Gwasanaeth Bartneriaeth Rhieni

Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn a Chyfranogiad

Ffordd o gydweithio a chyfathrebu’n gadarnhaol gyda’n gilydd, a lle mae’r plentyn neu’r person ifanc wastad yn ganolog i’r broses, yw Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn. Bydd barn, dymuniadau a theimladau’r plentyn neu’r person ifanc yn greiddiol i brosesau penderfynu.

Mae Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn yn golygu defnyddio amrywiaeth o wahanol ‘offer’ neu ddulliau i ddatblygu CD(A)U y plentyn neu’r person ifanc. Mae llawer o wahanol ddulliau o ddefnyddio Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn ond maent i gyd wedi’u canoli ar farn, dymuniadau a theimladau’r plentyn neu’r person ifanc, ei ddyheadau a’i obeithion ar gyfer y dyfodol.

Canllaw i Rieni a Gofalwyr

 • Ffordd o gydweithio a chyfathrebu’n gadarnhaol gyda’n gilydd yw Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn.
 • Mae’r plentyn/person ifanc yn ganolog.
 • Mae llais y plentyn yn allweddol, ac felly hefyd lais y teulu.
 • Mae barn, dymuniadau a theimladau’r rhai sy’n chwarae rhan yn greiddiol i wneud penderfyniadau.

Beth i feddwl amdano

 • Meddyliwch yn gadarnhaol – pa gryfderau sydd gan eich plentyn?
 • Meddyliwch am eich plentyn yn yr ysgol a’r tu allan i’r ysgol.
 • Beth yw eich breuddwydion chi ar gyfer eich plentyn a beth sy’n bwysig i’ch plentyn? 

Beth i’w ddisgwyl

 • Mae pob llais yn cael ei werthfawrogi, gan ein bod ni i gyd yn cael y cyfle i rannu ein meddyliau a’n teimladau.
 • Dull hamddenol a mwy ffurfiol.
 • Rydym yn gobeithio dysgu pethau newydd am yr hyn y mae eich plentyn yn ei feddwl ac yn ei deimlo. 

Beth sy’n digwydd nesaf?

 • Mae’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu’n helpu i gynllunio ein camau nesaf
 • Caiff ein trafodaethau eu cofnodi mewn ffordd weledol ac rydym ni i gyd yn deall sut y byddwn yn helpu i symud pethau ymlaen
 • Yn ddiweddarach, byddwn yn siarad gyda’n gilydd am sut y mae’r cynllun yn gweithio.

Dyma rai o’r ffyrdd yr ydym yn Canolbwyntio ar yr Unigolyn yn Sir Benfro.

Iaith Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

‘Yr hyn yr ydym yn ei hoffi a’i edmygu am y plentyn’, ‘yr hyn sy’n fy ngwneud i’n hapus, ‘Sut orau i’m cefnogi’, ‘Beth sy’n bosibl ac yn gadarnhaol?’, ‘Y Freuddwyd’.

Proffil Un Dudalen

‘Ciplun’ cadarnhaol o’r plentyn a sut orau i’w gefnogi.

Cyfarfodydd cynllunio/adolygu sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn Gall hyn gynnwys PATH (Cynllunio Dyfodol Gwahanol gyda Gobaith).

Cyfraniad Cyfartal

Gall plentyn wahodd unrhyw un sy’n bwysig i’r plentyn i gyfarfod ac mae llais pawb yn cael ei werthfawrogi.

Adolygiadau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn: Cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru - Llyfryn i'ch helpu i feddwl am eich cyfarfod 

Cyfranogiad plant, eu rhieni a phobl ifanc

Mae gan Awdurdodau Lleol, byrddau iechyd lleol, ysgolion a sefydliadau addysg bellach (SAB) sy’n cefnogi plant neu bobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ddyletswyddau newydd yn y ddeddfwriaeth i:

 • Wrando ar farn, dymuniadau a theimladau’r plentyn a rhiant y plentyn neu’r person ifanc
 • Deall ei bod yn bwysig bod y plentyn a rhiant y plentyn neu’r person ifanc yn cyfranogi mor llawn â phosibl mewn penderfyniadau
 • rhoi gwybodaeth a chymorth i’r plentyn a rhiant y plentyn, neu’r person ifanc, er mwyn iddynt allu cyfranogi yn y penderfyniadau hynny. 

Dull Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

I helpu i gefnogi’r cyfranogiad hwn gan blant, pobl ifanc a’u teuluoedd, mae’r holl ysgolion a lleoliadau yn Sir Benfro’n defnyddio ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn

Pam fod cyfranogiad plant, eu rhieni a phobl ifanc yn bwysig

Bydd cynorthwyo plant, eu rhieni a phobl ifanc i gyfranogi’n ystyrlon yn eu helpu i:

 • deimlo’n hyderus y gwrandewir ar eu barn, eu dymuniadau a’u teimladau ac y’u gwerthfawrogir, hyd yn oed os ydynt yn ei chael yn anodd cyfleu’r rhain,
 • bod ag ymwybyddiaeth o’u hawliau a’r cymorth a’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt
 • Datblygu ymdeimlad o gyfrifoldeb am eu dysguDatblygu ymdeimlad o reolaeth dros eu dysgu

O ganlyniad i hyn, mae anghenion plentyn neu berson ifanc yn fwy tebygol o gael eu deall ac mae’r cymorth y mae ei angen ar blentyn neu berson ifanc yn fwy tebygol o fod yn effeithiol; dylai hyn arwain at ddeilliannau gwell i’r plentyn neu’r person ifanc.

Os nad oes gan blentyn alluedd i ddeall beth mae’n ei olygu i arfer ei hawliau, mae ei gyfraniad i’r broses yn dal i fod yn bwysig.

‘Mae gan rieni rôl hanfodol o ran helpu eu plentyn i gyflawni ei botensial. Mae’r plentyn yn llawer mwy tebygol o gyflawni ei ddeilliannau a’i botensial pan fydd rhieni yn ymddiddori ac os bydd ei safbwyntiau, ei ddymuniadau a’i deimladau yn cael eu hystyried.’ Cod ADY CYMRU 2021

Gall rhai plant a phobl ifanc fod yn orbryderus mewn sefyllfaoedd newydd, neu deimlo wedi’u gorlethu neu’n anghysurus, a’i chael yn anodd cyfranogi’n llawn neu fynegi eu barn mewn cyfarfodydd, neu gyda niferoedd mawr o oedolion. Rhaid ystyried sut i gynorthwyo plentyn neu berson ifanc i gyfranogi

 • Mae’r ddyletswydd ar ysgolion, awdurdodau lleol a SABau i gynnwys a chefnogi plant a phobl ifanc, yn berthnasol yn yr un ffordd i gynnwys a chefnogi rhieni plant.
 • Mae rhieni’n meddu ar wybodaeth allweddol ac mae ganddynt rôl hollbwysig yn natblygiad ac addysg eu plentyn. Mae ganddynt wybodaeth unigryw am eu plentyn a fydd yn cyfrannu at y farn a rennir am anghenion y plentyn a’r ffordd orau o’u cefnogi.
 • Mae gan rieni hawl i gyfranogi mewn penderfyniadau am addysg eu plentyn a gall agwedd gadarnhaol tuag at gynnwys rhieni gyfrannu tuag at brosesau penderfynu a deilliannau gwell i’r plentyn.
 • Bydd ar wahanol rieni angen gwahanol lefelau o gymorth. Mae angen iddynt deimlo’n hyderus y bydd pobl yn gwrando arnynt ac y bydd eu mewnbwn yn cael ei werthfawrogi.
 • Efallai y bydd ar rai rhieni angen cymorth sy’n mynd yn bellach na chyfeirio at wybodaeth a chyngor; er enghraifft, efallai y byddant yn profi anawsterau gyda hygyrchedd a dealltwriaeth. Dylai awdurdodau lleol, ysgolion a gynhelir a SABau roi cymorth i rieni i’w galluogi i gyfranogi mor llawn â phosibl mewn cyfarfodydd.
ID: 7870, adolygwyd 01/07/2022