Gwasanaeth Cerddoriaeth

Digwyddiadau cerdd

 CERDDORFEYDD/BANDIAU CHWYTH YSGOLION SYR BENFRO

Dyddiadau Ymarferion ar Ddydd Gwener - Tymor yr Hydref 2018

Ysgol Syr Thomas Picton, Hwlffordd 4.30yh - 6.30yh

14/09/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darperir cludiant o Ysgol Bro Gwaun, Ysgol Aberdaugleddau, Ysgol y Preseli, Ysgol Dewi Sant,  Ysgol Greenhill, ac Ysgol Penfro i Ysgol Syr Thomas Picton ar gyfer yr ymarferion ar ddydd Gwener.  

 

DIGWYDDIADAU y SIR 2017/2018
DYDDIAD ENSEMBL DIGWYDDIAD AMSER A LLE

Dydd Iau 28 Mehefin 2018

Ysgolion

Prom Ysgolion Cynradd Sir Benfro 2018

Cynhelir ymarferion yn Ysgol Syr Thomas Picton trwy gydol y diwrnod, i ddechrau am 10-00yb.

Cyngerdd 5-30yh.

Dydd Llun 09 Gorffenaf - Dydd Iau 12 Gorffenaf 2018

Cerddorfa y Sir/Cerddorfa Gymunedol/Côr Cymunedol

Cwrs Cerddorfa y Sir/Cyngerdd

Ysgol Syr Thomas Picton

Cyngerdd Dydd Iau 12 Gorffenaf 2018 

7-00yh.

 

 Strafagansa`r Haf: Cerddorfa Ysgolion Sir Benfro - Cwrs a chyngerdd

 

ERW - DIGWYDDIAD Y 6 SIR 2017/2018

DYDDIAD

ENSEMBL

DIGWYDD

AMSER A LLE

Dydd Gwener 13 Gorffenaf -

Dydd Llun 16 Gorffenaf 2018

Cerddorfa/ Band Mawr

 Cwrs/Cyngerdd 

Prifysgol Aberystwyth.

Cyngerdd - Ysgol Bro Teifi, Llandysul 6-30yh. Dydd Llun 16 Gorffenaf 2018.

ID: 2231, adolygwyd 30/05/2018

Valero a Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

 

Mae Purfa Valero Penfro'n falch o barhau nawdd hirsefydlog Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro. Mae'r burfa'n falch o gefnogi rhaglen Gerdd ac, yn arbennig, nifer o gyngherddau o fri, sy'n annog cyfranogi mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau, sy'n gynhwysol ac sy'n helpu pobl ifanc wneud y gorau o'u galluoedd ym myd cerdd ac oddi allan.

 

ID: 503, adolygwyd 18/09/2017

Gwasanaeth Cerdd

Mae Gwasanaeth Cerdd Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i gynnal a chryfhau gwaith ysgolion i ddod â phrofiad a mwynhad creu cerddoriaeth i bobl ifanc y Sir. Mae'r gwasanaeth yn darparu:- hyfforddiant arbenigol ar ystod eang o offerynnau a'r llais; Cyngor cyngor ar logi a phrynu offerynnau cerdd trwy'r Cynllun Cymorth Prynu; Cyfleusterau mynediad at Lyfrgell Gerdd y Sir; Rhwydwaith rhwydwaith o gyfleoedd perfformio ar lefelau cynradd, uwchradd a sirol.


Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Sir Benfro
Hwlffordd
SA61 1TP


Ffôn: 01437 775202
Ebost: music.service@pembrokeshire.gov.uk   

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 451, adolygwyd 16/05/2018

Arholiadau Allanol a Gwersi Preifat

Arholiadau Allanol

Ac eithrio'r disgyblion hynny sy'n gorfod bodloni gofynion arholiad TGAU neu Safon Uwch, nid yw'r gwasanaeth yn disgwyl i ddisgyblion wneud arholiadau offerynnol allanol. Fodd bynnag, ein polisi yw annog disgyblion i sefyll arholiadau graddedig fel ffordd o fesur eu safon a'u cynnydd. Pan gyflwynir disgybl ar gyfer arholiad, gwneir hynny ar y ddealltwriaeth:

 1. Fod yr tiwtor yn cytuno y dylid gwneud hynny;
 2. Fod y rhiant yn gyfrifol am dalu ffi'r arholiad y dylid ei roi i'r tiwtor cyn cyflwyno'r enw;
 3. Mai'r rhieni sy'n gyfrifol am ofalu fod cyfeilydd yn ymarfer gyda'r plentyn a'i fod/bod ar gael ar gyfer yr arholiad;
 4. Fod rhaid trefnu fod gwaith clywed yn cael ei ymarfer a bod cynhaliaeth realistig ar gael.

Gan amlaf, danfonir canlyniadau'r arholiadau at y tiwtor, a fydd yn rhoi'r canlyniadau i'r disgyblion cyn gynted ag y bo modd. Nid yw swyddfa'r Gwasanaeth Cerdd yn cael gwybod am y canlyniadau am beth amser wedyn.

Gwersi Preifat

Nid ydym yn awgrymu y dylai person ifanc gael gwersi preifat gan diwtor gwahanol yn ychwanegol at wersi offerynnol Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro. Gallai dau diwtor a chanddynt ddulliau gwahanol ddrysu myfyriwr, gan atal yn hytrach nac annog eu cynnydd. Fodd bynnag, mae'r gwasanaeth yn barod i ddysgu disgyblion sy'n cael gwersi preifat, ond os oes rhaid dyrannu nifer cyfyngedig o leoedd, fe fydd wastad yn rhoi blaenoriaeth i fyfyriwr nad yw'n cael gwersi preifat.

ID: 452, adolygwyd 03/11/2017

Cyngor ynghylch Ddewis Tiwtor Preifat

Cyn penderfynu ar wersi offerynnol neu leisiol ar gyfer eich ysgol neu'ch plentyn, peth doeth i'w wneud yw holi unrhyw ddarparydd posibl er mwyn gweld a gewch atebion boddhaol.  Rydym yn argymell y dylech ofyn y cwestiynau allweddol hyn.  Dylech feddwl yn bwyllog am eu hatebion cyn gwneud eich dewis.

 1. Ansawdd yr addysgu
  Pryd a sut mae'r uwch arbenigwyr yn arsylwi'r tiwtor wrth iddo/iddi addysgu?  Sut mae ansawdd yr addysgu'n cael ei bwyso a'i fesur a'i rannu gyda'r tiwtor er mwyn gwella'r safonau o ganlyniad?  Mae angen i'r tiwtor peripatetig deimlo ei fod ef/hi yn rhan o dîm, wedi'i gefnogi a'i gynghori'n dda.  Bydd ymweliadau monitro rheolaidd yn cynorthwyo i sicrhau hyn ac yn cyfrannu at wella'r safonau addysgu hefyd.  Nid yw'r tiwtor "unigol" yn cael y fantais hon.
 2. Dewis athrawon a chymwysterau.
  A yw'r darparydd yn rhoi clyweliad i'w athrawon - neu, os taw tiwtor preifat yw'r darparydd, a yw un o'r uwch arbenigwyr cydnabyddedig wedi clywed y tiwtor yn chwarae?
  Er mwyn addysgu sut i ganu/chwarae offeryn rydych chi'n gorfod gallu ei ganu/chwarae yn alluog.  Efallai taw dim ond gradd neu ddwy yn uwch na'r disgybl sydd gyda'r tiwtor ei hunan; os felly gallai hyn olygu na fydd y disgybl yn dysgu sut i chwarae'r offeryn yn gywir a bydd yn rhoi'r gorau iddi yn llawn siom.  Mae'n bwysig i sefydliad roi clyweliadau a chyfweliadau i'w athrawon.  Dylai athrawon preifat sy'n gweithio mewn ysgolion gael clyweliad gan arbenigwr cymwysedig sy'n gallu barnu pa mor hyfedr ydyw, yn offerynnol a lleisiol.
 3. Datblygiad proffesiynol athrawon.
  Faint o gyswllt mae athrawon offerynnol/lleisiol yn ei gael ag athrawon eraill er mwyn rhannu sgiliau, ac a ydynt yn ymwybodol o'r dulliau addysgu diweddaraf?
  Mae'r athrawon sy'n cael eu cyflogi gan aelodau CAGAC a Music Mark yn rhan o rwydwaith o fwy na 10,000 o athrawon.  Mae pob gwasanaeth yn trefnu i athrawon gwrdd yn rheolaidd er mwyn rhannu syniadau a dysgu gan ei gilydd.  Byddant yn cael hyfforddiant mewn swydd trwy fynd i weld arbenigwyr sy'n uchel eu parch, yn genedlaethol, yn eu maes.  Bu aelodau FMS yn cynorthwyo i lunio'r ddogfen cwricwlwm o'r enw A Common Approach - cwricwlwm offerynnol/lleisiol y gellir seilio cynllun gwaith arno.  Fe'i cynhyrchwyd gan Ffederasiwn y Gwasanaethau Cerddoriaeth, Cymdeithas Genedlaethol yr Addysgwyr Cerddoriaeth, Cyngor Addysg Cerddoriaeth a'r Coleg Cerdd Brenhinol, a bellach cafodd ei gymeradwyo gan Bwyllgor Ymgynghorol y Llywodraeth ar Ddiwylliant a Chreadigedd mewn Addysg.  Erbyn hyn mae'n prysur ddod yn ddogfen cwricwlwm safonol ar gyfer y gwasanaethau cerdd.
 4. Cyfleoedd cerddorol ehangach er mwyn hybu cynnydd.
  A yw'r darparydd yn cynnig gweithgareddau cerddorol yn ychwanegol at y wers wythnosol er mwyn eu galluogi i ddefnyddio eu sgiliau cynyddol i'r eithaf
  Yn ddelfrydol, mae ar y plant angen mwy na gwers wythnosol er mwyn sicrhau bod y gwersi offerynnol/lleisiol yn wirioneddol effeithiol ac er mwyn eu cadw'n frwd a datblygu eu sgiliau.  Mae angen iddynt berfformio ag eraill mewn cerddorfeydd, bandiau, corau ac ensembles eraill.
 5. Buddiannau masnachol.
  A oes unrhyw fuddiannau masnachol yn gysylltiedig â hyn, e.e. a yw'r darparydd yn gwerthu offerynnau yn ogystal â rhoi gwersi?
 6. Grwpiau offerynnol cymysg.
  A yw'r darparydd yn addysgu grwpiau offerynnol cymysg? 
  Os ydych chi'n cael cynnig grŵp-addysgu lle bydd plant yn chwarae cymysgedd o wahanol deuluoedd o offerynnau sy'n cael eu haddysgu gan un tiwtor, cofiwch na fydd y tiwtor yn ôl pob tebyg yn arbenigwr ar bob un ohonynt.  Os felly y mae, bydd rhai plant yn y grŵp yn cael eu haddysgu gan arbenigwr ac eraill ddim.  Bydd y rhain yn ceisio dysgu gan diwtor nad yw, o bosibl, yn gwybod fawr ddim am yr offeryn y mae'r myfyriwr yn dymuno ei ddysgu.
 7. Amddiffyn Plant.
  A oes gyda'r darparydd ganllawiau Amddiffyn Plant ar gyfer ei athrawon?  A yw'r tiwtor preifat unigol yn gwybod am amddiffyn plant?  A ydynt yn cael archwiliad yr heddlu?
  Mae hwn yn faes hanfodol bwysig i'w ystyried lle bydd athrawon a disgyblion yn agos iawn at ei gilydd, ambell waith mewn sefyllfaoedd un-ag-un.
 8. Aelodaeth  MUSIC MARK
  Os taw sefydliad yw'r darparydd, a yw e'n aelod o MUSIC MARK neu CAGAC?
 9. Cost a hyblygrwydd y gwasanaeth.
  Beth fydd cost y cwrs yn ogystal ag unrhyw dâl am yr offeryn?
  Faint o fyfyrwyr fydd yn y grŵp addysgu?
  Faint o wersi a gynhelir y tymor neu'r flwyddyn?
  Ble fydd y gwersi'n cael eu cynnal?
  Pa gyfleoedd eraill fydd ar gael yn y dyfodol?
 10. Gwersi Preifat
  Nid ydym yn awgrymu y dylai person ifanc gael gwersi preifat gan diwtor gwahanol yn ychwanegol at wersi offerynnol Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro. Gallai dau diwtor a chanddynt ddulliau gwahanol ddrysu myfyriwr, gan atal yn hytrach nac annog eu cynnydd. Fodd bynnag, mae'r gwasanaeth yn barod i ddysgu disgyblion sy'n cael gwersi preifat, ond os oes rhaid dyrannu nifer cyfyngedig o leoedd, fe fydd wastad yn rhoi blaenoriaeth i fyfyriwr nad yw'n cael gwersi preifat.

Dyma gwestiynau amlwg i'w gofyn i'ch darparydd posibl a bydd yr atebion yn amrywio, yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw a phwy fydd yn darparu'r gwasanaeth.

Mae Gwasanaeth Cerdd Cyngor Sir Penfro yn aelod gweithredol o CAGAC - Grŵp Cerdd AALl Cymru a Music Mark.

ID: 453, adolygwyd 03/11/2017

Pam Dysgu Chwarae Offeryn Cerddorol?

Yn ogystal â'r pleser a mwynhad y mae creu cerddoriaeth yn ei gynnig i blant ac oedolion, mae disgyblaeth chwarae offeryn cerddorol hefyd yn cynnig llu o fanteision:

 • Mae'n datblygu hunanhyder a hunan-barch
 • Mae'n gwella medrau cyfathrebu
 • Mae'n datblygu medrau cydlynu
 • Mae'n meithrin hunanddisgyblaeth ac yn datblygu medrau dysgu
 • Mae'n datblygu ymwybyddiaeth gymdeithasol a medrau adeiladu tîm
 • Mae'n annog datblygiad medrau arwain
 • Mae'n cynnig cyfleoedd i ymweld â lleoedd newydd ac i gyfarfod pobl newydd
 • Mae'n cynnig cyfle i ymlacio mewn byd llawn straen a chythrwfl
 • Mae'n cynnig canolbwynt cadarnhaol ar gyfer defnyddio amser hamdden.

Dangosodd arolygon rhyngwladol diweddar fod astudio cerddoriaeth nid yn unig yn gwella dysgu plentyn, ond ei fod hefyd yn gwneud cyfraniad pwysig i'r safonau y mae plant yn eu cyflawni.
Mae cyflogwyr hefyd yn cydnabod fwyfwy yr effaith gadarnhaol a gaiff astudio cerddoriaeth ar allu eu gweithwyr i addasu eu hunain i ofynion amgylchedd sy'n newid yn gyson.

Dylai fod gan bob plentyn yr hawl i chwarae offeryn cerddorol, ac yng Ngwasanaeth Cerdd Sir Benfro rydym yn arbenigo mewn darparu ar gyfer anghenion cerddorol plant o'r adeg y dewisant eu hofferyn cyntaf i'r adeg pan symudant i goleg neu brifysgol neu ymlaen i yrfaoedd proffesiynol.
Trwy wersi unigol mewn ysgolion a'n dewis helaeth o gyfleoedd ensemble, ceisiwn feithrin y dalent y mae ein plant yn ei arddangos fel bod pob plentyn yn cyflawni ei botensial neu ei photensial llawn.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth ar ddysgu sut i chwarae offeryn cerddorol mae croeso ichi gysylltu â ni.

ID: 454, adolygwyd 03/11/2017

Cynllun Cymorth Prynu

Beth yw'r cynllun?

Mae'r Cynllun Cymorth Prynu yn galluogi disgyblion yn Ysgolion yr Awdurdod Addysg Lleol, sy'n derbyn gwersi fel rhan o'u cwricwlwm, i brynu offerynnau heb orfod talu TAW. Ar ben y gostyngiadau sydd ar gael gan nifer o gyflenwyr, gall hyn olygu arbedion o bron i 40% ar nifer o offerynnau i fyfyrwyr.
Cymeradwyir y drefn hon gan Dollau Cartref a Thramor Ei Mawrhydi.

Beth yw'r dewis?

Gellir prynu offeryn oddi wrth unrhyw gyflenydd sydd wedi cofrestru ar gyfer TAW. Gellir cael cyngor proffesiynol oddi wrth Diwtor Offerynnol teithiol y disgybl.

Sut Mae'r Cynllun yn Gweithio

Wedi derbyn ffurflen archebu wedi'i llenwi, a siec wedi'i gwneud yn daladwy i Gyngor Sir Penfro ar gyfer y pris Cymorth Prynu, bydd y Gwasanaeth Cerdd yn cyflwyno archeb swyddogol gan y Cyngor Sir i’r cyflenydd.
Yna bydd yr offeryn yn cael ei gyflenwi i ysgol y plentyn ac yn cael ei roi i’r disgybl. Yna daw’r offeryn yn eiddo'r disgybl.

Faint o amser mae'n cymryd?

Gan amlaf, bydd yr offeryn yn cael ei gyflenwi i'r ysgol o fewn wythnos wedi i'r Gwasanaeth Cerdd dderbyn eich archeb. O bryd i'w gilydd gall gymryd mwy o amser na hynny, ond yn aml mae'r offeryn yn cyrraedd yr ysgol y diwrnod wedyn.

Beth yw'r rheolau?

Er mwyn cydymffurfio â'r rheoliadau a orfodir gan Dollau Cartref a Thramor Ei Mawrhydi, rhaid gweithredu'r rheolau canlynol:

 • Rhaid bod y myfyriwr yn derbyn addysg llawn amser mewn Ysgol Awdurdod Addysg Lleol yn Sir Benfro.
 • Rhaid bod y myfyriwr naill ai: a) yn cael gwersi yn yr ysgol fel rhan o'u cwricwlwm neu b) yn cael gwersi preifat er mwyn atgyfnerthu gweithgarwch cwricwlaidd megis cerddoriaeth TGAU neu Safon Uwch.
 • Rhaid bod yr offeryn yn addas i anghenion y disgybl.
 • Rhaid i'r offeryn fod yn symudadwy.
 • Rhaid i'r offeryn gael ei roi i'r disgybl mewn ystafell addysgu benodedig.
 • Rhaid i'r tâl a godir ar y rhieni fod naill ai ar neu'n is na'r gost i'r AALl.

Beth mae angen ichi ei wneud

 • Agraffu'r ffurflen.
 • Llenwi'r ffurflen a chael llofnod y pennaeth.
 • Danfon y ffurflen yn ôl ynghyd â siec wedi'i gwneud yn daladwy i Gyngor Sir Penfro at y cyfeiriad ar y ffurflen.
 • Yna caiff yr offeryn ei archebu a'i gyflenwi i'r ysgol

Rydym yn sicr y byddwch yn gwerthfawrogi'r manteision a gaiff disgyblion trwy'r cynllun hwn - os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, dylech gysylltu â:

Gwasanaeth Cerdd Cyngor Sir Penfro
Adran Addysg
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP 

Ffôn: 01437 775202/775076
E-bost: music.service@pembrokeshire.gov.uk  <mailto:music.service@pembrokeshire.gov.uk>

 

ID: 457, adolygwyd 03/11/2017

Cyfleoedd Perfformio ac Ensembles

 • Dim ond disgyblion sy'n dangos tystiolaeth amlwg o deyrngarwch ac ymrwymiad i greu cerddoriaeth yn eu hysgol, pan fo cyfleoedd felly ar gael, all fynychu ensembles a drefnir gan y gwasanaeth.
 • Rhaid cael tystiolaeth o deyrngarwch ac ymrwymiad i ensembles sirol a drefnir gan y gwasanaeth cyn y gall unrhyw ddisgybl fynd ymlaen i lefel y 3 Sir neu Genedlaethol.
 • Rhaid i ddisgybl neu fyfyriwr fod yn aelod presennol o ensemble sirol cyn y bydd Sir Benfro yn cymeradwyo unrhyw geisiadau i Ensembles Cenedlaethol.
 • Nid oes gan y gwasanaeth unrhyw wrthwynebiad i ddisgyblion ymuno ag ensembles eraill. Yn wir, byddem yn annog disgyblion i gymryd rhan mewn cymaint o weithgareddau creu cerddoriaeth ag y bo modd. Fodd bynnag, bernir fod unrhyw ddisgybl sy'n mynd i ensembles o'r fath ar draul rhai'r gwasanaeth wedi tynnu allan o'r system, ac ni fyddant o'r herwydd yn gymwys i ymuno ag unrhyw Ensemble Sirol neu Genedlaethol. 

 

 

Ensembles Uwchradd

 

Ensemble

Arweinydd

Diwrnod

Amser

Lleoliad

Lefel Derbyn

 

Cerddorfa Ysgolion Sir Benfro

Mr Chris Gillatt

Dydd Gwener

4-30-6-30pm

Ysgol Syr Thomas Picton - Neuadd.

Trwy glyweliad o’r Band Hyfforddiant a’r Band Chwyth

 

Cerddorfa Hyfforddiant Sir Benfro

Mrs Joanne Underwood

Dydd Gwener

4-30-6-30pm

Ysgol Syr Thomas Picton - Ystafell C1.

Yn ôl argymhelliad tiwtor (tua Gradd 3)

 

Band Chwyth Ysgolion Sir Benfro

Mr Kevin Shanklin a Mr Gareth Sanders-Swales

Dydd Gwener

4-30-6-30pm

Ysgol Syr Thomas Picton - Ystafell C04.

Trwy glyweliad o’r Band Hyfforddiant a’r Band Chwyth

 

Band Cyngerdd Ysgolion Sir Benfro

Mrs Sharalyn Jenkins a Mr Colin Barrett

Dydd Gwener

4-30-6-30pm

Ysgol Syr Thomas Picton - Ystafell E4.

Yn ôl argymhelliad tiwtor (tua Gradd 3)

 

Cantorion Ysgolion Sir Benfro

Sarah Benbow

Amryw ymarferion a digwyddiadau gydol y flwyddyn

 

 

Yn ôl argymhelliad tiwtor

 

Ensembles Jazz

Band Jazz Ysgolion Sir Benfro

Gareth Sanders-Swales/Kevin Shanklin 

Gwahanol ymarferion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn

                 

 

Ensembles Cynradd

Cerddorfa Iau Hwlffordd ac Aberdaugleddau

Verity Evans(Hilary Lewis) /Gareth Sanders-Swales/Jake Venables

Dydd Mawrth

3-45pm-4-45pm

Neuadd Ysgol Tasker Milward Uchaf. Bydd ymarferion yn ail-ddechrau ar ddydd Mawrth 16 Ionawr 2018.

Yn ôl argymhelliad tiwtor.

Cerddorfa Bro Waldo

Joanne Underwood/Chris Gillatt

Dydd Mawrth 

3-30-4-30pm 

Ysgol y Frenni.  Bydd ymarferion yn ail-ddechrau ar ddydd Mawrth 16 Ionawr 2018.

 

Yn ôl argymhelliad tiwtor (Gradd 1)

Cerddorfa Bro Jemima

Sian Lowe/Philippa Roberts

Dydd Mawrth

3-30pm-4-30pm

Ysgol Bro Gwaun.  Bydd ymarferion yn ail-ddechrau ar ddydd Mawrth 16 Ionawr 2018.

Yn ôl argymhelliad tiwtor (Gradd 1)

Cerddorfa Ardal Dinbych-y-pysgod

Colin Barrett/Stuart Evans/Rebecca Whitehurst

Dydd Mercher

3-45 - 4-45pm

Ysgol Greenhill.  Bydd ymarferion yn ail-ddechrau ar ddydd Mercher 17 Ionawr 2018.

Yn ôl argymhelliad tiwtor (Gradd 1)

Cerddorfa Gynradd Ardal Penfro

Kevin Shanklin/Verity Evans(Sarah Benbow)

Dydd Iau

4-00-5-00pm

Ysgol Gelli Aur/Golden Grove.  Bydd ymarferion yn ail-ddechrau ar ddydd Iau 18 Ionawr 2018.

Yn ôl argymhelliad tiwtor (Gradd 1)

Cerddorfa Ardal Tyddewi

Philippa Roberts/Hilary Lewis 

Dydd Iau

3-45 - 4-45pm

Ysgol Bro Dewi.  Bydd ymarferion yn ail-ddechrau ar ddydd Iau 28 Ionawr 2018.

Yn ôl argymhelliad tiwtor (Gradd 1)

ID: 455, adolygwyd 22/01/2018