Gwasanaeth Bartneriaeth Rhieni

Proffiliau Un Dudalen a CDUiau

Beth yw Proffil Un Dudalen?

Proffil Un Dudalen yw sylfaen cymorth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae Proffil Un Dudalen yn cynnwys gwybodaeth allweddol am gymeriad, doniau a thalentau unigolyn, yr hyn sy’n bwysig i’r unigolyn, a’r ffordd orau o’i gefnogi.

Mae’n arfer da bod gan bob disgybl Broffil Un Dudalen a dylai hwnnw gael ei greu gyda’r plentyn neu berson ifanc, nid ar gyfer y plentyn.

Dylai Proffil Un Dudalen gyfuno meddyliau’r disgybl, ei rieni, a’i ysgol.

Gellir defnyddio Proffiliau Un Dudalen i:

 • gefnogi gweithgarwch dysgu’r dysgwyr
 • adlewyrchu ‘llais y disgybl’
 • cefnogi pontio ar draws y cyfnodau allweddol
 • darparu gwybodaeth allweddol ar gyfer athrawon cyflenwi

Mae tair elfen mewn Proffil Un Dudalen:

 • Gwerthfawrogiad: yr hyn y mae pobl yn ei hoffi ac yn ei edmygu am y dysgwr; ei gymeriad, ei ddoniau a’i dalentau.
 • Yr hyn sy’n bwysig i’r dysgwr: beth sy’n bwysig i’r dysgwr, o safbwynt y dysgwr ei hun?
 • Sut i gefnogi’r dysgwr: arbenigwr ynglŷn â sut i gael y gorau allan o’r dysgwr, o safbwynt y dysgwr ei hun a’i deulu, athrawon ac aelodau eraill o staff.

Nod Proffil Un Dudalen yw darganfod pa gymorth y mae ar ddysgwr ei angen, a tharo cydbwysedd rhwng hyn a’r hyn sy’n bwysig i’r dysgwr.

 

 

Proffil Un Dudalen +

Byddai’r Proffil Un Dudalen+ yn edrych yn debyg iawn i’r Proffil Un Dudalen. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd yr wybodaeth yn ‘yr hyn sy’n bwysig i’ a ‘yr hyn sy’n bwysig ar gyfer’ yn y Proffil Un Dudalen + yn fwy manwl ac y bydd yn nodi unrhyw raglenni dal i fyny neu ymyriadau byrdymor o fewn y ddarpariaeth ddysgu gyffredinol wedi’i thargedu yn yr Ysgol. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys RWI (Read Write Inc), rhaglenni defnyddio iaith yn gymdeithasol, Cynorthwyydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol ac ati.

Felly byddai Proffil Un Dudalen + yn cynnwys cynllun gweithredu sy’n nodi’r rhaglenni cymorth gan gynnwys manylion hyd ac amseriad y rhaglen. Mae’r Proffil Un Dudalen + yn amlygu bod angen cymorth ar y dysgwr ond bod hynny islaw lefel ADY gan nad oes angen DDdY (Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol) ar y plentyn. Gall anghenion y dysgwr gael eu diwallu trwy gymorth wedi’i dargedu o fewn y ddarpariaeth sydd ar gael yn gyffredinol i’r holl ddisgyblion.

 

Cynlluniau Datblygu Unigol - CDUiau

Beth yw CDU?

‘Cynllun statudol sengl’ a fydd yn disodli’r gwahanol fathau o gynlluniau, gan gynnwys Cynlluniau Addysg Unigol, Datganiadau o AAA a Chynlluniau Sgiliau Dysgu yw Cynllun Datblygu Unigol (CDU).

Bydd gan blant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ac y mae angen Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY) arnynt CDU. Yn dilyn cyfnod rhoi ar waith o 3 blynedd, ni fydd y system flaenorol a oedd yn cynnwys Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar/gan yr Ysgol, Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar/gan yr Ysgol a Mwy, a Datganiadau yn bodoli mwyach ac yn lle hynny bydd gan yr holl blant a phobl ifanc sydd ag ADY fel a nodir yn y Cod ADY (Cymru)* CDU.

Bydd y CDU yn cynnig cysondeb a pharhad i bawb. Bydd darpariaeth a hawliau’n cael eu diogelu i’r holl ddysgwyr sydd â CDU, ni waeth pa fath o anghenion sydd ganddynt na pha mor gymhleth ydynt.

0-25 oed

Mae’r system newydd i’r holl blant a phobl ifanc 0-25 mewn addysg. Bydd hyn yn cynnwys plant yn lleoliadau’r Blynyddoedd Cynnar fel lleoliadau cyn-ysgol a meithrin, ysgolion a cholegau (a elwir hefyd yn Sefydliadau Addysg Bellach – SABau). Bydd dull amlasiantaeth, a fydd yn golygu bod gweithwyr proffesiynol o fyd Addysg, Iechyd a’r Gwasanaethau Cymdeithasol i gyd yn cydweithio i ddarparu cynllun sengl – y CDU.

Adolygiadau a Chyfarfodydd

Dylai cyfarfodydd ac adolygiadau fod â ffocws cadarnhaol i archwilio dyfodol gwell a mwy cadarnhaol i’r plentyn neu’r person ifanc. Dylai’r cyfarfod hefyd gynhyrchu cynllun gweithredu eglur. Dylai’r dull cadarnhaol ar gyfer cyfarfodydd ac adolygiadau ganolbwyntio’n llai ar yr hyn sydd o’i le, ac yn fwy ar yr hyn yr hoffem iddo ddigwydd.

Efallai y bydd newid yn y math o gwestiynau y gofynnir i chi eu hystyried, a’r math o wybodaeth y gofynnir i chi ei rhannu. 

Pwy fydd yn chwarae rhan?

Y plentyn neu’r person ifanc, a phawb sy’n bwysig i’r plentyn neu’r person ifanc, i gefnogi ei ddysgu a’i anghenion. Bydd hyn yn cynnwys rhieni a gofalwyr. 

Sut fydd CDU yn cael ei ddatblygu a beth fydd yn ei gynnwys?

Ceir canllawiau clir o ran beth ddylid ei gynnwys mewn CDU. Pennir hyn gan Lywodraeth Cymru ac mae’n cynnwys:

 • Enwi’r gweithiwr proffesiynol sy’n gyfrifol am y CDU
 • Gwybodaeth amdanaf fi (y plentyn/person ifanc)
 • Fy marn, dymuniadau a theimladau
 • Gwybodaeth a ddefnyddiwyd i helpu i ysgrifennu fy CDU
 • Gwybodaeth am fy ADY a’r hyn y maent yn ei olygu i mi
 • Fy Narpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY)
 • Cynllunio pontio
 • Rhesymau dros y penderfyniadau a wnaed
 • Llinell amser o ddyddiadau pwysig.

Bydd y CDU yn cael ei ysgrifennu fel dogfen sy’n addas i blentyn neu berson ifanc, gan ddefnyddio iaith syml a ffotograffau o’r plentyn neu’r person ifanc, delweddau, a’r hyn sy’n bwysig i’r plentyn neu’r person ifanc a’r hyn sy’n bwysig ar ei gyfer.

Pryd fydd yn cael ei adolygu?

Dylai CDUiau gael eu hadolygu’n rheolaidd a rhaid eu hadolygu bob blwyddyn (yn flynyddol)

I Grynhoi, rhaid i ALlau, Ysgolion, Lleoliadau a SABau:

 • Roi ystyriaeth i farn, dymuniadau a theimladau’r rhiant, yn ogystal â rhai’r plentyn
 • Bod ag agwedd gadarnhaol tuag at gynnwys rhieni i sicrhau bod rhieni’n cyfranogi’n llawn mewn penderfyniadau am addysg eu plentyn a’u bod yn gallu cyfrannu tuag at wneud penderfyniadau a deilliannau i’w plentyn.
 • Rhoi gwybodaeth a chymorth i alluogi rhieni i gyfranogi mor llawn â phosibl, i gefnogi a grymuso rhieni
 • Deall y gall yr amser yn union cyn penderfyniad a oes gan blentyn ADY, a phenderfyniadau eraill am ADY plentyn, fod yn amser gorbryderus i’r rhieni a’r teulu

Cynlluniau Datblygu Unigol

ID: 7869, adolygwyd 01/07/2022