeth a’r Tribiwnlys

Datrys Anghytundeb

O bryd i’w gilydd, gall anghytundebau godi ynglŷn ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) neu Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY) eich plentyn. Hyd y bo’n bosibl, dylid osgoi’r anghytundebau hyn neu eu datrys ar y cyfle cynharaf.

Y nodau wrth ddatrys anghytundeb yw:

 • helpu i ddod â’r partïon perthnasol ynghyd;
 • cefnogi anghenion y plentyn a’r person ifanc;
 • helpu i ddatrys anghytundebau’n gynnar ac yn anffurfiol trwy drafod a chytuno;
 • trafod yr ystod lawn o opsiynau;
 • sicrhau y terfir gyn lleied â phosibl ar addysg y plentyn neu’r person ifanc

Yn gyntaf, trafodwch eich pryderon gydag ysgol neu leoliad addysgol eich plentyn. Gall y Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni eich cynorthwyo i wneud hyn a chynnig gwasanaeth cyfryngu a chymorth a chyngor diduedd (gweler isod).

Camau i rieni eu hystyried:

 • Cyfyngwch eich pryderon neu’r hyn yr ydych yn anghytuno ag ef i un neu ddau o bwyntiau eglur.
 • Gwnewch restr o bwyntiau allweddol y dymunwch iddynt gael eu hystyried
 • Gwnewch restr o unrhyw gwestiynau sydd gennych ac yr hoffech ymatebion iddynt cyn mynd i gyfarfod. 

Datrys Anghytundeb yn Ddiduedd

Gall y Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni gynnig cymorth a chyngor diduedd i blant neu bobl ifanc a/neu eu rhieni lle ceir anghytundeb ynglŷn â’r cymorth y mae’r disgybl yn ei gael yn yr ysgol neu’r coleg, penderfyniad ynghylch Anghenion Dysgu Ychwanegol, neu ynghylch CDU. Mae bod yn ddiduedd yn golygu nad ydym yn cymryd ochrau a’n bod yn cynorthwyo teuluoedd i gael gwrandawiad i’w lleisiau, gan gynnig gwasanaeth cyfryngu pan fo angen.

Gallai hyn gynnwys:

 • Cefnogi rhieni gyda galwadau ffôn, negeseuon e-bost a chyfarfodydd
 • Gwneud yn siŵr bod rhieni’n cael eu trin fel partneriaid cydradd a bod barn y teulu’n ganolog i’r broses
 • Rhoi anogaeth ar gyfer cyfathrebu agored a chynhwysol fel yr ymdrinnir yn gynnar â phryderon a chamddealltwriaeth
 • Cynorthwyo teuluoedd i gael gwybodaeth sy’n gywir, yn gyfoes ac yn berthnasol
 • Helpu i wella’r cyfathrebu sy’n mynd rhagddo rhwng y cartref a’r ysgol er mwyn meithrin ymddiriedaeth
 • Egluro’r ddeddfwriaeth wrth deuluoedd i ddeall Hawliau a Chyfrifoldebau, a chyfeirio at ragor o wybodaeth pan fo angen
 • Cynorthwyo teuluoedd i ddeall CDUiau a gwneud yn siŵr bod penderfyniadau’n dryloyw, a bod yr holl dystiolaeth yn cael ei hystyried.

Datrys Anghytundeb yn Annibynnol

Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu ffordd ffurfiol o ddatrys anghytundebau ynglŷn â chymorth i ddysgwyr ag ADY. Gallai hwn fod yn anghytundeb rhwng plentyn, ei rieni neu berson ifanc a Chyngor Sir Penfro; neu rhwng plentyn, ei rieni neu berson ifanc a’r ysgol. Mae’r gwasanaeth yn annibynnol ac fe’i darparir gan SNAP Cymru ar gyfer awdurdod lleol Sir Benfro.

 

  * angen caniatâd gan y plentyn, ei rieni neu’r person ifanc

 Gallwch gael manylion ynglŷn â chael mynediad at y gwasanaeth hwn trwy gysylltu â’r Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni ar 01437 776354

 

Eiriolaeth ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag ADY

Mae eiriolaeth yn ymwneud â…

 • siarad o blaid plant a phobl ifanc.
 • grymuso plant a phobl ifanc i wneud yn siŵr bod eu hawliau’n cael eu parchu a bod eu barn a’u dymuniadau’n cael eu clywed bob amser.
 • cynrychioli barn, dymuniadau ac anghenion plant a phobl ifanc wrth drafod gyda phenderfynwyr, a’u helpu i lywio drwy’r system.

Sut allaf gael Eiriolwr neu gael rhagor o wybodaeth?

Gall Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Sir Benfro gynnig Eiriolaeth ffurfiol i blant, pobl ifanc a’u cyfeillion achos, hyd at 25 oed. Mae gan y Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni staff sydd wedi’u hyfforddi mewn Eiriolaeth gan y darparwyr Eiriolaeth Annibynnol TGP Cymru a’r Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol. Gall y tîm gynnig eiriolaeth ddiduedd, gyfrinachol a medrus i blant, pobl ifanc ag ADY, neu (pan fo’n briodol) eu cyfeillion achos.

Bydd y Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni hefyd yn gwneud atgyfeiriad at Wasanaeth Eiriolaeth Annibynnol mewn amgylchiadau pan fo angen y gwasanaeth hwn.

Tribiwnlys

Mae’r Tribiwnlys Addysg yn annibynnol ar y llywodraeth, awdurdodau lleol, ysgolion a Sefydliadau Addysg Bellach (SAB) neu leoliadau.

Mae’r Tribiwnlys yn gwrando ac yn penderfynu ar apeliadau a cheisiadau mewn perthynas â phlant a phobl ifanc sydd neu a allai fod ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Yn benodol, mae’n gwrando ac yn penderfynu ar apeliadau ynghylch penderfyniadau SAB neu awdurdod lleol yng Nghymru. Mae’r penderfyniadau a wneir gan y Tribiwnlys yn rhwymo mewn cyfraith.

Gall plentyn, rhiant i blentyn neu berson ifanc apelio wrth y Tribiwnlys ynghylch:

 • penderfyniad gan awdurdod lleol neu SAB a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY;
 • yn achos person ifanc, penderfyniad gan awdurdod lleol a oes angen paratoi a chynnal CDU;
 • y disgrifiad o ADY person mewn CDU;
 • y Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY) mewn CDU, neu’r ffaith nad yw DDdY mewn CDU gan gynnwys a yw’r cynllun yn nodi y dylid rhoi DDdY yn Gymraeg;
 • y ddarpariaeth sydd wedi’i chynnwys mewn CDU gan awdurdod lleol neu’r ffaith nad yw darpariaeth dan adran 14 neu 19 o’r Ddeddf mewn cynllun;
 • yr ysgol a enwir mewn CDU at ddiben derbyn plentyn i sefydliad a enwir, neu os nad enwir unrhyw ysgol mewn CDU at ddiben derbyn;
 • penderfyniad gan yr awdurdod lleol i beidio â diwygio CDU lle mae plentyn, rhiant i blentyn, neu berson ifanc wedi gofyn i’r awdurdod lleol ailystyried CDU a gynhelir gan ysgol a gynhelir;
 • penderfyniad gan yr awdurdod lleol i beidio â chymryd cyfrifoldeb am CDU, a gynhelir gan ysgol, lle mae plentyn neu ei riant, person ifanc neu gorff llywodraethu’r ysgol honno wedi gofyn iddo wneud hynny;
 • penderfyniad i roi’r gorau i gynnal CDU; neu
 • wrthodiad i benderfynu ar fater ar y sail nad oes newid sylweddol mewn anghenion neu unrhyw wybodaeth newydd sy’n effeithio’n sylweddol ar y penderfyniad.

Rhaid i blentyn neu riant i blentyn sy’n ceisio datganiad gan y Tribiwnlys gyflwyno cais yn ysgrifenedig i’r Tribiwnlys. Bydd y Tribiwnlys Addysg yn darparu’r ffurflenni cais perthnasol ar gais.

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) - Llywodraeth Cymru 

Taflen Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni i Rieni

 
ID: 7872, adolygwyd 01/07/2022