Gwasanaeth Cerddoriaeth

Cynllun Cymorth Prynu

Beth yw'r cynllun?

Mae'r Cynllun Cymorth Prynu yn galluogi disgyblion yn Ysgolion yr Awdurdod Addysg Lleol, sy'n derbyn gwersi fel rhan o'u cwricwlwm, i brynu offerynnau heb orfod talu TAW. Ar ben y gostyngiadau sydd ar gael gan nifer o gyflenwyr, gall hyn olygu arbedion o bron i 40% ar nifer o offerynnau i fyfyrwyr.
Cymeradwyir y drefn hon gan Dollau Cartref a Thramor Ei Mawrhydi.

Beth yw'r dewis?

Gellir prynu offeryn oddi wrth unrhyw gyflenydd sydd wedi cofrestru ar gyfer TAW. Gellir cael cyngor proffesiynol oddi wrth Diwtor Offerynnol teithiol y disgybl.

Sut Mae'r Cynllun yn Gweithio

Wedi derbyn ffurflen archebu wedi'i llenwi, a siec wedi'i gwneud yn daladwy i Gyngor Sir Penfro ar gyfer y pris Cymorth Prynu, bydd y Gwasanaeth Cerdd yn cyflwyno archeb swyddogol gan y Cyngor Sir i’r cyflenydd.
Yna bydd yr offeryn yn cael ei gyflenwi i ysgol y plentyn ac yn cael ei roi i’r disgybl. Yna daw’r offeryn yn eiddo'r disgybl.

Faint o amser mae'n cymryd?

Gan amlaf, bydd yr offeryn yn cael ei gyflenwi i'r ysgol o fewn wythnos wedi i'r Gwasanaeth Cerdd dderbyn eich archeb. O bryd i'w gilydd gall gymryd mwy o amser na hynny, ond yn aml mae'r offeryn yn cyrraedd yr ysgol y diwrnod wedyn.

Beth yw'r rheolau?

Er mwyn cydymffurfio â'r rheoliadau a orfodir gan Dollau Cartref a Thramor Ei Mawrhydi, rhaid gweithredu'r rheolau canlynol:

  • Rhaid bod y myfyriwr yn derbyn addysg llawn amser mewn Ysgol Awdurdod Addysg Lleol yn Sir Benfro.
  • Rhaid bod y myfyriwr naill ai: a) yn cael gwersi yn yr ysgol fel rhan o'u cwricwlwm neu b) yn cael gwersi preifat er mwyn atgyfnerthu gweithgarwch cwricwlaidd megis cerddoriaeth TGAU neu Safon Uwch.
  • Rhaid bod yr offeryn yn addas i anghenion y disgybl.
  • Rhaid i'r offeryn fod yn symudadwy.
  • Rhaid i'r offeryn gael ei roi i'r disgybl mewn ystafell addysgu benodedig.
  • Rhaid i'r tâl a godir ar y rhieni fod naill ai ar neu'n is na'r gost i'r AALl.

Beth mae angen ichi ei wneud

  • Agraffu'r ffurflen.    Cynllun Cymorth i Brynu Offeryn Ffurflen Archebu Offeryn
  • Llenwi'r ffurflen a chael llofnod y pennaeth.
  • Danfon y ffurflen yn ôl ynghyd â siec wedi'i gwneud yn daladwy i Gyngor Sir Penfro at y cyfeiriad ar y ffurflen.
  • Yna caiff yr offeryn ei archebu a'i gyflenwi i'r ysgol

Rydym yn sicr y byddwch yn gwerthfawrogi'r manteision a gaiff disgyblion trwy'r cynllun hwn - os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, dylech gysylltu â:

Gwasanaeth Cerdd Cyngor Sir Penfro
Adran Addysg
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP 

Ffôn: 01437 775202/775076
E-bost: music.service@pembrokeshire.gov.uk  <mailto:music.service@pembrokeshire.gov.uk>

 

ID: 457, adolygwyd 02/04/2019